Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 30 november
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 10 november 2021 kl. 11.00 - 14.52 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell, sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport år 2021

 • Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver uppdateras regelbundet och tanken är att vi skall eftersträva att uppdatera dokumentet en gång per år. Nu har det dock funnits behov av fler uppdateringar.

  De områden som behövts uppdateras har varit kapitlet om Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (FAOKL), Miljöbalken, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Plan och bygglagen liksom generella regler kring vilka rutiner vi skall ha vid för sent inlämnade överklaganden.

  Mestadels handlar det om att lägga till nya punkter, men några inaktuella punkter där lagstiftningen förändrats har även tagits bort eller förändrats. De punkter som tillkommit, har tillkommit av praktiska skäl så att handläggare får till ett smidigt flöde gentemot medborgarna. Exempelvis många remisser behöver inte belasta nämnden utan kan besvaras direkt av tjänstemän. Det utesluter dock inte att remisser av större vikt eller av politisk karaktär ändå tas upp till beslut i nämnden. 

  Gällande lagen om tobak och liknande produkter så har ändringar gjorts i lagen år 2021. Det har gett kommunen befogenheter inom tillsynen som kommunen inte haft tidigare.

  Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har förändrats och därmed finns det behov av att förtydliga i delegationsordningen vad som gäller, speciellt i och med att det finns övergångsbestämmelser i flera år framöver.

 • Livsmiljö Gävle lämnar följande förslag på sammanträdesdagar för år 2022.

  26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 24 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

  Förslaget grundar sig i en dialog med övriga sektorer inom kommunen. Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnden en möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi, Styrning och stöd, för vidare hantering.

  Ordförandeberedning hålls på onsdagar två veckor innan nämnden sammanträder.

  Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden startar kl. 09.00 och pågår som längst till kl. 17.00.

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Workshop - Avstämning/förankring av linjenätsanalysen och kollektivtrafikstrategin i nämnden kl.15-16.00.

 • Bakgrund

  Ett Trafikförsörjningsprogram är Gävle kommun skyldig att ha enligt 2 kap. 11 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet behandlar omfattningen av trafik genom färdtjänst och riksfärdtjänst. Trafikförsörjningsprogrammet ska aktualiseras vart fjärde år. Gävle kommun har tidigare antagit den länsgemensamma taxan för färdtjänst samt tog beslut i juni 2019 om att följa länsgemensamma tillämpningsanvisningar.

  Under 2020 skickades Trafikförsörjningsprogrammet ut på remiss till nedanstående instanser. 

  ·  Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden

  ·  Utbildningsnämnden

  ·  Omvårdnadsnämnden

  ·  Funktionsrättsrådet (tidigare Tillgänglighetsrådet)

  ·  Pensionärsrådet

  ·  Region Gävleborg

   Remissvar

  Merparten av de inkomna synpunkterna gäller de länsgemensamma tillämpningsanvisningarna. Dessa är redan beslutade och omfattas inte av revideringen i Trafikförsörjningsprogrammet. För att tydliggöra detta har de efter remissförfarandet lyfts ut från huvuddokumentet och lagts som en bilaga. I bilaga Remissvar är alla synpunkter sammanställda och nämndens svar anges.

  Inga synpunkter har inkommit gällande de uppdateringar som gjorts i Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån detta föreslås att remissvar lämnas till remissinstanserna och att nämnden antar förslaget till nytt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

  Planerade aktiviteter under 2022

  Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom verksamheten med avseende på färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänstutredare på Livsmiljö redogör för planerade aktiviteter och åtgärder under nästkommande år.

   

   

 • Parkeringar
  Föredragande: Stefan Erixon

 • 1. Information om miljö-och hälsoskydds tillsynsärende gällande sophanteringen i Norrsundet
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 • Ärendet gäller olovligen vidtagna åtgärder inom bl.a. strandskyddat område på fastigheten Eskön 1:2 (fastigheten) som omfattas av detaljplan.

  Rättelseföreläggande med stöd av PBL och MB

  Fastighetsägaren har utan lov anordnat en grusad yta vid södra hamnområdet – inom strandskyddat område – vilken kräver lov enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken (1998:808), MB. Den aktuella grusade ytan ingår i ett område för nyprojektering. Mot denna bakgrund finner nämnden att ett tillfälligt lov kan ges för parkeringsplats samt att en tidsbegränsad strandskyddsdispens kan beviljas tills det nya projektet är klart. Fastighetsägaren har dock uppgett att det inte finns något intresse av att ansöka om tillfälligt lov eller dispens. Mot denna bakgrund ska fastighetsägaren istället föreläggas att återställa anordnad parkeringsplats till naturmark med stöd av såväl 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 26 kap. 9 § MB. Detta ska ha skett senast inom 2,5 år från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Utanför strandskyddat område har en större parkeringsplats anordnats på en plats som enligt detaljplanen är markerad som Natur. Åtgärden kräver lov enligt 6 kap. 1 § PBF men har utförts utan sådant lov. Åtgärden kan inte få lov i efterhand då den strider mot detaljplanen. Parkeringsplatsen anordnades någon gång mellan 2015 och 2017. Mot denna bakgrund föreligger således förutsättningar till att utfärda ett rättelseföreläggande med stöd av 11 kap. 20 § PBL då det inte gått mer än 10 år från överträdelsen. Fastighetsägaren ska därmed föreläggas att återställa anordnad parkering inom naturområde. Marken ska vara återställd senast inom 2,5 från det att detta beslut har vunnit laga kraft.

  Rättelseföreläggande med stöd av MB

  Sandlåda och parkbänk

  På fastigheten inom strandskyddat område nere vid Östramaren fanns en sandlåda samt en parkbänk uppförda. Åtgärderna kräver strandskyddsdispens men någon dispens kan inte kan ges. Vid genomfört uppföljningsbesök konstaterades att parkbänken samt större delen av sandlådan var borttaget. Med stöd av 26 kap. 9 § MB ska fastighetsägaren därmed föreläggas att ta bort resterna av träsargen till sandlådan samt plana ut sanden så att en naturlig strandängsetablering påskyndas på platsen. Detta ska ha skett senast inom 12 veckor från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Grusad yta vid norra hamnområdet

  En bygglovspliktig parkeringsplats inom strandskyddat område har såväl utan lov som strandskyddsdispens anordnats vid norra hamnområdet. Bedömningen är att det inte föreligger något skäl till att en strandskyddsdispens kan ges för en parkeringsplats på denna plats. Med stöd av 26 kap. 9 § MB ska därmed fastighetsägaren föreläggas att återställa marken till naturmark senast inom 2,5 år från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Avgift för handläggningen av tillsyn enligt MB

  Avgiften för handläggningen av tillsyn enligt miljöbalken i detta ärende är 10 500 kr i enlighet med Gävle kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden. Den sammanlagda tiden som lagts ner i ärendet uppgår dock till minst 20 timmar. Stöd för rätten att ta ut avgift i ärendet finns reglerat i 27 kap. MB.

  Delavslut

  Ärendet har kunnat avslutas i flera delar då något ingripande varken ska ske med stöd av PBL eller MB. Livsmiljö Gävle har bl.a. kunnat konstatera att vissa åtgärder redan avlägsnats från fastigheten samt att vissa markförändringar skett sedan det första tillsynsbesöket genomfördes 2019.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2019-1705 daterat 2021-11-03, vilket motsvara nämndens dnr 21SBN333-2.

 • Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra industriverksamhet i del av Norrsundets hamn. I norra delen av planområdet möjliggörs Sevesoanläggning i form av bioraffinaderi, dvs en produktionsanläggning för fossilfria bränslen. Detaljplanen ska även säkerställa småbåtshamnens verksamhet i Norrsundet med byggrätter och tankställe för drivmedel. Detaljplanen syftar även till att värna de karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vid det sk. Kastellet. En liten del av planområdet föreslås utvecklas för bostadsändamål och turism i ett centralt och vattennära läge.

  Detaljplanen syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar markanvändning och i planen föreslås åtgärder för att minska negativa miljökonsekvenser. I planprocessen föreslås upphävande av gällande detaljplaner för bostadsända-mål längs transportled för farligt gods samt närmast industriområdet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Planens syfte är att säkerställa en träd- och buskbevuxen strandremsa närmast Testeboån, samt att skapa markreservat för befintliga allmännyttiga underjordiska ledningar. Byggrätter för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor anpassas till kringliggande kulturmiljö. Strandskydd upphävs för del av planområdet.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 8 oktober - 22 oktober 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd 22 juni -27 augusti 2021.

  Huvudsakliga synpunkter har inkommit kring detaljplanens påverkan på sekundärt vattenskyddsområde och riksintresse för vatten, naturvård samt Natura 2000. Yttranden har även inkommit kring dagvattenhantering, befintliga ledningar samt att uppmärksamhet krävs vid markarbeten kopplat till förorenad mark. Detaljplanen bedömts ha begränsad påverkan på riksintresse för kulturmiljövård samt att det är positivt att strandskydd återinträder för strandremsa. Planhandlingarna har förtydligats kring dagvatten, föroreningar, ledningar, vattenskyddsområde och riksintressen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   15

  Kristinelund 26:11 m.fl., Normarksvägen 6 i Bomhus - Beslut om samråd och granskning

 • En ansökan om planbesked har inkommit för del av fastigheten Järvsta 16:46. Exploatören önskar att få upprätta en detaljplan där det är möjligt att uppföra ett område med ett antal radhus i två plan och ett mindre antal smålägenheter (hyresrätter). I centrum av området anläggs en gemensam gård med både sparad naturmark och mer iordningställda ytor för lek, samvaro och avkoppling. Ambitionen är bevara naturmark i ytterkanten av fastigheten.
  Radhusen redovisas i skissunderlaget med en entrésida med liten förgård och ett vidbyggt förråd och en uteplats som på båda sidor radhuset förses med skärmar för insyns- och bullerskydd. Bebyggelsens planeras i form, kulör och material utformas så den smälter in i den omgivande tallskogen.

  Exploatören redovisar att det råder medvetenhet om att området har en viss påverkan från buller från järnvägen i norr och väg 76 i söder. För att kunna skapa en bostadsbebyggelse där boende inte påverkas negativ från trafikrelaterat buller så redovisas i ansökan en genomarbetad skiss (skissen är delvis baserad på en bullerutredning som genomförts i samband med ansökan) där byggnader och garage placeras på ett sådant sätt att bullerskyddade miljöer skapas.

 •   17

  XX, XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • 1. Norrlandet 2:1, Ny anslutningsväg till Sollidenvägen, 20SBN21
  Föredragande: Mikael Bodinson

  2. Hille 2:90, Nedre vägen 33, 18SBN102
  Föredragande: Kevin Engberg

 • Den nuvarande bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017. I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja de antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i oktober under det innevarande kalenderåret för prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  Indexuppräkningen innebär att avgifterna samt handläggningskostnaden per timme uppräknas med 2,4 %.

   

   

 • På fastigheten STIGSLUND 56:1 (fastigheten) har en längre stödmur med ett staket ovanpå olovligen uppförts i fastighetsgräns mer mot en mindre bäck. Några vidtagna markåtgärder kunde inte konstateras på Laxgången 58 och 68 vid genomfört tillsynsbesök. Stödmuren vilken uppfördes år 2019 har en längd på drygt 30 meter och en varierande höjd om ca 40 centimeter till 110 centimeter. Fastigheten omfattas av en detaljplan som vann laga kraft 1981.

  Den uppförda muren kräver lov enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, men har uppförts utan lov. Bedömningen är att lov sannolikt kan ges i efterhand som en avvikelse förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Den 2 november 2021 inkom Brf Stigs Gård i Gävle med en ansökan om lov i efterhand för uppförd mur. Mot denna bakgrund ska inte längre något lovföreläggande utfärdas med stöd av 11 kap. 17 § PBL. Nämnden ser inga hinder till att ansökan kommer att kunna beviljas under förutsättning att erforderliga handlingar som krävs för att lov ska kunna beviljas inkommer till nämnden. Nämnden vill dock upplysa fastighetsägaren om att muren måste tas bort om något lov inte kan ges för muren i efterhand. Frågan om borttagande av muren kommer i så fall att behandlas i ett separat beslut.

  Byggsanktionsavgift

  Med hänsyn till att den uppförda muren kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § PBF och att något lov inte finns för åtgärden föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften uppgår till 15 470 kr och tas ut av fastighetsägaren som olovligen vidtagit den lovpliktiga åtgärden. Det föreligger inte några skäl till att inte ta ut avgiften eller att den ska sättas ned.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2019-1305 daterat 2021-10-11, vilket motsvara nämndens dnr 21SBN334-2.

   

   

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler på fastigheten SKOGMUR 3:18, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 8 606 kvadratmeter.

  Verksamheten som ska bedrivas i lokalerna är e-handel, import och försäljning.

  Ansökan inkom 2021-09-24 och var fullständig 2021-10-01.

  Den ansökta åtgärden följer den gällande detaljplanen.

 •   22

  XX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov för komplementbyggnad

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal med tillhörande parkeringar, pumphus, pylonskylt samt skärmtak för kundvagnar på fastigheten VALBO-ÖN 2:103, som ligger inom detaljplanelagt område. Verksamhetslokalen kommer ha en total byggnadsarea om 7830,9 kvadratmeter, öppenarea om 159,2 kvadratmeter samt en total bruttoarea om 8407,8 kvadratmeter. Ljussättning på kommande skyltning på fasad ska enligt gällande detaljplan ske med fast ljussken och inte med bildväxlande anordning. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26. Del av sprinkleranläggning som är bygglovpliktig (pumphuset) kommer ha en total byggnadsarea om 27,5 kvadratmeter. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26. Pylonskylten kommer uppta en yta om cirka 1,75 kvadratmeter. Ljussättningen kommer ha fast ljussken och kommer inte ha bildväxlande anordning. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26. Skärmtak för kundvagnar kommer uppta en sammanlagd byggnadsarea om 36 kvadratmeter. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26. Ansökan inkom 2021-08-26 och var fullständig 2021-10-26. För fullständig motivering se nämndsyttrande 2021-11-01.

 • Bygglovet avser nybyggnad av tre huskroppar inom kvarteret Skeppsbyggaren, den första etappen som uppförs på Philipssontomten. Kvarteret är en del av två lika bebyggelsekvarter mot Södra Skeppsbron.

  Byggnaderna uppförs i fyra, fem respektive sex våningar kring en öppen innergård som vänder sig mot sydost. Hela kvarteret har ett underbyggt parkeringshus, vilket innebär att innergården är upphöjd över omkringliggande gator. Totalt 84 lägenheter.

  Utöver bostadshusen uppförs som komplementbyggnader ett fläkt- och miljörum för hushållsavfall på innergården, ett uterum samt ett miljörum för avfallssortering på gårdsytan sydost om bostadshusen.

  Fasader kommer i enlighet med detaljplanen utföras i huvudsak i tegel i en röd kulör. Fasader mot innergård utförs i puts i en ljus kulör, tre olika varianter. Sockel mot omgivande gator utförs i granitliknande klinker.

  Den nya bebyggelsen blir en ny länk i bebyggelseraden längs Södra Skeppsbron. Dess exponerade läge ställer krav på anpassning i placering, utformning, skala, uttryck och materialval mot befintlig bebyggelse.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1157 daterat 2021-11-02 med tillhörande underlag. 

 • Ärendet gäller förhandsbesked för tillbyggnad, av befintlig kontorsbyggnad, med ny kontorsdel inom fastigheten Näringen 21:3. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område (DP från 1974). Tillbyggnaden är tänkt i 2 våningar och en grov uppskattning av byggnadsarean är ca: 300kvm.

  Sökanden inkom med ytterligare material 2021-11-17 och menar att aktuell kontorsbyggnad endast är ett komplement till närliggande fastigheter och verksamheter som utgör en industri.

  Befintliga kontorsbyggnaden och dess verksamhet har kopplingar till när-liggande fastigheter/verksamheter men de anses inte vara underordnad (ej ett komplement) någon enhetlig, närliggande och större industriverksamhet.

  Sökt åtgärd bedöms strida mot gällande detaljplan och innebär en avvikelse. Avvikelse innebär att sökt åtgärd på aktuell plats inte kan garanteras vara godtagbar i en efterkommande bygglovsprövning.

 • Verksamhetslokalen innehåller olika funktioner för idrott och elitverksamhet, för Gävle golfklubbars medlemmar, att nyttja året runt. Byggnadsarea ca: 1200 kvm i 2–3 våningar. Se mer i Nämndyttrandet.

 • 1. Ovårdade tomter
  Föredragande: Paulina Syrén, Andreas Kock

 •   28

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant och konterare, 10 Lokala trafikföreskrifter oktober 2021, 10 Dispenser från LTF och TRF Oktober 2021, Riksfärdtjänst oktober 2021, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober 2021, Färdtjänst oktober 2021, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd inom området Bergby nr 8, Delegationslista skolskjuts oktober 2021, Delegationsbeslut ordförande Överklagande av dom i mål 3680-21, Delegationslista oktober bygglov.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Hur det går med tillsynsärendena, speciellt dom i Hamrånge? Rosmari Holmgren (KD)

  Svar ges på sammanträdet under punkt 27.

  2. Har förvaltningen Livsmiljö Gävle planer på att nyttja dragningen av ny fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken för att göra gång- och cykelväg ovanpå ledningarna hela vägen?
  Mikael Persson (L)

  Svar ges under punkt 8.1.

  3. Detaljplan i Norrsundet, hur fortskrider tillsynsärendet angående sophantering vid kajområdet. Kent Edin (S)

  Svar ges under punkt 11.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.