Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum:  2 februari
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 13 januari 2021 kl. 11.20 - 13.58 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”trafikspeglar” inkom den 9 oktober 2020 till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Föreslagställaren har följande önskemål:
  ”Ett önskemål är trafikspeglar ut ifrån alla smågator längs hela Vändkretsen samt någon form av farthinder. Här körs väldigt ofta runt 70-100 km/timmen och alla utfarter ligger i en kurva, eftersom Vändkretsen går runt. Många barn finns runt om och många promenerar till och från Andersberg. Det är en trafikfara helt enkelt.”

  Sammanfattat föreslår Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden avslår e-petitionen. Detta grundar sig i att Livsmiljö Gävle idag inte har några trafikspeglar utplacerade på grund av dess funktion anses bristfällig. Berörd sträckning uppfyller inte heller kraven på farthinder. Vad gäller höga hastigheter utmed Vändkretsen överlämnades synpunkten över till polismyndigheten under ett samrådsmöte daterat 20201216.

   

 • E-petitionen ”Fortsätt tillåta trafikhinder i bostadsområden” inkom den 1 oktober 2020 till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
  Föreslagställaren har följande önskemål:
  ”Enligt beslut i Gävle kommun förra året kommer 2020 att vara det sista året då det tillåts farthinder i bostadsområden. Orsaken är att nuvarande hantering avses för resurskrävande och att det gått mycket tid på att kolla upp anmälningar på farthinder från personer (bilister?) som inte vill ha dem. Systemet med att boende, efter godkännande, kan sätta ut farthinder i bostadsområden är en vedertagen metod för att öka trygghet och säkerhet samt minska risken för allvarliga olyckor.
  Om Gävle kommun inte omprövar beslutet kommer Gävle att sticka ut som staden där bilisters rätt att köra fort i bostadsområden kommer före invånarnas säkerhet. Därför bör Gävle dra tillbaka beslutet och istället ta fram ett mindre resurskrävande system för framtida hantering av farthinder. Andra städer kan, så varför ska det vara omöjligt här?”.

  I ärende 19SBN288 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att avstå från att ge ut några medgivande till att placera ut flyttbara farthinder på kommunal väg (avvecklat vid årsskiftet 2020/2021).

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden ska återta möjligheten för medborgarna att kunna ansöka om flyttbara farthinder i bostadsområden. Detta efter att ha sett över ett en alternativ hantering av ansökningar av flyttbara hinder. Möjligheten om att placera ut blomlådor avvecklas och ersätts med gummigupp. Flera av de skäl som låg till grund för att flyttbara trafikhinder tidigare togs bort är inte längre är motiverade.  

   

   

 • Livsmiljö Gävle anser att boende ska ha möjlighet att få tillstånd att placera flyttbara farthinder i form utav ”gummigupp” på sin gata. Detta på grund av att sedan möjligheten börjades avvecklas under 2019 har det framförts önskemål från medborgare om att återinföra denna hantering. Livsmiljö Gävle ser det som ett bra verktyg att nyttja som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd där hastigheten sänks, som i sin tur påverkar den upplevda trafikmiljön.

  Vad gäller valet av flyttbara farthinder så finns det flera fördelar med att nyttja ”gummigupp”. ”Gummiguppen” lämpar sig i gatumiljön på grund av dess form och funktion. De är inte siktskymmande, ställer inga krav på placering mot korsande vägar och blir inget hinder för parkerade fordon. Blomlådor är svårare att placera ut, då tomtinfarternas inbördes placering, gör att det inte går att få till tillräckligt avstånd mellan blomlådorna. Då Livsmiljö Gävle tidigare hanterade flyttbara farthinder, inkom flera klagomål om undermåliga blomlådor. Samt att placeringen av dessa hindrade framkomligheten för till exempel Gästrike återvinnare.

  Flyttbara farthinder kommer endast att användas på bostadsgator under perioden 15 maj till 1 oktober. Det finns möjlighet att ansöka om detta för boende under en begränsad tid, exempelvis april/maj.

  En handläggningsrutin kommer att tas fram och regler kommer att sättas upp för hur hindren ska hanteras.

  Remisser har skickats ut till räddningstjänsten, ambulanssjukvård och Gästrike återvinnare som fått tillfälle att yttra sig.

  Med detta som underlag så förordar Livsmiljö Gävle att återinföra möjligheten att använda ”gummigupp” som fartdämpande åtgärd på bostadsgator.

 • Kommunstyrelsen övertog rollen som anställande myndighet för hela kommunens anställda 1a januari 2019. Ansvaret för all hantering och gallring av handlingar kopplade till rekryteringsärenden hamnade då under kommunstyrelsens ansvar. För att kunna gallra handlingar inkomna före 31 december 2018 måste dock nämnderna fatta beslut då dessa juridiskt fortfarande utgör del av arkiven tillhörande nämnderna.

  Gallring i systemet Visma recruit tillåter inte särskiljande mellan de olika nämndernas handlingar, ej heller tillåter det selektivt gallrande av handlingar av samma typ i fall där vissa av dem skall gallras och andra sparas – i detta fall antagna sökandes ansökningshandlingar i rekryteringsärenden. Det faktum att Kommunstyrelsen inte haft ett gallringsbeslut som omfattat handlingarna i Visma recruit har gjort det i praktiken omöjligt att gallra övriga nämnders handlingar även när dessa haft egna gallringsbeslut.

  Skilda rutiner vid förvaring och registrering har därtill resulterat i att handlingar som enligt nämndernas dokumenthanteringsplaner skulle sparats i vissa förvaltningar inte fått arkivexemplar utanför systemet. Då Visma recruit måste gallra samtliga handlingar av samma typ kunde gallring av denna anledning ej heller verkställas. Det är idag i många fall omöjligt att därtill urskilja vilka handlingarna som skall bevaras i äldre ärenden i systemet.

  Systemleverantören menar att systemet belastas av de stora mängderna handlingar som inte längre fyller något syfte att bevara. Det finns därför tekniska skäl till att vilja utföra en gallring. Fortsatt bevarande av handlingar innehållandes personuppgifter som enligt tidigare beslut skall gallras kan strida mot europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förutsättningen för gallring av dessa skulle dock som ovan diskuterat kräva gallringen av handlingar som annars skulle ha bevarats.

  De tänkbara lösningarna som skulle möjliggöra att handlingar som annars skulle bevarats tas ur systemet för bevaring bedöms vara allt för kostsam i förhållande till värdet av den information som skulle gå förlorad vid gallring. Av denna handling föreslås gallring av samtliga handlingar av samma typer (se bilaga). Detta kräver dock att varje nämnd fattar samma beslut för att den föreslagna gallringen i systemet Visma recruit ska bli laglig.

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot till Kommunala funktionsrättsrådet då Marie Rogsberg (S) har avsagt sig sin plats som ledamot i rådet den 7 december 2020.

 • Verksamhetsplan för år 2021 med utblick år 2022-2024 för Samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022-2024 enligt beslut i Kommunfullmäktige december 2020.

 • Internkontrollplanen beskriver risker kopplade till ett urval av nämndens mål och övriga områden. Internkontrollen syftar till att kontrollera att sambandet mellan mål och medel framgår på ett tydligt sätt. Verksamhetsplaneringen är också integrerad i arbetet med mål och budget. Under 2013 utvecklades internkontrollarbetet i Gävle kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen och sker numera enligt COSO-modellen. COSO-modellen tar bland annat fasta på de risker som nämnden bedömt vara viktigast att kontrollera.

 • Mobilitetsnorm för Gävle kommun har tagits fram i syfte att ersätta Parkeringstal för cykel och bil, som är kommunens gällande parkeringsnorm. Gällande parkeringstal togs fram i samband med Gävle kommuns Parkeringspolicy, båda dokumenten är antagna av Kommunfullmäktige 23 februari 2015. Mobilitetsnormen innehåller riktlinjer för parkering och andra mobilitetslösningar i detaljplaner och bygglov. Mobilitetsnormen kommer gälla under befintlig parkeringspolicy från 2015.

  Med anledning av utvecklingen inom hållbart resande och mobilitet samt kommunens mål om modern samhällsplanering och klimatneutralitet behöver mobilitetslösningar ges större fokus i kommunens riktlinjer. Med mobilitetslösningar avses åtgärder som exempelvis förbättrar möjligheterna att cykla till och från fastigheten, resa med kollektivtrafik eller samnyttja bilanvändande i form av bilpool. Detta benämns som gröna parkeringsköp i parkeringspolicyn. Genom investeringar i andra mobilitetslösningar än parkeringsplatser för bil kan omställningen till hållbara transporter påskyndas och investeringen kan komma till nytta för fler än bilinnehavare.

  Intresset från exploatörer att arbeta med andra mobilitetslösningar än bara parkering och därmed sänka parkeringstalet för exploateringen, har ökat de senaste åren. Gällande riktlinjer ger inte tillräckligt stöd för hur det ska hanteras i detaljplaner och bygglov. Mobilitetsnormen avser att underlätta handläggningen för Livsmiljö Gävle och transparensen mot exploatörer genom att redovisa parkeringstal som beskriver förväntad efterfrågan på antalet parkeringsplatser för cykel och bil samt vilken reducering av parkeringstalet som alternativa mobilitetslösningar kan ge.

  I mobilitetsnormen har även parkeringstalen och standardkrav på parkeringar reviderats och kompletterats utifrån erfarenheter från arbetet med gällande parkeringstal.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att Mobilitetsnorm för Gävle kommun antas genom beslut i Kommunfullmäktige.

 • Att investeringsplan följer den av kommunfullmäktige beslutande kommunplan med tillhörande investeringsbudget samt ligger i linje med samhällsbyggnadsnämndens politiska viljeriktning.

 • Inom detaljplan Järvsta 16:20 (del av) har en ny väg tillkommit. Inom tidigare exploaterade områden i Järvsta har namn på olika slags lavar använts för att namnge vägarna, därför bör namn på lavar fortsättningsvis användas för nytillkomna vägarna inom detaljplan Järvsta 16:20 (del av)

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Skägglavsvägen.

  Namnförslaget har skickats på remiss till Räddningstjänsten vilka tillstyrker förslaget om att använda vägnamn med geografisk lokalisering och har inte något att erinra mot namnförslaget. 

   

 • Ansökan berör en sommarvilla med komplementbyggnader. Sommarvillan är ett uttryck för värdet i riksintresseområdet Norrlandet samt särskilt värdefull enligt PBL 8 kap 13§. Övriga byggnader har inte detta värde och betydelse för riksintresse. Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 34§ finns inte stöd för att riva huvudbyggnaden men däremot de andra byggnaderna.

 •   18

  XX tillbyggnad av balkonger

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av en obemannad och dygnet runt öppen Coopbutik på fastigheten VILLASTADEN 5:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 35 kvadratmeter.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten BRYNÄS 18:10, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser två flerbostadshus i tre våningar inom kvarteret Skepparen. Flerbostads-husen har en bruttoarea om cirka 1680 kvadratmeter.

  Bygglovet är ett nytt lov för nybyggnad av flerbostadshus då tidigare bygg-lov inte följts. Enligt ansökan sker vissa ändringar för att uppfylla utformningskraven i PBL. I ärendet har det skett samtal mellan byggherrens arkitekt, handläggare och stadsarkitekten som lett till detta förslag.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2020-1620 daterat 2021-01-14 med tillhörande underlag.

   

 • Ärendet gäller ett periodiskt tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering på fastigheten NORR 2:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 253 kvadratmeter. Byggnadsarean sammanfaller med bruttoarena.


  Uteserveringen kommer att finnas på platsen enligt ovan nämnda perioder. I dessa perioder ingår etablering och återställande av platsen, d.v.s. avetablering.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i Hille. Planområdet är del av ett större område som i översiktsplanen utpekas som karaktärsområde med kulturhistoriskt mycket högt värde. Ny bebyggelse ska vara anpassad till kulturmiljön och utformas med hänsyn till karaktärsområdet för att samspela med platsens värden och inte dominera i omgivningen.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd 20 december 2019 – 24 januari 2020, samt för granskning 28 oktober – 18 november 2020. Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter handlat om bebyggelse i kulturmiljö, trafik, landskapsbild, utblick och hantering av dagvatten.

  Under planprocessen har revideringar gjorts för att tillmötesgå vissa synpunkter, men erinran i ovan nämnda kvarstår.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Planen handläggs enligt utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenhetsbostäder i högst fyra våningar i ett centralt läge i Bergby. Detaljplanen möjliggör avstyckning av flera fastigheter.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 21 november – 12 december 2017. Granskning av planförslaget genomfördes 16 december – 10 januari 2020.

  Inkomna synpunkter har sammanfattningsvis främst berört exploateringens storlek och höjd, och hur det påverkar siluetten i Bergby samt insynsproblematik. Erinran om detta kvarstår.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen
  5 kap 6§.

 • Gavlefastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked som syftar till att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra en utveckling av befintlig förskola, Andersbergsgården. Befintlig förskolebyggnad avses ersättas med en ny byggnad i två plan och kommer inrymma ca 100-120 barn. Befintlig skolgård kommer utökas med mark från Gavlegårdarna och förslaget redovisar en förskoleverksamhet med 100 barn och en friyta på ca 34 kvadrat/barn. I de förslag som bilagts ansökan redovisas två alternativa parkeringslösningar i anslutning till förskolan, båda på kvartersmark som idag ägs av Gavlegårdarna.

 • Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av det befintliga vårdboendet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Gavlehov till en ny blandad stadsdel. Där aktuell detaljplan bidrar med både hotell, kontor, handel, vård och bostäder samt förskola och annan utbildning. Planområdet består av gamla Prolympia fastigheten söder om Gavlehovsvägen.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 30 oktober – 20 november år 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 24 juni – 31 augusti 2020.

  Länsstyrelsen framför att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen för Gävle stad 2025 men de har ej för avsikt att överpröva detaljplanen. Skanova framför att om ledningar ska flyttas ska det bekostas av exploatören. Gästrike Vatten AB har inget ytterligare att framföra men har under samrådet pekat på behov av samordning av genomförandet mellan etapp1 och etapp 2. Från samrådsskedet kvarstår bl.a. invändningar mot exploateringen från Naturskyddsföreningen och en privatperson.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan Gävle kommun år 2030 från 2017 men inte FÖP Gävlestad 2025 från 2009.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 •   28

  Söder 14:5 m.fl. detaljplan för Kv. Gefle Vapen

 •   29

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   30

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   31

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegeringsbeslut avseende samråd och godkännande av lantmäteriförättningar, Delegationslista bygglov december 2020, Delegationslista bostadsförtur december 2020, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag december 2020, Delegationsbeslut miljö och hälsa december 2020, Färdtjänst december 2020, Riksfärdtjänst december 2020, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade december 2020.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.