Hoppa över navigering
 • Gävle kommun framhåller att trygghet och studiero är mycket komplexa frågor som inte går att lösa med enkla medel. Sannolikt krävs ett mer omfattande arbete än de förändringar som föreslås i promemorian.

  Gävle kommun anser att ökad detaljreglering kring det systematiska kvalitetsarbetet kan få negativa konsekvenser för skolors och huvudmäns möjlighet att styra över kvalitetsarbetet. För att bli meningsfullt och utvecklande måste utgångspunkten för förskolans/skolans kvalitetsarbete vara den egna verksamhetens förutsättningar och analys. Detsamma gäller huvudmannens samlade kvalitetsarbete. Risken med ökad reglering är att kommunens och statens styrning och uppföljning inte går att kombinera, resultatet kan bli redovisningar för någon annans skull och därmed öka administrationen för skolans medarbetare och ledare samt för huvudmännen. Om syftet med flera av de föreslagna åtgärderna är att Skolinspektionen ska kunna utöka sina möjligheter att förelägga huvudmännen så anser Gävle kommun att det bör kunna göras inom ramen för nuvarande lagstiftning.

  Gävle kommun ser positivt på förslagen kring klagomålshantering och arbetar redan i den riktningen, dock kan det vara mer utmanande för huvudmän med mindre resurser.

 • Utbildningsnämnden har fått möjlighet att inkomma med yttrande om Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023-2025. Innevarande års kommunplan och de uppföljningar nämnden själv upprättat utgör underlagsmaterial. Utbildningsnämnden har givits möjlighet att ytterligare utveckla och beskriva möjliga handlingsvägar för att nå ekonomi i balans samt beskriva ändrade förutsättningar för nämnden jämfört med kommunplan 2021.

  Uppräkningen i Kommunplan med årsbudget 2021 motsvarar ca 1,5 procent inför 2022, kostnadsökningarna är ca 3 procent. Det motsvarar en effektivisering på ca 35-40 mnkr för nämnden. Generellt har förutsättningarna inför 2022 ändrats med ökade skatteintäkter och snabb återhämtning i ekonomin, vilket bör tas i beaktande. Utbildningsnämnden har sedan tidigare påbörjade åtgärder som ger effekt även 2022 och framåt. Kontinuerligt arbete sker med att se över effektiviteten i olika processer.

  För utbildningsnämnden del är det framför allt effekter av pandemin och hur den påverkar barns och elevers lärande som förändrar förutsättningarna. Bedömningen i Gävle, men även nationellt och internationellt, är att det behövs insatser under en längre tid för att kompensera bortfall i kunskaper/lärande. Det handlar om extra insatser genom mer tid, men även särskilda insatser för enskilda elever/elevgrupper. Insatserna beräknas kosta runt 15 mnkr.

  Befolkningsprognoserna visar på ganska stora förändringar för nämndens verksamheter, vilket påverkar organisation och lokalförsörjning. Arbetet med prognoser behöver fortsätta utvecklas på olika sätt.

  För att hantera den kompentensförsörjningsutmaning som vi vet kommer, behöver skolledare och lärare tydligare se de positiva effekter som andra kompetenser i förskola och skola kan ge. Det skulle också få positiva effekter på elevernas måluppfyllelse och lärarnas arbetsmiljö. Medel kan behöva riktas för detta ändamål under en tid, en satsning som beräknas till ca 10-15 mnkr per år.

 • Gustav Öst har anställts som nytt dataskyddsombud på Gävle kommuns gemensamma dataskyddsenhet. Han kommer att ansvara för utbildningsnämnden. Då utbildningsnämnden enligt dataskyddsförordningen är en egen personuppgiftsansvarig måste utbildningsnämnden formellt besluta om utnämnandet av nytt dataskyddsombud.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.