Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 2 juni
  Förslag: Thomas Lindberg (SD)

 • Ordföranden Daniel Olsson (S) anmäler jäv för ärende 16 Villastaden 13:1 och ärende 22 Vallbacken 7:4. Vice ordföranden Kjell Helling (L) deltar på distans. Enligt rekommendation från Statens kommuner och regioner (SKR) ska den som leder sammanträdet alltid finnas på plats i lokalen där sammanträdet äger rum. Ordföranden föreslår därför att nämnden beslutar att andre vice ordförande Måns Montell (M) leder sammanträdet som ordförande under ärende 16 och 22.

 • Beredning har ägt rum onsdag den 13 maj 2020 kl 11.15-16.00 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner. Ordföranden godkände att Kjell Helling (L) deltog i beredningen på distans.

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ” Låt kommunen köpa loss sjumannaplanen i Hagaström samt göra den till en bra spontanidrottsplan” daterat den 23 augusti 2019 har kommit in till Gävle kommun. Styrning och Stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att Gävle kommun köper loss mark som idag ägs av Jernhusen fastigheter AB samt anlägger en yta för spontanidrott och träning.

  Hos Gävle kommun pågår ett ärende med att köpa in fastigheterna Hagaström 77:46 och 77:47, ärendet är dock pausat till hösten pga rådande situation med Covid-19. En utredning görs under 2020 som ser över platser för spontanytor. Utredning syftar till att få ett helhetsgrepp kring spontanidrottsytor i Gävle. I denna utredning utreds möjligheten att etablera en spontanidrottsyta på gamla sjumannaplanen i Hagaström eller om det finns bättre lämpade ställen för spontanidrottsytor utifrån lokalisering, investerings och driftperspektiv.

 • Motion (KD) -Cykelväg mellan Bomhus och Furuvik daterat den 27 september 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att en cykelväg mellan Bomhus och Furuvik planläggs och prioriteras in i kommande investeringar på cykelvägar.

  Livsmiljö Gävle anser att förslaget är relevant och går i linje med Gävle kommuns arbete att arbeta för ökat cyklande och ökad trafiksäkerhet. Åtgärden ligger delvis efter statlig väg och bör ej planläggas för innan en förstudie för den eventuella investeringen tagits fram. Förslaget finns i Gävle kommuns nya cykelplan. Åtgärden är redan inlagd som ett investeringsbehov och föreslås hanteras enligt Livsmiljö Gävles investeringsprocess.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att en förstudie för den eventuella investeringen bör tas fram samt att Gävle kommun i förstudiearbetet för en dialog med Trafikverket och Region Gävleborg med koppling till ansvar, genomförbarhet, prioritering samt finansiering.

 • Motion (V) – Gång- och cykelbana mellan Bomhus och Furuvik daterat den 10 december 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att Gävle kommun för fram i den regionala cykelplanen samt arbetar för att det byggs en gång- och cykelväg utmed Furuviksvägen mellan Bomhus och riksväg 76, södra Kungsvägen.

  Livsmiljö Gävle anser att förslaget är relevant och går i linje med Gävle kommuns arbete att arbeta för ökat cyklande och ökad trafiksäkerhet. Förslaget ligger delvis efter statlig väg och finns utpekad i Gävle kommuns nya cykelplan. Åtgärden är redan inlagt som ett investeringsbehov och föreslås hanteras enligt Livsmiljö Gävles investeringsprocess.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att en förstudie för den eventuella investeringen bör tas fram samt att Gävle kommun i förstudiearbetet för en dialog med Trafikverket och Region Gävleborg med koppling till ansvar, genomförbarhet, prioritering samt finansiering.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 • Delårsrapport 1 2020 omfattar verksamhetsrapport per sista april 2020 med måluppfyllelse, ett ekonomiskt resultat samt en helårsprognos.

  Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen i verksamhetsplan 2020 har uppfyllts för perioden.

  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till april 2020.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att lämna sina kommentarer till preliminära ramar. Nämnden har också fått möjlighet att presentera olika prioriteringar.

  För Samhällsbyggnadssnämndens del så innebär det effektiviseringskrav på 3 % som angetts i de preliminära ramarna ett krav på ramanpassning med 9,6 mnkr för år 2021.

 • Ett direktiv från Tekniska nämnden (13TN55) inkom till Samhällsbyggnad Gävle om att se över gällande Stadsmiljöprogram då det under hösten 2012 konstaterades att det Stadsmiljöprogram från 2009 som styr utformningen i centrala Gävle är inaktuellt. Syftet med revideringen är att uppdatera Stadsmiljöprogrammet med dagens förutsättningar samt att se över innehåll och upplägg.

  Stadsmiljöprogrammet är tänkt att dagligen vägleda och stötta alla som arbetar med stadsmiljöfrågor att sträva åt samma gestaltande håll, för planering såväl som drift. Det har till uppgift att styra utformningen av staden och ta tillvara på samt förstärka dess identitet och karaktärsdrag. Programmet beskriver vilka karaktärer, möbler och material som kännetecknar olika stråk och platser i staden, samt hur dessa platser kan utvecklas och förstärkas ytterligare. Målet är att hålla en hög nivå på utformningen av allmän plats, att ha en gemensam bild av staden med en enhetlig detaljflora som är genomtänkt, skapar orienterbarhet och som stärker identiteten.

  För att bibehålla sin aktualitet ska dokumentet ses över i januari månad vartannat år. Eventuella ändringar av betydande karaktär informeras om i Samhällsbyggnadsnämnden. Större förändringar behöver nytt beslut.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att revideringen av Gävle Stadsmiljöprogram ges genomförandestatus genom beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har gett Livsmiljö Gävle, avdelningen Trafik och tillstånd, i uppdrag att se över nu gällande cykelplan och revidera materialet för att anpassas till dagens förutsättningar och behov. I arbetet har det konstaterats att det inte är aktuellt med mindre revideringar av cykelplanen. För att Gävle ska bli en cykelstad av rang behövs gediget och aktuellt underlagsmaterial, därför har det beslutats om att en helt ny cykelplan tas fram.

  Cykelplan 2020 är ett av Gävle kommuns nya styrdokument och beskriver bland annat de aktiviteter och åtgärder som kommunen önskar genomföra. Syftet med cykelplanen är att Gävle kommun ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.

  Cykelplanen kompletteras med en handlingsplan, samt rutiner för årligt cykelbokslut, som tas fram under 2020. Ett cykelbokslut är en sammanställning av åtgärder som gjorts under året.  I handlingsplanen anges vem som ansvarar för att åtgärderna blir genomförda samt tidsramen för genomförande och uppföljning.

  Aktualitetsgranskning av Cykelplanen ska ske vartannat år. Vid granskningen görs en bedömning om nytt beslut krävs i KF. Löpande revideringar av Cykelplanen och avsteg från densamma beslutas av SBN.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att Cykelplan 2020 antas genom beslut i Kommunfullmäktige.

 • Ett fel har upptäckts i beslut fattat av Samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2020, § 124 Nya vägnamn inom Fredriksskans 2:10. Ärendet omfattar tre vägnamn. Vägnamnet Grepvändan är fel, rätt namn är Grepvägen.

 • En detaljplan för bostadsändamål har fastställts för området vid Kungsbäck 2:26. En ny gata kommer att anläggas inom planen. Gatan kommer att gå från korsningen vid Kungsbäcksvägen och vidare runt kvarteret. Den nya gatan kommer att ligga precis nedanför det man i dag kallar för Åkermanskulle.

  Namnberedningen föreslår namnet Åkermanskulle. Platsen Åkermanskulle är välkänd och används väl av allmänheten i Gävle. Namnberedningen anser därför att det blir naturligt anknutet till platsen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Gävle kommun har tillsammans med Gavlegårdarna rustat upp en park med en liten lekplatsyta vid Nordost. Parken ligger i kvarteret Prima mellan Valbogatan, Norra Köpmangatan och Hantverkargatan.

  Parken tillhör kvarteret som heter Prima, därför är det ett passande namn som knyter ann till platsen.

  Namnberedningen föreslår att namnge parken till Primaparken.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 •   16

  Förbud att släppa ut avloppsvatten

 •   17

  Förslag till beslut om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

 • 1. Avslut och vidare handläggning av VA-samordningsärende. Föredragande: David Hansen och Patrik Gustavsson
  2. Överklagan gällande myggbekämpning. Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 • Ärendet gäller rivningslov för kontors- och biblioteksbyggnad på fastigheten SÖDER 14:5, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om ca 1700 kvadratmeter. Rivningen avser både stadsbiblioteket och böndernas hus.

  Ny detaljplan håller på och tas fram för fastigheten.

  För beslutsmotivering, se nämndsyttrande med tillhörande underlag, Dnr: BOB-2020-393, daterat 2020-05-06.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten MACKMYRA 19:2, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 2 466 kvadratmeter och 1 891 kvadratmeter byggnads-area.

  Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan och avvikelsen, som framgått av nämndsyttrandet, inte kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b eller c § PBL.

   

 • Ärendet gäller bygglov för ändrad användning av huvudbyggnaden från kontor till bostäder (5 st) på fastigheten VALLBACKEN 22:13, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser till skillnad från tjänstemännen att befintliga avvikelser kan förklaras som liten och att ansökan ska beviljas.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande från samhällsbyggnadsnämndens ordförande med diarienummer BOB-2019-1244 daterat 2020-04-23 med tillhörande underlag.

 •   23

  Villastaden 13:1 - Rättelseföreläggande

 •   24

  SIKVIK 1:9, Sjöbovägen 31, Rättelseföreläggande olovligt byggande

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) på fastigheten NORRLANDET 3:19, som ligger inom detaljplanelagt område. Byggnaden består av två 33 lägenheter med inglasade loftgångar som kan användas som balkonger och som inbjuder till ökad social samvaro året runt. Lägenheterna ligger i två längor i två våningar som sammanlänkas med en trevåningsmittendel som innehåller reception för de boende, övernattningsrum och gemensamhetsutrymmen. 33 bilparkeringsplatser anordnas i carport samt sex bilparkeringsplatser för gästparkering och handikapp parkeringsplats. Innergården förses med gemensampool och rekreations- och samvaroytor. Taket täcks delvis med 500 kvm solpaneler för egen produktion av solenergi till fastighetens eldrift. Ansökt åtgärd är planenlig och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL samt utformningskrav i detaljplanen.

  1. Parkvägen 3. Föredragande: Andreas Kock.
  2. Överprövat ärende: Mark- och miljööverdomstolen 2020-05-05 Mål nr P 1246-19. Föredragande: Andreas Kock.
 • Gavlefastigheter har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheterna Södertull 21:8 samt för Södertull 29:1. Avsikten är att möjliggöra en ny högstadieskola vid Polhemsskolan för ca 575 elever. Ansökan redovisar en ny byggnad i fem våningar vid korsningen Kaserngatan – S Kopparslagargatan samt en mindre tillbyggnad av en befintlig byggnad i tre våningar. Detta inom fastigheten Södertull 21:8. Behov finns även att uppföra en ny idrottshall och den föreslås förläggas på fastigheten Södertull 29:1, invid S Kungsgatan.

 • Planens syfte är att genom ändring av gällande detaljplan möjliggöra för trädplanteringar längs med östra delen av Drottninggatan. Träd-planteringarnas placering ska ske med hänsyn till centrala Gävles kulturhistoriska värde och riksintresset för kulturmiljövård, som omfattar centrala Gävle. Trädplanteringarnas placering ska också syfta till att skapa en egen karaktär åt östra delen av Drottninggatan och bidra till att skapa ett attraktivt och tillgängligt stadsrum för stadens invånare och besökare samt bidra positivt till en biologisk mångfald.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 10 februari – 3 mars 2020 och yttrande inkom från Länsstyrelsen, som precis som kommunen, bedömer att riksintresset för kulturmiljö påverkas men att skadan inte är påtaglig. Flertalet ledningsägare påpekade att de önskar att befintliga ledningar kan vara kvar i nuvarande läge för att undvika flytt. Berörda ledningsägare har i tidigt skede getts möjlighet att påverka projektering och planering av ombyggnationen av gatan, vilket ligger till underlag för detaljplaneförslaget. I övrigt inkom synpunkter gällande vikten av trädens placering samt markering av dem för att underlätta gatans tillgänglighet. Träden är placerade så att renhållningsfordon ska kunna åka på båda sidor av dem, vilket innebär en bredd på ca 3 m, och kring träden kommer rostfärgade galler att läggas i nivå med omkringliggande mark. Samrådet medförde endast redaktionella ändringar av planhandlingarna.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 14 – 30 mars 2020 och inga synpunkter inkom förutom från länsstyrelsen som inte avser att överpröva ärendet. Inga ändringar har skett av planförslaget efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att befintliga verksamheter ska kunna fortsätta sitt utövande samt möjliggöra för ytterligare verksamheter i form av bland annat tillfällig övernattning.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 28 februari – 20 mars 2020 och yttrande inkom från Länsstyrelsen som bedömer att planförslaget följer riksintresset för kulturmiljös struktur, i egenskap av hotell och tillfälligt boende, och att genomförandet av detaljplanen är i linje med riksintressets värden. I övrigt efterfrågades redovisning av angöring för bland annat varutransporter samt sophämtning inom planområdet. Samrådet medförde endast redaktionella ändringar av planhandlingarna.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 14 – 30 april 2020 och inga synpunkter inkom förutom från länsstyrelsen som inte avser att överpröva ärendet. Inga ändringar har skett av planförslaget efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Castellum har som fastighetsägare till Norr 47:7, kv Syndicus, inkommit med en ansökan om planbesked i syfte att ändra befintlig markanvändning, A allmänt ändamål, till centrumändamål samt justera byggrättens volym för att möjliggöra en utveckling av fastigheten. Avsikten är att få en mer flexibel användning som kan innehålla kontor, handel och service på den aktuella fastigheten.

 • Mark- och exploatering ansöker om ny detaljplan för del av Kungsbäck
  (Teknikparken) i syfte att påbörja genomförandet av omvandlingsarbetet med utgångspunkt i det planprogram för Kungsbäck som godkändes av KF 2018-02-19.

  Projektets mål är att området ska bli en ny stadsdel med ca 500 - 700 nya bostäder i kombination med lokaler för kontor och förskola/skola samt att vid behov tillgodose en efterfrågan på vård- och omsorgsboende samt trygghets-boende. Parkeringar ska för boende och verksamheter inom området lösas i större gemensamma parkeringsanläggningar. Projektet önskar även att området kan erbjuda annan service såväl privat som offentlig, och att förutsättningar till fritidsaktiviteter/idrott finns i eller runt området.

 • Syftet med ändring av detaljplan är att förändra byggrätten för att hantera tillbyggnader och på så vis möjliggöra en ändamålsenlig bebyggelse inom kvarteret Bäckhagen i Sätra.

  Granskning av ändring av detaljplanen har genomförts under perioden 1 april – 22 april 2020. Samråd har genomförts 2 mars – 23 mars 2020. Yttranden som inkommit under planprocessen lett till redaktionella förändringar i planbeskrivningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Bostadskvarteret Kikaren i centrala Gävle består av 75 hyreslägenheter i tre sammanbyggda bostadsbyggnader. Kvarteret är uppfört i två omgångar, först på 1920-talet och tillbyggt under 1940-talet. Fastigheterna ägs av Fonden för större arbetarbostäder. Området bedöms ha höga kulturvärden, särskilt den äldre byggnaden som är särskilt värdefull enligt Plan- och bygglagen 8 kap. 13 §. För gäller stadsplan från 1948.

  Syftet med detaljplanen är att reglera möjligheterna att uppföra nya balkonger och komplementbyggnader. Planen omfattas av många skydds- och varsamhetsbestämmelser för att värna de höga kulturvärdena.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en anslutningsväg till Sollidenvägen på annan plats än det vägreservat som finns i den gällande planen. Det nya vägreservatet hamnar på en plats som redan ianspråktagits för dragning av vatten- och spillvattenledningar. På det sättet kan det tidigare vägreservatet återgå till att regleras som naturmark och inga ytterligare naturvärden behöver ianspråktas i området.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Plane I den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet pekas anslutningsvägen ut på den plats där vägreservatet ligger i nuvarande detaljplan. Genom att flytta vägreservaten avviker placeringen av anslutningsvägen något. Med de positiva effekterna som en flytt medger bedöms ända intentionerna i den fördjupade översiktsplanen uppfyllas.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ca 400 bostäder, i östra delen av Sätra, längs Sätrahöjdens västra sida.

  Planområdet består av tre delområden, kv Skrindan (Sätra 57:1), kv Trillan (Sätra 60:1 och del av 60:2), kv Kärran (del av Sätra 60:2) samt kringliggande lokalgator. Ny bebyggelses placering och utformning ska vara väl anpassad till och tydliggöra områdets stora kulturmiljövärde (riksintresse) samt områdets grönstruktur (biotopskydd). Ny bebyggelse ska kunna särskiljas från befintlig bebyggelse genom ett eget gemensamt bebyggelseuttryck för de tre kvarteren som skapar en enhetlighet. Attraktiva och trygga boendemiljöer med goda utemiljöer ska skapas. Utformning av bebyggelse, platser och rörelsestråk ska ha fokus på trygga och attraktiva grönskande miljöer. Bebyggelsen sker i huvudsak på redan ianspråktagen mark för parkering. Parkeringsområde för befintliga bostäder bibehålls i kvarterens västra delar.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 13 januari – 9 februari 2020. Öppet hus/ samrådsmöte för allmänheten och sakägare hölls den 29 januari i Sätra.

  Sammanfattningsvis har under samrådet inkommit synpunkter kring bebyggelsens utformning och omfattning, påverkan på trafik och parkering, färgsättning och fasadmaterial, skydd av träd samt vikten att ta hänsyn till närliggande drivmedelsstationer. Efter samråd har detaljplanen bearbetats. Planbestämmelser har justerats och kompletterats angående färgsättning och utformning av fasad, skydd av träd och portikens bredd. Allmän platsmark för Moränvägen har utökats ca 0,5 – 1,0 m för att möjliggöra mer plats för gång- och cykelväg.

  Planområdets tre delområden finns utpekade i fördjupad översiktsplan för Gävle stad, 2009, som lägen för ny bostadsbebyggelse, SB1 -områden. Planförslaget skiljer sig från den fördjupade översiktsplanen vad gäller utbredning, skala och antal bostäder. Planförslaget stämmer dock väl överens med intentionerna om kompletteringsbebyggelse på redan ianspråktagen mark som uttrycks i kommuntäckande Översiktsplan Gävle kommun 2030 samt i “Planeringsriktlinjer för Gävle växer”. Planförslagets utbredning har även stöd i preciseringen av riksintresset för kulturmiljö.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

  1. Riktlinjer för friytor. Föredragande: Emma Olofsson.
  2. Trafiksituation och trafikflöden. Föredragande: Elin Johansson, Calle Holmström
  3. Utbildning Gävle/Gavle Fastigheter AB. Föredragande: Per-Arne Vahlund och Tomas Hartikainen. Kl 10:00.
 •   37

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   38

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Christer Larsson (SD) har anmält följande fråga:
  Förändring av domstolspraxis vid viten
  I Gefle Dagblad den 6 maj kunde vi läsa en artikel om att Mark- och miljööverdomstolen i ett överklagande gällande bygglov som hanterats i Örebro kommun nu har ändrats kommuns beslut om att bygglov krävs. Då det är Mark- och miljööverdomstolen som beslutat i frågan så är också domen prejudicerande, dvs vägledande för eventuella fall som prövas i underrätter mm.

  I samma artikel hänvisas till ett beslut som samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun tagit i ett snarlikt fall. Beslutet blev att bl.a. att den berörda individen ålades att betala en byggsanktionsavgift och dessutom att återställa till det tidigare utseendet. Även en förvaltningsjurist från kommunen yttrar sig och låter meddela att man ska ”se över alla omständigheter i domen och skriva ett yttrande som samhällsbyggnadsnämnden får ta ställning till på juni-sammanträdet”.

  Det framgår dock inte huruvida yttrandet avser att enbart vara en analys av domen i fråga för framtida ställningstaganden, eller om det också avser att se över tidigare beslutade byggsanktionsavgifter som beslutats före den vägledande domen.

  Gävle kommun ska alltid verka för att lagar och beslut som fattats också följs av medborgarna, samtidigt måste kommunen dock kunna ha en inställning att där det uppenbart är ett mindre fel där det saknas uppsåt eller där rättsläget förändras kunna göra ett nytt ställningstagande för att underlätta den situation som medborgarna hamnat i. Kommunens ska alltid inta en roll som servicefunktion gentemot både medborgare och företagare.

  Därför vill jag ställa följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Olsson:
  Vad avser du som ordförande att göra utifrån det läge när domstolen har kommit med ny vägledning i hur avsevärd påverkan av utseendet ska tolkas?

  Anders Ekman (C) har anmält två frågor:
  A. Hur går det med tillsyn av restaurangernas coronaåtgärder? Vore intressant att få en dragning på vilka inspektioner som skett, om några åtgärder vidtagits, och allmänt intryck av hur pass väl regler och rekommendationer följs.

  B. Hur går arbetet med Martinssons? Senaste jag hörde tittade man på ett område vid Kungsängen som skulle kräva detaljplaneändring. Har man kommit vidare med detta eller har det fastnat? Eftersom vi inte gett planbesked än (om jag inte minns fel...) så är jag orolig för att vi inte kommer hinna anta detaljplan innan deras tillfälliga tillstånd går ut. Finns någon plan för hur detta ska hinnas med?

 • Ordföranden Daniel Olsson (S) väcker ett extra ärende: Förslag till ändring av riktlinjer i skolskjuts och elevresor i Gävle kommun. Nuvarande version av Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun medger rätt till resor från fritidshem för grundsärskoleelever och gymnasieskolelever i autismspektrumgrupperna, men saknar skrivning om rätten till resor till fritidshem för dessa elever.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor 2020-01-29 som sedan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-03-30. Riktlinjerna ska börja gälla för kommande läsår 20/21. Riktlinjerna fastställer grundregeln om att elever inte har rätt till skolskjuts till och från fritidsverksamhet. Undantagna för denna huvudregel är elever i grundsärskolan. Riktlinjerna reglerar att elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt i autismsspektrumgrupperna (anvisade av Utbildning Gävle) ska kunna få skolskjuts vid samordnade tider från fritids till hemmet. Efter en individuell bedömning. Dock säger riktlinjerna inget om huruvida samma elever har rätt till skolskjuts från hemmet till fritids. Det föreligger ingen särskild anledning eller princip om varför undantaget enbart ska kunna beviljas vid samordnade hemresor men inte samordnade reser till fritids. Utifrån dagens riktlinjer beviljas de undantagna eleverna enbart skolskjuts till den tiden skolan börjar.

  Ekonomiska konsekvenser
  Elever som kan bli berörda av samordnade resor till fritids på morgonen får redan resor till skolan. Det ekonomiska konsekvenserna för att möjliggöra ett tidigareläggande av resorna på morgonen tros således vara marginella och inom ramen för nuvarande uppdrag. Risken för ökade kostnader kan dock uppkomma ifall det finns elever som idag, på grund av nuvarande riktlinjer blir skjutsade av vårdnadshavare. Dessa elever skulle nu kunna börja åka taxi istället, med ökade kostnader som konsekvens.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.