Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop, val av justerare/justeringstid

 • a    Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder

 • Fullmäktige har tidigare beslutat att införa e-petitioner. E-petitioner är en form av medborgardialog där de som berörs av kommunens verksamhet ges möjlighet att lämna in förslag som publiceras på kommunens hemsida. Allmänheten sedan ges möjlighet att rösta på de förslag som de vill genomföra och även lämna synpunkter på förslagen. Förslag som får mer än ett förutbestämt antal röster, i detta förslag 50 stycken, lyfts upp för politisk behandling i kommunfullmäktige eller den nämnd som ansvarar för den fråga som ärendet berör.

  Kommunledningskontoret har i dialog med den parlamentariska arbetsgruppen för gavle.se samt fullmäktiges presidium tagit fram ett förslag för hur e-petitioner kan fungera i Gävle kommun för beslut i kommunfullmäktige. Styrdokument och förändringar i nämndernas reglementen och fullmäktiges arbetsordning föreslås att gälla från 2018-01-01. Ett arbete pågår med den tekniska lösningen som behövs för att hantera e-petitionerna, men det finns vissa oklarheter om när lösningen är färdig att sättas i drift.

  Medborgarförslag som lämnas in innan de nya reglerna börjar gälla föreslås att hanteras enligt det äldre regelverket. Då det finns vissa osäkerheter om när den tekniska lösningen kommer att vara på plats föreslås att möjligheten att lämna epetitioner införs när denna är på plats.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 att inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom företagshälsovård mellan dåvarande Lands-tinget Gävleborg och Gävle kommun. Nuvarande parter är sedan tidigare överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig till nämnden. Sandvikens kommun har nu intresse att delta i den gemensamma nämnden.

 • Enligt offentlighetsprincipen ska kommunala myndigheter och kommunala bolag vid förfrågan lämna ut kopior på allmänna handlingar (OSL 2 kap § 3). Vid utlämnande av kopior får en kommun, om fullmäktige har fastställt en taxa, ta ut avgift för att täcka vissa delar av de kostnader som är förknippade med att ta fram handlingen. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag på revidering av den taxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat om (1995-12-18 § 239). Förslaget tydliggör vad som gäller vid utlämnande av handlingar digitalt och vad som gäller vid inskanning av papperskopior. Förslaget har lämnats på remiss och arbetats om i vissa delar inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

 • En uppjustering av friköpspriserna gjordes senast enligt beslut i KS 2015-10-27 (Dnr 15KS458) och trädde i kraft 2016-04-01. Ingen justering av priserna gjordes under år 2017.

  Med tanke på den starka prisutveckling som skett efter den senaste översynen föreslår Samhällsbyggnad Gävle att markvärdena som underlag för tomträttsavgäld respektive friköpspris höjs med i medeltal omkring 10 % med viss spridning mellan olika områden. Under förutsättning att prisnivån planar ut under kommande år, vilket mycket tyder på, möjliggörs på detta sätt en balanserad höjning under en tvåårsperiod.

  Prisnivån på bebyggda småhus i tätorten har under perioden 2015-2017 stigit med cirka 15 %. Störst ökning i relativa tal visar Bomhusområdet med en uppgång på över 20 % under perioden. I flertalet områden inom tätorten kan noteras en stor uppgång mellan åren 2015 och 2016 och en betydligt svagare uppgång därefter.

  Stöd för föreslagna värdenivåer finns bland annat i form av kommunens tomtförsäljningar i Bomhus till priser mellan 500 000 och 550 000 kronor samt privata försäljningar i bland annat Järvsta till priser över 800 000 kr/tomt.

  För andra fastigheter än småhus bör en individuell värdering av marken ske i varje enskilt fall. Detta gäller såväl vid omreglering av avgälden som för friköp.

 • Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för år 2018. Efter presidiets beredning föreslås följande sammanträdesdagar 2018: 19 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november och 10 december Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:00 och pågår som längst till 17:00. Sammanträdena i juni och december kommer att vid behov ej ha sluttid kl 17.00.

 • Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas.

  Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag:

  Anders Markewall (S) ledamot i Socialnämnden from 15/12 -2017
  Morgan Darmell (M) Ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot Inköp Gävleborg, ledamot Visit Hälsingland Gästrikland och Nämndeman Gävle Tingsrätt from 1/1 2018
  Sergio Manzanares (S) ledamot i Omvårdnadsnämnden from 1/12 2017
  Catarina Fagerlund (MP) ersättare i Socialnämnden

  Valberedningen bordlade följande ärenden

  Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Madelein Alsaid (SD)
  Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Carl Ekenberg (SD)
  Ledamot Inköp Gävleborg efter Morgan Darmell (M) from 1/1-2018
  Ledamot Visit Hälsingland Gästrikland efter Morgan Darmell (M) from 1/1-2018

  Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet.

   

   

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, §13d, väckte Richard Carlsson (SD) och Mattias Eriksson (SD) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande över motionen att de i dag arbetar med frågan på varje skolenhet och på en övergripande nivå inom ramen för elevhälsans arbete.

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, §13f, väckte Richard Carlsson (SD) och Mattias Eriksson (SD) denna motion. Yttranden över motionen har inkommit från Utbildningsnämnden och Ungdomsrådet.

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, §17b, väckte Lars-Göran Ståhl (S), Birgitta Öberg (S), Kent Edin (S), och Hans Wahlström (S) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från Kommunledningskontoret.

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, §17a, väckte Roger Persson (MP), Inger Schörling (MP), Peter Hansson (MP) och Helene Börjesson (MP) denna motion. Ett gemensamt yttrande över motionen har inkommit från Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten AB.

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017, §21a, väcktes detta medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från Kommunledningskontoret.

 • § 15

  Interpellation (S) - Spridning av mikroplaster

 • § 16

  Interpellation (V) - Hur har kostnaderna utvecklats och fördelats på nämnder och Gavlefastigheter Gävle Kommun AB sedan bilpoolen centraliserades?

 • § 17

  Interpellation (S) - Ekonomiskt utsatta barnfamiljer

 • § 18

  Interpellation (S) - Gymmet på Valbo Sportcentrum

 • § 19

  Interpellation (S) - Cykelvägar

 • § 20

  Interpellation (S) - Resultat efter lägenhetsförsäljningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.