Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

  • Samverkan på sektornivå
  • Dimensionering av verksamheten
  • Information Lilla Sätra anpassad grundskola
 • Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan arbetar systematiskt för att utveckla barns möjligheter att inhämta kunskaper och värden och har också fokus på bland annat språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter skolorna att ha individkoll på alla elever som följs upp av verksamhetschef på huvudmannanivå. Resultaten i grundskolan har gått ned något, andelen elever som är behöriga till ett nationellt program är, efter sommarskolan, 84,4 procent. Andelen elever med gymnasie- eller yrkesexamen har ökat till 87,8 procent.

  Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,3 procent i oktober 2023. Värdet för mobbning är i höst 1,2 procentenheter lägre än värdet i mars och på samma nivå som hösten 2022. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012, därför finns solida data att följa över tid. Dessa visar att det systematiska arbetet ger effekt och att skolorna i Gävle över tid har en lägre andel mobbade elever.

  Lärplattformen Unikum introducerades i gymnasieskolan under hösten 2023. Därmed finns samma lärplattform från förskola till gymnasieskola samt inom anpassad skola.

  Ett dimensioneringsarbete har påbörjats i samarbete med Gavle Fastigheter i syfte att anpassa personal och lokaler i förskolan utifrån barn- och elevkullarnas storlek. Den demografiska prognos som togs fram under våren 2023 visar på en kraftigt försvagad befolkningsutveckling för barn i förskoleålder. Ett samlat strategiskt arbete är påbörjat inom alla skolformer och det synes föreligga behov av flera gemensamma insatser när det gäller lokalplanering i kommunen i stort.

  I juni skrev Gävle under ett samverkansområdesavtal med övriga kommuner i Gästrikland samt med Älvkarleby kommun. Kommunerna bildar då en gemensam gymnasieskola med ett gemensamt utbud för elever i Hofors, Gävle, Sandviken, Ockelbo och Älvkarleby. Det innebär att eleverna blir förstahandssökande och att gymnasieutbildningen blir gemensam med likartade villkor. På längre sikt innebär det bättre resursutnyttjande vad gäller både planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas och i den gemensamma kompetensförsörjningen. I Gävle innefattas de nationella program på gymnasiet, två av introduktionsprogrammen samt idrottsinriktningarna av avtalet.

  En ny kompetensförsörjningsstrategi kommer att implementeras under 2024. Utbildning Gävle samverkar med närliggande lärosäten, framför allt Högskolan i Gävle, för att hitta nya former för rekrytering av lärare. Gävle kommun befinner sig på ett motsvarande rikssnitt när det gäller lärarbehörighet i grundskolan, medan vi i de övriga skolformerna ligger över rikssnittet.

  Utbildningsnämndens resultat för 2023 blev +18,2 mnkr. Intäkterna blev 32,2 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på att nämnden beviljades högre drifts- och statsbidrag än beräknat. Personalkostnaderna blev 14,2 mnkr högre jämfört med budget, beroende på att förskolan och grundskolan har tilldelats mer statsbidrag och ett högre barnantal än planerat under våren för förskolan, vilket gjorde att förskolan tog in mer personal för att hantera ökningen.

  Bilagor

 • I enlighet med lagstiftningen om bidrag på lika villkor, innebär det att ett underskott i den egna verksamheten ska jämställas med ett resurstillskott. Detta resurstillskott innebär i sin tur att fristående verksamhet har rätt till kompensation motsvarande vad underskottet per barn/elev blev i den egna verksamheten i snitt.

  För att fastställa kompensationen är utgångspunkten nettoresultat för den kommunala verksamheten med hänsyn tagen till eventuella intäkter och kostnader som ligger i det kommunala övergripande budgetposterna enligt resursfördelningsmodellen. Sedan görs det en beräkning på det genomsnittliga antal barn/elever under året, både i den kommunala verksamheten och den fristående verksamheten.

   

  Utbildningsnämnden, Resultat per område

  Utfall 2023-12

  Sektorchef

  18 771 tkr

  Verksamhetsstöd

  5 800 tkr

  Anpassad

  202 tkr

  Elevhälsan

  -2 433 tkr

  Grundskolan

  -3 224 tkr

  Förskolan

  -2 657 tkr

  Gymnasiet

  1 716 tkr

  Resultat

  18 175 tkr

   

  Då det finns kommunala övergripande poster som gör att resultatet för grundskolan är positivt för 2023, kommer ingen underskottskompensation betalas ut till fristående grundskolor. Se tabell nedan.

  Resultat grundskolan

  Utfall 2023-12

  Grundskolan, resultat

  varav Modersmål som ska exkluderas med 1,6 mnkr

  -3 224 tkr

  -1 659 tkr

  Summa Grundskola exkl modersmål

  -1 565 tkr

  Verksamhetsresor – läggas till

  +1 853 tkr

  Summa

  +288 tkr

   

  Underskottskompensationen för 2023 föreslås enligt nedan per fristående huvudman i förskolan.

  Fristående huvudman

  Belopp

  Björsjökyrkans förskola, Pärlan

  10 200 kr

  Bullerbyn

  11 300 kr

  Förskolan Galaxy

  17 100 kr

  Hedvigslunds förskola

  19 800 kr

  Kardborrens förskola

  31 500 kr

  Lillmyran

  13 300 kr

  Maria församling, Stjärnan

  10 600 kr

  Mumintrollet

  21 000 kr

  Regnbågsbacken, Norlandia

  16 500 kr

  Smaragden

  11 200 kr

  Spira, Norlandia

  31 100 kr

  Staffansbackens förskola

  9 700 kr

  Sålunda

  10 500 kr

  Testebo

  10 600 kr

  Tulpanens förskola

  20 100 kr

   

   

 • Utbildningsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta internkontrollplan. Uppföljningen av internkontrollplanen har skett integrerat med verksamhetsuppföljningen i delårsrapporter under året. Efter årets slut har uppföljningen sammanställts i en slutrapport, en internkontrollrapport, som sammanfattar resultaten från årets kontroller.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden ska i egenskap av vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

  Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förbyggande för att förhindra vårdskador.

  Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och av den ska det framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående läsår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som uppnåtts

  Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som önskar ta del av den. Lagen om patientsäkerhet innebär ett krav på vårdgivaren, utbildningsnämnden, att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i syfte att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten.

  Bilagor

 • Thomas Norrman (SD) och Madelene Eklund (SD) har avsagt sig sina uppdrag i utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden behöver därför utse nya representanter i kontakpolitikergrupper och arbetsgrupper efter dem.

 • Lokalresursplanen syftar till att förse Utbildning Gävle med lokaler som stödjer, utvecklar och bidrar till att verksamheterna når sina mål. De lokaler som Utbildning Gävle disponerar ska vara ändamålsenliga, sunda och säkra, utnyttjas effektivt och produceras till lägsta möjliga kostnad över tiden.

  Lokalresursplanen är det dokument som ligger till grund för kommunens långsiktiga investeringsplanering (utblicken). Utbildning Gävles lokalresursplan är ett strategiskt dokument som ska uppdateras och bearbetas årligen.

  Bilagor

 •   11

  Kommande beslutsärende: Verksamhetsplan 2024–2027 för utbildningsnämnden till kommunplan 2024 med utblick 2025–2027

 •   12

  Kommande beslutsärende: Internkontrollplan utbildningsnämnden 2024

 •   15

  Presentation av Gävlemodellen

 •   16

  Handlingsplan utifrån rapporten om Lilla Sätra anpassad grundskola

 • Sverigedemokraterna i Gävle kräver omedelbara insatser för att säkra barns trygghet inom Gävle kommuns skolor. De föreslår därför utbildningsnämnden:

  1. Att om utredning påvisar att brott befaras, ska polisanmälan göras omgående.
  2. Att en gedigen genomlysning av nämndens verksamheter skyndsamt utförs.
  3. Att nödvändiga akuta åtgärder vidtas omedelbart och följs upp av nämnden.
  4. Att en långsiktig plan tas fram för att säkerställa att liknande händelser aldrig sker igen. Detta ska följas upp och utvärderas kontinuerligt av nämnden.
  5. Att åtgärder sätts in för att bryta rådande tystnadskultur i alla led, från medarbetare till samtliga chefspositioner. Återkoppling av åtgärderna ska ske löpande till nämnden.
  6. Att förstärka och tydliggöra insyn- och chefsansvar för samtliga inom Utbildning Gävle.
  7. Att klagomålshanteringen inom Utbildning Gävle ses över.

  Beslutsgång

  Ordföranden föreslår att nämnden skickar initiativärendet till sektorn för beredning. Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

 •   18

  Initiativärende från Moderaterna: Kvalitetssäkra vid nyrekrytering av rektorer

 •   19

  Förslag till beslut: SD:s initiativärende

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.