Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 3 oktober 2023
  Förslag: Mikael Brodin (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 13 september 2023 kl.9.00-14.17 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Delårsrapport 2 år 2023 omfattar verksamhetsrapport per den sista augusti år 2023 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Rapporten är upprättad utifrån sektor Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan år 2023 har uppfyllts.

 • I beslutad kommunplan för innevarande år finns en utblick för de närmast kommande åren både såvitt gäller mål och ekonomiska ramar.

  Trots att de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna i princip redan är lagda ges nämnderna en möjlighet att ytterligare utveckla och beskriva möjliga handlingsvägar för att nå en ekonomi i balans.

  Nämnden har möjlighet att lämna kommentarer till ekonomiska ramar beslutad i kommunplan år 2023.

  Finns ändrade förutsättningar för nämnden jämfört med kommunplan 2023 som påverkar verksamheten på kort eller lång sikt till exempel avseende lagstiftning, nya trender, volymer mm kan även detta belysas.

  I underlaget inför yttrandet ingår innevarande års kommunplan, nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljningar, omvärldsbevakning samt förväntad utveckling på kort och lång sikt.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 

   

 • Förslagsställaren lyfter fram att det finns ett stort värde i att avlasta de mindre vägarna i Strömsbro från trafik till/från Gävle. Sedan Strömsbro Trädgårdar byggts har trafiken ökat markant för Gamla Bönavägen, Norra Lindbacka, Nedre Vägen och förbi Tallbackens skola. Förslaget som lyfts fram är att leda ut trafik via gamla E4:an istället för att passera centrala Strömsbro och Norra Lindbacka. Förslaget som lyfts fram är att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen till Norra Lindbacka.

  I trafikutredningen som togs fram i samband med detaljplanen för Strömsbro Trädgårdard angavs att Terrassvägen skulle vara möjlig att förlängas ned mot Frideborgsvägen, alternativt en separat anslutning till Björkevägen från Frideborgsvägen.

  Ett annat alternativ som lyftes fram var att fortsätta förlängningen från Terrassvägen fram till Björkevägen. Det lyftes fram att detta alternativ skulle kunna ge upphov till att boende i övriga Hille väljer denna väg förbi befintliga bostäder, vilket skulle riskera en sämre trafikmiljö. Denna lösning valdes inte med bakgrund av dess kostnad och vilka följdeffekter en sådan lösning skulle kunna medföra men även andelen jordbruksmark som skulle behöva tas i anspråk.

  I och med att det är Trafikverket som är väghållare för väg 583 såg de även det som en potentiell risk för att fler boende i Hille skulle välja att ta denna anslutning och då negativt kunna påverka flödet på vägen. Väg 583 används som omledningsväg för E4:an och är en viktig väg för tung trafik till Hamnen.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå e-petitionen med hänvisning till att Trafikverket är väghållare för väg 76 och är därmed instansen som kan hantera ärenden gällande trafikinfrastruktur längs denna väg.

  Förslagsställaren föreslår via en e-petition att bygga en cirkulationsplats söder om Järvsta på väg 76 (Södra Kungsvägen). Förslagsställaren menar att en cirkulationsplats i detta läge skulle öka trafiksäkerhet och lösa en trafiksituation som nu präglas av farliga överfarter. I e-petitionen framhålls det att en cirkulationsplats även skulle kunna fungera som en fin entré i Gävle stad med placering av en skylt där det kan stå ”Välkommen till Gävle”. Förslagsställaren poängterar att den också skulle kunna anslutas till kommande bostadsområden.

  Livsmiljö Gävle konstaterar att väg 76 faller under statligt väghållarskap och att Trafikverket är ansvarig instans för att hantera ärenden gällande trafikinfrastruktur längs denna väg. Det kan däremot konstateras att det finns behov av att utreda trafiksituationen i den del av väg 76 som sträcker sig inom Järvsta, med hänvisning till planarbetet som pågår i området. Det är i linje med länsplanen, som inkluderar åtgärder för Väg 76 vad gäller trafiksäkerhet och hållbara resor. Enligt länsplanen planeras de åtgärderna först i planperiod 2026–2029. Gävle kommun för en dialog med Trafikverket gällande vägen trots att vägen inte tillhör kommunen.

 • E-petitionen ”Fler skateytor till Gävle” daterat den 19 april 2022 har kommit in till Gävle kommun. Förslagsställaren önskar fler och mer lättåkta skateytor inom Gävle kommun. Ett konkret förslag är att komplettera skateparken på Tonys Plaza med en nybörjarramp vid sidan av befintlig anläggning. Förslagsställaren menar att en nybörjarramp kan inkludera och inspirera nya åkare, speciellt tjejer. Att kunna skejta inomhus året runt är även ett önskemål.

  I dagsläget finns ett fåtal anlagda platser för skate i Gävle. Tonys Plaza vid Jungfruparken är den enda anläggningen som kommunen anlagt och sköter. Olika aktivitetsplatser vänder sig till olika målgrupper men genom medveten utformning kan de tilltala en bredare målgrupp. Att utforma en skatepark med olika svårighetsgrader gör den mer inkluderande och inspirerande för fler.

  Inom pågående arbete med lek och aktivitetsplatsstrategin har såväl behov av fler som utveckling av befintliga aktivitetsplatser identifierats. Förslagen i Lek- och aktivitetsplastsstrategin baseras på forskning, som bland annat visar på betydelsen av närhet och variation för användning, samt Gävlebornas önskemål. Sammanfattningsvis önskar Gävleborna lek- och aktivitetsplatser med högre kvalitet och större åldersvariation i alla åldersgrupper och förutom fler och bättre lekplatser är bland annat discgolf och skatepark samt möjlighet att skejta på vintern återkommande önskemål. Önskemål som berör inomhusaktiviteter hanteras av Kultur och fritidsnämnden.

  I och med bristen på aktivitetsplatser och specifikt skateparker anser Livsmiljö Gävle att det finns ett behov av en mer inkluderande skatepark. I dagsläget finns inget pågående projekt med ny skatepark inom Livsmiljö Gävle. Var när och hur nya aktivitetsplatser ska byggas prioriteras inom Samhällsbyggnadsnämndens investeringsportfölj.

   

 • Limötrafiken kostar Gävle kommun cirka 2 238 000kr per säsong. Under 2022 och 2023 har passagerarantalet minskat till 7500 passagerare. Trots en höjning av enkelbiljettpriset från 50kr till 70kr, år 2023, innebär det minskade passagerarantalet att Gävle kommun år 2023 subventionerar varje enkelbiljett med ca 298 kr.

  Huvudskälet till att Gävle kommun avslutar engagemanget i Limöbåten är att båttrafiken har blivit oskäligt dyr i förhållande till allmännyttan och att den redan höga subventioneringsgraden förväntas bli ännu högre under kommande år.

 • E-petitionen ”Lekpark i Stigslund” inkom 23-04-05 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en ny lekplats och mötesplats i närheten av Furumovägen och Källsätersvägen.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser att e-petitionen ska avslås. Vi har nyligen gjort en grundlig utredning av behovet av lekplatser i hela kommunen, och den utgör ett bra underlag för prioritering av kommande investeringar. Utredningen visar på ett behov av en något mer omfattande ”Grannskapslek” i området, men även på andra platser, som kan komma att genomföras tidigare. Tills vidare hänvisar vi till lekplatserna vid Sidlångsvägen eller skolan, som är en allmän lekplats och öppen för alla även dagtid.

 • Enheten Skolskjuts och Färdtjänst som i dagsläget handlägger ansökningar om färdtjänst för Gävle kommun har gemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst som ser likadana ut i hela Region Gävleborg. Under år 2023 har förslag på revideringar tagits fram av Regionens samverkansgrupp (där Gävle kommun ingår) och dessa behöver nu godkännas av regionens samtliga kommuner. Ändringarna rör bland annat återkallelse av färdtjänsttillstånd.

 • 1. Information om enheten kl.13.00
  Föredragande: Elin Westrin, Oscar Olsén,  Agnes Cecilia Dresch, Susanne Laurin,

 • För att uppnå ett effektivt markutnyttjande upplåter Gävle kommun, genom arrenden och andra nyttjanderätter, mark som inte nyttjas i dagsläget, både på kortare och längre sikt. Marken upplåts för många olika ändamål som exempelvis bete, fritidsändamål, parkering och kommersiell verksamhet m.m.

  I kommunallagens 2 kap. 3 § anges att kommuner ska behandla sina medlemmar lika (likabehandlingsprincipen). Dessutom ska kommunen enligt 11 kap. 2 § i samma lag förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

  Det finns således behov av ett styrdokument som innehåller riktlinjer för avgifter av såväl nya upplåtelseavtal som befintliga avtal, för att trygga en god avkastning samt att kunna erbjuda likvärdiga avgifter oberoende av handläggare på kommunen. Riktlinjerna ska dock bara vara vägledande och ytterst är arrendeavgiften alltid en förhandlingsfråga.

 • 1. Gävle Parkeringsservice tar över hantering av parkeringarna kring Sätraåsens evenemangsområde
  Föredragande: Kristian Bransell, Jan Karlgren

 • Varje år genomför Miljö- och hälsoskydd inventering av enskilda avlopp enligt beslutad inventeringsplan för enskilda avlopp.

  2014 beslutade Bygg- och miljönämnden att anta inventeringsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden reviderade planen 2019.

  2021 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att Miljö- och hälsoskydd kunde ändra i prioriteringsordningen i planen och inte inventera Limön som var på tur det kommande året 2022.

  Arbetet har varit i fas med planen.

  Under 2023 har arbetet pågått med förberedelser inför en inventering av Gåsholma hösten 2023. Det har skett sammanställning av listor, utskick till verksamhetsutövare, viss handläggning och RSI.

  Arbetsinsatsen för inventeringen av Gåsholma har i planen uppskattats till 432 timmar handläggningstid.

  Inventeringen har planerats genomföras av fyra miljöinspektörer inom blocket Vatten, avlopp och avfall. Under sommaren 2023 har två av miljöinspektörerna avslutat sin anställning hos kommunen vilket innebär att arbetsuppgifterna inom blocket måste prioriteras.

  Hantering av inkommande ansökningar och anmälningar bedöms vara högst prioriterat.

  Att inte senarelägga inventeringen garanterar längre väntetider och handläggningstider i tillståndsprövningsärenden utifrån den nuvarande bemanningen.

 • Livsmiljö Gävle har fått riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023 på remiss från Samhällsbyggnadsutskottet med remisstiden 25 augusti – 6 oktober 2023. Då Samhällsbyggnadsnämnden omnämns som ansvarig för några aktiviteter i handlingsplanen lyfts ärendet till nämnden.

  Beredning av remissvar har skett av arbetsgrupp inom Livsmiljö Gävle bestående av representanter från Plan- och Byggavdelningen samt Tekniska.

  Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning omfattar 6 inriktningsmål för bostadsförsörjningen, 16 riktlinjer samt 19 aktiviteter inom ramen för handlingsplanen. Målet med bostadsförsörjningen anges vara att cirka 300 bostäder årligen bör tillföras bostadsbeståndet. Antalet bostäder som i slutändan tillförs kommer variera och påverkas av den ständigt föränderliga omvärlden. Kärnan i riktlinjerna anges vara att en god bostadsförsörjning ska främjas och att den som vill ska kunna bo och leva i Gävle kommun.

  Synpunkter på riktlinjerna

  Generella synpunkter på riktlinjerna för bostadsförsörjning är:

  • Under framtagandet av Riktlinjedokumentet har sektor Livsmiljö Gävle endast deltagit initialt och hade önskat en bredare dialog inför denna remiss. Livsmiljö Gävle önskar delta i fortsatt arbete med handlingsplanen innan den antas.
  • Samhällsbyggnadsnämnden pekas ut som ansvariga för aktiviteter där nämnden saknar mandat/påverkansmöjlighet.
  • Livsmiljös synpunkter rör framför allt målsättningen om bostadsproduktion och planberedskap, de riktlinjer som listas samt den handlingsplan som presenteras.
  • Det vore tydligare att kalla de 16 riktlinjerna för ställningstaganden istället för riktlinjer eftersom dokumentet som helhet utgör Riktlinjer för bostadsförsörjning. Det hade också varit tydligt om ställningstagandena hade fått en mer direkt koppling till handlingsplanens aktiviteter med ansvarig organisation och uppföljning.

  Utöver de generella synpunkterna på riktlinjerna finns specifika synpunkter på riktlinjernas innehåll och de mål, ställningstaganden (riktlinjer) och aktiviteter som föreslås i riktlinjedokumentet. Se vidare i bifogat yttrande.

 •   19

  XX, XX - Beslut om samråd och granskning

 • Fastighetsägaren till Hedesunda Prästbord 4:23 har inkommit med en ansökan om planbesked där det uttrycks ett önskemål att justera byggrätten och begränsningen rörande största tillåtna tomtstorlek i gällande detaljplan. Exploatören har för avsikt att genomföra aktuell detaljplan i övrigt men önskar redovisade anpassningar för att bättre svara upp mot det som efterfrågas på marknaden och få bättre ekonomi i projektet.

  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att det är möjligt att pröva aktuell förfrågan i en ändring av aktuell detaljplan. Den byggrätt (80+30 kvm) som finns i gällande detaljplan är liten i förhållandet till tänkt tomtstorlek (2000 kvm) och utifrån att kommunen tidigare också justerat delar av aktuell detaljplan med samma utgångspunkt så finns det skäl att se över detaljplanen i sin helhet rörande byggrätt. Hur stor byggrätt som är lämplig får fortsatt utredas i kommande planarbete men det är viktigt att skapa en bra proportionell byggrätt i förhållande till fastigheternas storlek. Den byggrätt som tillskapas bidrar till ett genomförande av aktuell detaljplan genom att bättre svar upp mot vad som efterfrågas.

  När det gäller byggnadshöjd så är det lämpligt att utreda frågan vidare i ett kommande planarbete, de höjder som idag anges i detaljplanen är svårhanterliga utifrån idag rådande terräng och kan försvåra uppförandet av ändamålsenliga byggnader på fastigheten.

  Livsmiljö Gävle vill särskilt påpeka vikten av att i fortsatt planarbete ta hänsyn till höga flöden och översvämningar och anpassa föreslagna justeringar så att områden som är olämpliga att bebygga inte får en olämplig byggrätt.

  I samband med beredning av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.

 •   21

  XX, XX, Rättelseföreläggande

 •   22

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift

 •   23

  XX – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   24

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   25

  Väster 4:18 - Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal (om- och tillbyggnad av sjukhus, hus 60)

 •   26

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant i Agresso, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd juni 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst juni 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst juni 2023, Avslagsbeslut vid begäran om allmän handling, Avslagsbeslut vid begäran om allmän handling, Delegeringsbeslut - skolskjuts november 2022 - maj 2023, Delegeringsbeslut - skolskjuts juni 2023 - augusti 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst augusti 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst augusti 2023, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd augusti 2023, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag juli, Delegationslista bygglov juli, Delegationslista bostadsförturer juli, Delegationslista bostadsförturer augusti, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag augusti, Delegationslista bygglov augusti, Delegationslista miljö & hälsa augusti 2023. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.