Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 29 maj 2018 kl. 11:00

  Förslag: Ulla Westerberg

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 9 maj 2018 kl. 08.30 – 11.45 med vice ordförande Kjell Helling (L), Sven-Olov Hiller (M), Daniel Olsson (S), Ulla Westerberg (MP), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), miljöchef Patrik Gustavsson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Restaurang Sarahs har på den delen av sin uteservering som ligger längs Södra Kungsgatan satt upp en avgränsning i form av en gärdesgård. Anledningen till att Sara har valt denna utformning på avgränsning är att det speglar restaurangens affärsidé som är att laga mat av närproducerade råvaror från framförallt skogen. Gävle kommun har dessutom haft en gärdesgård runt bocken under året som avgränsning, vilket inte är långt ifrån denna plats.

  Gärdesgården är gediget utförd och uppfyller de krav som ställs på tillgänglighet med en låg sarg längs marken. Det finns dock också krav på att avgränsningar runt uteserveringar ska vara ”målade i en grå, svart eller annan dämpad kulör”. Detta uppfyller inte Sarahs avgränsning. En gärdesgård är dessutom inte ett normalt förekommande inslag i stadsmiljö och blir då mycket iögonfallande. Detta gör att gärdesgården riskerar att bli en trafiksäkerhetsrisk då den stjäl trafikanters uppmärksamhet från trafiken. På platsen är det en korsning med trafikljus samt övergångsställe och det är av yttersta vikt att iögonfallande inslag i trafikmiljön som stjäl uppmärksamhet undviks.

  Riktlinjerna för utformning säger vidare att:

  ” Uteserveringens olika delar, till exempel möbler, räcken/avgränsning, solskydd och belysning ska bilda en helhet. Storlek, material, detaljutformning och färg ska vara i samklang med gatan eller torgets miljö, gärna enfärgade i en dämpad kulör.”

  Sarahs har ytterligare en uteservering ut mot Slottstorget som har en helt annan utformning på avgränsningen. Samhällsbyggnad Gävle anser därför inte att de olika delarna är i samklang med varandra då de har så olika utformning. En gärdesgård kan inte heller anses vara i samklang med omkringliggande miljö då den inte är ett vanligt förekommande inslag i stadsmiljö.

  Gärdesgården kring bocken är ett mer naturligt inslag i miljön, dels står den på en yta av gräs och dels är det inte den som drar blickarna till sig utan det är Bocken. Bocken i sig kan dock ses som en trafiksäkerhetsrisk men den är så pass stor att den syns på mycket långt håll och den har dessutom varit ett inslag i Gävles stadsbild i över 50 år.

 •   8

  Beslutsärenden miljö och hälsoskydd

 • Setra Trävaror AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en pyrolysanläggning på fastigheterna Kastet 5:14. Samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig till MPD länsstyrelsen Dalarna över den inlämnade ansökan och kompletteringar.

  Anläggningen kommer att använda restprodukten såg- och kutterspån från närliggande sågverk och tillverka bioolja genom en pyrolysprocess. Bolaget ansöker om en produktion om 32 000 ton pyrolysolja per år. Anläggningen planeras att tas i drift under 2020.

 •   10

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 • Ärendet gäller att en åtgärd på fastigheterna Söder 13:2-3 har påbörjats innan Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked.

  Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 19 april 2017 bygglov för en fasadändring bestående i att fyra stycken entrépartier flyttas ut till fasadlivet från att tidigare ha varit indragna i fasaden. I beslutet om bygglov anges att åtgärden inte får påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked samt att ett tekniskt samråd krävs i ärendet. Av ett e-postmeddelande från Erik Arnemark, som i ansökan om bygglov anges som kontaktperson, den 19
  mars 2018 framgår att byggherren har påbörjat och färdigställt fasadändringen, trots att startbesked inte har lämnats. Det har heller inte hållits något tekniskt samråd.
  Samhällsbyggnad Gävle kunde vid besök på platsen den 16 april 2018 bekräfta att uppgifterna som lämnades i e-postmeddelandet stämmer.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-04-16.

 •   12

  XX xx:XX, - Föreläggande om att ta bort byggnadsverk med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 • Ärendet avser tillbyggnad av fritidshus om cirka 15m2 inom detaljplanerat område.

  Förvaltningens beslutsunderlag

  Samhällsbyggnadsnämnden avslår bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

   

 • Ärendet gäller bygglov för flerbostadshus och radhus med tillhörande komplementbyggnader. Bygglovet avser nybyggnad om cirka 2810 m2 bruttoarea, 13 radhus och flerbostadshus med 14 lägenheter.

 • Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråds- och miljöstationsbyggnader om cirka 2850 m2 bruttoarea samt anläggande av 52 markparkeringsplatser. Ansökan avser bostadshus etapp1 inom del av Hemlingby 19:1 för BoKlok Housing AB. Etapp 1 består av fyra trevåningsbostadshus med totalt 39 lägenheter. Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd i detaljplanerat område.

 • Den 1 juli 1 juli 2018 införs en ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

  En väsentlig förändring i lagen är att två nya bidragsformer införs som öppnar upp möjligheten för kommunen att ge bidrag i form av ett åtagande att utföra bostadsanpassningar samt i form av att överlämna en begagnad anordning. Båda formerna förutsätter frivillighet från både kommunens och den sökandes sida. Samhällsbyggnadsnämnden behöver avgöra om dessa bidragsformer ska tillämpas.

  Verksamheten för bostadsanpassningsbidrag har, utifrån en jämförelse av för- och nackdelar med dessa bidragsformer och erfarenheten av att den handläggning som tillämpas i dagsläget fungerar bra där den som behöver hjälp med t.ex. kontakt med entreprenör kan få det via fullmakt, bedömt att dessa bidragsformer är mer resurskrävande än den nytta de ger.

 • Gävle växer, mycket byggs, behovet och intresset för att bygga i Gävle är fortsatt stort. Byggande handlar idag mycket om att effektivt (snabbt) producera många bostäder. Hur vi för framtiden skapar och bygger en långsiktigt god bebyggd miljö i Gävle, är centralt för hur väl stadsmiljön kommer att fungera och hur uppskattad den blir.
  Gävle har som många kommuner uppmärksammat behovet av en samlad syn på arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor, för att främja god arkitektur och hållbara stadsmiljöer. För det behövs, förståelse, stödjande processer och vägledande dokument. En arkitekturpolicy kan stödja och visa hur arkitektur och fysiska planering effektivt kan bidra till hållbar stadsutveckling.

 • Boverket föreslår ändringar i boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer. Ändringen kan sammanfattas som språkliga ändringar för att referera till byggnadens primärenergital istället för byggnadens specifika energianvändning.

  Samhällsbyggnad Gävles anser att ändringarna inte behöver kommenteras utan det får anses vara positivt att BED och BBR överensstämmer i sak.

 • Boverket föreslår ändringar i boverkets regelsamling – föreskrifter och allmänna råd. Ändringen kan sammanfattas som förändringar i regelverket för brand, ventilation och energihushållning.

  Samhällsbyggnad Gävles anser att ändringarna inte behöver kommenteras särskilt.

 •   20

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Exploatören och fastighetsägaren till Eskön 1:2 önskar uppföra tre nya tomter för friliggande villor längs Utskärsvägen, Eskön. De tänkta fastigheterna är lokaliserade inom det i översiktsplan Gävle kommun 2030 utpekade lisområdet (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), LIS 12:1.

 • AB Gavlegårdarna har ansökt om planbesked med syfte att få uppföra nya bostäder och lokaler för handel och kontor i 2-8 våningar (beroende på användning) på fastigheten Hemsta 17:22 och del av fastigheten Hemsta 17:4. Gavlegårdarna avser att på Hemsta 17:22 ersätta befintligt handelslokal /squashhall med ett nytt punkthus alternativt en mindre lamell som placeras utmed Apelgatan. Sydost om det punkthus som nu uppförs på fastigheten Hemsta 17:4 vill Gavlegårdarna få möjlighet att uppföra ytterligare ett bostadshus i åtta våningar. Mot Södra kungsvägen på fastigheten Hemsta 17:4 finns idag en parkeringsplats som har en byggrätt för handelsändamål. Gavlegårdarna önskar komplettera denna byggrätt så att den möjliggör även kontor inom den aktuella byggrätten.

  Gavlegårdarna har inkommit med två ansökningar om planbesked, en för respektive fastighet. I samråd med AB Gavlegårdarna slås ärendena ihop till ett planbesked (Dnr: 18SBN11) och vid en eventuellt kommande detaljplaneprövning blir det tillika prövat som en detaljplan.

 • Lars Andersson har ansökt om planbesked för att möjliggöra bostad i befintligt garage, uppföra ett nytt parhus samt tillskapa flera lägenheter i huvudbyggnaden.

  Aktuell fastighet omfattas av detaljplan där kulturvärdena, vid inventering av fastigheten, bedömts vara så höga att både interiöra och exteriöra skyddsbestämmelser utformats. Fastigheten samt det område som den ligger i är särskilt värdefulla varvid plan- och bygglagens 8 kap. 13§ gäller. Detaljplanen har utöver huvudbyggnaden tillåtit en byggrätt för komplementbyggnad vilket är det garage som sökande vill inreda för bostadsändamål.

  I en ny detaljplan kan önskemålet om bostad i garaget prövas. Ytterligare byggrätt för parhus på fastigheten förvanskar och påverkar kulturvärdet negativt. Vad gäller tillskapande av fler lägenheter i huvudbyggnaden måste lämpligheten studeras och prövas i en detaljplaneprocessen utifrån plan- och bygglagens 8 kap 13§ samt 2 kap.6§.

 • Sören Thyr Upplandsleden har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra detaljplanens ändamål, industri. Idag inrymmer byggnaden bl.a. en gummiverkstad, kontorslokaler och Gävle padeltennis. Delar av byggnaden står oanvänd. Vissa verksamheter i byggnaden överensstämmer inte med den gällande detaljplanen som endast tillåter industri.
  En ny detaljplan där ändamålet ändras från industri till verksamheter, kontor och centrumändamål möjliggör fler typer av etableringar inom fastigheten vilket bedöms vara positivt för området i sin helhet.

 • Mobacken Invest AB vill utveckla bostadsbebyggelse på den halvö som ligger intill Gavleåns inlopp från Storsjön. Sundgrens Åkeri AB har sedan lång tid haft sin bas på platsen, men överväger nu att flytta till ett lämpligare läge vid E16 och avfarten mot Forsbacka, där företaget disponerar en detaljplanelagd industritomt på drygt ett hektar.

  År 2015 initierades ett detaljplanarbete för att möjliggöra en utvidgning av befintlig industritomt Forsbacka 3:72 för Sundgrens Åkeri. På initiativ från Samhällsbyggnadsnämndens ordförande gjordes 2017 en paus i detta planarbete i syfte att testa en för platsen mer lämplig användning för bostadsändamål.

 • Detaljplanens syfte är att tillskapa byggrätt för bostads- och centrumändamål på en central lucktomt, Söder 45:1. Vidare är syftet att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård genom att styra den tillkommande byggnadens gestaltning och anpassning till rådande kvartersstruktur

  Detaljplanen skapar en ny byggrätt för bostäder och centrumfunktioner i centrala Gävle. Byggrätten anpassas i höjd och utformning, för att samspela med omgivande byggnader. Ett parkeringsgarage får uppföras, dels för att klara behovet av parkering, och dels för att fungera som innergård och vistelseyta för lek och samvaro. Detaljplanen innebär även att en central fastighet, där tidigare bilrelaterade verksamheter har förorenat marken, saneras och omvandlas till bostäder.

  Byggrätten rymmer ca 18 lägenheter, främst 3 rum och kök, i ett centralt läge, men ger även möjlighet till att behålla funktionsblandningen på Söder då den även medger centrumfunktioner

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanen syftar till att ändra tillåten markanvändning från Samlingslokaler till Bostäder, Centrum och Kontor. Planen syftar även till att möjliggöra fastighetsbildning genom avstyckning.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Inget av kriterierna i förordningen (1998: 905) om miljökonsekvensbeskrivningar anses beröras, den föreslagna markanvändningen bedöms vara ändamålsenlig och den underliggande grundvattentäkten berörs inte. Planens omfattning är väldigt begränsad.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola, förskola samt idrottshall samtidigt som naturvärden ska bevaras och integreras i skolmiljön. Planen syftar även till att säkerställa mark som är viktig för områdets grönstruktur och för rekreation och spontanidrott för allmänheten. Skolan planeras att byggas ut i etapper där den nya förskolan och skolan innebär en möjlig ökning av totalt ca 660 elever fördelat på ca 120 förskoleplatser och ca 540 elever i grundskola.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. I arbetet har hänsyn tagits till potentiella föroreningar samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljövärden skyddas och bevaras. Den nya skolbyggnaden placeras på plats som redan utgörs av skolområde i ett bra läge i staden med god tillgång till kollektivtrafik samt gång-och cykelvägar.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att en förskola och aktivitetscentrum kan anläggas invid Sätra Centrum/Gråstensvägen och länkas ihop med befintlig familjecentral. Syftet inbegriper även att klarlägga mark-ägarfrågor och ansvar för gator, naturmark, gång- och cykelvägar samt att byggnaderna på platsen får en gestaltning som väl samspelar med riksintresset för kulturmiljö Sätra.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 24 november till 15 december 2017. Granskning har hållits under perioden 29 mars till 12 april 2018. Under samrådsskedet inkom 10 synpunkter varav 1 var utan erinran, 7 föranledde mindre redaktionella ändringar och 1 föranledde en mindre planändring. Under granskningsskedet inkom 2 synpunkter som inte föranledde några ändringar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   30

  Varva 7:1 (del av), Persbacka gård - Beslut om samråd och underrättelse

 •   31

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

   

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen mars och april 2018, bygglovavdelningen april 2018, färdtjänst april 2018, riksfärdtjänst april 2018, bostasförturer april 2018, bostadsanpassningsbidrag april 2018, parkeringstillstånd april 2018, LTF april 2018, dispenser från LTF och TRF april 2018, Disspens från föreskrifterna samt tillstånd gällande föreskrifter för Hemlingby naturvårdsområde. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 23 maj 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   33

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Alliansen önskar information om Limöbåten, beträffande upphandlingsunderlag och krav. Ingen information finns i dagsläget, ev i juni.

   

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Informationsärende miljö och hälsoskydd, Uppföljning gällande Martinssons åkeri, Patrik Gustavsson

  e) Informationsärende - Sundgrens åkeri, Patrik Gustavsson och Ulrica Olsson

  f) Informationsärende fysisk planering, Godisfabriken, Elin Byström

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.