Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 30 oktober 2018 kl. 11:00

  Förslag: Kent Edin (S)

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 10 oktober 2018 kl. 10:00 – 17:00 med ordförande Roland Nilsson (M), vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), Ulla Westerberg (MP), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 • Ärende § 292 ändringar i formuleringar i protokollet.
  Ett förtydligan i beslut:
  Att införa avgiftsplikt på gatumark i Nedre Brynäs, Södra Söder och Gävle Strand, enligt bifogade kartbilagor.

  Ett förtydligan i ärendebeskrivningen:
  23 mars 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om inom vilket område som parkeringsavgift får tas ut.

 •   6

  Allmänna ärenden

 • Verksamhetsplan för 2019-2022 för samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt kommunledningens anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022 enligt beslut i KF juni 2019.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat internkontrollplan 2019 i enlighet med dokumentet ”Internkontroll av ekonomi och verksamhet” antagen av KF den 31 maj 1999 (§125). Internkontrollplanen beskriver risker kopplade till ett urval av nämndens mål och övriga områden i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

 •   10

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • I samband med färdigställande av förstudien för Östra Drottninggatan har det framkommit att den föreslagna trädplanteringen längs gatan är planstridig. För att möjliggöra ett genomförande av projektet i sin helhet önskar Samhällsbyggnad Gävle – avd Trafik och tillstånd att ansöka om planbesked för att inleda en planprövning.

 •   12

  Beslutsärenden gata och park

 • Klotter på egendom som tillhör Gävle kommun, Gavlefastigheter AB, Gavlegårdarna AB och Gävle Energi AB omfattas av denna upphandling.

  Gävles offentliga miljö är till för alla och det är viktigt att vårda den. En attraktiv, välskött och trivsam kommun är en kommun där känslan av trygghet och stolthet ökar för invånare och besökare.

  Allt upptäckt klotter ska polisanmälas, fotograferas, dokumenteras och saneras.

  Klotter med stötande och/eller rasistisk innebörd, personangrepp, politiska- eller sexistiska budskap ska saneras omgående efter upptäckt/anmälan.

  Samhällsbyggnad Gävle ska vid förändringar i bebyggelsemiljöer i stad och tätort aktivt arbeta för att förebygga klotter på platser som är, eller bedöms bli upprepat utsatta för klotter. Samhällsbyggnad Gävle ska agera snabbt när klotter upptäcks i den offentliga miljön.

 •   14

  Beslutsärenden mark och exploatering

 • Samhällsbyggnad Gävle har utrett funktionen Gävle kommuns tomt- och småhuskö. I utredningen har bland annat analys skett av införandet av kön, hur köfunktionen fungera idag, hur försäljning av tomter sker idag, olika sorters statistik har tagits fram, en omvärldsbevakning har gjorts av hur andra kommuner har hanterat försäljning av tomter. I utredningen har det även tagits fram olika alternativ, samt undersökts vilket sorts system som tomtkösystemet möjligen lämpligast borde ersättas med om den behöver ersättas. Utredningen utreder fem olika alternativ; behålla kön-oförändrat läge, behålla kön - försäljning via mäklare, behålla kön - digitalisera kön, avveckla kön - försäljning via mäklare, avveckla kön – lottning.

  Tomt- och småhuskö som bildades under 1960-talet har idag inte samma roll eller syfte och funktion som då den bildades. Som köhanteringen ser ut idag är den ineffektiv, kostsam, inte kvalitetssäker, inte transparant och personbunden. Att förmedla tomter via en kö innebär stor administration som är tidskrävande och försäljningsprocessen är ineffektiv. De ger ingen bra marknadsföring för kommunen då det bara är de som står i kön som får vetskap om nya tomter. Gävle kommuns tomt- och småhuskö möter idag varken samhällsbyggnadsförvaltningen eller invånarnas behov och förväntningar. Den tid och arbetsresurser som idag läggs på köhantering skulle kunna läggas på att ta fram fler tomter.

 •   16

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Då företag ska etableras längs med den norra infarten till Gavlehovsområdet behöver vägen ett namn. Det är av stor vikt för såväl räddningstjänst, polis och ambulans.

  Namnberedningens förslag är att ge vägen namnet Norra Gavlehovsvägen.

  Namnberedningen har samrått med räddningstjänsten vilka inte har några invändningar mot förslaget.

 •   18

  Beslutsärenden miljö och hälsoskydd

 • Den 22 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt tobakslagens område m.m. inklusive bilagor och en höjning inom livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige beslutade också att Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

  PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  PKV ligger på 2,7 % för år 2019.

 • Miljö-och hälsoskyddsavdelningen upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
  Samtliga medarbetare på avdelningen har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2019.

  Målet är att utforma en tillgänglig och överblickbar tillsynsplan som följer i kommunens målstruktur med ”Balanserad styrning”. Utifrån Samhällsbyggnadsnämndens och Jävsnämndens mål har aktiviteter utformats. Dessa aktiviteter överensstämmer också med de prioriteringar som gjorts i Tillsynsplanen.

  Till tillsynsplanen hör även Livsmedelskontrollen 2019-2021 (se bilaga 3). Här beskrivs Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsanläggningar utifrån livsmedelslagstiftningen samt därtill hörande myndighetsutövning. Syftet är att visa hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.

  Den kontrolltiden som företagen betalar för och den tillsynstid som vi utför tidsredovisas noggrant. Vi kommer att ta med oss ett tillsynslager (kontrolltid som är betald men inte utförd) från 2017 och 2018 in i 2019.

 •   21

  Beslutsärenden fysisk planering

 • AJ Sverige har tidigare ansökt om planbesked för 82 småhustomter i Harkskär. Ärendet togs upp i augusti nämnden men återremitterades till förvaltningen eftersom att förfrågan ej överensstämde med översiktsplanen samt att en kartläggning av karaktär och tomtstorlekar efterfrågades. AJ Sverige har därefter kommit in med en ny ansökan om planbesked med ett förslag som överensstämmer med översiktsplanen. Förslaget innehåller nu enbart 26 nya villatomter. Förvaltningen har även kartlagt tomtstorlekar i Harkskär och studerat gällande detaljplaners reglering av byggrätter och tomtstorlekar. Gällande detaljplaner reglerar i huvudsak befintlig bebyggelse med minsta tomtstorlek till 1500 kvm och byggrätt om högst 350 kvm BYA per fastighet och en högsta tillåten byggnadshöjd till 4.5 m. I den kommande planläggningen bör utgångspunkten vara densamma vad gäller reglering av ny bebyggelse.

  Förvaltningens bedömning och motivering
  Samhällsbyggnad Gävle bedömer att planläggning kan inledas för att pröva bostäder, detta i enlighet med 5 kap. 2 och 5 §§ i PBL.

  Planändringen innebär ett steg i riktning mot att förverkliga översiktsplanens intention att skapa 400 nya bostäder på Norrlandet.

 • Planens syfte är att bredda markanvändningen för fastigheten Norr 9:7 så den på nytt kan tas i bruk för bostadsändamål samt nyttjas för centrum (inkl. hotell och konferens) -, kontors-, och parkeringsändamål. Den tidnings- och tryckeriverksamhet som har bedrivits i större delen av kvarteret Påvel Ångerman är under avveckling och ambitionen är att tillskapa attraktiva bostäder i centrala Gävle alternativt att stora delar av kvarteret nyttjas som hotell och en mindre del för bostäder. Detaljplanen har därför utformats för att ge möjlighet att utveckla fastigheten i två olika huvudriktningar; det vill säga huvudsakligen bostäder alternativt huvudsakligen hotell och en mindre del med bostäder. De planerade förändringarna ska beakta de kulturhistoriska värdena i området och kulturmiljöns riksintresse för Gävle stad. Den värdefulla kulturmiljön mot Ruddammsgatan ska behållas, medan delar av övrigt byggnadsbestånd kan komma att förändras eller ersättas med nybyggnation som tar hänsyn till den värdefulla kulturmiljön.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 30 oktober – 20 november 2017. Granskning har hållits under perioden 22 juni – 14 augusti 2018.

  Inkomna synpunkter har bl.a. omfattat anpassning av bebyggelsen till platsens kulturmiljövärden, trafikbuller, antal föreslagna parkeringsplatser i projektet, föreslagen trafikändring på Hattmakargatan och att det saknas behov av ytterligare hotell i Gävle.

  Efter samrådet har planförslaget ändrats avseende tillåten byggnadshöjd i förhållande till kulturmiljövärdena på platsen där bl.a. tillåten byggnadshöjd utmed tvärgatorna Hattmakargatan och Norra Centralgatan har sänkts och del av byggnadsvolym längs Norra Centralgatan har tagits bort. Trafikbullerutredningen har kompletterats med undersökning om vilken effekt delvis inglasade balkonger har på trafikbullervärdena på platsen och har resulterat i revidering av planbestämmelserna avseende trafikbuller.

  Ytterligare studier över behovet av parkerings- och angöringsytor har lett till att större delen av kvarterets innegård får uppföras upphöjd i förhållande till gatunivån så att samtliga föreslagna markanvändningars behov kan lösas inom kvarteret. En trafikutredning har tagits fram efter samrådet som redogör för förslag till ombyggnation av det allmänna gaturummet kring kvarteret, behov av parkeringsplatser för bil och cykel samt förväntad trafikökning till följd av ett genomförande av detaljplanen. Utredningen visar att konsekvenserna av ett plangenomförande är hanterbara inom befintligt trafiksystem samt att föreslagna byggnadsvolymer kan inrymma förväntat parkerings- och angöringsbehov.

  Efter granskningen har inga ändringar gjorts i planförslaget.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Ingela Erling Fastigheter har inkommit med ansökan om planbesked för att utveckla fastigheten Lund 1:32 för bostäder. De befintliga handelsverksamheterna avses på sikt avvecklas. En tidig dispositionsskiss av fastigheten visar på totalt 24 småhustomter. Antal tomter och utformning av området kan i den kommande planprocessen förändras bl.a. utifrån utredningar som behöver tas fram.

 •   25

  Hari 2:79, Finnharsvägen 72 - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Fastighetsägaren har i ansökan till planbesked redovisat en önskan om att utveckla aktuellt planområde för verksamheter. Tanken från sökanden är att skapa ett verksamhetsområde som kan svara upp till marknadens krav på stora ytarealer. Områdets närhet till befintliga kraftledningar och ställverk skapar också bra förutsättningar för verksamheter med behov av stora mängder elkraft. Sökanden avser dock inte att området ska anpassas för tung eller miljöfarlig industri utan beskriver ett område med lättare industri och kontor.

 • Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av nya större balkonger på befintliga flerbostadshus och att värna kulturvärden på byggnaderna. Planområdet är beläget i centrala Gävle och är inom område för riksintresset kulturmiljövård. De tre befintliga flerbostadshusen är från slutet av 1960-talet och uppförda efter ritningar av arkitekten Erik Gludd. Byggnaderna är klassade som kulturhistoriskt värdefulla enligt 8 kap. 17§ plan- och bygglagen (2010:900).

  I bottenvåningen på ett av flerbostadshusen, kv. Natt och Dag, finns en befintlig förskola som funnits på platsen sedan 1960-talet. Verksamheten nyttjar kommunal parkmark inom samma kvarter tillsammans med ytterligare en förskola i kvarteret. Boverkets riktlinjer för hur stor friyta en förskola ska ha tillgång till gäller mark inom samma fastighet. Allmän platsmark kan därför inte tillgodoräknas som friyta. Även om så var fallet uppfyller inte parken rekommenderad friyta per antal förskolebarn som utnyttjar den idag. Planen säkerställer trots detta användningen för den befintliga förskolan eftersom det sedan länge är en etablerad verksamhet. Inga åtgärder görs angående bristen på friyta av den orsaken att det inte finns någon mark inom fastigheten som kan tillgodose behovet.

  Detaljplan möjliggör också utbyggnad av förrådsbyggnader och ställer krav på gemensam uteplats om inte bullerkrav på nya balkonger kan uppfyllas.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Den sydvästra delen av industrifastigheten Strömsbro 77:6, är i gällande detaljplan från 1981, betecknad som pl-område dvs ska utgöra skyddsområde (grönområde) mellan industrin och Testeboån. En stor del av pl-området har under årens lopp ianspråktagits för parkering och 2012 gjordes en utfyllnad och parkerings-/upplagsområdet utökades ytterligare. Den olovliga utfyllnaden och uppställningsytan har anmälts och bygglovsavdelningen hanterar ett tillsynsärende. En detaljplan behövs för att göra avvägning mellan industrins intressen och naturvårdens intressen att värna Testeboån.

 • Detaljplanen syftar till att ändra tillåten markanvändning från Samlingslokaler till Bostäder, Centrum och Kontor. Planen syftar även till att möjliggöra fastighetsbildning genom avstyckning.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 30 maj till 21 juni 2018, granskning har hållits 13 september till 27 september 2018.

  Inkomna synpunkter har handlat om omhändertagandet av dagvatten och konsekvenser för miljökvalitetsnormer i grundvattnet. Efter samrådet reviderades planhandlingarna för att ytterligare säkerställa att grundvattnets status inte påverkas negativt. Efter granskningen kvarstod inga synpunkter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med bebyggelse av mestadels friliggande villor med möjlighet att delvis uppföra annan typ av bostadsbebyggelse, exempelvis parhus, radhus eller mindre flerfamiljsbostäder. Strukturen i området ska samspela med den lantliga bymiljön i omgivningen.

  Gällande detaljplan tillåter endast uppförande av bostäder i lägenheter.

  Detaljplanen ger möjlighet till sammanlagt cirka 25–35 bostäder. Detaljplanen tillåter bostadshus i upp till två våningar och gör det möjligt att uppföra friliggande villor med avstyckade tomter och i vissa delar andra bostadstyper, exempelvis radhus eller mindre flerfamiljshus.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. I och med tidigare industriverksamhet har marken i planområdet varit förorenad, dessutom är planområdet beläget med viss hydrologisk kontakt med grundvattenförekomsten Valbo-åsen. Därför är det extra viktigt att detaljplanen möjliggör en god hantering av dagvatten och att krav på saneringsåtgärder ställs innan startbesked kan ges.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   31

  Beslutsäenden bygglov och anmälan

 • Ärendet gäller olovliga nybyggnad av byggnadsverk i form av en tillbyggnad av huvudbyggnaden inom rubricerad fastighet. Under ärendegången har fler byggnadsverk utan bygglov identifierats som kräver hantering. En äldre tillbyggnad till söder på huvudbyggnaden samt flera komplementbyggnader.

  För beslutets motivering se yttrande daterat 2018-10-01, dnr 18SBN373-6, med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller olovliga nybyggnad av tänkt friggebod, entrétak (med 2 väggar) samt att ett garage inte följer lovet inom rubricerad fastighet.

  För beslutets motivering se yttrande daterat 2018-08-22, dnr 18SBN374-1, med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller ovårdad byggnad och tomt på rubricerad fastighet. Dock även olovligt uppförande av tält.

  För beslutets huvudsakliga motivering se yttrande daterat 2018-09-05 med tillhörande underlag. Dagen innan nämndens sammanträde har part meddelat att tält och bilar är borta. Det kvarstår dock att åtgärderna på byggnaden ska utföras på ett antikvariskt och tekniskt lämpligt sätt. Parten har haft väldigt lång tid på sig att göra dessa tämligen blygsamma åtgärder på egen hand varvid beslutet inte fördröjs det år som begärts. Beslutsmeningen revideras dock en aning för att gälla kvarstående åtgärder som än inte är uppfyllda.

 • Ärendet gäller ovårdad tomt inom rubricerad fastighet. Det förekommer även uppställning utom den egna tomten på fastigheten XX XX som är planlagd som allmän plats.

  För beslutets motivering se yttrande daterat 2018-09-18, 18SBN376-1, med tillhörande underlag.

 •   36

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 • Ärendet gäller ovårdad tomt inom rubricerad fastighet.

  För beslutets motivering se yttrande daterat 2018-09-21, dnr 18SBN377-1, med tillhörande underlag.

 • Samhällsbyggnad Gävle mottog den 26 januari 2018 information om att en magasinsbyggnad på Alderholmen 17:3 inte hålls i vårdat skick. Enligt informationen föreligger risk för ras av puts och tegel. Det nämns även att en bil som stått parkerad bredvid byggnaden har träffats av nedfallande puts samt att det finns risk för personskador, då sopkärl är placerade i anslutning till byggnaden.

  Ett tillsynsbesök gjordes på platsen den 16 mars 2018. Byggnaden ifråga okulärbesiktigades och det kunde konstateras att dess fasad är i behov av renovering. Puts har spruckit och lossnat. Det finns partier med frilagt murverk samt hål och sprickor.

  Samhällsbyggnadsnämnden utfärdade därför den 25 april 2018 ett föreläggande av innebörd att fastighetsägaren, Manflex AB, skulle vidta vissa renoveringsåtgärder senast den 31 augusti 2018. I föreläggandet anges att om åtgärderna inte vitas inom föreskriven tid, kan nämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärderna ska genomföras på Manflex AB:s bekostnad och hur det ska ske.

  Samhällsbyggnad Gävle gjorde den 3 september 2018 ett uppföljningsbesök på platsen för att se om föreläggandet hade följts. Vid besöket konstaterades att inga renoveringsåtgärder har vidtagits.
  Johanna Dahlin, som är ombud för Manflex AB, inkom den 22 oktober 2018 med synpunkter i ärendet. Hon menar huvudsakligen att hus inte bör putsas under vinterhalvåret, eftersom putsen inte får utsättas för temperaturer under fem plusgrader samt att en renovering under vinterhalvåret skulle onödigt fördyra renoveringen av byggnaden.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-10-23.

 • Ärendet avser olovligt byggande på fastigheten XX XX. I samband med ett ärende om bygglov på fastigheten uppmärksammade Samhällsbyggnad Gävle att en byggnad bestående av dels en förrådsdel, dels e öppen del med tak men utan väggar har uppförts utan bygglov. Enligt uppgift från fastighetsägarna uppfördes byggnaden ifråga under hösten 2017.

  Samhällsbyggnad Gävle gjorde ett tillsynsbesök på platsen den 25 september 2018. Vid besöket framkom huvudsakligen följande. På tomten finns ett poolområde med en byggnad som består av dels en förrådsdel, dels en öppen del med tak men utan väggar. Dess byggnadsarea är 37 kvadratmeter. Runt poolområdet finns en mur. Den är 24,6 meter lång och mellan 81 centimeter och 163 centimeter hög. Den är placerad längre än 3,6 meter från bostadshuset.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-09-26, dnr 18SBN387-2.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av enbostadshus om cirka 216 m2 bruttoarea samt garage om cirka 62 m2 byggnadsarea. Huvudbyggnaden byggs av storblock med träfasader i vit kulör NCS 0502y och svart tegeltak.

  I samband med förhandsbesked på Björke 9:20 för tre nya fastigheter år 2008 (Björke 9:28, 9:29 och 9:30) gjordes en bullerutredning. Hastigheten på Björkevägen var då 70 km/h och är idag 80 km/h samt att trafiken på vägen idag är 16 % högre än 2008. Beräkningarna som gjordes 2008 visar att bullervärden klaras vid 90 km/h och att det krävs en ökning om minst 20 % av trafiken för att överskrida riktvärden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av huvudbyggnad och komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-10-22, dnr 18SBN378-16.

   

 • Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förskola i detaljplanerat område.

  Bygglovet avser nybyggnad om cirka 1562 m2 bruttoarea.

  Bygganden utförs i tvåvåningar mot Almvägen, med en lägre envånings del mot innergården. Fasaderna är täckta med puts i ljus kulör med inslag av partier täckta med liggande träpanel som målas i mörkockra kulör. Entrépartier och fönsterkarmar målas i mörkockra kulör. Tak täcks med falsad plåt typ aluzink. Förskolan är avsedd för 80 barn. Lekgården ligger i anslutning till områdets park. Föreslagen åtgärden överensstämmer med detaljplanen och tillhörande gestaltnings program samt uppfyller utformning krav i 8 kap. PBL, bygglov ska därmed beviljas.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen september 2018, bygglovavdelningen september 2018, färdtjänst september 2018, riksfärdtjänst september 2018, bostasförturer september 2018, bostadsanpassningsbidrag september 2018, parkeringstillstånd för rörelsehindrande september 2018. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 24 oktober 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   43

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Stefan Pettersson (V) - Bemötande och hjälp till personer som beviljas bostadsanpassningsbidrag. Besvaras av Eleonor Helmersson

  Stefan Pettersson (V) - Vill ha ett konkret svar dels om ombyggnad av busshållplatser på 95:ans busslinje utifrån inskickade foton. Vad ska göras åt ändhållplatsen?  Hur kommer det att fungera med upphöjda busshållplatser på en smal landsväg där det saknas g/c väg? Hur ska snöröjningen klaras efter en landsväg med upphöjda busshållplatser?  Vill även på nytt höra Förvaltningens syn på hur vi som nämndens politiker skall kunna få ett inflytande på hur kollektivtrafiken utvecklas i Gävle. Besvaras av Marie Grew och Karl Blad.

  Daniel Olsson (S) fråga om upphandlingen stadsbussar och om vilka krav ställdes i upphandlingsunderlaget besvarades av förvaltningen. Besvaras av trafik o tillstånd, Marie Grew.

  Ellinor  Hedblom (S) - Fråga om sandning. Hon anser att det är dåligt sandat på avstigning/påstigning på busshållplatser. Kan vi till nästa nämnd besvara den frågan. Förklara hur det är upphandlat, vem har ansvar? Besvaras av Karl Blad.

   

   

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Informationsärende bygglov - Information och diskussion för presentation av överprövade ärenden (Michael L och Kristina R N)

  e) Informationsärende trafik och tillstånd om skärgårdstrafiken, besök 13.00 av Jonas Bäckström Inköp Gävleborg

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.