Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 24 september 2019 kl. 11:00

  Förslag: Stefan Petterson (V)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 4 september 2019 08:30 – 10:40 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Jenny Blomberg och Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner

 • E-petitionen ”Rusta upp och gör om Magasinområdet till bostadsrätter, butiker och restauranger” daterat den 5 mars 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden som får tillfälle att yttra sig. Beslut fattas i kommunfullmäktige.

  Förslagsställaren vill att Magasinsområdet förändras till en levande plats, där området rustas upp och görs om till bostadsrätter, butiker och restauranger. Förslagsställaren tycker att det är en viktig länk mellan centrala Gävle och Gävle strand.  

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att Gävle kommun arbetar med att utveckla Magasinsområdets allmänna platser genom framtagande av förstudier och att det i nuläget inte är möjligt att planlägga för bostäder i magasinen, utifrån ett beslut från år 2017.

 •   8

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat Verksamhetsrapport delår 2 2019 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporten ger en bild av läget genom avstämning och analys av perioden över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamheter.

 •   10

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Med flyttbara farthinder menas blomlådor och flyttbara gupp som kommunen tillåter privatpersoner att placera ut på kommunala bostadsgator. Syftet är att ge medborgare möjlighet att själva påverka utformningen av bostadsgatan i anslutning till deras fastighet och på så sätt öka trafiksäkerheten. Flyttbara farthinder är i realiteten inte tillståndsprövning utan räknas som verkställighet eftersom hanteringen av trafikanordningar inte har något lagrum annat än väglagen.

  I väglagen framgår att väghållaren har möjlighet, men inte skyldighet, att låta privatpersoner placera ut farthinder i gaturummet. Väghållaren är dock fortfarande ansvarig för gatan och alla anordningar på den och måste därför kontrollera de hinder som finns med jämna mellanrum.

  Under 2018 och 2019 har hanteringen av flyttbara farthinder prioriterats ner kraftigt till förmån för andra arbetsuppgifter och arbetsbelastningen för handläggarna har varit fortsatt hög året om. Många sökande har fått vänta i snart två år på ett svar och ingen som ansökt under 2019 har fått sin ansökan behandlad. Uppskattningsvis krävs cirka två månaders heltidsarbete för att komma ikapp med alla ansökningar som lagts på hög.

  Den övriga hanteringen av flyttbara farthinder har brustit under en mycket längre tid. Det har inte funnits resurser till tillsyn och åtgärder av felaktiga och otillåtna farthinder och tyvärr syns det ute på gatorna och märks i våra ärendehanteringssystem där vi får in mycket klagomål på undermåliga farthinder.

  En avveckling av hanteringen av flyttbara farthinder skulle innebära att endast kommunen och gatu-/trafikentreprenörer får placera ut farthinder på kommunala gator. Det finns en risk för att hastigheten på vissa gator ökar men handläggarnas erfarenhet är att den upplevda hastigheten är högre än den verkliga, att hindren oftast har en lägre effekt än förväntat. Många av de som fått medgivande att placera ut farthinder hör av sig igen och vill ha fler hinder med förhoppningen att det ska få bilister att köra extra långsamt förbi de fastigheter där det bor barn. Att placera ut flyttbara farthinder vid var och varannan fastighet är varken effektivt eller långsiktigt.

  Livsmiljö Gävle bör istället för att hantera flyttbara farthinder arbeta strategiskt med fokus på permanenta lösningar där det finns ett reellt behov av att höja trafiksäkerheten, det vill säga där gaturummets utformning inbjuder till höga hastigheter och där en för hög medelhastighet har påvisats med hjälp av hastighetsmätning.

 •   12

  Beslutsärenden Mark och exploatering

 • Avgäldsregleringar sker årligen för tomträtter, vars avgäldsperioder löper ut. År 2021 skall avgälden regleras för 168 st tomträtter, vilket motsvarar ca 12 % av Gävle kommuns tomträttsupplåtelser.

  Enligt jordabalkens 13 kap 11 § skall avgälden grundas på det värde marken har vid tidpunkten för omprövningen. Enligt praxis bestäms avgälden som en avkastning på ett bedömt marknadsvärde för marken efter pågående markanvändning.

  Enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden är avgäldsräntan för Gävle kommuns tomträtter för bostäder 3,00 % för 10-åriga avgäldsperioder, och 3,25 % för 20-åriga avgäldsperioder samt för kommersiella tomträtter (industri, handel och kontor). Enligt rättspraxis finns inget stöd för högre ränta än 3 % oavsett ändamål varför vi föreslår att räntan sänks till 3% för alla tioåriga avgälder.

 •   14

  Beslutsärenden miljö- och hälsoskyddsärenden

 • Martinssons Åkeri etablerades på fastigheten Nybo 5:8 under 2011 utan tillstånd. Fastigheten är belägen inom primärt vattenskyddsområde. Verksamheten har idag ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 13 december 2019. Verksamheten ansöker nu om att få ett permanent tillstånd för samma verksamhet enligt vattenskyddsföreskrifterna.

  För fullständig motivering till nämndens beslut se Bilaga, förslag till beslut med dnr M-2019-1056:17 daterat 2019-08-27, som motsvarar nämndens dnr 19SBN307-2.

 •   16

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen söder om området, trafikbuller från Mårtsbovägen samt dagvattenförhållandena i området.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 1–22 oktober 2018.
  Inkomna synpunkter handlar om påtaglig skada på närboendes boendemiljö, insyn, naturvärden som går förlorade samt kostnader vid eventuell flytt av befintliga ledningar. Länsstyrelsen påpekar att den dagvattenutredning som ska tas fram behöver bl.a. hantera snömassor och nederbörds påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Efter samrådet har en dagvattenutredning samt förprojektering för gatan tagits fram. Utredningarna har inneburit att nivå för underkant grundläggning av huvudbyggnad införts på del av planområdet, yta för dagvattenhantering (dike eller liknande) har reserverats samt att gatans nivå regleras med plushöjder för att säkerställa gatans nivå i förhållande till godtagbar dagvattenavrinning. Interngatan har breddats från 6,5 meter till 8,0 meter. Plankartan har kompletterats med markreservat för underjordiska ledningar inom interngatan, planbeskrivningen har uppdaterats utifrån detta samt ytterligare text kring anläggande och förvaltning av enskild eller allmän teknisk anläggning. I och med att det inom planområdet avsätts mark för dagvattendike har den östra plangränsen flyttats ca 3 meter österut och plangränsen längs Mårtsbovägen har också skjutits österut så att avståndet från vägkant till planområde är minst 5 meter. Avsnittet om buller i planbeskrivningen har uppdaterats med senaste bullerkartläggningen. Utförandet av byggnader regleras ytterligare med att minsta takvinkel införs.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 4–25 mars 2019. Inkomna synpunkter handlar om påtaglig skada på närboendes boendemiljö, insyn, naturvärden som går förlorade samt tveksamheter kring dagvattenhanteringen då den kan påverka befintliga diken och trummor som idag sköts av intilliggande samfällighetsförening. På grund av inkomna synpunkter har dagvattenutredningen reviderats efter granskningen. Den reviderade utredningen föreslår justeringar avseende avledning av dagvatten där avrinningen styrs bort från den östra trumman under Renlavsvägen till att istället i första hand avledas mot trumman vid Mårtsbovägen och i andra hand den västra trumman under Renlavsvägen. Dessa revideringar införs i planbeskrivningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till bostadsändamål för att kunna möjliggöra för bostäder i ett område vid den gamla spikfabriken i Valbo. Genom att ändra användningen kan ett naturskönt läge vid Gavleån bebyggas med ca 30 bostäder samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till stranden säkras genom allmän platsmark. Syftet är vidare att säkerställa skydd mot störningar så att platsen är lämplig att bebygga med bostäder. De störningar som främst påverkar området och säkerställs i planförslaget är förorenad mark, översvämningsrisk samt markens stabilitet.

  Spikfabriken har bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefull men anses inte vara lämplig att bygga om till bostäder och för att kunna skapa en god boendemiljö krävs nya byggnader. Detaljplanen möjliggör därför rivning av befintlig byggnad.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 18 november – 16 december 2016. Inkomna synpunkter omfattar bl.a. kulturmiljövärdena på platsen, dagvatten, skydd av vattentäkten/åsen, förorenad mark, ledningar, avstånd till brandpost, buller och trafik.

  Sammanfattning av revideringar som gjorts av detaljplanen efter samrådet är bl.a. att planområdet minskats (västra delen av planområdet) samt att planbestämmelser avseende byggnadsteknik och skydd mot störningar har reviderats och kompletterats för att säkerställa områdets stabilitet och skydd mot översvämningar. Byggrätten har justerats efter omdisponering av planområdet (två kvartersgator har blivit en). Ytterligare utredningar avseende förorenad mark och stabilitet har gjorts efter samrådet. Planbeskrivningen har reviderats utifrån förändringarna på plankartan och kompletterande utredningar. Syftet med detaljplanen har kompletterats med behovet av skydd mot störningar och att de identifierade störningar som främst påverkar planområdet är förorenad mark, översvämningsrisk samt markens stabilitet.

 • Fastighetspartner Skolfastigheter AB har ansökt om en detaljplan för fastigheten Sätra 64:5 m.fl.. Detta i syfte att få uppföra en ny bebyggelse som blir en del av den pågående bostadsutveckling av Gavlehov västra. Fastighetsägaren önskar att i en detaljplan få pröva förutsättningarna för handel, hotell, kontor, bostäder och skola.

 • Syftet med detaljplanen är att skapa 22 nya villatomter i Harkskär (vid samrådet 26 tomter). Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 8 till 29 januari 2019. Allmänheten och sakägare bjöds in till ett samrådsmöte den 10 januari där ca 50 personer deltog. Granskning har hållits under perioden 12 till 26 juni 2019.

  Efter samrådet har område B:57 i översiktsplanen tagits bort samt den rundkörning som tidigare fanns mellan ny gata och Gränsstigen. Nya planbestämmelser har tillkommit efter samrådet som berör utformning av gata och utformning, placering och utförande av ny bebyggelse. Dagvattenutredning och geotekniskutredning har även genomförts efter samrådet. Genom dessa ändringar har delar av de inkomna synpunkterna från samrådsskedet tillgodosetts.

  Från samrådsskedet kvarstår dock en del erinringar från en del av de boende som är emot hela exploateringen p.g.a. negativ påverkan på natur, karaktär, ökad trafik m.m. Under granskningsskedet kvarstår erinringar som i huvudsak berör dagvattenhantering och dess genomförande. Ett exploateringsavtal kommer att tecknas innan detaljplanen antas som reglerar genomförandet av dagvattenhantering och anläggandet av ny väg.

  Efter granskningen har ingen revidering gjorts av detaljplanen förutom redaktionella ändringar i beskrivningen.

  Planförslaget utgör en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen och bedöms vara lämplig ur ett helhetsperspektiv. Detaljplanen föreslås därför kunna antas utan ändringar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   21

  XX - Beslut om antagande

 •   22

  XX - Beslut om samråd och underrättelse

 •   23

  XX - Beslut om samråd och underrättelse

 • 1. Avstämning om status KBC - Sara Bylund

  2. Hantering av kulturmiljö - Lena Boox

 •   25

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   26

  XX - Ärendet avslutas

 •   27

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   28

  XX - Åtgärdsföreläggande

 •   29

  XX – Byggsankttionsavgift och lovföreläggande

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Söder 66:8, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 4820 kvadratmeter. Bostadshuset är en del av kv. Mumman. Huset byggs som ett trygghetsboende med 46 lägenheter och samlingslokaler och tre lokaler i bottenvåningen. Gemensam terrass anordnas på taket.

  Ansökan inkom 2019-07-03 och var fullständig 2019-09-02.

 • 1. Information om XX - Rickard Westling
  Överinstans upphävt nämndens beslut om strandskydd. Ett beslut nämnden fattade i strid med förvaltningens förslag.
  Dnr: BOB-2018-263

  2. Information om XX - Rickard Westling
  Överinstans upphävt nämndens beslut om föreläggande som MMD tvingade på nämnden.
  Dnr: BMN-2014-761

 •   32

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov juli 2019, Delegationslista bygglov augusti 2019, Färdtjänst augusti 2019, Riksfärdtjänst augusti 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade augusti 2019, Delegationslista miljö- och hälsa augusti 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso.  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   34

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   35

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Allmän information från ledamöter.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.