Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 29 november
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 9 november 2022 kl.11.00-14.40 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd oktober 2022 omfattar resultatet per oktober månad och årsprognos för 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden.

 • Nedre Dalälvens Utvecklings AB har lämnat in en ansökan om dispens för att sprida bekämpningsmedel mot översvämningsmygg till naturvårdsverket.

  Ansökan gäller bekämpning i nedre Dalälvsområdet, delvis inom Natura 2000-område, under 2023-2025. Det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G avses att användas. Ansökan avser i första hand perioden 1 maj till och med 31 augusti år 2023–2025 och i andra hand motsvarande period år 2023. Ansökan omfattar sammanlagt 14 103 hektar varav 7 133 hektar ligger inom 20 Natura 2000-områden. Sökanden planerar att som mest använda sammanlagt 198 000 kg bekämpningsmedel per år varav 150 200 kg per år inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle.

  Bekämpningen är planerad att i huvudsak utföras med helikopter, men även till viss del för hand. Spridningen är planerad att ske vid högst fyra olika tillfällen per område och år.

 • Den nuvarande bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017. I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja de antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i oktober under det innevarande kalenderåret för prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  Indexuppräkningen innebär att avgifterna samt handläggningskostnaden per timme uppräknas med 3,7 %.

 • Livsmiljö Gävle lämnar följande förslag på sammanträdesdagar för år 2023.

  25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

  Förslaget grundar sig i en dialog med övriga sektorer inom kommunen. Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnden en möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi, Styrning och stöd, för vidare hantering.

  Ordförandeberedning hålls på onsdagar två veckor innan nämnden sammanträder.

  Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden startar kl. 09.00 och pågår som längst till kl. 17.00.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. 
  Bakgrund och information gällande myggbekämpning, Patrik Gustavsson
  5. Visualiseringsverktyg med fokus på Social hållbarhet kl. 13.00, Josefine Wennelin

   

 •   10

  XX, XX - Beslut om samråd och granskning

 •   11

  XX, XX - Beslut om samråd och granskning

 • AB Gavlegårdarna (ABGG) har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra markanvändningen inom den oexploaterade fastigheten Sätra 174:1 från förskola (barnstuga) till bostäder med eventuell komplettering av vård. Sektorn Välfärd Gävle har behov av ett barnboende i Sätra och Sektor Styrning och stöd har föreslagit aktuell fastighet, som i dagsläget ägs av Gävle kommun. Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och ABGG som möjliggör att ABGG kan ansöka om planbesked på kommunens fastighet och kan förvärva fastigheten när detaljplanen vinner laga kraft.

  Ansökan omfattar en situationsplan som redovisar placering av barnboendet i fastighetens nordöstra del intill Tussilagovägen. Barnboendet föreslås uppföras i en våning och omfatta totalt ca 550 kvadratmeter byggnadsarea. Boendet omfattar plats för fyra barn samt gemensamma ytor och ytor för personal. Behov av gemensam utemiljö omfattar enligt underlaget en yta om ca 3400 kvadratmeter.

  För området gäller fördjupande översiktsplanen för Gävle stad. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut aktuell fastighet och dess närområde som möjlig plats för utveckling av bostäder. Gällande detaljplan antagen 15 maj 1991 anger markanvändningen Barnstuga i en våning. Fastigheten ligger utanför strandskyddat område och berörs inte av några riksintressen.

  Fastigheten är skogbevuxen och ligger intill allmän plats Natur som innehåller en kommunal lekplats. Området är i kommunens underlag utpekat att ha ett högt värde för biologisk mångfald eller flera ekosystemtjänster. I beredningen av ärendet har frågan om att låta del av fastigheten övergå från kvartersmark till allmän plats diskuterats eftersom barnboendets behov av yta uppges vara mindre än fastighetsytan för Sätra 174:1. I kommande planarbete bör därför fortsatt utredning avseende möjlighet att låta del av fastigheten Sätra 174:1 övergå till naturmark göras i syfte att bevara del av fastighetens naturvärden och bibehålla grönstruktur i bostadsområdet samtidigt som önskad exploatering kan åstadkommas.

  Det markanvisningsavtal som tecknas mellan AB Gavlegårdanra och Gävle kommun reglerar ansvar och kostnader för ett genomförande av projektet och innebär att ABGG ansöker och bekostar detaljplanearbetet och samtliga kostnader till följd av ett genomförande av detaljplanen. ABGG får option på att köpa fastigheten Sätra 174:1 efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att föreslagen exploatering som redovisas i ansökan om planbesked är möjlig att pröva i ett kommande planarbete och det bedöms finnas goda förutsättningar att nå genomförbarhet i projektet.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats. I fortsatt arbete behöver ärendets prövning kompletterats med ytterligare underlagsutredningar rörande i första hand dagvattenhantering. Annan fråga som behöver studeras vidare i ett kommande planarbete är trafikbuller (dock oklart i dagsläget om särskild utredning krävs med tanke på de relativt små trafikmängderna som förekommer på Tussilagovägen).

  Livsmiljö Gävle kommer i samband med ärendets uppstart att avgränsa utredningarnas innehåll utifrån aktuell förfrågan och platsens förutsättningar. I samband med fortsatt arbete kan ytterligare utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en anslutningsväg till Sollidenvägen på annan plats än det vägreservat som finns i den gällande detaljplanen.

  När detaljplanen ”Arla” antogs 2016 (lagakraft 2017-03-30) möjliggjordes en ny väganslutning till Sollidenvägen för två fastigheter som idag har sina utfarter mot Bönavägen. Nu vill närboende att vägen ska flyttas till ett läge där vatten- och spillvattenledningar har förlagts och enligt detaljplan utgör allmän plats, natur. Det tidigare läget hade en lutning mot bostäderna och skulle bli både svårare och dyrare att bygga än om man nyttjar området ovan vatten- och spillvattenledningarna för vägen. Inga ytterligare naturvärden behöver heller ianspråktas med denna lösning.

  Tidigare har ett planarbete initierats för att åstadkomma det som redovisas i den nu aktuella ansökan. Men att ta fram en ny detaljplan har inte gått att genomföra då den i samband med ett antagande överklagades och mark- och miljödomstolen fastslog att ändringen inte var möjlig under pågående genomförandetid. Nu har underliggande detaljplans genomförandetid gått ut och frågan om att genomföra föreslagen ändring har åter lyfts.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30-32 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 21 352 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser en grundavgift för två timmars nedlagd handläggningstid plus en avgift för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Fakturan på avgiften skickas separat.

  Livsmiljö Gävle anser att boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ och omvårdnad inte är förenlig med gällande detaljplans användningssätt B, bostäder. Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan och avvikelsen kan, som framgått, inte godtas med stöd av 9 kap. 30-32 §§ PBL. Ansökan om bygglov ska därför avslås.

  Se nämndsyttrande avslag bygglov, BOB-2022-753.

 • Ärendet gäller bygglov för om- och tillbyggnad av offentlig lokal, Engelska skolan, på fastigheten BRYNÄS 17:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea för tillbyggnad om 5 542,4 kvadratmeter.

  IES, Internationella Engelska Skolan, har ett behov av att samlokalisera sina skolor i Gävle och delvis utöka sin verksamhet då man har en stor efterfrågan på elevplatser. Skolan planerar då att byggas om- och till för att kunna ta emot 990 elever skriver man i sin ansökan.

  På den Nordvästra sidan om befintlig byggnad ut mot Södra Skeppsbron planeras en tillbyggnad i 3 våningsplan, varav den översta är indragen inom 45° takvinkel för att klara detaljplanens förutsättningar. Byggnaden länkas samman med en glasad passage likt de befintliga byggnaderna (hus 1).

  På den Nordöstra sidan planeras en tillbyggnad om 2 våningsplan. Denna byggnad ansluter mot den befintliga huskroppen med sin långsida och får en glasslits mellan nytt och befintligt (hus 5).

  Befintliga byggnadsdelar anpassas för den utökade verksamheten med en rad ombyggnader för nya undervisningsrum och funktioner. Den största om-byggnaden avser att bygga om befintligt mottagningskök och matsal till ett tillagningskök med en större matsal för fler sittplatser och ökat dagsljus.

  Den yttre miljön upprustas i sin helhet för att tillskapa en skolgård av hög kvalité för såväl lek, socialt umgänge och pedagogik. Nya stråk skapas på skolgården för kopplingar mot befintliga parker.

  Åtgärden strider mot detaljplanen då byggnadshöjden överskrids med 30 centimeter på tillbyggnaden mot Södra Skeppsbron. Tillbyggnaden får en byggnadshöjd på 8,8 meter i stället för tillåtna 8,5 meter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-362 daterat 2022-11-11 med tillhörande underlag.  
   

   

 • Ärendet gäller olovlig håltagning i en vägg på den byggnad som kallas Makaronifabriken på fastigheten Söder 69:4 (fastigheten). Det fönster som tidigare funnits på byggnaden bogs bort och en öppning i väggen gjordes för att man skulle kunna ta sig in i byggnaden via en byggbod som stod placerad invid byggnaden. Därefter har öppningen satts igen utan att varken det gamla eller något nytt fönster satts in.

  Den vidtagna åtgärden kräver bygglov med stöd av 9 kap. 2 § första stycket punkten 3c plan- och bygglagen (2010:900), PBL, då åtgärden avsevärt har påverkat byggnadens yttre utseende. Något bygglov finns dock inte för åtgärden.

  Med hänsyn till att Makaronifabriken är en värdefull byggnad med bl.a. fönster som värdebärare kan bygglov inte ges i efterhand, då åtgärden inte uppfyller varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL samt att åtgärden förvanskar byggnaden på så sätt att kravet i 8 kap. 13 § PBL inte heller är uppfyllt.

  Rättelseföreläggande

  Mot denna bakgrund förelägger samhällsbyggnadsnämnden fastighetsägaren att återställa fönstret på Makaronifabriken på fastigheten med stöd av 11 kap. 20 § PBL. Detta ska ha skett senast den 31 maj 2024.

  Byggsanktionsavgift

  Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift om 6 038 kr av fastighetsägaren med stöd av 11 kap. 51 § PBL. Det föreligger inga skäl till att avgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned. Fastighetsägaren har fått yttra sig inom fem år från överträdelsen.

  Fastighetsägaren har uppgett att de inte har för avsikt att göra rättelse innan nämndens sammanträde utan att byggsanktionsavgiften kommer att betalas. Återställandet av fönstret kommer att ske i samband med den kommande renoveringen av Makaronifabriken under 2023/2024.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2020-1058 daterat 2022-10-13, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN291-2.

 • På fastigheten BRYNÄS 85:1 (fastigheten) har det skett en olovlig installation av en eldstad/kolgrill i kiosken i Stenebergsparken. Flera klagomål har inkommit från boende i närområdet som drabbats av olägenheter i form av rök från kolgrillen.

  En eldstad kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. När Livsmiljö Gävle besökte fastigheten 2022-04-28 kunde det konstateras att kolgrillen redan installerats och tagits i bruk utan att något startbesked eller slutbesked beviljats för åtgärden.

  Startbesked beviljades därefter 2022-08-04, dnr BOB-2022-569. Något slutbesked har i dagsläget ännu inte beviljats.

  Byggsanktionsavgift

  Av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att en åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked för åtgärden om åtgärden kräver en anmälan. Med hänsyn till att den aktuella kolgrillen kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § PBF och då något startbesked inte fanns för åtgärden när den installerades och sedan togs i bruk föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift.

  En byggsanktionsavgift ska tas ut med ett belopp om 4 830 kr med stöd av 11 kap. 51 § PBL. Några skäl till att avgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned föreligger inte. Avgiften riktas till N.S.H.M. Gävle AB som vidtagit åtgärden.

  Om rättelse sker innan nämndens sammanträde den 23 november 2022 ska avgiften inte tas ut enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse kan ske genom att eldstaden/kolgrillen i sin helhet (alla delar som hör till eldstaden, här avses kolgrillen och den fläkt som satts in) tas bort från byggnaden som den är uppförd i på fastigheten. Bildbevis på att rättelse skett ska inkomma till nämnden.

  Kolgrillen får inte användas förrän slutbesked lämnats för åtgärden, vilket framgår av beviljat startbesked.

  Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer med stöd av 11 kap. 61 § PBL att byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2022-104 daterat 2022-10-13, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN293-2.

 •   18

  Strömsbro 28:1, Svangatan 2 G, Rättelseföreläggande

 •   19

  Strömsbro 28:1, Svangatan 4 F, Rättelseföreläggande

 •   20

  XX – Rättelseföreläggande

 •   21

  XX - Rättelseföreläggande, uttag av byggsanktionsavgift

 •   22

  XX - Åtgärdsföreläggande

 • För att tillvarata de senaste årens erfarenheter efter genomförda dialoger med bland annat krögare så kommer en utredning av policyn ”Policy för upplåtelse av allmän plats” att initieras.

  Inom ramen för utredningsarbetet kommer det att genomföras fortsatta dialoger, samt en efterföljande analys i syfte att klargöra om det finns behov av att revidera policyn i någon del.

 • Sedan flera år tillbaka har Gävle kommun som en del av kollektivtrafiken, bedrivit passagerartrafik enligt turlista mellan Gävle, kajplats Södra Skeppsbron och Limön. Vissa turer har gått via Engeltofta. Säsongen har börjat vid månadsskiftet maj/juni och pågått till slutet av augusti. Det har även varit möjligt att boka båten för speciella resor så kallade beställningsresor när båten inte gått enligt turlista.

  Under årets säsong har cirka 8500 betalande resenärer åkt med båten till och från Limön.

  Nuvarande avtal upphör att gälla hösten 2023 och Livsmiljö står inför att påbörja arbetet med ny upphandling.

  Livsmiljö vill inför kommande upphandling utreda följande:

  · Har Gävle kommun andra målpunkter i skärgården som skulle bidra till att skärgården tillgängliggörs och skapar mer upplevelse både för medborgare och turister. Detta inkluderar samordning med privata besöksnäringen så som Furuvik, Engeltofta och Engesbergs camping, Limö café etc.

  · Vilken potential har Limön att utvecklas som besöksmål med avseende på tillgänglighet, sanitet, upplevelsevärden, service och naturreservatsrestriktioner.

  · Utreda tyngdpunkt på båtupplevelse alternativt målpunkter. Därmed behov av turtäthet och service ombord.

  · Se över krav i kommande upphandling på genomförbarhet och flexibilitet samt robust och tryggad drift.

  · Se över möjlighet att samordna upphandling med drift av gästhamn och ställplatser etc.

  Arbetet sker i samarbete med Fritid, Näringsliv, Visit Gävle, Visit Gästrikland samt Limöns stugföreningar.

 • 1. Kollektivtrafik och +65 resor
  Föredragande: Sara Arnemark

  2. Mobilitetshubbar och elsparkcyklar i Gävle
  Föredragande: Madelene Håkansson, Amer Aslam

   

 • I samband med bygglovsansökan för Söder 69:3 och 69:4 har ett avtal om parkeringslösning tagits fram. Avtalet ingås av Gävle kommun och fastighetsägaren. Den aktuella fastighetsägaren är Kasernbron Fastighets AB.

  Avtal om parkeringslösning syftar till att reglera parkering och andra mobilitetslösningar. I avtalet förbinder sig kommunen att godkänna lägre parkeringstal än vad som anges i kommunens riktlinjer, Mobilitetsnorm för Gävle kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2021. I gengäld förbinder sig fastighetsägaren att erbjuda de boende alternativa mobilitetslösningar.

  Avtalet gäller för ett avtalsområde som är preciserat i avtalet, aktuella fastigheter är Söder 69:3 och 69:4. Bygglovsansökan gäller ca 260 bostäder i flerbostadshus. Området bedöms ha en god tillgänglighet till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Gällande detaljplan möjliggör att parkeringsgarage byggs i två plan, men nuvarande fastighetsägare önskar bygga endast ett plan och erbjuda andra mobilitetslösningar i stället. Ordinarie parkeringstal är minimum 0,4 för lägenheter om max 35 kvm och 0,5 lägenheter större än 35 kvm. Enligt avtalet blir parkringstalet minimum 0,2 för lägenheter om max 35 kvm och 0,3 för större lägenheter. Bygglovsansökan omfattar 77 parkeringsplatser på egen fastighet och 12 parkeringsplatser som delas med närliggande fastighet genom gemensamhetsanläggning.

  De mobilitetslösningar som fastighetsägaren ska genomföra enligt avtalet är information och marknadsföring, identitetsarbete, årliga aktiviteter, cykelparkeringar av hög kvalitet, cykelpool, cykelservice, prova på elcykel, årligt kollektivtrafikerbjudande i fem år, särredovisad parkeringsavgift, bilpool, grön resplan, återbruksrum och budboxar. Fastighetsägaren ska också genomföra utvärderingar efter ett och fem år efter första inflyttning. Fastighetsägaren har tagit fram en genomförandeplan som beskriver hur de olika mobilitetslösningarna ska genomföras.

  Avtalet reglerar ett vite som fastighetsägaren kan krävas på om åtaganden i avtalet inte uppfylls.

 • 1. Mobilitetsnorm
  Föredragande: Martin Gunnarsson, Elin Bohlin

 • Under 2022 genomfördes en utredning i Mårdäng för att undersöka behovet av kommunala vattentjänster utifrån skyddet av miljö och människors hälsa enligt
  6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Mårdäng är ett område som i dagsläget nästan uteslutande utgörs av permanentboende. Mårdängssjön är ett riksintresseområde för naturvård och en av länets förnämsta fågelsjöar. Det finns ett konstaterat problem kring tillgången till färskvatten och dess kvalitet. Det föreligger även risk för att de bristfälliga enskilda avloppslösningarna påverkar miljön menligt. I utredningen kunde behovet för kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster konstateras enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa.

 • 1. Information om Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
  Föredragande: Alexander Linsved

 •   30

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: 10. Lokala trafikföreskrifter Oktober 2022, 10. Dispenser från LTF och TRF Oktober 2022, Delegeringsbeslut - Färdtjänst oktober 2022, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst oktober 2022, Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd oktober 2022, Delegationslista bygglov oktober, Mottagningsattestant, Mottagningsattestant, Delegeringsbeslut skolskjuts oktober 2022, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag oktober, Delegationslista bostadsförturer oktober.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.