Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 31 oktober 
  Förslag: Stefan Pettersson (V)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 11 oktober 2023 kl.09.00-14.00 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd september 2023 omfattar resultatet per september månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Under 2022 tog Styrning och stöd, Ekonomiavdelningen fram förslag till ny riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag och den ersätter det tidigare dokumentet ”Intern kontroll av ekonomi och verksamhet – Reglemente” antaget av kommunfullmäktige 1999-05-31. I den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kommer kontrollområdena att öka till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler och denna kommer att presenteras vid årsbokslutet.

  Riskvärdering och kontrollaktiviteter kan dock delrapporteras för de punkter som har stämts av. Vid septembers slut har 4 punkter av totalt 14 kontrollmoment genomförts, resterande kontrollmoment genomförs senare under innevarande år. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

 • Kommunstyrelsen avser att besluta om ny Plan för hantering av extraordinära händelser 2023 – 2027. Mot bakgrund av detta ska sektorer, bolag och förbund yttra sig till kommunstyrelsen om förslag till ny Plan för hantering av extraordinära händelser.

  Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (som fastställdes i kommunfullmäktige 25 september 2023), för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Den senaste planen för hantering av extraordinära händelser för kommunkoncernen togs fram 2018–2019.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 september 2023 § 231, med dnr 23SBN390, om reguljärtrafik Limön.

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut har överklagats via laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att inkomma med skriftligt svar till domstolen. Livsmiljö Gävle har uppgett ett Yttrande i anledning av överklagan.

 • Teams används bl. a. för att skicka kortare chattmeddelanden vilka i allmänhet är av ringa och tillfällig betydelse för verksamheten. Det är även möjligt att skicka bilagor i chattmeddelandet. Chattmeddelandena som skickas mellan användare i olika myndigheter, till företag eller enskilda kan utgöra allmän handling. En allmän handling av ringa och tillfällig betydelse gallras enligt praxis vid inaktualitet enligt beslut av den nämnd som ansvarar för handlingen. Det innebär att handlingen ska gallras så snart den inte längre behövs i verksamheten. Gallringsfristen är som regel kort.

  Den som skickat eller tagit emot ett chattmeddelande kan inte själv gallra meddelandet när det blivit inaktuellt. Gallringen utförs i stället av IT- och utvecklingsavdelningen efter 5 år.

  Den nuvarande gallringsfristen är lång i förhållande till meddelandenas informationsvärde. En arbetsgrupp bestående av representanter från IT- och utvecklingsavdelningen samt kommunjuristen och kommunarkivarien föreslår därför att gallringsfristen ändras till 90 dagar, alltså ca tre månader. Förslaget, som har stämts av i kommundirektörens ledningsgrupp, överensstämmer med gallringfristen för e-postloggar.

  Det är idag inte möjligt att särskilja chattmeddelanden i Teams som är allmänna från de som inte är det vid gallring. Det innebär att alla chattmeddelanden som är äldre än 90 dagar kommer att tas bort vid samma tillfälle oavsett om handlingen är allmän eller inte. Chattmeddelanden som tillhör ett ärende eller som av andra skäl ska bevaras sparas ner från Teams av ansvarig handläggare och förvaras på annat sätt. Anvisningar om hur det går till tas fram av IT- och utvecklingsavdelningen, Styrning och stöd.

  Den föreslagna förändringen innebär också en anpassning till dataskyddsförordningen om radering av personuppgifter i handlingar som inte är allmänna när de inte längre behövs i verksamheten.

  Förslaget gäller enbart för meddelanden i s. k. 1 till 1 chattar, gruppchattar och möteschattar. Chattmeddelanden som skickas inom en Teamskanal påverkas inte av den föreslagna förändringen.

  Chattmeddelanden och bilagor som ingår i ett ärende eller som av andra skäl ska bevaras sparas ner från Teams av ansvarig handläggare i god tid innan meddelandet gallras.

  Beslutet gäller retroaktivt och omfattar därmed även chattmeddelanden som tillkommit före detta beslut trätt i kraft.

  Chattmeddelanden som skickas inom en Teamskanal omfattas inte av beslutet.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. Presentation studieresa till Lille med Östra Sveriges Luftvårdsförbund
  , Mirja Törnquist, Per Lagheim

 • Den 12 december 2022 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt tobakslagens område.

  Kommunfullmäktige beslutade också att Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2022 inom miljöbalken.

  PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  PKV ligger på 6,4 % för år 2023

 • 1. Process bullermätningar vid musikspelning utomhus
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 • E-petition - #239295, daterad 2023-07-11, har inkommit till Gävle kommun. 
  Förslagsställaren önskar en plats för att utöva skateboard på ett trygg och professionellt sätt. För att uppmuntra spontan rörelse hos barn och ungdomar anser han att det behövs fler platser som de kan känna sig trygga att vara på och som det är lätt att ta sig till. Skateboardparken ska vara väl genomtänkt och funktionellt byggt av människor med kunskap inom ämnet.

  Idag finns det ont om platser för skate i Gävle, och många utövare åker istället till andra kommuner för att skata.  Tonys Plaza vid Jungfruparken är den enda anläggningen som kommunen anlagt och sköter. Det har med bakgrund mot detta på senare tid inkommit flertalet önskemål om skateplatser i Gävle. I tidigare E-petition daterad 2022-04-19 önskades t.ex. mer lättåkta skateytor och även skateytor inomhus.  Inom pågående arbete med lek och aktivitetsplatsstrategin har vidare såväl behov av fler aktivitetsplatser som utveckling av befintliga aktivitetsplatser identifierats. Förslagen i Lek- och aktivitetsplastsstrategin baseras på forskning, samt Gävlebornas önskemål. Sammanfattningsvis önskar Gävleborna lek- och aktivitetsplatser med högre kvalitet och större åldersvariation i alla åldersgrupper och förutom fler och bättre lekplatser är bland annat skatepark samt möjlighet att skejta på vintern återkommande önskemål.

  ?I och med bristen på aktivitetsplatser och specifikt skateparker anser Livsmiljö Gävle att det finns ett behov av en väl genomtänkt skatepark, som syftar till att fungera för olika färdighetsnivåer och som är gjord utifrån kunskap om skateåkning. I dagsläget finns inget pågående projekt med ny skatepark inom Livsmiljö Gävle. Var när och hur nya aktivitetsplatser ska byggas prioriteras inom Samhällsbyggnadsnämndens investeringsportfölj.  
   

 • 1. Information – Cykelstrategi
  Föredragande: Amer Aslam, Jakob Rönnberg, Marie Grew

 • Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad utifrån att förslaget till åtgärd kräver en förstudie och läggs in i listan för framtida investeringsbehov. Behovet hanteras enligt Livsmiljö Gävles investeringsprocess där prioriteringar görs mot andra investeringsbehov årligen.

  E-petitionen Rondell alt stoppljus Österbågen vid Dahlboms bil inkom 21-04-18 till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har remitterat e-petitionen till samhällsbyggnadsnämnden för slutgiltigt beslut.

  Förslagsställaren upplever att det uppstår farliga situationer vid korsningen Starrvägen/Österbågen, särskilt vid vänstersväng från Österbågen mot Starrvägen. Höga hastigheter i kombination med höga flöden och stor andel tung trafik förvärrar situationen.

  Frågeställaren önskar att det byggs en cirkulation, breddas med fler körfält eller att korsningen regleras med trafiksignaler.

 • 1. Information – belysning
  Föredragande: Jakob Rönnberg, Fredrik Nygren

 • Trafikverket Region Mitt upprättar ett förslag till vägplan för att anlägga en gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg) längs med väg 559 på delen mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde i Gävle kommun.

  Trafikverket gör bedömningen att vägplanen för GCM-vägen berör 5 gällande detaljplaner varav vägplanen bedöms strida mot två detaljplaner.

  Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller be-stämmelserna inte motverkas, får dock liten avvikelse göras. (14§ väglagen/1 kap 5§ lag om byggande av järnväg).

  Trafikverket Region Mitt bedömer i båda fallen att det handlar om liten avvikelse som inte strider mot detaljplanernas syften.

  Gävle kommuns synpunkter

  Gävle kommun har granskat de permanenta intrången som vägrätten avser göra inom befintliga detaljplaner. De tillfälliga nyttjanderätterna som krävs för att genomföra projektet förutsätter Gävle kommuns planmyndighet kommuniceras med berörda fastighetsägare och markytorna återställs enligt överenskommelse efter genomfört arbete.

  Gävle kommun bedömer att liten avvikelse från aktuella detaljplaner (21-P90-167, 2180K-25227) kan medges för intrång med vägrätt. Åtgärderna är av begränsad omfattning och nödvändiga för GCM-vägens genomförande. Väg-området/vägrätten påverkar inte byggrätter inom kvartersmark då endast mark som inte får bebyggas, sk prickad mark, berörs. Åtgärderna bedöms inte heller motverka detaljplanernas syfte.

  I och med att område för underjordiska ledningar, sk u-område, berörs inom detaljplanen 2180K-25227 bör Trafikverket även samråda med ledningshava-ren Gävle Energi AB innan arbete påbörjas.

  Gävle kommun anser inte att detaljplanerna behöver upphävas eller att nya planer behöver upprättas för berörda områden.

 • Vinnersjö trähus har inkommit med en ansökan om planbesked för att få uppföra ett mindre flerfamiljshus på fastigheterna Brunn 2:13 m.fl. Ansökan omfattar 10-15 hyreslägenheter i två plan med tillhörande förråd och parkering. I ansökan redovisas en önskan om att i likhet med idag gällande servitut för infart få utnyttja kommunens fastighet i väster för in- och utfart. I ansökan redovisas en vilja om att gestaltningsmässigt uppföra en byggnad som samspelar med omgivningen och påminner och representerar en klassisk gårdsliknande utformning.

  Brunn 2:13 är idag en avstyckad bostadsfastighet som ägas av exploatören men där gällande detaljplan anger Jordbruksändamål. Exploatörens projekt omfattar fastigheten Brunn 2:13 men också del av grannfastigheten i öster Brunn 2:4, samt delar av Brunn 7:51 , 7:52 och 2:12.

  Efter inkommen ansökan har exploatören och Gävle kommun haft en dialog runt den mark som idag är kommunens, det finns ett servitut för infart till fastigheten Brunn 2:13. Intentionen är att exploatören ska få förvärva mark av kommunen (Brunn 2:12 samt del av Brunn 7:51 och 7:51) för att säkra infart inom egen fastighet men också kunna utöka sin fastighet för en mer ändamålsenlig byggrätt (Brunn 2:12). Ett markanvisningsavtal kommer upprättas under hösten 2023 och tas upp i Kommunstyrelsen för godkännande. Om markköpet inte genomförs kommer fortsatt befintligt servitut över kommunens mark nyttjas för infart till Brunn 2:13 m.fl.

  Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till aktuell ansökan. Att komplettera med ytterligare mindre lägenheter i Hedesunda är positivt och följer översiktsplanens intentioner om förtätning i redan ianspråktagna områden. Livsmiljö Gävle anser att det finns förutsättningar för att på platsen skapa en god boendemiljö med en funktionell och attraktiv gestaltning som samspelar med sin omgivning.

 • AB Gavlegårdarna har inkommit med en ansökan om planbesked avseende förtätning av befintligt bostadsområde mellan Trädgårdsvägen och Harbovägen i Valbo. Förtätningen innebär att samtliga befintliga byggnader i område rivs och ersätts med nya, högre, bostadshus. Motivet till att riva befintliga byggnader motiveras med att byggnaderna kräver stora utvändiga och invändiga renoveringar, byggnaderna är dåligt tillgänglighetsanpassade, har hög energiförbrukning samt höga radonvärden på grund av stomme i blåbetong.

  Befintlig bebyggelse består av 9 lamellhus uppförda i två rader. Raden med 4 byggnader mot Trädgårdsvägen består av 3 våningar samt källare och raden med 5 byggnader mot Harbovägen uppförts med 2 våningar samt källare. Mellan bostadsbyggnaderna mot Harbovägen finns garagelängor placerade längs med gatan. Totalt omfattar området 120 lägenheter.

  Gavlegårdarna har efter inkommen ansökan om planbesked bearbetat sitt skissunderlag och inkommit med en ny reviderad skiss. I skissen redovisas att tre bostadshus i 5 våningar placeras med långsidan mot Harbovägen för att bl.a. möta behovet av bullerskydd för bostadsgårdarna. Fyra bostadshus i 4 våningar placeras med kortsidan mot Trädgårdsvägen i nordväst. Bostadshusen föreslås angöras från Harbovägen respektive Trädgårdsvägen. Markparkering föreslås som den genomgången parkeringslösningen och utgörs av markparkering längs Harbovägen, ett större parkeringsområde inom kvartersmarken mot Fårbovägen samt ett par mindre parkeringsområden mellan bostadshusen i nordväst som angörs via Trädgårdsvägen. Parkeringarna längs Trädgårdsvägen föreslås tas bort och ersättas med en grön remsa och trädrader som skiljer ny GC-väg och Trädgårdsvägen åt. Den föreslagna grönremsan ligger delvis utanför Gavlegårdarnas fastighet. Avfallshantering sker i avfallsbyggnader mot Trädgårdsvägen respektive Harbovägen. För att klara sopbilens vändradie planeras en ny vändplan i änden av Harbovägen, illustrerad söderut in på kommunens fastighet (planlagd som naturmark).

  Totalt omfattar den reviderade skissen:

  200 lägenheter, varav 6 st i LSS-boende.
  140 parkeringsplatser för bilar (p-tal 0,7)
  Totalt 528 cykelplatser

  Detta är en utökning med 80 ytterligare lägenheter gentemot befintligt bestånd.

  För området gäller fördjupande översiktsplan för Gävle stad. FÖP:en anger att fastigheten ingår i ett större område som är kulturhistoriskt värdefullt utifrån strukturen med byggnader och innergårdar som omges av naturskog. Fastigheten berörs av två detaljplaner varav den ena, som omfattar huvuddelen av fastigheten, är från 5 juni 1967 och anger bostadsbebyggelse i 2-3 och den andra detaljplanen från 20 augusti 1990 anger allmän plats Natur. Fastigheten berörs inte av några riksintressen eller strandskydd.

  Sammanfattningsvis bedömer livsmiljö Gävle att redovisat förslag med en delvis reviderad struktur kan fungera bra på platsen och det finns bra förutsättningar att skapa god boendemiljö bland annat ur bullerhänseende. Den repetitiva placeringen av bostadshus passar även väl in i närområdet och dess kulturmiljövärden.

  Livsmiljö Gävle anser att den mest långsiktigt hållbara lösningen är att inkludera Harbovägen i detaljplaneområdet och planlägga den som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde i form av radhus på del av fastigheten Norrlandet 10:1 i skogsområdet öster om Engeshöjden. Bostadsområdet ska uppföras med ett relativt litet markavtryck i det naturnära läget. Detaljplanen säkerställer en långsiktigt god boendemiljö som skyddas från negativa konsekvenser vid skyfall, samt bevarandet av ett större naturområde.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bedömningen motiveras av att inga gällande miljökvalitetsnormer bedöms överskridas och att detaljplanens genomförande är i linje med relevanta miljömål. De miljöfaktorer som särskilt hanteras i planen är buller från Bönavägen och framtida ny väg, geotekniska förutsättningar samt dagvattenhantering och höga vattenflöden. Inga av dessa faktorers enskilda eller kumulativa miljöeffekter bedöms vara av sådan omfattning att de innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra för centrumverksamheter och ge möjlighet att uppföra mindre byggnadsverk inom fastigheten Söder 6:4, fd. länsfängelset, samtidigt som platsens och bebyggelsens kulturhistoriska värden säkerställs.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanens syfte är främst att ändra användning för befintliga byggnader, vilket gör att miljökonsekvenserna inte bedömts som betydande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, förskola och särskilt boende där boendet har en begränsad omgivningspåverkan. Naturmark ska också sparas för att grönstrukturen i bostadsområdet ska finnas kvar och vara en plats för både rekreation, naturvärden och dagvattenhantering.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bedömningen motiveras av att de frågor som identifierats kan lösas inom ramen för detaljplanen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   23

  XX, XX - Beslut om antagande

 • Planens syfte är att möjliggöra för kontor och centrumändamål samt reglera allmän plats och järnvägsändamål i del av planområdet.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 30 september – 21 oktober 2022. Huvudsakliga synpunkter som inkom berörde lämpligheten med markanvändningen skola (gymnasium, högre utbildning) utifrån buller på skolgård samt möjligheten till friyta. Även synpunkter kring planförslagets påverkan på det statliga intresset vid bangården inkom. Åtgärder efter samrådet var att markanvändningen skola togs bort då den inte bedömdes lämplig sett till buller på skolgård och möjlighet till friyta vid gymnasium samt att parkeringsfrågan var svår att lösa vid högre utbildning. Dessutom innebar markanvändningen en större negativ påverkan på både trafiksäkerheten samt framkomligheten på Fältskärsleden. Markanvändningen centrumändamål (C) infördes i stället. Efter samrådet justerades även byggrätten för den norra fastigheten Norrtull 36:21 så att den ligger minst 9 meter från närmsta räl och möjligheten till utkragande delar närmre än så togs bort för denna fastighet.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 5 – 19 september 2023. Inkomna synpunkter handlade främst om att föreslagen dagvattenhanteringen behövde förtydligas i planhandlingarna. Efter granskningen har dagvattenutredningen kompletterats med en alternativ lösning och utifrån det har även planbeskrivningen kompletterats. I planbeskrivningen har det även förtydligats att i exploateringsavtalet åläggs exploatören att genomföra nödvändiga föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen för att åstadkomma en ändamålsenlig dagvattenhantering.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • 1. Genomgång av inkommen överklagan - Detaljplanen för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum
  Föredragande: Elin Rosendahl

 • Den nuvarande bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017. I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja de antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i oktober under det innevarande kalenderåret för prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  Indexuppräkningen innebär att avgifterna samt handläggningskostnaden per timme uppräknas med 6,4 %.

  Se nämndsyttrande daterat 2023-10-11 för fullständig motivering.

 •   27

  XX – Byggsanktionsavgift

 •   28

  XX - Åtgärdsföreläggade

 •   29

  XX, XX, Rättelseföreläggande, lovföreläggande samt uttag av byggsanktionsavgift

 •   30

  XX, XX, Rättelseföreläggande och delavslut

 • Ärendet gäller olovligt påbörjande av åtgärder innan bygglov och startbesked beviljats för fasadändringar på skolbyggnad inom fastigheten Strömsbro 13:1 (fastigheten). De åtgärder som påbörjats innan bygglov beviljats är insättning av ett fönster samt insättning av en pardörr på byggnadens ena gavel.

  Genom delegationsbeslut med startbesked daterat 2021-01-08, dnr BOB-2020-1926, beviljades bygglov för fasadändring av verksamhetslokal (skola). Bygglovet avsåg insättning av ett nytt fönster, nya dörrar samt uppförande av ramp på Strömsbros skolbyggnader inom fastigheten.

  Av den kommunikation som förevarit med byggherren i bygglovsärendet daterat 2021-01-11 samt i tillsynsärendet daterat 2023-10-03 framgår att insättning av fönster vid lastkajen samt en pardörr på byggnadens ena gavel redan satts in innan bygglovet beviljades. Åtgärderna kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Med hänsyn till att det av 10 kap. 3 § PBL framgår att det är förbjudet att påbörja en bygglovspliktig åtgärd innan startbesked beviljats föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL, eftersom insättandet av fönstret samt pardörren påbörjades innan bygglov beviljats. Byggsanktionsavgiften uppgår till 13 125 kr.

  Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig över byggsanktionsavgiften inom fem år från överträdelsen samt fått information om möjlighet till rättelse för att undvika uttag av byggsanktionsavgiften. Byggherren har dock via e-post bekräftat att rättelse inte är aktuellt i ärendet.

  Det föreligger inga omständigheter i ärendet som medför att avgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned enligt 11 kap. 53, 53 a eller 55-56 §§ PBL.

  För fullständig utredning samt motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2021-64, daterat 2023-10-04, vilket motsvarar nämndens dnr 23SBN418-5.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av datacenter med tillhörande stödytor och stödbyggnader på fastigheten SKOGMUR 3:2, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ansökan avser en expansion av Microsofts datacenter i Ersbo och är den första delen (GVX03) i den nya expansionen. Byggåtgärderna omfattar serverhallar med stödytor, elförsörjningsrum, ventilations- och kylutrymmen.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-923, daterat 2023-10-03 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av datacenter med tillhörande stödytor och stödbyggnader på fastigheten STACKBO 1:35, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ansökan gäller ett tredje datacenter (GVX 23). Datacentret kommer att innehålla kontor, serverhallar med stödytor, rum för elektrisk försörjning, utrymmen för ventilation och kylsystem samt externt placerade transformatorer för nödström.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-941 daterat 2023-10-03 med tillhörande underlag.

 •   34

  XX – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad på fastigheten SÖRBY URFJÄLL 29:4, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 1739 kvadratmeter. Byggnaden har en byggnadshöjd på 14 meter. Ansökan inkom 2023-09-06 och var fullständig 2023-09-06.

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning

  Tillbyggnad för verksamhetslokal, 1739 m2 , 14 meter hög.

  Det finns en planbestämmelse som lyder;

  På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större

  höjd än respektive 4,0 och 7,6 meter. Inom med J betecknade områden

  må dock där så prövas lämpligt, byggnadsnämnden medge högre höjd

  för mindre byggnadsdel.

  Livsmiljö Gävle bedömer att denna tillbyggnad inte är en sådan mindre byggnadsdel som ryms inom denna planbestämmelse, då en byggnadsdel syftar till en liten beståndsdel som kompletterar en planenlig byggnad, som ett hisschakt, ventilationstrumma, skorsten, etc.

  Se nämndsyttrande för fullständig motivering och underlag.

 • 1. Hamrånge-berg 3:29 Tidigare ovårdad tomt
  Föredragande: Andreas Kock

 •   37

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant i Agresso, Konterare i Agresso, Delegationsbeslut - Beslut om att utse dataskyddsombud, samhällsbyggnadsnämnden, Mottagningsattestant i Agresso 220171, Mottagningsattestant i Agresso 220177, Mottagningsattestant i Agresso 220179, Mottagningsattestant i Agresso 220181, Mottagningsattestant i Agresso 220182, Mottagningsattestant i Agresso 220184, Mottagningsattestant i Agresso 220187, Delegationslista bygglov september, Delegationslista bostadsförtur september.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.