Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 29 augusti 
  Förslag: Andreas Kvarnström

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 9 augusti 2023 kl.09.00-13.10 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd juli 2023 omfattar resultatet per juli månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3.
   Utbildning Kulturmiljö, Lena Boox
  4. Nationellt ledtidsindex

 • Verksamheten miljö och hälsa får årligen in klagomål på musikspelningar vid olika uteserveringar. Människor är känsligare för buller från musik än annat buller. Det lågfrekventa buller som skapas från till exempel basen i musik har en negativ påverkan på människors hälsa.

  Tillsynen av musikbuller är en arbetsuppgift som är tidskrävande och komplicerad. Verksamheten är löpande i kontakt med andra tillsynsmyndigheter, både kommunala och centrala för att arbeta på ett samordnat sätt.

  Utifrån tidigare domslut och ändrade arbetssätt hos andra kommunala tillsynsmyndigheter, kommer verksamheten att utforma en ny arbetsprocess för tillsyn av just musikbuller från uteserveringar.

  Verksamheten kommer presentera den nya processen för samhällsbyggnadsnämnden.

 • I april 2021 gjordes anpassningar av svensk lagstiftning efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Kommunerna måste börja tillämpa de nya reglerna för debitering senast den 1 januari 2024.

  Förslag till ny taxa bifogas, se bilaga 1. Två olika avgifter föreslås även fortsättningsvis. En avgift där alla verksamheter kollektivt delar på reskostnaden. En lägre avgift, utan reskostnad, är tänkt att tillämpas vid uppföljande kontroll och motiverade klagomål, varvid avgiften debiteras även för restiden. På så sätt får verksamheter som inte sköter sig bära hela kostnaden för det extra arbete som de orsakar.

  En översyn av timavgiftens storlek har gjorts i samband med att förslaget har arbetats fram. I bilaga 2 framgår hur avgifterna har räknats fram baserat på 2022 års faktiska kostnader, uppräknade med PKV oktober 2022. Avgifterna speglar därigenom kostnadsläget 2023. De redovisade avgifterna ska räknas upp med PKV oktober 2023 för att få fram de två slutliga timavgifterna för 2024.

  Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avgifterna ska fastställas på det redovisade sättet och att KF vid behov ger berörd enhetschef i uppdrag att räkna fram och skriva in de slutliga timavgifterna för 2024 i taxedokumentet, så snart PKV oktober 2023 har tillkännagivits.

 • Gävle som cykelstad borde tillhanda hålla möjligheten att pumpa sina cykeldäck där man bor. En cykelpump i varje stadsdel skulle underlätta för många att cykla i vardagen. Då kommunen vill vara en cykelstad så är ju allt vi kan göra för att underlätta för cyklisterna positivt.

  Cykelpumpar finns på flera platser runtom i kommunen, och deras placering syns i kommunens digitala cykelkarta som hittas på www.gavle.se/cykel i ett tändbart lager med namnet ”Cykelpumpar”.

  Livsmiljö Gävle har för avsikt att placera ut fler pumpar i alla kommundelar, men det är inget som är tidsatt eller budgeterat, utan vi passar på att tillskapa dessa när nya cykelbanor byggs eller andra relaterade aktiviteter sker i olika kommundelar.

   Vi arbetar alltså med frågan redan och anlägger pumpar och servicestationer som passa-på-åtgärder främst. Senast passade vi på inom ramen för stadsdelslyftet i Andersberg (centrum).

   

 • 1. Kollektivtrafikstrategin – samrådet
  Föredragande: Lisa Hjälsten

 • E-petitionen ”Levande Boulognerparken/satsträdgården” inkom 23-03-09 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att Boulognerparken tillförs ett stort båthus över ån med en restaurang, uthyrning av festlokal, trampbåt, cyklar och tandemcyklar, samt fler tennisbanor, plats för yoga och skridskobana, allt för att göra parken mer levande och till en plats där man kan spendera hela dagen och alltid ha något att göra.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser att e-petitionen ska avslås, med hänvisning till att Livsmiljö Gävle arbetar med ett utvecklingsprogram för Boulognerskogen och Stadsparken, och har som grund för detta tagit in förslag via enkät. Vidare är servering och uthyrning främst en fråga för näringslivet, och inte kommunen.

 • Ansökan avser elev i ärende 234183 på Sofiedalsskolan, årskurs 7 och dennes skolskjuts från sin växelvisadress som ligger 8918 meter från den geografiska placeringsskolan, Sofiedalsskolan. Ärendet kan inte hanteras på enheten på grund av jäv.

 • Hemlingby har exploaterats med bland annat bostäder. Nuvarande Hemlingby är uppdelat i två delar och det går inte att ta sig med bil mellan den norra delen av Hemlingby till den södra delen av Hemlingby.

  Då namnet Södra Hemlingby redan är ett etablerat, men även passande namn rent geografiskt föreslår namnberedningen att den södra delen av Hemlingby ges stadsdelsnamnet Södra Hemlingby.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • 1. Information om namnberedningens arbete kl.10.00
  Föredragande: Anneli Höök, Anette Torensjö

 • I arbetet med omvandling av allmän plats i magasinsområdet har behovet av att komplettera området med en mindre parkanläggning uppkommit. Parkanläggningen är tänkt att placeras i korsningen Andra Magasinsgatan och Polhemsgatan, inom kv. Ulvöhaxen. Det har i arbetet konstaterats att parkanläggningen inte har stöd i gällande detaljplan och att en ny detaljplan behöver tas fram för parken. Tekniska, Livsmiljö Gävle har därför inkommit med en ansökan om planbesked för att upprätta en detaljplan för parkändamål inom aktuellt kvarter och närliggande gata (del av Tredje Magasinsgatan).

  Aktuellt område omfattas av flera detaljplaner som bland annat pekar ut användningarna allmän plats GATA (parkering) och kvartersmark för kontorsändamål. I gällande detaljplan för kontor finns bestämmelser för anpassning av ny bebyggelse till områdets kulturhistoriska värden (q).

  Gällande fördjupade översiktsplan för området är Gävle Stad 2025 där område pekas ut som ett område med höga kulturhistoriska värden och strategiskt område för omvandling.

  Sammantaget görs bedömningen att upprätta en detaljplan med parkändamål är positivt för området och förenlig med den för området gällande fördjupade översiktsplanen, Gävle stad 2025. Att uppföra en mindre park i magasinsområdet bidrar positivt till området som helhet.

 • Gävle kommun, Tekniska, har ansökt om ändring av detaljplan för en delsträcka längs Frideborgsvägen i Hille. Syftet med planändringen är att skapa överensstämmelse mellan detaljplaneläget och verkligheten så att markytor som ianspråktagits av en allmän gång- och cykelväg (gc-väg) kan överföras till kommunal fastighet.
  2021-2022 byggde kommunen en ny gc-väg längs Frideborgsvägen. För att få plats med gc-vägen mot fotbollsplanerna på Hille IP behövde körbanan för Frideborgvägen förskjutas och breddas in över grannfastigheten Varva 21:5, som ägs av HSB. Fastigheten påverkades mest av att ett vägdike hamnade inom deras fastighet vid genomförandet av gc-vägen.

  Avtal upprättades mellan HSB och Gävle kommun innan kommunen genomförde byggprojektet och i avtalet tillåter HSB kommunen att befinna sig på deras mark samt ger kommunen rätten att söka om planbesked på deras fastighet.

  Kommande planarbete bedöms initialt hanteras genom att ny detaljplan tas fram för berörd del av fastigheten Varva 21:5 samt del av Frideborgsvägen som bedöms lämplig att planlägga för allmän plats, gata.
  Livsmiljö Gävle bedömer att planändringen innebär en ändamålsenlig användning av området.

 • Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av köpcentret samt att möjliggöra för friliggande restauranger i den södra delen. Drivmedelsändamål ska fortsatt få bedrivas och en del av marken övergå i kommunal ägo och gång- och cykelvägen säkras som allmän plats. Syftet är vidare att förbättra trafikförhållandena, säkra naturområdet och områdena för tallarna samt att värna skyddet av vattentäkten.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 4 november – 2 december 2022.

  Huvudsakliga synpunkter från samrådet var kring riktlinjer för farligt gods, risken för störande ljus, vikten av att inte påverka grundvattenbildningen negativt, förtydliganden kring förorenade områden, komplettering på plankartan gällande strandskydd, beskrivningar av riksintressen, miljömålet begränsad klimatpåverkan samt att användningen sällanköpshandel inte kan antas öka de hållbara transporterna.

  Synpunkter inkom även kring ansvar vid flytt av ledningar, ansvar och förtydliganden kring avfallshantering, oro inför otillräckliga parkeringsytor samt påverkan på kollektivtrafiken. Synpunkter kom även kring hänsyn till grundvattnet och dagvattenhanteringen samt att en växande extern handelsplats påverkar Gävle stadskärna.

  Störningar på parkeringsytorna kvällstid framfördes, men även kring ljus, buller och ökade trafikmängder. Önskemål finns att bostäderna intill inkluderas i detaljplanen, att gång- och cykelvägar förbättras i området och att det är positivt att kommunen utvecklar och bygger i Valbo.

  Efter samrådet har syftet reviderats gällande natur och vatten. Stycken som berör dagvatten, riksintressen, klimatanpassning, påverkan på klimatmålet begränsad miljöpåverkan, invasiva arter, ljus från biltrafik, strandskydd, föroreningar och sophantering har utvecklats eller tillkommit.

  Konsekvenserna på antal parkeringsplatser och den utökade externhandelns påverkan har tillkommit. Text om trafik och fastighetsrätt kopplat till exploateringsavtal har reviderats. Plangränsen har utvidgats österut med användningen NATUR. Gång- och cykelvägen planläggs som GCVÄG. Andelen byggbar mark har minskat i anslutning till väg 56. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har tillkommit, E-område i nordväst har utökats, b har reviderats. Strandskydd upphävs inom GCVÄG och E-områden.

  Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 28 april – 22 maj 2022.

  Huvudsakliga synpunkter under granskningen var att det vore bra om kommunen säkerställer växtbäddar och avledningsstråk för högre volym än ett 20-årsregn. En komplettering om ytterligare ett markreservat för ledningar, ett förtydligande kring sophanteringen samt skyltning till fältrittklubben. Från miljöorganisationer inkom synpunkter att kommunen inte följer det miljöstrategiska programmet, att planen leder till ökade koldioxidutsläpp och att planen är oförenlig med en modern stadsplanering.

  Ändringar efter granskningen är att E-området öster om den södra infarten har utvidgats något västerut, under rubriken Exploateringsavtal i planbeskrivningen har det lagts till att även dagvattenhantering hanteras i avtalet. Sen har mindre redaktionella ändringar gjorts.

  ”Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • 1. Hur hanterar vi översvämningsfrågan i plan- och bygglovsprocessen
  Föredragande: Anna Tengqvist, Rickard Westling, Lena Thyberg

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att före-slå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att för-bättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att föreslå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att för-bättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att föreslå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att förbättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att föreslå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att förbättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att föreslå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att förbättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Gävle kommun har fått remiss av boverket att yttra sig över förslaget på nya byggregler för ett av kapitlen i föreskrifterna.

  Målet för Boverkets regelarbete är att författningsförslaget ska ha en tydlig struktur där krav ställs på funktion. Författningsförslaget formuleras som teknik- och materialneutrala verifierbara funktionskrav. När föreskrifterna uttrycks som funktionskrav, utan den begränsning som de allmänna rådens normerande roll kan innebära, tydliggörs det att byggherrar får frihet att föreslå egna lösningar som uppfyller föreskrifterna. Därigenom främjas kostnadseffektiva lösningar och nytänkande som på längre sikt kan bidra till att för-bättra produktiviteten och pressa byggkostnaderna.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintliga byggnader på fastigheten BRYNÄS 125:2, som ligger inom detaljplanelagt område. Planförslaget innebär tre nya byggnadsvolymer för bostäder och centrumändamål som till stor del placeras ovanpå ett halvt nedsänkt källarplan. Nya byggnader trappas upp i höjd mot det nordöstra hörnet av fastigheten, och trappningen styrs via planbestämmelser för nockhöjd.

  Planförslaget medger en bruttoarea på ca 6440 kvadratmeter för bostads- eller centrumändamål och 2522 kvadratmeter bruttoarea för halvt nedsänkt parkeringsgarage och förrådsutrymmen. Denna byggrätt motsvarar en exploateringsgrad på ca 1,8. Planförslaget omfattar 50 lägenheter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-07-669 daterad 2023-08-15 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller bygglov för ändrad användning till skola/vård samt invändig ändring av verksamhetslokal på fastigheten ALDERHOLMEN 25:4, som ligger inom detaljplanelagt område.
  Åtgärden avser en lokalarea om 686 kvadratmeter.
  Verksamheten består av skola/vård. Verksamhetskonceptet heter Heldag som innefattar behandling med skola och riktar sig till barn med psykosociala svårigheter, i grundskoleåldern 12-16 år årskurs 6-9.

  Invändigt har lokalen byggts om och ändringen omfattar den del av lokalen som omsluter trapphus D, i västra delen på plan 3, med nya innerväggar och innerdörrar för sju kontorsrum, ett konferensrum, ett förråd och ett pausrum/kök. En invändig dörr installerats även i östra utrymmet på plan 3 invid passage till trapphus A, för att dela av en korridor.

  Användningen skola/vård är planstridig. Detaljplanebestämmelsen anger ”område för handelsändamål”. Avvikelser inför bygglov: Planstridig användning samt avsaknad av friyta för skolverksamhet.
  Avvikelser inför startbesked: Rumshöjd, dagljusinsläpp och tillgänglighet.

 • Ärendet gäller marklov för asfaltering på fastigheten Furuvik s:14, som ligger inom. Åtgärden avser en area om 3975 kvadratmeter.

   

 •   28

  XX – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 • Gavlefastigheter har, i samverkan med Utbildning Gävle, kommit fram till att Fridhemsskolans befintliga lokaler i stora delar är i dåligt skick och inte längre ändamålsenliga för verksamheten. Förstudien visar på att det är mer ekonomiskt att uppföra en helt ny skolbyggnad jämfört med att renovera befintliga byggnader. Den befintliga skolan samt den före detta butiken rivs i sin helhet och ersätts av en ny skolbyggnad, F-6 skola med tillhörande funktioner såsom idrottshall, slöjd, musik, hemkunskap, skolkök, skolmatsal, skolbibliotek, fritidsverksamhet med mera. F-6 avser en grundskola som har verksamhet från förskoleklass (F) till och med sjätte klass (6).

  Bygglovsansökan avser en ny skola för 2 paralleller årskurs F-6, vilket ger 2 x 7 x 25 elever = 350 elever. Ett nytt skyddsrum byggs som ersätter det skyddsrum som rives. Trädallé mot Almvägen skyddas.

  Hämta-lämna-zon anordnas vid Västerbågen. Befintlig naturmark mot villorna vid Lokattvägen bibehålls och nyttjas av skolbarnen för rekreation i samband med raster.

  Idag är Fridhemskolan uppdelad i flera separata byggnader i huvudsak en våning och utgör ett stort markanspråk i förhållande till skolans totala storlek. En ny skolbyggnad i flera våningar och anpassad efter platsens förutsättningar möjliggör därmed en effektivisering av markens användning.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-212 daterat 2023-08-16 med tillhörande underlag.

 •   30

  Sätra 108:20, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (etapp 1)

 •   31

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant i Agresso, Brådskande ordförandebeslut - delegeringsbeslut om yttrande om införande av föreskrift av om eldningsförbud, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd maj 2023, Delegeringsbeslut Riksfärdtjänst maj 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst maj 2023, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd inom området Bergby nr 100, Norrlandet 1:69 Delegationsbeslut rivningslov 2023-07-03, Delegationslista bygglov juni, Delegationslista bostadsförturer juni, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag juni, Mottagningsattestant i Agresso, Delegeringsbeslut avseende samråd och godkännande av lantmäteriförrättningar januari-juni 2023, Delegationsbeslut avseende avslutande av planuppdrag, Delegationsbeslut miljö & hälsa april - juli 2023, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd juni 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst juni 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst juni 2023, Delegeringsbeslut parkeringstillstånd juli 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst juli 2023, Delegeringsbeslut Färdtjänst juli 2023.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.