Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 21 juni
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 1 juni 2022 kl.11.00-14.05 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), verksamhetschef Ulrica Olsson, verksamhetschef Jan Karlgren, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd maj 2022 omfattar resultatet per maj månad och årsprognos för 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. Presentation ny stadsarkitekt Brita Bugge kl.11.00

 • Fastighetsägaren till Hagaström 80:2 har inkommit med ett planbesked där syftet är att göra om gällande detaljplan för att möjliggöra bostäder, vård/omsorgsboende eller annan typ av bostäder samt ev. vård på den aktuella fastigheten. I ansökan redovisas ett förslag på en större sammanhängande byggnadsvolym i tre plan som exempelvis skulle kunna innehålla ca 60 nya vård/omsorgslägenheter och där tillhörande gemensamma lokaler.
  Fastigheten är idag ca 5300 kvm stor och gällande detaljplan medger bostäder, handel och småindustri. Men antalet bostadsenheter är i detaljplanen begränsat (endast en lägenhet) samt att byggnader endast får uppföras i två våningar. En ny detaljplan krävs för att möta de önskemål som redovisas i planansökan.

 • I inkommen ansökan om planbesked redovisas en önskan om att göra en detaljplan på fastigheten Villastaden 5:5 m.fl. för att nya lokaler för vuxenutbildning ska kunna uppföras i anslutning till Högskolan.

  I ansökan redovisas ett behov av att på platsen kunna uppföra en eller flera byggnader med en sammanlagd lokalyta på 13 000 kvm, under ärendets beredning har denna siffra justerats och ökats från beställaren och fortsatt har verksamheten ett behov av lokaler med en total lokalyta motsvarande 15 000 - 20 000 kvm. Den byggnad(er) som avses på platsen ska kunna uppföras i etapper och primärt innehålla skola, men det finns ett önskemål om möjlighet till en flexiblare användning över tid där t.ex. kontor och annan serviceverksamhet kan inrymmas i samma lokaler.

  Till aktuell ansökan om planbesked har inget förslag på möjlig byggnad presenterats och beställaren har meddelat att arbetet med att forma byggnaden avser ske parallellt i samband med fortsatt planarbete.

  För området idag finns en detaljplan som i huvudsak anger användningen idrottsändamål och minnesområde (avseende kulturhistoriskt värdefulla byggnader/områden). Området är inte medtaget i ”Program för detaljplan del av Kungsbäck” (15KS255) men kommer att påverkas om programmet förverkligas med byggplaner på nuvarande parkeringsyta mellan nuvarande fotbollsplan och högskolans byggnader.

  I Översiktsplan Gävle stad 2025 är området utpekat som verksamhetsområde W.V.2 där det står att högskolan ska kunna expandera och kompletteras. Utveckling kan innebära komplettering av skolverksamheten med bland annat studentsociala verksamheter, företagsetableringar, bostäder, park, sport, service. Bedömningen initialt är att aktuell ansökan om planbesked överensstämmer med gällande översiktsplan.

  Den valda platsen fungerar idag som en idrottsplats för i huvudsak fotboll och är lokaliserad mellan Villstadens lägre friliggande enfamiljshus och högskolans mer storskaliga institutionella byggnader (det tidigare regementet). I områdets södra del angränsar fastigheten till områden innehållande flerfamiljshus med i huvudsak tre våningar med en funktionalistisk arkitektur. Norr om området ligger Regementsparken och övergår i parkmiljön Boulognerskogen. I det planområde som redovisas i ansökan om planbesked finns också Soldatkyrkan, en byggnad som idag har ett högt kulturhistoriskt värde.

  Generellt för området som redovisas i planansökan gäller höga kulturmiljövärden och området är klassat som ett riksintresse för kulturmiljövård. Kulturmiljövärdet relaterar till flera aspekter t.ex. till Villastaden med dess bebyggelse och det gamla regementsområdet men även till närliggande parkmiljöer. I samband med arbetet om hur den närliggande fotbollsarenan Strömvallen skulle utvecklas togs det från Styrning och stöd fram en beskrivning av riksintresset och kulturvärdena i och runt området. De kulturhistoriska värdena på och runt platsen och miljön som helhet kommer kräva hänsyn och en medveten gestaltning för att exploateringen av området ska vara möjlig utan att göra en påtaglig negativ påverkan på befintliga kulturmiljövärden. En tidig dialog med Länsstyrelsen rörande kulturmiljövärden och ev. påverkan på riksintresset behövs och i fortsatt planarbete behöver en kulturhistorisk inventering/bedömning och konsekvensbeskrivning upprättas.

  Platsens förutsättningar och närhet till områden/byggnader med höga kulturhistoriska värden och som generellt representerar en god/intressant arkitektur ger ett behov av att skapa ett bebyggelsetillskott som har stort fokus på en gestaltning, en bebyggelse som speglar ett gott samspel med sin omgivning och inte förtar platsens värden. Av den anledningen kan det i fortsatt planarbete finns skäl att utreda och vid behov slå fast vissa gestaltningsprinciper. Detta bör förslagsvis ske i en utveckling av ett styrdokument med fokus på just nya byggnaders gestaltning, ett gestaltningsprogram för detaljplan.

  Att på den aktuella platsen tillföra en skola med ca 2500 nya elever ger ett behov av att se över vilka konsekvenser ett genomförande får på omkringliggande vägnät och om det behövs ytterligare åtgärder i trafikmiljön för att inte skapa en ohållbar trafikmiljö för verksamheten och närliggande bebyggelseområden. Områdets angöringspunkter behöver studeras utifrån olika trafikslag så som bil, tung transporter, kollektivtrafik samt gång och cykel. En trafikutredning behöver tas fram som ett underlag för kommande planarbete och en sådan utredning behöver omfatta ett större område än aktuellt planområde för att säkerställa hur ett genomförande påverkar närmiljön i stort och om det finns behov av åtgärder utanför planområdet för att skapa en hållbar trafikmiljö i och runt området.

  En stor del av frågorna runt transporter relaterade till området härrör parkeringsplatser och angöringar. Det är viktigt att tidigt i arbetet initiera en mobilitetsutredning för att identifiera vilka parkerings- och angöringsbehov som uppstår med anledning av föreslagen exploatering. En omfattande skolverksamhet kommer innebära ett stort parkeringsbehov för såväl cyklar som fordon. I ansökan redovisas en avgränsning som omfattar högskolans parkering väster om Kungsbäcks IP. Syfte med att ta med aktuell parkering är att initiera en dialog med högskolan och dess fastighetsägare om en gemensam större parkeringslösning på platsen. Vilken typ av parkeringslösning som behöver studeras vidare är inte fullt ut klarlagt men en viktig aspekt i fortsatt dialog är det parkeringsbehov som föreslagen verksamhet genererar, men det kan bli aktuellt att se över möjligheten att tillskapa ett större gemensamt parkeringsgarage för att möte kommande parkeringsbehov och inte ianspråkta för stor del av marken för parkeringar.

  Den i ansökan föreslagna platsen på fastigheten Villastaden 5:5 är ca 18 000 kmv stor. Detta i kombination med platsens förutsättningar och behov av t.ex. obebyggda områden mot närliggande bostäder så finns det anledning att tro att stor del av markytan kommer få användas för annat ändamål än byggnader. Detta rimmar väl med projektets ambition där det initialt särskilt trycks på vikten att skapa intressanta, levande och aktiva utemiljöer runt en framtida skola, ytor som också ska kunna användas och vara attraktiva för andra Gävlebor och skapa mervärden för omgivningen. Exploateringen innebär också att platsens funktion som idrottsplats tas bort, ett viktigt rekreativt värde som innebär att i kommande planarbete behöver frågan om möjliga kompensationsåtgärder för ianspråktagande av marken hanteras vidare, som en del att också fortsatt skapa nya värden på platsen för boende och besökare.

  Föreslagen exploatering kommer medföra att del av området kommer hårdgöras och områdets förmåga att hantera dagvatten kommer förändras. I fortsatt planarbete behöver en dagvattenutredning tas fram som dels ser hur dagvatten i området hanteras men också i hur den påverkar sin omgivning i stort när det gäller t.ex. hantering av höga vattenflöden. Den kommande dagvattenutredningen behöver, utöver dagvattenhantering på den egna fastigheten, ta höjd för flera aspekter så som höga flöden och översvämningar utifrån ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa en hållbar exploatering som kan hantera klimatförändringar på ett bra sätt.

  En framtida byggnad behöver också den uppföras på ett hållbart sätt och det är fortsatt viktigt att få kunskap om markens geotekniska förutsättningar och stabilitet.

  Med anledning utifrån platsens förutsättningar och föreslagen exploatering kan inte uteslutas att det i en kommande planprövning kan uppstå ett behov att ta fram en särskild miljökonsekvensbeskrivning.

  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att redovisad ansökan om planbesked fortsatt kan prövas i en detaljplan. Men det är av stor vikt att föreslagna underlagsutredningar och frågor fortsatt belyses i kommande prövning.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.

  I fortsatt arbete behöver ärendets prövning kompletterats med ytterligare underlagsutredningar rörande:

  Kulturhistorisk inventering/bedömning och konsekvensbeskrivning
  Trafik- och parkeringsutredning (mobilitetutredning)
  Landskap/stadsbildsanalys
  Ev. gestaltningsprogram
  Geoteknik och stabilitet
  Dagvattenutredning (inklusive höga flöden och översvämningar)
  Utredning kompensationsåtgärder för ianspråktagande av Kungsbäcks IP.
  Ev. miljökonsekvensbeskrivning

  Livsmiljö Gävle kommer i samband med ärendets uppstart att avgränsa utredningarnas innehåll utifrån aktuella förfrågan och platsens förutsättningar.

  I samband med fortsatt arbete kan ytterligare utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan.

 • Planens syfte är att tillåta utökning av fastigheten Forsbacka 3:72 för bostadsändamål samtidigt som en tydlig gräns mellan allmän plats och bostäderna kan åstadkommas. Del av udden planläggs som allmän plats för att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. Inom del av vattenområdet tillåts bryggor med syfte att möjliggöra ytterligare vattenkontakt. Befintlig huvudbyggnad skyddas exteriört på grund av dess kulturmiljövärden och kan omvandlas till bostäder. Ny bebyggelse ska anpassas för att samspela med övrig bebyggelsestruktur och karaktär i centrala Forsbacka.

  Detaljplanen var ute på samråd 29 september – 28 oktober 2020. Huvudsakliga synpunkter var kring miljöfrågor så som föroreningsproblematik, strandskydd, småbåtshamnens påverkan, utfyllnad av udden, anslutning till Trafikverkets väg samt önskemål om gestaltning av ny bebyggelse. Efter samrådet har frågorna utretts ytterligare vilket lett till förtydliganden, ändringar och nya planbestämmelser på plankarta och i planbeskrivningen.

  Detaljplanen var ute på granskning 2 maj – 23 maj 2022. Under granskning inkom inga större synpunkter. Förtydliganden har gjorts gällande föroreningar och infart till området.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Detaljplanen syftar till att omvandla och utöka ett sedan tidigare planlagt industriområde till ett modernare verksamhetsområde med inriktning på service, tjänster och kunskap snarare än industriproduktion, logistik och bearbetning.

  Området angränsar till 2,5 km staden och ska hålla samma ambitionsnivå på gestaltningen som inom centrum. Målsättningen är att möjliggöra utveckling av början på en ny stadsdel som förstärker och utökar stadskärnan med ytterligare kontors- och verksamhetslokaler. Sammantaget medger planen cirka 8 hektar mark för industriändamål. 7 hektar mark regleras för centrumändamål, besöksanläggning, teknisk anläggning, gymnasie- och högskola och verksamheter. 8,8 hektar reserveras för naturmark.

  Ambitionen är att trafiken till och från området ska kunna försörjas med fler hållbara transporter, såsom kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik i större utsträckning än idag vilket detaljplanen möjliggör för. Markanvändningen skapar ett större underlag för att genomföra utbyggnation av ny gång- och cykelbro samt för kollektivtrafik i området.

  Planområdet inrymmer höga naturvärden och är en värdefull livsmiljö för groddjur, fåglar och fladdermöss. Planförslaget medför stora förändringar i naturmiljön då närmare två tredjedelar av planområdet exploateras och stora ytor kommer att hårdgöras och bebyggas. Förutom att natur bevaras inom planområdet föreslås habitatförstärkande kompensations-/skyddsåtgärder både inom och utanför planområdet. Ett rekreativt stråk planeras i planområdets norra del inom allmän plats. Stråket ger verksamhetsområdet en karaktär av att ligga i skogen och utgör en rekreativ passage som kopplar ihop Gävles tätort med rekreationsområdena väster om E4:an.

  Planens genomförande innebär en påverkan på omgivningen genom förändring av områdets karaktär, från skogs- och industrimark till verksamhetsmark. Trots att planens genomförande kan komma att innebära påverkan på befintliga naturvärden på ett negativt sätt, bedöms detaljplanen sammantaget vara ett positivt tillskott för staden som skapar en ny välkomnande entré för den fortsatta utvecklingen av Västra Kungsbäck.

  För detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12§ miljöbalken (MB) upprättats. Initial behovsbedömning visade på att planområdet berör naturvärden och ett viktigt grönt spridningstråk i staden. Det finns även flera miljö- och riskfaktorer som behöver utredas vidare och detaljplaneförslaget kan med hänvisning till 4 kap 34§ plan- och bygglagen (PBL) antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska därför upprättas som underlag för detaljplanens prövning. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Gävle Hamn AB har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten att planlägga den östra delen av hamnområdet för hamnverksamhet med möjlighet för vätgasproduktion. Ansökan om planbesked omfattar ett ca 4 hektar stort område, varav ca 5000 kvadratmeter är avsett för produktion av vätgas via elektrolysör. Området ligger i sin helhet inom Gävle Hamns fastighet.

  Området avgränsas i öster och norr av Gävle Hamn AB:s fastighetsgräns, i söder av Yttre fjärden (vattenområde) och i väster av övriga hamnområden (närmast ett magasinsområde där Yilport hanterar containrar (container freight station).

  Planbeskedet föranleds av att Gävle Hamn AB under 2021 tecknat arrendeavtal med Svea Vind Offshore om etablering av en elektrolysör för produktion av vätgas inom hamnen. Produktionen är planerad att startas 2023-2024 och en process för ansökan om miljötillstånd har initierats under januari 2022. Vätgasproduktionen syftar till att bland annat förse fordon (lastbilar, arbetsmaskiner mm) inom hamnområdet med emissionsfria drivmedel. Därutöver syftar planbeskedet till att förbereda området i sin helhet för framtida övrig hamnverksamhet.
  Preliminära specifikationer för vätgasproduktionen som är kända idag är behov av ca 2100 kvm byggrätt med en byggnadshöjd på ca 5-15 m. Man planerar även för interna rörledningar inom hamnområdet om högst 5 km för att kunna förse tex tankstation med vätgas (tankstation ingår ej i denna prövning).

  I ärendets beredning har diskuterats att komplettera hamnverksamheten med ett ändamål som möjliggör vätgasproduktion. I beredningen av ärendet har bedömningen gjorts att vätgasproduktion inte är förenlig med markanvändningen Hamn i gällande detaljplan, därav krävs ny detaljplan.
  Det har också aktualiserats ett behov i kommande planprövning säkerställa skydds- och naturområden gentemot närliggande bostäder i öster. Det finns även skäl att se över den gällande byggrätten för hamnändamål både avseende tillåten byggnadshöjd samt utbredning.

  Gällande Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Avan-Fredriksskans från 2004 anger för aktuellt område i huvudsak skyddad natur. För området gäller för övrigt detaljplan från 1975 som anger hamnändamål med en tillåten byggnadshöjd på 10 meter.

  Området ligger både inom riksintresset för hamn och riksintresset för kulturmiljövård vilket innebär att kommande prövning behöver hantera en avvägning mellan dessa två riksintressen. Hamnområdet berörs även till viss del av riksintresse för kommunikation (järnväg, väg och farled). Det kommer i en framtida prövning krävas underlagsutredningar för att kunna utröna hur riksintressena påverkas av föreslagen etablering, ett underlag som också kan stödja Länsstyrelsen i deras bedömning avseende avvägning mellan riksintressena.
  Verksamheternas karaktär kan innebära att detaljplanen kan väntas innebära betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning kan behöva tas fram under planprocessen.
  Att föreslagen användning inte följer gällande fördjupad översiktsplan fullt ut innebär att en detaljplan behöver antas av Kommunfullmäktige.

  Området ligger inom strandskyddat område och strandskyddet återinträder i samband med en ny prövning i en detaljplan. Initialt bedöms att det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet kopplat till att hamnen till sin funktion behöver ligga vid vatten, det handlar om utvidgning av pågående verksamhet samtidigt som hamnen kan bedömas som ett angeläget allmänt intresse. Frågan om strandskydd behöver hanteras vidare i fortsatt prövning.

  Hamnverksamhet och vätgasproduktion innebär att prövning behöver omfatta risk- och säkerhetsfaktorer. Kommande prövning kommer omfatta utredning av skyddsavstånd till kringliggande verksamheter och bostäder och åtgärder för att minska störningar som tex buller. I den påbörjade miljötillståndsprövningen för vätgasproduktionen konstateras att utanför ett avstånd på ca 100 meter kommer verksamheten ur ett riskperspektiv inte påverka omgivningen. Detta gäller dock utan att särskilda skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas. Vidare prövning ska särskilt beakta risk- och säkerhetsfaktorer för planerade verksamheter och spegla behov av skyddsåtgärder som exempelvis buffertzoner mot närliggande bostäder.

  Med tanke på planerad hamnverksamhet och energiproduktion är det viktigt att ta hänsyn till dagvatten- och skyfallshantering samt påverkan avseende översvämning och höga vattenstånd från havet. Under kommande planprocess behöver därför dessa frågor utredas och hanteras så att planerad markanvändning blir lämplig på platsen.

  I och med att oexploaterad naturmark ianspråktas kommer det i fortsatt planläggning behöva diskuteras kompensationsåtgärder. I fortsatt planarbete behöver en naturvärdesinventering tas fram. För att värna naturmark och till viss del kompensera ianspråktagande bör i planarbetet förutsättningar för en grön korridor mellan hamnverksamheten och bostäderna i öster utredas vidare.

  I gällande detaljplan är delar av Inre Fjärdens vattenområde planlagd för hamnändamål. Detta innebär i praktiken att de ytor som är planlagda för hamn kan fyllas ut för att skapa mer tillgänglig markyta för hamnens verksamhet. I fortsatt planarbete bör omfattning av vatten som fortsatt ska vara planlagt för hamnändamål utredas.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.
  I fortsatt arbete behöver ärendets prövning kompletterats med ytterligare underlagsutredningar rörande:
  - Erforderligt underlag som beskriver projektets påverkan på respektive riksintresse
  - Naturvärdesinventering,
  - Dagvatten- och skyfallsutredning,
  - Utredning av risk för översvämning och höga vattennivåer från havet,
  - Riskutredning,
  - Bullerutredning avseende trafik och planerade verksamheter,
  - Miljökonsekvensbeskrivning (om detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan).

  Andra områden som behöver studeras ytterligare i kommande planarbete är påverkan på landskapsbilden i förhållande till kulturmiljövärdena, översvämning och behov och omfattning av kompensationsåtgärder på grund av påverkan på naturmiljön.
  Livsmiljö Gävle kommer i samband med ärendets uppstart att avgränsa utredningarnas innehåll utifrån aktuell förfrågan och platsens förutsättningar. I samband med fortsatt arbete kan ytterligare utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan.

  Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till projektet och ser att det finns
  möjlighet att pröva frågan om hamnverksamhet och vätgasproduktion i ett kommande planarbete. Det är dock viktigt att särskilt beakta de underlagsutredningar och frågeställningar som identifierats i samband med ärendets beredning.

 • 1Granskningsbeslut – Del av Hemlingby 19:1 m.fl. utökning av Hemlingby handelsområde
  Föredragande: Sara Bylund

 •   13

  XX, ändring av bärande konstruktion

 •   14

  XX, Rättelseföreläggande, lovföreläggande, byggsanktionsavgift samt delavslut

 •   15

  XX, Rättelseföreläggande, lovföreläggande, byggsanktionsavgift samt delavslut

 • År 2021 påbörjades ombyggnationen av Slottstorget inför uppförandet av Agnes kulturhus. Detta innebär att Gävlebockens ordinarie plats inte finns tillgänglig under byggperioden. En ny central och tillfällig placering behövs därför för Gävlebocken. Därav denna ansökan. Ansökan omfattar dubbel gärdesgård inklusive väktarkur (2,5 x 2,5 meter och 2,5 meter hög).

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-764 daterat 2022-06-10.

 • 1. BRYNÄS 17:1 - Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal (samt ombyggnation)
  Föredragande: Andreas Wennberg

  2. Brynäs 19:19 – Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal (Ändrad användning från industrilokal till förskola/skola och gym samt en tillbyggnad)
  Föredragande: Andreas Wennberg

  3. Information om Boverkets öppna data – Plan och byggenkäten 2021
  Föredragande: Sari Svedjeholm och Anna Tengqvist

 • En ny detaljplan för bostadsändamål har fastställts för området på Norrlandet vid Planmyrstigen.

  En ny väg kommer att anläggas inom planen. Vägen kommer att vara ovalformad med Planmyrstigen i mitten som delar upp området i en östra halva och en västra halva. Den nya bebyggelsen kommer att eftersträva en karaktär av naturnära boende och mycket av befintlig skog kommer att bevaras. Bebyggelsen kommer enligt detaljplan att ”ligga bakom en skogsridå av befintlig barrskog” och placeras i anslutning till Granskogens naturreservat.

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Granskogsslingan, vilket ger en tydlig koppling till området.

   

 • En detaljplan för bostadsändamål har upprättats. Området ligger i anslutning till ett flertal vägar med ändelsen ”-stigen”. Namnberedningen anser därför att det är passande att fortsätta använda samma ändelse även på detta ärende.

  Det är också naturligt att området får ett skärgårdstema med tanke på belägenheten.

  Namnberedningen anser att Vadarestigen är ett lämpligt namn på vägen.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23, § 87, dnr 22SBN73, om riktlinjer och hantering av ansökningar av polistillstånd gällande kommersiell uthyrning av enpersonfordon.

  Sedan samhällsbyggnadsnämndens beslut har överklagats via laglighetsprövning, har Förvaltningsrätten förelagt kommunen att inkomma med skriftligt svar till domstolen. Livsmiljö Gävle har upprättat ett Yttrande i anledning av överklagan.

  Kommunen har beviljats anstånd till senast den 22 juni med att inkomma med Yttrande till domstolen.

 •   21

  Upphandling av skolskjuts, beställningstrafik

 • Idag ges tillåtelse till företag med elsparkcyklar att bedriva uthyrningsverksamhet och parkera fordon generellt på samtliga allmänna platser, där så kan ske utan att påverka trafiksäkerhet och framkomlighet.

  Förvaltningens förslag till mer långsiktig hantering är att upphandla leverantörer av mobilitetstjänster i s k mobilitetshubbar. Detta skulle innebära att elsparkcyklar, men även hyrcyklar, enbart får parkeras i anvisade punkter (mobilitetshubbar). Syftet med detta är dels att skapa ordning och reda och undvika parkerade fordon på olämpliga ytor, undvika konflikt med trafiksäkerhet och tillgänglighet samt förenkla drift och underhåll av allmän plats.

  Förvaltningens ambition med att möjliggöra mobilitetshubbar via upphandling är även att bredda fordonsutbudet, från enbart elsparkcyklar till att innefatta även hyrcyklar samt förhoppningsvis även lådelcyklar i ett första skede. På sikt är förhoppningen att systemet ska kunna utökas ytterligare med t ex bilpoolsbilar, paketutlämning samt återvinning.

   

   

 • 1. Avgifter för upplåtelse offentlig plats
  Föredragande: Jan Karlgren

 • 1. Information om nya dricksvattendirektivet
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   25

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: 4 Dispenser från LFT & TRF April 2022, 4 lokala trafikföreskrifter April 2022, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag april, Delegationslista bostadsförturer april, Delegationslista bygglov april, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd april 2022, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst april 2022, Delegeringsbeslut Färdtjänst april 2022, Yttrande över uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000-området för Testeboån SE0630164, Mottagareattestant, Mottagareattestant, Mottagareattestant, Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag maj, Delegationslista bostadsförturer maj, Delegationslista bygglov maj.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Kostnad för pensionärsresor Stefan Pettersson (V)
  Föredragande: Sara Arnemark

  2. Hur ser det på alla våra kommuns bad för tillfället? Hur det det ut t.ex i Forsby där det har varit problem förut? Är det fler bad som är stängda? Stefan Pettersson (V)

  Gävle kommuns samtliga bad klassas som övriga bad och omfattas inte av badförordningen för EU-bad, däremot följer vi samma rutiner som EU-bad avseende provtagningar av badvattnet. Antalet provtagningar skiljer sig och tas fram i samråd med Miljö- och hälsoskydd utifrån föregående års resultat. Alla provresultat rapporteras in på webbplatsen Badplatsen.

  Badsäsongen i Gävle kommun är 21 juni - 15 augusti. Provtagningsfrekvensen under säsongen baseras på att ett första prov ska tas strax innan badsäsongen inleds (max 10 dagar innan) och sedan tas ytterligare två prover under badsäsong. På Gävle kommuns bad tas det som minimum alltså tre prover fördelat under hela badsäsongen. Det ordinarie provet inför badsäsongen tas under nästa vecka och efter vad de provsvaren visar vet vi också hur status för de offentliga baden ser ut inför säsongen.

  Gammel Annabadet visade på otjänliga provsvar i slutet av förra säsongen. I samband med detta beställdes flertalet omprov som samtliga visade på otjänligt. Rutinen som Livsmiljö Gävle, Fritid, har för badplatsprovtagningen är att ett bad stängs när provsvar visar på otjänligt. Efter otjänlig vattenkvalité krävs tre tjänliga provsvar innan en badplats åter öppnas upp igen. Med bakgrund till provsvaren från slutet av förra sommaren är Gammel Anna stängd till dess att vi nu tagit tre tjänliga provsvar av badplatsen. Hittills har två vattenprovtagningar genomförts vid Gammel Anna och där har båda provsvaren visat på tjänligt. Ett tredje vattenprov tas under nästa vecka och visar det provsvaret på tjänligt kommer badplatsen att öppnas upp.

  Forsbybadet är för tillfället stängt med bakgrund till att badet historiskt sett haft många provsvar som visar på otjänlig vattenkvalité. Enligt överenskommelse med Miljö och hälsoskydd ska Forsbybadet ha 3 på varandra tjänliga provsvar innan det kan öppnas upp för bad igen. Vid Forsbybadet tas utökad provtagning av vattenkvalitén, under denna säsong tas 5 badvattenprover.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.