Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

  • Samverkan på sektornivå

  • Rapport förskoleplatser

  • Information om kurser och konferenser

 • Utbildningsnämnden ska enligt den av kommunfullmäktige beslutade ”Riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag” anta en beskrivning och plan för internkontroll. Planen utgår från COSO-modellen och innehåller en beskrivning av nämndens styrning och kontrollmiljö, riskvärdering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation. Uppföljning av den interna kontrollen görs i en separat rapport under 2024.

  Bilagor

 • DBGY Juvelen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för utökning av befintlig en fristående gymnasieskola vid DBGY Gävle i Gävle kommun från och med läsåret 2024/2025

  Skolinspektionen har gett Gävle kommun, i egenskap av lägeskommun, möjlighet att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen är den myndighet som avgör om ansökan ska godkännas eller avslås.

  Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 5 maj 2023.

  Sammanfattning

  DBGY Gävle kommer att erbjuda vård -och omsorgsprogrammet, med 12 platser var per årskurs vilket ger 36 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2026/2027.

  Den föreslagna utökningen kommer fullt utbyggd att innebära att ytterligare 12 platser erbjuds årligen. En ökning av erbjudna platser inom Gävle kommun med 20 procent. Ökningen av antalet platser är måttlig och bedöms inte ge några påtagliga ekonomiska, pedagogiska eller organisatoriska konsekvenser.

  Bilagor

 • Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för nyetablering av en fristående resursgymnasieskola vid Magelungen Gymnasium Gävle i Gävle kommun från och med läsåret 2024/2025

  Skolinspektionen har gett Gävle kommun, i egenskap av lägeskommun, möjlighet att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen är den myndighet som avgör om ansökan ska godkännas eller avslås.

  Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 5 maj 2023.

   

  Sammanfattning

  Magelungen Gymnasium ansöker om att erbjuda programmet försäljning - och service, med 40 platser per årskurs, vilket ger 120 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet läsåret 2026/2027. Gymnasieskolan kommer att vara en resursgymnasieskola och rikta sig till elever i behov av särskilt stöd.

   

  Den föreslagna etableringen innebär en utökning med 60 procent av antalet sökbara platser per årskurs. Detta kan leda till att antalet elever som söker programmet på Borgarskolan, där Utbildning Gävle erbjuder programmet, minskar. En minskning av elevtalet riskerar leda till negativa konsekvenser, såväl organisatoriskt som ekonomiskt.

  Invägt att Magelungen Gymnasium som resursgymnasieskola kommer att rikta sig till elever i behov av särskilt stöd är det dock svårbedömt hur etableringen kommer att påverka sökbilden för den kommunala gymnasieskolan. Gävle kommun ställer sig frågande till om det finns behov av 40 platser per år inom en resursgymnasieskola i kommunen och närområdet.

  I enlighet med prop. 2021/22:159, Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning, diskuterar nu Gävle kommun tillsammans med övriga kommuner i Gästrikland hur samverkansavtalet ska utformas. I dimensioneringsuppdraget måste alla tillgängliga utbildningsplatser i det nya samverkansområdet vägas in. En sådan kraftig nyetablering av gymnasieplatser påverkar resultatet för samtliga involverade kommuner och övriga fristående huvudmän.

  Bilagor

 • I enlighet med Gävle kommuns fastighetsstrategi ska utbildningsnämnden ta fram ett förslag till funktionsprogram för förskole- och skollokaler för de olika skolformerna.

  Ett funktionsprogram skall beskriva de kvaliteter, funktioner och samband som skall skapas vid om-, till- och nybyggnad av kommunens verksamhetslokaler så att det ges förutsättningar för respektive nämnd att bedriva verksamhet på ett optimalt sätt nu och i framtiden. Målet är att lokalerna ska uppfylla verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer. Funktionsprogrammet skall skapa likvärdighet i kvalitet, användbarhet och ambitionsnivå i kommunens olika lokalprojekt.

  Funktionsprogrammet skall alltså stödja tillskapandet av verksamhetslokaler på ett sätt som är hållbart utifrån funktion, miljö och ekonomi för kommunen över tid.

  Kommunstyrelsen fattar beslut om samtliga program. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för framtagande av funktionsprogrammen.

  Bilagor

 • En e-petition gällande arbetsskor till förskolepersonal har lyfts fram för behandling av utbildningsnämnden. E-petitionären anser att Gävle kommun ska förse medarbetare inom förskolan med säsongsanpassade arbetsskor.

  Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning i vissa fall i enlighet med 2 kapitlet 7 § arbetsmiljölagen. Skyddsskor är ett exempel på personlig skyddsutrustning. Skyddsskor är inte att likställa med arbetsskor. Utifrån gällande lagstiftning finns inte den typen av arbeten som kräver skyddsskor inom förskolan. Enligt Skatteverkets regelverk är arbetsskor föremål för beskattning om de kan användas utanför arbetet. Utbildning Gävle konstaterar att arbetsskor inte ska lämpa sig för någon typ av annan användning än i arbetet för att vara skattefria. Det bedöms vara möjligt att olika typer av säsongsanpassade arbetsskor även skulle kunna brukas privat och därmed vara föremål för förmånsbeskattning.

  Bilagor

 • Bland de ärenden som Gävle kommuns kundtjänst hanterar årligen går endast en del vidare till nämnd eller handläggare i resten av förvaltningen. Huvuddelen av inkomna samtal och mejl är enkelt besvarade önskningar om ytterligare information som inte kräver någon handläggning eller beslutsfattande, och hanteras därför av kundtjänsten för att avlasta övriga förvaltningen. Detta följer den s.k. ROSA-metoden utifrån vilken kommunens kundtjänst arbetar, efter vilken dessa ärenden klassas i kategorierna 1 till 2 i kommunens ärendehanteringssystem Artvise.

  Trots att dylika ärenden hanteras av kundtjänst som tekniskt sett är del av sektorn Styrning och stöd betyder det inte att alla de inkomna handlingar och upprättade anteckningar som hanteras av kundtjänst tillhör kommunstyrelsen ur en arkivbildningssynpunkt. I den utsträckning ärenden angår andra nämnders verksamhet och uppdrag bildar handlingarna del av dessa respektive nämnders arkiv.

  Ur en bevarande- och gallringssynpunkt får det till följd att kommunstyrelsens gallringsbeslut inte kan tillämpas på samtliga handlingar som hanteras av kundtjänst, utan endast de som tillhör ärenden som utförts av kundtjänst för Kommunstyrelsens räkning. För kundtjänst ska kunna gallra samma handlingstyper konsekvent krävs därför i vissa fall att respektive nämnd fattar ett eget beslut för de handlingar som kundtjänst hanterar åt dem.

  De i sammanhanget berörda handlingarna dokumenterar inte någon form av myndighetsutövande och inleder inga ärenden som direkt berör nämndens särskilda uppdrag och kärnverksamhet. De bedöms därför vara av lågt värde att bevara för nämndens egen räkning. Kundtjänst uppger likväl att handlingarna saknar ett långsiktigt värde för deras egen interna uppföljning. Insynsintresset från allmänheten bedöms därtill vara så pass begränsat i proportion till handlingarnas stora antal att det inte motiverar att handlingarna bevaras över längre tid. Gallring skulle även vara kundtjänst till praktisk nytta då den betydande mängden handlingar som lagras i Artvise påtagligt påverkar systemets prestanda.

  Kundtjänst framlägger därför ett förslag att gallra dessa handlingar utformat så att samtliga nämnder kan anta det utan att övriga sektorers arbete eller dokumentationen därav påverkas av beslutet. De handlingar som skickas vidare till handläggare utanför kundtjänst eller till nämnd omfattas som nämnt inte av det tänkta gallringsbeslutet oavsett hur de klassificeras i systemet. Endast de handlingar som uteslutande hanteras av kundtjänst berörs.

  Bilagor

 • Utbildningsnämndens delegationsordning reglerar vilka av nämndens beslut som får fattas på delegation. Beslut kan delegeras till enskild ledamot i nämnden, nämndens presidium, utskott eller till anställd. Följande ändringar föreslås:

  I de ärenden där utbildningsnämndens ordförande är delegat skrivs det in att vice ordförande är ersättare i de fall ordförande är förhindrad att besluta.

  Att delegera beslut om mottagande i förskoleklass höstterminen barnet fyller fem år, det vill säga ett år tidigare, till rektor.

  Bilagor

 •   12

  Kommande beslutsärende: Remiss - Förslag till ny risk- och sårbarhetsanalys för Gävle kommun 2023-2027

 •   15

  Initiativärende från Vänsterpartiet

 • a) Presentation av grundskolan

  b) Rundvandring och visning av Brynässkolan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.