Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 27 februari 2019 kl. 13:00

  Förslag: Måns Montell (M)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 6 februari 2019 08:30 – 11:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner

 • En e-petition om att öppna upp Nygatan förbi Stortorget för biltrafik har inkommit för beslut hos samhällsbyggnadsnämnden.

  I Gävle centrumplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 (dnr 08KS303), fastslås att Nygatans västra delar genom upprustning och affärsutveckling ska bli en livfull förlängning av Stortorgets handelsnav. Mot bakgrund av detta bedöms e-petitionen strida mot Gävle centrumplans intentioner, varför den avslås.

 •   8

  E-petition - Aktivitetshundgård i Boulognerskogen

 •   9

  Allmänna beslutsärenden

 • Efter Trafikutskottets första möte finns en gemensam vilja att utskottet ska arbeta på en mer strategisknivå. Det innebär att Samhällsbyggnadsnämnden delegeringsordning behöver justeras samt att ett tillägg i nämndens instruktion till trafikutskottet görs.

 • Texten i stycke 3.2.6.1 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel behöver ändras för att anpassas till artikel 27 i EG-förordning 882/2004.

  I och med den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver texten i delegeringsordningen justeras. Bidragsformerna reparationsbidrag och återställningsbidrag läggs till i styckena 3.32.1, 3.32.2 och 3.32.3 om bostadsanpassningsbidrag.

 • Förslag från ordförande kommer inom kort.

 • Samhällbyggnadsnämnden har upprättat årsredovisning 2018 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporterna ger en bild av läget genom avstämning och analys av året över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamhet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat internkontrollrapport år 2018 i enlighet med dokument ”Internkontroll av ekonomi och verksamhet” antagen av Kommunfullmäktige 1999-05-31 (§125)

 • Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-10-24 beslutat om Verksamhetsplan 2019-2022. En reviderad kommunplan beslutades av kommunfullmäktige i 2018-12-10 med nya politiska uppdrag. Livsmiljö Gävle har därför reviderat Verksamhetsplanen för 2019-2022 med anledning av de nya uppdragen.

 • Förslaget är en revidering av dagens Riktlinje för representation och sker på uppdrag från Personalutskottet, med särskilt förtydligande om representation med alkohol. Samhällsbyggnadsnämnden har att yttra sig angående förslaget.

  Nuvarande riktlinje från 1999, med kompletteringar, ger utrymme för undantag för kommunens representation, som ska vara alkoholfri.

  Synpunkter från Samhällsbyggnadsnämnden:

  Samhällsbyggnadsnämnden är positiva till en riktlinje som innebär att representation inom Gävle kommunkoncern ska vara alkoholfri. Däremot bör man fundera över om det inte måste finnas utrymme för undantag till exempel då Gävle kommunkoncern står värd för vissa arrangemang eller tar emot utländska gäster. Beslut om undantag skulle då fattas av Kommunfullmäktige.

  ”Krav på redovisning vid representation” behöver förtydligas med vem som kan drabbas av löneavdrag om inte korrekta underlag bifogas en bokförd transaktion. Om man som medarbetare bjuds in att delta vid representation inom Gävle kommunkoncern av en beställare, är det då beställaren som bjuder in som får ta konsekvenserna när inte korrekta underlag bifogas bokförd transaktion eller medarbetaren som har deltagit? När repressalier skrivs in i en riktlinje får det inte finnas tveksamheter var ansvar ligger och vem som tar konsekvenserna om fel har begåtts.

  Nämnden ställer sig frågande till hur rapporteringen av förmånen ska ske? Idag finns inga upprättade rutiner eller systemstöd.

  I Bilaga 1 under rubriken ”Momsavdrag” finns olika belopp angivna men då beloppen styrs av Skattelagstiftningen och mervärdeskattelagen är det därför lämpligt att hänvisa till lagstiftningen istället för att ange belopp som kan ändras över tid.

  Liknande exempel återfinns i Bilaga 2, där det anges belopp som är föränderliga och det är därför lämpligt att hänvisa till gällande skattelagstiftning och mervärdeskattelag.

 •   17

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Vid årsskiftet 2017/2018 skedde en verksamhetsövergång av skolskjuts (resor i grundskolan) och elevresor (resor i gymnasiet) från Utbildning Gävle till Samhällsbyggnad Gävle. Samhällsbyggnad Gävle fick även i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram ett nytt regelverk för skolskjuts och elevresor för beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktige specificerade även att detta regelverk ska innehålla prövning av behovsprövade regelbundna resor för elever med funktionsnedsättning. I framtagandet av regelverket ska samråd med Utbildning Gävle ske. En dialog i framtagandet av riktlinjerna har skett med Utbildning Gävle löpande under processen. I enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens reglemente så avser dessa skolskjutsriktlinjer enbart resor enligt skollagen. Eventuella andra resor för elever med funktionsnedsättning som avser t ex verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) innefattar inte dessa riktlinjer.

 •   19

  Beslutsäreden miljö och hälsoskydd

 • Under 2018 genomfördes en utredning i Åbyggeby för att undersöka behovet av kommunala vattentjänster utifrån skyddet av miljö och människors hälsa enligt 6§ i lagen om allmänna vattentjänster. Åbyggeby är ett område som i hög grad omvandlas från fritidsboende till permanentboende. Denna utveckling bedöms fortsätta och en exploatering av fastigheter i Åbyggeby avsedda för småhus är utpekad i Översiktsplanen för Gävle kommun. Åbyggeby ingår i Natura-2000 området kring Testeboån och utgör ett behov av större krav på rening för att skydda miljön. Ett konstaterat problem kring vattenkvaliteten finns gällande både dricksvatten och badvatten. I utredningen kunde behovet för kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster konstateras enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster.

 • Nya kastets skola AB inkom den 16 maj 2018 med en anmälan om start av grundskola på fastigheten Kastet 9:3 enligt 38 § punkt 3 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Livsmiljö Gävle (f.d. Samhällsbyggnad Gävle), avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

  Fastigheten Kastet 9:3 är lokaliserad i angränsning till väg och järnväg samt industrier. Enligt Gävle kommuns bullerkartläggning från 2017 och konsultrapport överskrids Naturvårdsverkets framtagna riktvärden för ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik på skolgården (NV-01534-17). Kommunens bullerkartläggning visar även på att den maximala ljudnivån från väg- och spårtrafik överskrids.

  Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 18SBN324 förelagt verksamhetsutövaren Nya kastets skola AB att vidta lämpliga skyddsåtgärder så att bullret på skolgården från väg och spårtrafik inte överskrider Naturvårdsverket riktvärden. Punkt 3 i beslutet förenades med ett vite om 100 000 kronor om inte lämpliga skyddsåtgärder vidtagits senast den 31 december 2018.

  Vid ett möte med verksamhetsutövaren den 29 augusti 2018 presenterades ett förslag till åtgärd i form av bullerplank/mur ut mot Korsnäsvägen. Innan någon form av åtgärd vidtagits skulle endast delar av skolgården utnyttjas. Den 7 november 2018 registrerades en ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank samt parkeringsplatser från fastighetsägaren NK Projekt AB (dnr BOB-2018-1186). Den 18 december 2018 beviljades ansökan.

  Vid ett tillsynsbesök den 16 januari 2019 kunde miljöinspektörer från miljö- och hälsoskyddsavdelningen konstatera att det inte vidtagits några bullerförebyggande åtgärder. Ett staket hade satts upp för att avgränsa den tillfälliga skolgården.

  Den 22 januari 2019 skickades ett förslag till beslut till verksamhetsutövaren. Följande synpunkter på kommuniceringen inkom den 5 februari:

  Det har varit en lång process där de hela tiden kämpat för att bli klara så fort som möjligt.

  Under sommaren var det svårt att få en konsult att genomföra en bullerutredning på grund av ledighet och att det är ett bristyrke.

  För att kunna bygga ett bullerplank krävs det ett bygglov vilket de fick först i mitten av dec.

  Det är mycket svårt att bygga ett bullerplank under vinterhalvåret och att det inte är lämpligt att göra det under skoltiden för att det inte ska störa eleverna.

  Den yta som tillfälligt används till skolgård uppfyller ljudnivåkraven eftersom skolbyggnaden fungerar som ett skydd mot bullret.

  Skolfastigheten har funnits och fungerat som skolverksamhet i knappt 100 år. Tidigare verksamhet har behövts stänga på grund av elevbrist och inte bullerstörningar.

  Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet ska i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför en olägenhet för människors hälsa. Nya kastets skola AB bör om så varit fallet redan vidtagit samtliga förebyggande skyddsåtgärder som behövs innan sin start av skolverksamhet på fastigheten Kastet 9:3.

  Nya kastets skola AB har ej inom angiven tid, senast 2018-12-31 vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att Naturvårdsverkets riktvärden inte ska överskridas på skolgården. En tillfällig lösning har vidtagits då större delen av skolgården förlagts till skolbyggnadens baksida. Både Gävle kommuns bullerkartläggning från 2017 och konsultens rapport visar på att bullernivåerna är något lägre på den yta som idag används till skolgård. Nivåerna är dock för höga för att klara gällande riktvärden.

 •   22

  Beslutsärenden bygglov och tillsyn

 •   23

  XX - Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   24

  XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport

 •   25

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   26

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   27

  XX - Ärendet avslutas

 • Information om det nya tidskravet gällande bygglov.

  Information om överprövade ärenden.

 •   29

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Detaljplanen syftar till att inom fastigheten Överhärde 63:1 m.fl. möjliggöra för ett verksamhetsområde där närheten till elkraft från det närbelägna ställverket i Stackbo/Ängsberg kan utnyttjas. Området avses i huvudsak anpassas för energiintensiva verksamheter med fokus på it och kommunikation, och där tillhörande anläggningar, som har behov av stora markarealer med större byggrätter.

  Detaljplanen syftar även till att säkerställa att de höga naturvärdena inom fastigheten Överhärde 63:1 kan värnas och förstärkas samt samexistera med verksamhetsområdet.

  Planens genomförande antas kunna medföra betydande miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 har upprättats. Resonemanget utgår primärt från sambandet mellan områdets storlek i kombination med ändamålet verksamheter.  Ett så omfattande verksamhetsområde på en för flygplatsändamål ianspråktagen mark kommer innebära påverkan på omgivningen bland annat genom att områdets karaktär förändras, och funktioner byter inriktning. Nya byggnader kommer påverka landskapsbilden och verksamhetsområdet kommer t.ex. generera nya trafikrörelser än för exempelvis en flygplats. Sammanvägt bland annat ovan nämnda frågor så bedömer Livsmiljö Gävle att en miljökonsekvensbeskrivning för aktuell detaljplan är ett bra verktyg att redovisa aktuella förhållanden i kombination med konsekvenser av planens genomförande.

  Livsmiljö Gävle bedömer att aktuell detaljplan inte strider mot gällande översiktsplan, utan arbetar mot att pröva förutsättningarna rörande en förändrad markanvändning av flygplatsen i enlighet med kommunens översiktsplan där flygplatsverksamheten avses upphöra i kommunal regi.

 •   31

  XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo syd. Genom att skapa möjlighet för stora byggrätter och en markanvändning som håller över tid kan området möta upp marknadens krav. Planen möjliggöra även etablering av energiintensiv verksamhet med tillhörande anläggningar.

  Planens genomförande antas kunna medföra betydande miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Ställningstagandet baseras på planområdets storlek i kombination med ändamålet verksamheter. Planområdet är en fortsättning på det verksamhetsområde som är under utbyggnad i Ersbo och innebär en påverkan på omgivningen genom att områdets karaktär förändras, från skogsmark till verksamhetsmark med stora delar hårdgjord yta, vilket i sin tur kommer att ge effekter på bl.a. landskapsbild, hantering av dagvatten, ökad trafik i närområdet m.m. Sammanvägt bedömer Livsmiljö Gävle att en miljökonsekvensbeskrivning för aktuell detaljplan är ett bra verktyg att redovisa aktuella förhållanden i kombination med konsekvenser av planens genomförande.

  Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att förtäta med bostadsbebyggelse på del av befintliga parkeringsytor i västra Andersberg. Detaljplanen möjliggör en komplettering med tre flerbostadshus, ca 100 nya bostäder, på parkeringsplatser norr respektive söder om Vinddraget. Utgångspunkten är punkthus som får uppföras till maximalt 28 meter nockhöjd, vilket motsvarar 8 våningar.

  Mellan husen skapas attraktiva utemiljöer med möjlighet till samvaro. I anslutning till ny bebyggelse i söder säkerställs en större yta för aktivitet och lek, vilket bidrar till en attraktiv boendemiljö samt utgör en viktig mötesplats för boende i både den tillkommande bebyggelsen samt den befintliga.

  Andelen parkeringar minskar något i området men då inventering av befintliga parkeringsplatser visat på låg utnyttjandegrad bedöms de som tillräckliga.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Inget av kriterierna i förordningen (1998: 905) om miljökonsekvensbeskrivningar anses beröras och den föreslagna markanvändningen anses vara ändamålsenlig och sker på redan ianspråktagen mark, vilket Översiktsplan 2030 uppmuntrar till.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Utbildning Gävle har beräknat ett framtida behov av platser i skola och förskola i stadsdelen Bomhus.

  Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra för skola, förskola samt idrottshall samtidigt som naturvärden ska bevaras och integreras i skolmiljön. Planen syftar även till att säkerställa mark som är viktig för områdets grönstruktur och för rekreation och spontanidrott för allmänheten.

  Fullt utbyggd beräknas nya Sjöängsskolan inrymma 825 elever i grundskola, 120 barn i den nya förskolan samt 80 barn i den befintliga förskolan. Den nya skolan kommer tillhöra samma skolenhet som befintliga Sjöängsskolan.

  Detaljplanen har varit på samråd 30 maj – 27 juni 2017. Efter samrådet inkom synpunkter från boende längs Norra Järvstavägen. De boende påtalade att ett plangenomförande skulle ha stor negativ påverkan på trafiksituationen i området och att det skulle bli ett logistik- och säkerhetsproblem. De boende känner oro att Norra Järvstavägen ska bli ansträngd främst för de boende i norra delen med svårigheter att ta sig in- och ut till egen fastighet. Flera boende gav förslag på angöring att istället anordna dropzon på parkeringsplatsen utanför äldreboendet Kristinelundsgården och att barnen sedan kan gå under tunneln till skolan och på så sätt få en säkrare skolväg för barnen och lugnare miljö för de boende längs Norra Järvstavägen.

  Eftersom angöring från Norra Järvstavägen visat sig som mest lämpligt har ambitionen från Livsmiljö Gävle och Gavlefastigheter varit att tillsammans komma fram till en så trafiksäker och tydlig trafiklösning som möjligt som ska underlätta allas behov oavsett om du är skjutsande förälder, fotgängare, cyklist eller om du bor på en fastighet med utfart mot Norra Järvstavägen.

  Detaljplanen reviderades och planbeskrivningen förtydligades gällande trafiksituationen och beskrev åtgärder som kommer att genomföras för att förbättra trafiksituationen. Detaljplanen ställdes ut för granskning 28 december - 29 januari 2019. Efter samråd och granskning kvarstår synpunkter från boende längs Norra Järvstavägen. Planhandlingarna har efter granskningsskedet inte förändrats.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

 •   35

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller bygglovavdelningen januari 2018, elevresa januari 2019, skolskjuts januari 2019, färdtjänst januari 2019, riksfärdtjänst januari 2019, parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2019, Yttrande avverkningsanmälan Höganäs 2:4, Yttrande avverkningsanmälan Höganäs 2:2, yttrande Björkehorns naturreservat, bostasförturer januari 2019, bostadsanpassningsbidrag januari 2019, Lokala trafikföreskrifter januari 2019, Dispenser från LTF och TRF januari 2019, miljö- och hälsoskyddsavdelningen januari 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso och Beslutsattestant i Agresso.
  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   37

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Kent Edin (S) har ställt följande frågor.

  1. Hur går det med Gatubelysning kvistholmsvägen Norrsundet.( påminnelse?)

  2. Belysning sopsortering ( återvinning )Bergby. (Vem ansvarar)

   

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Allmän information från ledamöter

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.