Hoppa över navigering
 • Förslag på justerare: Kerstin Röstlund (MP)
  Justeringsdatum: 21 november

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • a) Förvaltningen informerar

  Övergripande
  - Samverkan på förvaltningsnivå
  - Styrfunktioner sektor Utbildning
  - Riktlinjer specialkost och personlig kost - Återkoppling i fråga som ställts av  Lisa Trevitt (S) 

  b) Ekonomisk månadsrapport
  Skriftlig ekonomisk uppföljning per september 2018
  Muntlig ekonomisk uppföljning per oktober 2018
  Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg

  c) Rapport från förtroendeuppdrag

  d) Kurser/konferenser

  Bilagor

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 • I enlighet med §163 Ks 2018-08-28 ska E-petition #1408 remitteras till Utbildningsnämnden. Kommunledningskontoret har i missivet uttryckt att Utbildningsnämnden ska besluta i ärendet.
  I enlighet med riktlinjerna för E-petitioner ska nämndens beslut, svaret och protokollsutdrag lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska anmäla besluten till Kommunfullmäktige.

  Förslaget – E-petitionen
  Förslagsställaren menar att Utbildningsnämnden ska tillgodose att Gävle kommuns skolor (även förskolor samt förskoleklass) uppfyller kraven om skolbibliotek/bibliotekarier.
  Förslagsställaren är positiv till att själv muntligen presentera sitt förslag för Utbildningsnämnden.

  Yttrande
  Gävle kommuns verksamheter möter de lagkrav som finns avseende skolbibliotek.
  I §36 kapitel 2 skollagen (2010:800) fastslås att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I skollagen finns inte heller en närmare precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. Det följer således av skollagen att förskolor och förskoleklass inte omfattas av kravet på skolbibliotek. I förskolan arbetas det dock aktivt med att stimulera till läsning, vilket finns tydligt beskrivet i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Det finns inte heller, vare sig i skollagen eller i bibliotekslagen, några krav på bemanning.
  Det är även värt att notera att i enlighet med skollagen är varje huvudman ansvarig för sin verksamhet. Således är Gävle kommun endast ansvarig för skolbibliotek för Gävle kommuns skolor, inte för skolbibliotek för fristående skolor som befinner sig i Gävle kommun.

  I Gävle kommun har samtliga grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor tillgång till ett skolbibliotek. Samtliga skolbibliotek möter Skolinspektionens kriterier av vad tillgång till skolbibliotek är. Förskoleklass är i Gävle kommun samlokaliserat med grundskolan, på så sätt har även förskoleklass tillgång till ett skolbibliotek.
  I alla skolor finns ett eller flera rum med böcker, ett datoriserat katalogsystem och datorer med tillgång till såväl katalogsystemet som digitala läromedel. Alla digitala läromedel som används i undervisningen nås av varje elev genom deras konto hos Gävle kommun, via såväl dator, telefon som Ipad, och är tillgängligt överallt och dygnet runt. När det gäller gymnasieskolorna så har de omfattande bibliotek.
  I Gävle kommun finns närbibliotek samlokaliserade med grundskolor och som fungerar som både skolbibliotek och folkbibliotek. De finns i; Bergby skola, Hedesunda skola, Forsbacka skola, Sofiedalsskolan och Milboskolan.
  Varje år så deltar flera av Gävles skolor i läsprojektet ”Gävles skolor läser”. Det innebär att de skolor som deltar får ett bokpaket med nyutgiven litteratur som eleverna sedan läser under året. Läsprojektet avslutas med att eleverna röstar fram de bästa böckerna, bokpriser lottas ut och skolorna får affischer med de böcker som vann. Läsåret 2017/18 deltog 21 skolor från förskoleklass till åk 3 och läsåret 2018/19 kommer läsprojektet rikta sig mot åk 2 – 4. Många skolor får även författarbesök via Skapande skola. Det är även värt att minnas att alla folkbiblioteken är öppna för allmänheten, vilket innebär att alla elever kan besöka vilket folkbibliotek som helst.

  Utbildning Gävles rekommendation
  Utbildning Gävle rekommenderar att med yttrandet anse E-petitionen besvarad.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål och ramar för 2019, med utblick 2020 - 2022, som ligger till grund för Utbildningsnämndens verksamhetsplan.

  I verksamhetsplanen formuleras nämndens strategiska långsiktiga mål inom respektive perspektiv samt en beskrivande text om syftet och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är för att nå målet. De strategiska målen bryts ned till årsmål för 2019 samt inriktningsmål för respektive år 2020 - 2022. I verksamhetsplanen ingår även åtgärder för de av kommunfullmäktige fastställda uppdragen, inriktningen av investeringar 2019, utvecklingsområden och för verksamheten viktiga nyckeltal.

  Verksamhetsplanen ligger till grund för utformningen av verksamhetsplanering för förvaltningen och samtliga enheter inom Utbildning Gävle. Uppföljning och målavstämning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta internkontrollplan. Uppföljning av internkontrollplanen sker integrerat med verksamhetsuppföljningen i delårsrapporter samt med en slutrapport, en internkontrollrapport, vid årets slut, som sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har enligt beslut från kommunstyrelsen (2018-02-13 §44) tilldelats ett ramtillskott för tillkommande lönekostnader, även kallat ”särskilt löneutrymme”. Dessa medel syftar till att höja eftersatta gruppers löner. I enlighet med skollagens likabehandlingsprincip (2 kap. 8a §) ska dessa medel fördelas likvärdigt mellan kommunala- och fristående huvudmän.

  Fristående huvudmäns andel av ramtillskott från kommunstyrelsen för tillkommande lönekostnader ”särskilda löneutrymmet” 2018 motsvarar 859 000 kr (exklusive 6% moms).

  Fördelning av medel till fristående huvudmän (exklusive 6% moms) förslås för helåret 2018 enligt nedan (baserat på elever inskrivna i september):

  Fristående gymnasieskolor: 274 kr/elev motsvarar 175 850 kr
  Fristående grundskola: 262 kr/elev motsvarar 620 389 kr
  Fristående förskola: 167 kr/elev motsvarar 62 761 kr

  Bilagor

 • I framtagandet av förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden har Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum år 2019 beaktats.

  Formerna för nämndens sammanträden kommer att fastställas i början av nästa mandatperiod, 2019.

  Bilagor

 •   11

  Kommande beslutsärende - Internbudget år 2019 för utbildningsnämnden

 • Utbildning Gävle har upprättat förslag till attestanter och ansvarsfördelning för förvaltningen att gälla under redovisningsåret. Delegation med tillhörande ansvarsutkrävande enligt gällande attestreglemente och attestförteckningen lämnas till personer på respektive område inom förvaltningen.
  Attestförteckningen finns publicerad i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina och uppdateras kontinuerligt.

  Bilagor

 •   13

  Kommande beslutsärende - Bemyndigande/firmatecknare för utbildningsnämnden 2019

 •   14

  Kommande beslutsärende - Revidering av delegationsordningen för utbildningsnämnden

 •   15

  Kommande beslutsärende - Revidering av dokumenthanteringsplan för utbildningsnämnden

 • Den första juli 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen. Enligt bestämmelsen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

  Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan i stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

  Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Bestämmelsen omfattar alla skolformer från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.

  Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Här avses alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Föreskrifterna finns i första hand i skollagen och anslutande författningar men även i till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Även det systematiska kvalitetsarbetet ingår.

  Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig.

  Bilagor

 •   17

  Kommande beslutsärende - Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.