Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 6 mars 2018 kl. 11:00

  Förslag: Kent Edin (S) 

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 14 februari kl. 10:00 - 15:15 med ordförande Roland Nilsson (M), vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Ulla Westerberg (MP), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Anita Ivarsson samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Medborgarförslag

 • Medborgarförslaget ”Skapa havsnära vägar” daterat den 13 oktober 2017 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill se en ökning av tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga, när det gäller att ta sig ut till havet. Med vägar ända fram till öppet hav kan människor enklare ta sig dit med exempelvis bil. Förslagsställaren ger också förslag på vägar som kan förlängas: Vägen kring Medora vid Skutskär, Österviksvägen i Furuvik, eller nordöstra delen av Eskön förbi Edsköby. Även Gråberget nämns.

  Sammanfattningsvis anser Samhällsbyggnad Gävle att förslaget ”Skapa havsnära vägar” avslås då Gävle kommun redan har flera havsnära platser med god tillgänglighet. Dessutom finns det platser i kommunen som är under utveckling för att öka tillgängligheten till havsnära områden.

 •   8

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat årsredovisning 2017 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporterna ger en bild av läget genom avstämning och analys av året över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamhet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat internkontrollrapport 2017 i enlighet med dokument ”Internkontroll av ekonomi och verksamhet” antagen av Kommunfullmäktige 1999-05-31 (§125).

 • Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Remissvaren ska ha inkommit till Utrikesdepartementet senast den 16 mars 2018.

  En fördjupad och mer rättvis inre marknad, som bygger på sina starka sidor och utnyttjar sin potential i alla dess dimensioner, är en av Europeiska kommissionens viktigaste politiska prioriteringar.

  I sitt arbetsprogram för 2017 tillkännagav kommissionen ett initiativ för att stärka produkters överensstämmelse med kraven och genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter som en del av ett ”varupaket”. Initiativet syftar till att ta itu med det ökande antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på unionsmarknaden och samtidigt skapa incitament för överensstämmelse med reglerna och säkerställa en rättvis och lika behandling till fördel för företag och medborgare.

  Initiativet är främst inriktat på att ge incitament till företag, öka antalet överensstämmelsekontroller och främja ett närmare gränsöverskridande samarbete mellan genomdrivandemyndigheter. Initiativet kommer att
  - konsolidera den befintliga ramen för marknadskontroll,
  - uppmuntra till gemensamma åtgärder mellan flera medlemsstaters marknadskontrollmyndigheter,
  - förbättra informationsutbytet och främja koordinering av marknadskontrollprogram,
  - skapa en starkare ram för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden och för ett förbättrat samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter och tullmyndigheter.

 •   12

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Räddningstjänstensordförande kontaktade Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående synpunkter på ett antal olika hastighetssäkrande åtgärder i december 2016. Tjänstemän från Räddningstjänsten och Samhällsbyggnad träffades den 9 jan och gick igenom föreslagna problempunkter. I juni 2017 kom ärendet upp till Samhällsbyggnadsnämnden, som då beslutade att ytterligare underlag behövdes bl a i form av ett officiellt yttrande från Räddningstjänsten.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter under hösten 2017 varit i kontakt med X-trafik/Nettbuss Stadsbussarna och varit ut på platsbesök med buss. Kollektivtrafiksidans önskemål på ombyggnation av ett antal hastighetssäkrande åtgärder har inkluderats i åtgärdslistan.

  En remiss skickades ut i januari 2018 till Räddningstjänsten, ambulansen, polisen samt X-trafik/Nettbuss Stadsbussarna. Remissen innefattade en lista över förslag till förändring och ombyggnation av 12 st platser (se lista i handlingarna till ärendet). Räddningstjänsten är den enda organisationen som besvarat remissen och deras svar finns bifogat i handlingarna.

  Investeringskostnaden för ombyggnation och åtgärdande av påtalade brister på hastighetssäkrande åtgärder enligt lista är grovt uppskattat till 800 000 kr. Till detta tillkommer eventuellt kostnad för extern projektledare, vilket uppskattats till ca 200 000 kr. Denna kostnad är beroende av befintliga interna personalresurser eller ej.

  Förslaget är att använda medel inom befintlig investeringsbudget för trafiksäkerhetsåtgärder om 1 miljon kr, vilket alltså innebär att åtgärderna skulle rymmas inom budget.

 • Gävle har en grundvattentäkt. Vid eventuella föroreningar av denna finns det inga alternativ till vattenförsörjning. Det är därför viktigt att nödvändiga åtgärder genomförs för att minimera de negativa effekter som en eventuell olycka på väg kan innebära för grundvattentäkten.

  Med anledning av detta har en förstudie genomförts, där förutom berörda tjänstemän, även Gästrike vatten och räddningstjänsten deltagit. Förstudien resulterade i en åtgärdsplan med följande prioriteringsordning:

  1. Lötängsgatan, 2 200 tkr.
  2. Del av Strömsbrovägen, 900 tkr.
  3. Del av Lundvägen, 1 800 tkr.
  4. Del av Valbovägen, kostnad finns ej (utreds vidare).
  5. Del av Skånebergsvägen, 4 200 tkr.
  6. Kommunens del av E16, 1 500 tkr.
  7. Del av Valbovägen, 3 000 tkr.
  8. Del av Västra vägen, 5 300 tkr.
  9. Cirkulationsplats Mackmyra, kostnad finns ej (utreds vidare).

  De åtgärder som föreslås på respektive sträcka handlar om kantsten, vägräcken, täta diken eller en kombination av ovanstående. Ovanstående prioriteringsordning kan komma att ändras, i sådant fall där samordning med andra projekt kan ske.

 • Samhällsbyggnad Gävle har i samarbete med polis, räddningstjänst och Sandvikens Kommun utarbetat ett förslag om en förenkling av platsupplåtelser för uteserveringar. Förslaget syftar till att förenkla för både polis, räddningstjänst och Samhällsbyggnad Gävle. Förslaget är att fr.o.m. 2018 ha 3 st. upplåtelseperioder, period 1 (1 april-30 september), period 2 (1 maj-31 augusti) och period 3 (1 maj – 30 september). Tidigare har sökande själv valt mellan vilka datum som ansökan gäller.
  Uppföljningen av att uteserveringarna har giltiga tillstånd blir enklare med fasta datum för uteserveringsperioden. Dessutom kommer ett tillstånd att delas ut som ska finnas väl synligt vid uteserveringen, likt den rutin som Samhällsbyggnad Gävle har vid så kallade trottoarpratare.
  Med tre givna perioder för uteserveringar blir det effektivare och snabbare handläggning för Samhällsbyggnad Gävle. Ytterligare kommer en kreditupplysning att inhämtas för att säkerställa att den sökande har betalningsförmåga. Denna rutin används redan idag på liknande platsupplåtelser såsom, torghandel och större evenemang.

 • Regeringskansliet sände den 15 januari 2018 ut en remiss gällande ett förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar. Remissen ska besvaras senast den 9 mars 2018 av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

  Regeringen föreslår i BP-18 ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år under åren 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven. Förslaget innebär i korthet att de
  regionala kollektivtrafikmyndigheterna, i detta fall Region Gävleborg/X-trafik, utifrån en specifik fördelningsnyckel kan söka bidrag från Trafikverket för att erbjuda gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven 2018-2020. Tid och omfattning av erbjudandet om avgiftsfri kollektivtrafik överlåts till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att bestämma, dock i samråd med övriga parter i länet.

  Förslaget från Region Gävleborg är att den avgiftsfria kollektivtrafiken för ungdomar skulle utgöra en sommarlovsbiljett med länsgiltighet med fast start- och slutdatum (lovdatum). Biljetten skulle gälla för obegränsat resande med X-trafiks bussar och X-tåg samt med UL:s trafik mellan Gävle och Furuvik under sommarloven 2018-2020. Möjligheten att även inkludera resor med Tåg i Bergslagen utreds.

  Erbjudandet ska rikta sig till alla folkbokförda samt asylsökande ungdomar i länets kommuner som är inom åldersspannet 12-18 år eller som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 till och med näst sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar årskurs 10.

  Då tiden är kort för ett eventuellt införande behöver Region Gävleborg svar på följande av kommunen senast den 15 mars:

  - Önskar kommunen att Region Gävleborg/X-trafik erbjuder berättigade ungdomar i kommunen avgiftsfri kollektivtrafik om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

  - Vem är kontaktperson hos kommunen för upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

  - Vem är kontaktperson hos kommunen för inlämnande av personuppgifter gällande berättigade ungdomar.

  Svaret på frågorna beskrivs i beslutsförslaget i denna tjänsteskrivelse. Förslaget ska inte innebära några kostnader för kommunen annat än tid för att leverera underlag till Region Gävleborg.

 •   17

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   18

  XX, XX - Föreläggande att söka bygglov i efterhand

 •   19

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   20

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   21

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   22

  Eskön 1:2 - Ansökan om bygglov i efterhand för annan placering av byggnadsverk

 •   23

  Byggsanktionsavgift

 •   24

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   25

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   26

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tillgänglighetsanpassning av badrummet i bostaden

 • Ärendet gäller bygglov för rivning av balkonger samt uppförande av nya större balkonger i delvis andra lägen. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

 • Ärendet gäller bygglov för rivning av balkonger samt uppförande av nya större inglasade balkonger. Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Inkomna synpunkter föranleder ingen annan bedömning än att bygglov kan beviljas som en liten avvikelse, då avvikelsen bedöms vara rimlig.

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal om cirka 130 m2 byggnadsarea inom detaljplanelagt område. Tillbyggnaden avses att bli 130 m2 bruttoarea varav cirka 80 m2 placeras på prickad mark (mark som inte får bebyggas).

  Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.Bygglov kan beviljas som en liten avvikelse, då avvikelsen bedöms vara rimlig.

 • Ansökan avser nybyggnad av restaurang med uteservering för sommarsäsongen 2018.

  Servicebyggnaden har en byggnadsarea om 176 kvm och placeras på torget framför Rådhuset.

 •   31

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att göra möjligheterna till byggande för fastigheterna Hemlingby 56:1, 56:4, 56:5 och 56:9 mer flexibla genom att reducera andelen prickmark så att fastigheterna kan nyttjas mer effektivt. Samtidigt ska framtida byggnation anpassas efter befintlig sådan och ett skyddsavstånd till kraftledning och järnväg bevaras.

  Samråd ägde rum 21 november – 12 december 2017 och underrättelse 22 december 2017 till 31 januari 2018. Synpunkterna berörde i huvudsak olovligt ianspråktagande, riskhantering och säkerhetsavstånd till intilliggande kraftledning och Ostkustbanan. Angående risker tog kommunen stöd och argument från en riskutredning som gjorts för Ostkustbanan i samband med planarbete vid Muréngatan på Söder. Säkerhetsavståndet till järnväg och kraftledning utgår från Elsäkerhetsverkets föreskrifter vilket anses tillräckligt. Kommunen införde även krav på utrymningsvägar riktade bort från järnväg för att ytterligare hantera riskerna. Frågan om olovligt ianspråktagande är satt i rullning och drivs nu av kommunens Mark- och exploateringsavdelning.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att fler typer av verksamheter ska kunna etablera sig inom fastigheten. Naturområdet öster om fastigheten Källö 6:4 kvarstår som allmän platsmark – natur för att säkerställa de naturvärden som förekommer i slänterna mot diket.

  För att möjliggöra och tillåta flera typer verksamheter så måste den nu gällande detaljplanens markanvändning kompletteras med förutsättningar för handel och verksamhet.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 19 december 2017 till 22 januari 2018. Granskning har hållits under perioden 30 januari 2018 till 13 februari 2018. Under samrådsskedet inkom 3 synpunkter varav 1 var utan erinran, 2 föranledde mindre ändringar i plankarta och planbeskrivning. Under granskningsskedet inkom 5 synpunkter varav 4 var utan erinran och 1 föranledde mindre redaktionella ändringar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   34

  Sätra 21:3, Kv. Älgskytten - Beslut om antagande

 • AB Gavlegårdarna har inkommit med ansökan om planbesked för att utöka byggrätten inom fastigheten Källö 12:10. Syftet är att alla marklägenheter ska kunna byggas till med en takförsedd uteplats vilket den gällande detaljplanen inte medger då byggrätten är begränsad av så kallad prickmark.

 •   36

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen januari 2018, bygglovavdelningen januari 2018, färdtjänst januari 2018, riksfärdtjänst januari 2018, bostasförturer januari 2018, bostadsanpassningsbidrag januari 2018, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2018. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den dag månad 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   38

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   39

  Frågor från nämndens ledamöter

 •  

  Informationsärenden

  a) Förvaltningschefen Eva Jackson informerar om Limöbåten, Å-rummet och Staketgatan.

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.