Hoppa över navigering
 •   1

  Uppropp

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 26 juni 2018 kl. 11:00

  Förslag: Stefan Pettersson

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10:00 – 15.15 med  vice ordförande Kjell Helling (L), Ann-Charlotte Granath (M), Stefan Pettersson (V), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), Kent Edin (S),  samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Anita Ivarsson samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Medborgarförslag

 • Medborgarförslaget ” Säker övergång vid köpcentrumområdet vid MAX, Rusta från cykelbanan” daterat den 9e november 2017 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Styrelsen för Sälgsjöns Stug och Vägars Samfällighetsförening vill dels att det byggs en anslutning mellan cykelvägen till Ersbo industriområde och samfällighetens cykelbana som idag slutar i Sälgsjön, en sträcka på ca 900 m. Förutom detta vill föreningen även att det byggs en till passage mellan cykelvägen och Hemlingby köpstad, över Spängersleden, i höjd med MAX och Rusta.

  Det ena förslaget är en cykelbana längs med Spängersleden som är en statlig väg. Trafikverket har tidigare meddelat att de inte har utrymme i sin budget för denna åtgärd samt att de utreder vilka infrastruktursatsningar de ska göra i området under de kommande åren.

  Det andra förslaget är en cykelbana längs med Skogmursvägen, som är kommunal. Åtgärden finns med i cykelplanen som en prioriterad åtgärd. För en sådan utbyggnad finns inte pengar budget i dagsläget men önskemålet läggs in i listan över framtida investeringsbehov.

  En ytterligare passage över Spängersleden till Hemlingby köpstad är en komplicerad och dyr åtgärd som inte är prioriterad i dagsläget. I cykelplanen finns ytterligare en passage vid Hemlingby med, men den är lokaliserad i höjd med Grafikergatan.

  Förslagsställaren vill att dessa åtgärder ska vara med i Region Gävleborgs infrastrukturplan. Därför skickas svaret på detta medborgarförslag för kännedom till Region Gävleborg.

 • Av inlämnat medborgarförslag, dnr 18KS45, framgår följande förslag: ”Jag har under min tid som boende och ledarhundsförare i Gävle kommun märkt att vi som har hundar som arbetar (tjänstehundar) signal/ assistans/ledarhundar bli störda i sitt arbete av hundar vars ägare inte har kontroll över sin hund på grund av att man låter gå fritt med flexi/rullkoppel på gator, torg och parker. Mitt förslag är att man gör ett tillägg i kommunala ordningsföreskrifterna. Att ha hund i flexi /rullkoppel skall rubriceras som lös hund, vilket redan är förbjudet inom Gävle kommun.”

  Enligt lag och förarbeten skall följande huvudprinciper gälla för kommunens rätt att utfärda föreskrifter:

  Föreskrifterna får endast ta sikte på att upprätthålla den allmänna ordningen på allmän plats.

  Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i någon annan författning eller som enligt lag eller författning kan regleras på annat sätt.

  Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

  Förbud och påbud bör begränsas till att gälla endast sådana områden där ett verkligt behov föreligger.

  Föreskrifterna får inte begränsa ordningslagens föreskrifter utan endast mera i detalj reglera sådana frågor som regleras i lagen.

  Ett förbud mot flexi-/rullkoppell i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna innebär enligt förvaltningen ett onödigt tvång på allmänheten eller annars en obefogad inskränkning i den enskildes frihet och är därför inte möjligt att genomföra. Varje ändring av de lokala ordningsföreskrifterna skall dessutom överprövas av länsstyrelsen och det förefaller inte sannolikt att länsstyrelsen skulle göra en annan bedömning. Däremot åligger det varje omdömesfull hundägare att ha uppsikt över sin hund och omgivningen så att inte det förhållande att hunden springer ut med långt flexi-/rullkoppel innebär risk för skada. I sådant fall kan hundägaren bli skadeståndsskyldig.

 •   9

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat Verksamhetsrapport delår 1 2018 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporten ger en bild av läget genom avstämning och analys av perioden över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamheter.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat internkontrollrapport delår 1 2018  i enlighet med dokument ”Internkontroll av ekonomi och verksamhet” antagen av Kommunfullmäktige 1999-05-31 (§125).

 •   12

  Beslutsäenden trafik och tillstånd

 • Gävle Kommun har som ambition att bli en av de bästa miljökommunerna i landet. För att nå det målet, har kommunfullmäktige i juni 2013 beslutat om ett miljöstrategiskt program (MSP). Ett av målen inom målområdet Transporter är att färdmedelsfördelningen för allt resande inom Gävle kommun år 2030 ska vara en tredjedel bil, en tredjedel cykel och en tredjedel gång och kollektivtrafik. För att nå det målet krävs att kommunen arbetar aktivt med att förbättra och underlätta för kommunens innevånare att göra val som leder i den riktningen, likväl som att inspirera och motivera till ändrade vanor och beteenden. Väl fungerande och välriktade kommunikationsmetoder kring hållbart resande är avgörande om målen i MSP ska kunna nås.

  Gävle kommun kom på andra plats i Aktuell hållbarhets kommunranking 2017 vilket visar att åtgärder och avsatta resurser till miljöarbetet ger resultat i stort. Gävle fick också en hedrande 3:e plats i kommunrankingen SHIFT 2016 som mäter vem som jobbar bäst med hållbara transporter i Sverige. Trots detta visar de satsningar som görs inom transportområdet inte på någon förändring utifrån de indikatorer som finns kopplade till målen för transporter.

  Den totala körsträckan med bil per invånare har ökat mer under 2016 än tidigare år. Mätningar från 2016 visar att resande med cykel i Gävle minskar, vilket är ett trendbrott mot 2015. I det årliga miljöbokslutet där Miljöstrategiska programmet följs upp, visar de sex delmålen under transportmålet att två av dessa fått färgbedömningen gul, vilket innebär att arbete har påbörjats och fortsatt arbete krävs för att nå målet. De fyra övriga delmålen har fått färgbedömningen röd vilket innebär att trenden går åt fel håll och de insatser som görs inte räcker för att uppnå målet i tid.

  Vi har alltså en hemläxa att göra. Hur når vi de högt satta, men nödvändiga målen? Vad kan väcka gävlebornas intresse för frågan så de är beredda att ändra sina vanor och beteenden? Vad motiverar individer att ändra rutinmässiga val? Hur gör vi det lätt att göra rätt?

  Syftet med kommunikationsstrategin är att klargöra riktningen för arbetet med hållbart resande i Gävle. I den ska framgå vad vill vi uppnå med vår kommunikation, vilka de viktigaste målgrupperna är, vad vi vill säga och vilka kanaler och metoder som ska användas. Roller och ansvar ska också förtydligas likväl som prioriteringsordning av aktiviteter och projekt. Kommunikationsstrategin är femårig (2018-2023) och underlag för den årliga handlingsplanen för hållbart resande.

 • I takt med att Gävle strand byggs ut med bostäder och verksamheter förändras förutsättningarna för trafiken till och från Gävle strand. Det är önskvärt att försöka minska belastningen på korsningarna i anslutning till Islandsbron. Ett förslag som då lyfts har varit att öppna upp Nygatans förlängning mot Redargatan för allmän trafik istället för att enbart tillåta busstrafik.

  Efter noggrann genomgång av flertalet utredningar gjorda för det omkringliggande trafiksystemet, rekommenderas samhällsbyggnadsnämnden att inte besluta om att öppna Nygatans förlängning för allmän biltrafik. Anledningarna är framförallt att en sådan åtgärd med största sannolikhet även kräver någon form av åtgärd i korsningen Nygatan – Fältskärsleden för att få någon som helst effekt. En sådan tillkommande åtgärd antas vara betydande, och skall således föregås av förstudie i enlighet med investeringsprocessen.

  En ytterligare anledning är att trafiksystemet på platsen bör ses som en helhet och därmed också försöka åtgärdas som helhet. Med anledning av detta föreslås också att en förstudie, som beskrivs i bifogat underlag, påbörjas och som kan antas medföra positiva effekter för flertalet problematiska områden på platsen.

 • Av nu gällande föreskrifter om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun framgår följande i 6 § föreskrifterna:

  ”På framställning av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska nämnden föreskriva att torghandeln vid särskilt tillfälle skall sluta tidigare än nyss stadgats eller helt ställas in.”

  Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden är det numera samhällsbyggnadsnämnden som förvaltar de allmänna försäljningsplatserna enligt de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.

  Svenska triathlonförbundet har ansökt om tillstånd hos polismyndigheten om att få anordna Gävle Triathlon, elit- och motions arrangemang för momenten simning, cykling och löpning. Etablering av tävlingsområdet sker bland annat på Stortorget den 6–7 juli. Avetablering ska vara färdig den 8 juli kl. 22 00. Kommunen kommer att tillstyrka ansökan hos polismyndigheten.

  European Funfair AB har hos polismyndigheten ansökt om att få anordna en Stadsfest i Gävle city den 6–12 augusti 2018. Bland annat kommer Stortorget i Gävle City att tas i anspråk för evenemanget. Etablering av bland annat Stortorget sker den 7 augusti. Själva stadsfesten är igång från och med onsdag den 8 augusti till och med lördag den 11 augusti. Avetablering sker den 12 augusti. Kommunen kommer att tillstyrka ansökan hos polismyndigheten.

  I samband med Stadsfesten kommer torghandlare att erbjudas platser på Norra Kungsgatan mellan Drottninggatan och Nygatan.

  En förutsättning för att Stortorget ska kunna tas i bruk för ovannämnda arrangemang är att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att torghandel under dessa dagar ska ställas in.

 •   16

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Detaljplanen ”Del av Sätra 108:8 m.fl. Gävletravet” vann laga kraft 2018-04-27. Inom detaljplanen finns en ny lokalgata utlagd för att serva Gävletravet samt de nya bostäderna och verksamheterna.

  I planområdets nordöstra del finns ett skogsområde med ett bestånd av den fridlysta orkidén Knärot. Naturområdet angränsar till den nya lokalgatan. Skyddsbestämmelser som reglerar hur träd och mark ska skötas för att inte påverka Knärotens livsmiljö finns inlagt i detaljplanen.

  Den kommunala projektgruppen för Gavlehovs-området har föreslagit namnet Knärotsvägen eftersom Knäroten finns inom detaljplaneområdet och dispens från fridlysningsbestämmelserna har krävts för att anlägga den nya lokalgatan.
   
  Namnberedningens förslag är att ge den nya vägen namnet Knärotsvägen.

 •   18

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 • Ärendet avser otillåtna åtgärder på fastigheten Villastaden 2:1. En anmälan inkom till Samhällsbyggnad Gävle den 4 augusti 2017, varvid ett tillsynsärende upprättades. Ett tillsynsbesök gjordes på den aktuella platsen den 23 oktober 2017. Det konstaterades då att en byggnad och ett staket har uppförts olovligen på mark som ägs av Gävle kommun och som enligt gällande detaljplan är allmän plats avsedd för park och plantering.


  Byggnaden uppfördes 2006 eller tidigare men målades om från gul till grå senare än februari 2015. Det är oklart när staketet uppfördes men det är mer än tio år sedan. Eftersom det har gått mer än tio år sedan byggnadsverken uppfördes, är det inte möjligt för Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga deras ägare att ta bort dem från platsen (se 11 kap. 20 § andra stycket PBL), trots att deras placering strider mot detaljplanen. Omfärgningen skedde dock senare än februari 2015 och omfattas således inte av någon preskription.


  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2018 att ta ut en byggsanktionsavgift om 3 508 kr av byggnadens ägare, Gavlefastigheter Gävle kommun AB (556009-9581), nedan ”Gavlefastigheter”, då omfärgningen krävde bygglov men hade vidtagits utan bygglov och startbesked. Då byggnaden hade uppförts olovligen och bygglov inte kunde beviljas för byggnaden i efterhand, eftersom den är placerad på allmän plats avsedd för park och plantering, ansågs inte bygglov kunna beviljas i efterhand för omfärgningen. En åtgärd som avser en olovligt uppförd byggnad kan nämligen inte lovprövas utan att även byggnaden lovprövas (jfr Kammarrättens i Sundsvall dom i mål 2325-06).


  Ett uppföljningsbesök gjordes på platsen den 21 maj 2018 för att kontrollera om rättelse hade skett. Det konstaterades vid besöket att byggnaden fortfarande är grå. Gavlefastigheter inkom den 12 juni 2018 med information och en bild som visar att byggnadens färgsättning har återställts till gul.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-06-13.

 •   20

  XXXXX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   21

  XXXXX - Rättelseföreläggande

 •   22

  XXXX - Rättelseföreläggande och lovföreläggande

 •   23

  XXXX - Ärendet avslutas

 • Ärendet gäller olovlig schaktning och fyllning på fastigheten Eskön 7:9. Kustnära Bostäder Gävleborg AB (556705-9596), nedan ”bolaget”, har
  under 2017 och 2018 utfört schaktning och fyllning på Eskön 7:9. Detta har skett utan marklov och startbesked. Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2011-12-14 och vann laga kraft 2013-02-21. Ett tillsynsärende upprättades efter att en bygglovshandläggare gjort en anmälan om dessa åtgärder. Kommunens avdelning Lantmäteri och geografisk information, nedan ”GIS”, gjorde därefter 2018-02-20 en inmätning av markhöjderna på fastigheten. Höjderna finns redovisade i en kartbild där även inmätta höjder från 2010-05-26 och 2017-10-17 framgår. Av kartbilden kan utläsas att höjdläget har ändrats inom hela tomten men olika mycket på olika platser och som mest med 1,6 meter.

  Efter att nämnden beslutat i enlighet med ovanstående förslag till beslut 2018-04-25, upphävdes beslutet och återförvisades ärendet vid överprövning av länsstyrelsen med anledning av att beslutet saknade motivering. Nämnden fattar därför nu beslut i ärendet på nytt.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-02-27. I detta yttrande återfinns nämndens motivering under rubriken ”Beslutsmotivering”.

 •   25

  Södertull 36:2, Helgögatan 20 – Bygglov för nybyggnad av växthus

 • Ärendet gäller olovliga nybyggnad av byggnadsverk i form av ett litet växthus inom rubricerad fastighet.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman. Ägarna har yttrat sig i bygglovsärendet. Beslut fattas i det ärendet först vid nämndes sammanträde innan detta beslut fattas.

 • Ärendet gäller tillbyggnad av huvudbyggnaden. Det har skett en tillbyggnad på övre plan innan bygglov och startbesked meddelats för den. Tillbyggnaden är en förlängning av befintlig takkupa/frontespis som går ut över en tillbyggnad på nedre plan som tidigare fått bygglov, entrén. Tillbyggnaden omfattar ca 8,6 m2 bruttoarea(BTA).

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman.

 • Ärendet gäller bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad. En bostad på entréplan har delats upp till två bostäder.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman. Ägaren har lämnat in synpunkter på yttrandet vilket samhällsbyggnadsnämnden kommenterar enligt följande:

  Tillsynsmyndighetens motpart i ärendet har varit Bostadsrättsföreningen sen början och att det sker byten av ledamöterna förändrar inte detta. Föreningen bildades 2015 och tillsynsärendet är registrerat 2016. Lovet i efterhand(som nekades) var sökt av föreningen. Enligt Kammarrättens dom mål nr 2009-2974 kan tillsynsmyndigheten inte rikta ingripande beslut mot bostadsrättshavaren när syftet är att tillkomma rättelse se domskäl:
  ”Även om en bostadsrättshavare i vardagligt tal kan sägas "äga" den lägenhet eller det hus nyttjanderätten avser är det i juridisk mening bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och byggnaden.”

  En bostadsrättshavare ägare inte byggnadsverket varvid ingripande beslut för att tillkomma rättelse endast kan riktas mot bostadsrättsföreningen. Upprepandet av byggsanktionsavgiften är för att tillkomma rättelse något som endast bostadsrättsföreningen kan göra.

 •   29

  XXXXX – Föreläggande om tvingande åtgärd och förbud

 • Ärendet gäller ovårdad tomt inom rubricerad fastighet. I huvudsak genom en uppställning av ett stort antal bilar.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman. Motpart har lämnat synpunkter över yttrande som samhällsbyggnadsnämnden kommenterar enligt följande:

  Yttrandet innehåller bedömningar och inte utredningsmaterial. JO har uttalat att kommunikationskravet inte omfattar en myndighets bedömningar eller avsikter i något hänseende, utan endast uppgifter av det slag som kan beskrivas som utredningsmaterial (JO 1988/99 s. 199). Yttrandet behövdes därför inte kommuniceras utan den kommunicering av yttrandet som skett i ärendet är utöver vad som krävs varvid tiden är kort.

  Ett ärende gällande en ovårdad tomt med en massa fordon som ständigt förändras blir foton från ett tillsynsbesök en färskvara. Utifrån Länsstyrelsens tidigare beslut i ärendet kan nämnden bli nödgad att fatta beslut på samma dag som fotona tas vilket inte kan kommuniceras. Foton från ett tillsynsbesök är över kända förhållanden på platsen vilket ägaren väl är medvetna om.

  Det som motpart framfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning eller beslut än det som framgår av yttrandet.

 • Ärendet gäller ovårdad tomt och byggnad på rubricerad fastighet. Samhällsbyggnadsnämnden förelade 2018-01-31 i beslut § 24 att riva en byggnad inom 10 veckor från det beslutet vunnit laga kraft vilket blivit senast den 2018-05-28. Ett uppföljningsbesök gjordes på platsen 2018-05-29 och det konstaterades då att föreläggandet inte följts.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman. Det som framförts av ägaren föranleder ingen annan bedömning eller ändring av beslutsförslaget från nämndens sida. Ägaren vill renovera byggnaden vilket är en ändring sen tidigare kommunikationer och vill få två månader på sig. Beslutet kommer vinna laga kraft tidigast i slutet av juli varvid den tiden i praktiken erhålls och verkställande behöver inte drivas om byggnaden är i vårdat skick i slutet av juli, men till dess handläggs ärendet vidare då ägaren fått lång tid på sig att sätta byggnaden i vårdat skick utifrån den kommunikation som hållits mellan ägaren och förvaltningen.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av dubbelgarage med skärmtak för förvaring samt rivning av befintlig carport. Åtgärden avser nybyggnad om cirka
  61 m2 byggnadsarea och rivning av befintlig byggnad om cirka 25 m2 byggnadsarea. Ansökan avser bygg- och rivningslov i detaljplanerat område.
  Detaljplanen för området anger en byggrätt om 150 kvm och att högst en femtedel av tomtareal får bebyggas. Den befintliga huvudbyggnaden har
  uppmätts i karta till cirka 204 m2 byggnadsarea, övrig bebyggelse på fastigheten är den carport om cirka 25 m2 som planeras att rivas för nybyggnation. Den avsedda åtgärden innebär således att den totalt bebyggda markarealen på fastigheten skulle uppgå till cirka 265 m2. Enligt detaljplanen framgår att högsta byggnadshöjd för uthus är 3 meter. Den sökta åtgärden omfattar garage med byggnadshöjd om 3,8 meter.

  Tidigare beslut har upphävts av och återförvisats till samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning på grund av att det saknade beslutsmotivering.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-05-30.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage om cirka 230 m2 byggnadsarea. Enbostadshuset är cirka 140 m2 och garage 90 m2 byggnadsarea. Enbostadshuset har en bruttoarea om cirka 130 m2 och ett skärmtak om cirka 10 m2 öppenarea. En av de sökande jobbar inom Samhällsbyggnad Gävle.

 • Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för att nybyggnad av bostadshus på en idag oetablerad tomtplats. Förhandsbesked har sökts för åtgärden. Den planerade tomten är en avstyckning från fastigheten Oppala 5:28. Så gott som hela den tänkta fastigheten ligger inom område som omfattas av strandskydd, inom 100 m från Oppalaån.

  Förvaltningen bedömer att särskilda skäl för dispens från strandskyddet saknas. Dispens från bestämmelserna om strandskydd, enligt 7 kap 18 § MB, kan inte medges.


  Motivering till beslutet återfinns i sin helhet i nämndsyttrande daterat 2018-05-29.

 • Nynässkolan ska bli en av Gävle innerstads två högstadieskolor vilket innebär en utökning av verksamhet med elevantal och byggnader. Vissa byggnader önskas rivas och en större tillbyggnad önskas ske. Förändringen sker inom befintlig yta för skolgården. Den övergripande frågeställningen i ärendet är en utökad verksamhet på en begränsad yta vilket påverkar friytan på skolgården samt gestaltning av bebyggelsen.

 • Ärendet gäller rivning av balkonger och uppförande av nya större i delvis annat läge. Åtgärden är planstridig då balkongerna byggs över allmän platsmark samt mark som inte får bebyggas. Avvikelsen är inte liten då den önskade åtgärden hamnar på planstridig mark. Inga gällande övergångsbestämmelser från tidigare lagstiftning kan användas. Åtgärden uppfyller inte heller varsamhetskraven då nya balkonger är bredare och inte tar hänsyn till byggnadens arkitektur där fasaderna har en tydlig linjär uppställning vertikalt och horisontellt.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i detaljplanerat område. Bygglovet avser nybyggnad av växthus om 9,6 m2. Växthuset är tillverkat i glas och trä, med tulpanmönstrade snickerier. Den tänkta kulören är faluröd.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman, daterat 2018-05-30.

 • Ansökan avser bygglovet för nybyggnad av flerbostadshus om cirka 5091 m2 bruttoarea med 58 st bostadslägenheter samt anläggande av 25 bilparkeringsplatser varav en avsedd för bilpool och en handikapparkering i garage i källarplanet. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.
  Föreslagen byggnad uppfyller utformningsbestämmelser i detaljplanen och följer illustrations- samt gestaltningsprogrammets intentioner.
  Vid bedömning av ärendet anser bygglovavdelningen att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.
  Föreslagen bil- och cykelparkering följer Gävle kommuns parkeringspolicy. Garaget är gemensamt för hela kvarteret. Varje hus har anvisade parkeringsplatser.

 • Ansökan avser bygglovet för nybyggnad av flerbostadshus om cirka 2790 m2 bruttoarea med 39 st bostadslägenheter samt anläggande av 21 bilparkeringsplatser varav en avsedd för bilpool och en handikapparkering i garage i källarplanet. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.
  Föreslagen byggnad uppfyller utformningsbestämmelser i detaljplanen och följer illustrations- samt gestaltningsprogrammets intentioner.
  Vid bedömning av ärendet anser bygglovavdelningen att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.
  Föreslagen bil- och cykelparkering följer Gävle kommuns parkeringspolicy. Garaget är gemensamt för hela kvarteret. Varje hus har anvisade parkeringsplatser.

 •   40

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Samhällsbyggnad Gävle, Mark och exploatering har på uppdrag av SBU ansökt om planbesked i syfte att förändra parkeringsytan invid Esri´s huvudkontor, Stora vall, från allmän plats - parkering till kvartersmark med samma ändamål. Anledningen är att kunna skapa ett arrende på befintlig parkeringsplats som möjliggör att Esri dagtid kan utnyttja del av parkeringen för sin personal. Övrig tid på dygnet samt helger så avses parkeringsytan förbli allmänt tillgänglig. Det är idag inte möjligt att upplåta allmän plats för privat parkering på detta sätt utan det krävs att detaljplanen förändras.

 • Syftet är att möjliggöra att befintligt garage kan stå kvar på fastigheten.

  Detaljplanens avsikt är att ta bort punktprickad mark för att bygglov ska kunna beviljas för befintligt garage.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 4 april till 25 april 2018. Granskning har hållits under perioden 4 maj till 18 maj 2018. Under samrådsskedet inkom 5 synpunkter utan erinran. Under granskningsskedet inkom 4 synpunkter utan erinran.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Detaljplaneändringen syftar till att justera en egenskapsgräns i nu gällande detaljplan för att säkerställa att en uppförd komplementbyggnad kan ingå inom befintlig byggrätt.

  På fastigheten Eskön 1:2 finns en förrådsbyggnad uppförd. Byggnaden strider mot gällande detaljplan då den är belägen utanför mark där förråd får uppföras. Utifrån vägledande domar har kommunen bedömt att förrådets placering inte kan ses som en liten avvikelse. Således kan det uppförda förrådet inte stå kvar utifrån gällande plan, utan en ändring av detaljplan måste till, alternativt att förrådet flyttas. Kommunens bedömning är att en ändring av detaljplan är möjlig. Genom en detaljplaneändring där byggrätten justeras västerut kan förrådet bli förenligt med gällande detaljplan.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplaneändringen är av ytterst begränsad omfattning då den endast innebär att ett redan uppfört förråd kommer kunna finnas kvar, inga natur- eller miljövärden påverkas. Strandskyddet är sedan tidigare upphävt på platsen där ändringen avses göras, och kommer inte behöva omprövas i och med en detaljplaneändring.


  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   44

  Norrtull 13:3, Lexegränd 5 - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Hillesjön Development AB vill utveckla bebyggelse med radhus och parhus inom fastigheten Hille 2:90. Inlämnat förslag visar 12 lägenheter. Fastigheten, som är på 5700 m², har tillfart via Nedre Vägen och anslutning för gång och cykel till Bygränsvägen/Hillevägen.

 • Syftet med detaljplanen är ersätta den gamla detaljplanen från 1961 som idag i stora delar är föråldrad och saknar stöd i samband med bygglovsprövningar. Områdets kulturmiljövärden i den befintliga bebyggelsen skyddas genom bestämmelser i detaljplanen. Naturområden säkerställs dels som rekreationsområden men även som viktiga spridningskorridorer för växter och djur. Möjligheten till anordnande av en strandpromenad med möjlighet för allmänheten att nå stranden säkerställs.

  Detaljplanen innebär att befintliga byggnader med höga kulturmiljövärden säkerställs från förvanskning i möjligaste mån. För dessa byggnader införs skydds- och varsamhetsbestämmelser och även rivningsförbud. De stora fastigheterna (tomterna) som tillhör sommarvillorna är en del av kulturmiljövärdet och dessa kommer inte ges möjlighet till att i framtiden kunna delas i flera fastigheter.
  Detaljplanen säkerställer även ett bevarande av grönområdena och medger inga ytterligare bostäder inom dessa områden.
  Detaljplanen upphäver även ett större vattenområde enligt detaljplanen från 1961. Det är omotiverat att ha så omfattande delar vatten detaljplanelagt.

 •   47

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller bygglovavdelningen maj 2018, bostadsförtur maj 2018, bostadsanpassningsbidrag maj 2018, färdtjänst maj 2018, riksfärdtjänst maj 2018, platsupplåtelser, dispenser från LTF och TRF maj 2018, lokala trafikföreskrifter maj 2018, parkeringstillstånd maj 2018, beslut Hemlingby 19:1 -dispens från föreskrifterna för Hemlingby naturvårdsområde. Besluten är förtecknade i separat lista daterad 20 juni 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   49

  Redovisning av anmälningsärenden

 • 1. Hur ser planeringen ut för stadsbadets etapp3. Finns det fortfarande olika alternativ? Kostnader? Besvaras av Helena Werre i juni nämnden

  2. Har utredningen om avgiftsfri kollektivtrafik för unga kommit igång? Besvaras av Helena Werre i juni nämnden.

  3. Avstämning av arbetet med Drottninggatan?  Ambitionsnivå och kostnader? Besvaras av Helena Werre i juni nämnden 

  4. När kommer arbetet med översynen av cykelplanen ? Besvaras av Helena Werre i juni nämnden

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Informationsärende trafik och tillstånd, Upphandling Limöbåten, Marie Grew

  e) Informationsärende bygglov, Alderholmen 13:2 Tullnären

  f) Informationsärende fysisk planering, Detaljplan Norr 9:7 kv Påvel Ångerman, Emma Olofsson

 • I år, 2018, planerar Samhällsbyggnad Gävle för ombyggnation av Myrmalmsvägens lekplats och spontanaktivitetsyta. Projektet finansieras till 50% av Boverket genom deras stöd till utemiljöer i socioekonomiskt svaga områden. Det fanns 1 mkr i budget och i och med att 50 % kostnadstäckning var ett krav så ansökte vi om ytterligare 1 mkr från Boverket som också beviljades. Projektet ska vara avslutat och slutrapport Boverket tillhanda den 31/10 för att vi ska få behålla medlen
   
  Förslaget till utformning har tagits fram tillsammans med elever på Vikingaskolan i Bomhus som fått vara med och utforma och rösta fram den vinnande kombinationen av lekutrustning under 2016-2017. Två samfälligheter i området skrev under 2016 till kommunen och önskade sig en multisportarena/”Zlatan court” i området. Utifrån önskemålet träffades representanter från samfälligheterna, från förvaltningen och Kultur och fritid tillsammans med Hans Helmerson från Kommunledningskontoret på plats i området. Utifrån dialogen såg samtliga Myrmalmsvägen som en lämplig lokalisering och de var positiva till att önskemålet togs med i samband med en upprustning av lekplatsen.
   
  Elevernas förslag har vidareutvecklats med hjälp av en konsult, med tydliga direktiv kring en budget på 2 mkr inkl. projektering. Trots detta har vi när vi ställt frågan till vår ramavtalsentreprenör fått ett anbud på 4,7 mkr som därefter bantats kraftigt. Det bantade förslaget ligger på 2,7 mkr för anläggning med tillkommande kostnader för projektering, byggledning, etableringsskötsel med mera. Enligt kostnadsuppskattningen krävs därmed 3,3 mkr för att färdigställa helheten. I dagsläget saknas alltså ca 1,3 mkr. Ca 1 mkr går till den multiarena som även samfälligheterna önskade sig. För att projektet ska ha en rimlig chans att hinna färdigställas har entreprenören fått godkännande på att beställa hem utrustning. Däremot ligger stora kostnader kvar i monteringen av denna.

  Med tanke på kravet från Boverket om att färdigställande ska vara klart och slutrapport dem tillhanda senast den 31/10, bedömer vi att färdigställandet ska ske senast den 1/10
   
  Konsekvens:
  Alt 1. För att kunna färdigställa helheten föreslår förvaltningen att:
  Kostnader fördelas om som innebär att vi använder nästa års budget för lekplatser på 1 250 tkr, vilket innebär att vi inte kommer kunna bygga någon lekplats under nästa år.
   
  Alt 2. Förvaltningen har ställt frågan till Hans Helmerson på Kommunledningskontoret för att se om de kan gå in och delfinansiera genomförandet med 1,3 mkr som saknas som ett alternativ till ovanstående. Enligt besked den 19/6 2018 ser Helmerson positivt på att medlen skulle kunna användas i det föreslagna ändamålet men håller det osannolikt att en omprioritering hinner ske med de beslut som krävs för att ett godkännande ska kunna ges. Däremot öppnar han upp för en dialog kring möjlig medfinansiering av en lekplats under 2019.
   
  Förvaltningen föreslår att utgångsläget för att hantera avvikelsen är alternativ 1 men att fortsatt undersöka möjligheten till medfinansiering av en annan lekplats under 2019 för att möjliggöra byggnation av en lekplats.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.