Hoppa över navigering
 • Information angående nämndsammanträde på distans

  Nämndens sammanträde kommer att helt ske på distans via Teams. Närvarande på Skolkontoret är endast presidiet.

  Då sammanträdet sker helt digitalt behöver tjänstgörande ledamöter säkerställa att de har en stabil internetuppkoppling så att Teams och webbkameran fungerar. Om någon tjänstgörande ledamot tappar kontakten och försvinner ur mötet kommer mötet att ajourneras för att bedöma om ledamoten kan ansluta igen eller om nämnden ska kalla in en ersättare för att kunna fortsätta.

  Uppdateringar av din Ipad

  Med anledning av skärpta säkerhetsrutiner från it-avdelningen måste paddans operativsystem iOS uppdateras till version 14.4 för att du ska ha åtkomst till e-post och Teams.

  It-avdelningen har stängt av möjligheten att läsa e-post via paddans egen e-postfunktion. För att kunna läsa e-post i paddan måste du ladda ned Outlook-appen. Du behöver även ladda ned Microsoft Authenticator då Outlook-appen kräver multifaktorsautenticiering. Jag bifogar en instruktion för att aktivera appen.

  Om du har frågor eller om du stöter på problem kontakta nämndsekreteraren. 026-17 92 30 eller michael.bergen@gavle.se.

 • Start 10.00

  Slutredovisning KS uppsiktsplikt över UN
  Årsredovisning 2020
  Genomgång av internkontrollplanen 2021

 •   3

  Upprop och val av justerare

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 • a) Sektorn informerar

  • samverkan på sektornivå
  • aktuella chefsrekryteringar
  • information med anledning av covid-19
  • sektorns plan 2021
  • datum kontaktpolitikermöten och arbetsgrupper vt-21

  b) Rapport från förtroendeuppdrag

  c) Kurser och konferenser

 •   6

  Uppföljning kommunstyrelsens uppsiktsplikt över utbildningsnämnden

 • För att som fristående huvudman få tillstånd att bedriva förskola i Gävle kommun krävs tillstånd av Gävle kommun.

  Om den sökanden bedöms ha de förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollag (2010:800) erhåller sökande beslut om godkännande för att driva den fristående förskolan. Det är sökanden som i ansökan ska visa att förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen finns. Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Förändringarna började gälla den 1 januari 2019.

  De förändrade förutsättningar som lagen medför innebär i korthet att Gävle kommun vid godkännande av ny verksamhet ansvarar för att kontrollera den fristående verksamheters ägar- och ledningskrets. Den sökande ska:

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten

  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

  Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

  De nya bestämmelserna i skollagen ger Gävle kommun rätt att ta ut avgift vid godkännande av ny verksamhet. En utökning av ett tillstånd och ett byte av huvudman innebär i praktiken att en ny prövning av godkännande kommer att behöva ske.

  Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen och således utgå ifrån de resurser som handläggningen av ärendet kräver.

  Det skiljer sig åt mellan kommuner om en avgift införts och på vilket belopp. Göteborg stad, Malmö stad och Alingsås kommun har redan beslutat om att en avgift ska införas. I dessa kommuner tas ansökan inte upp till prövning i ansvarig nämnd om inte avgiften betalats. Strängnäs kommun har infört avgifter för ansökande av godkännande av fristående förskola och utökning av befintlig fristående förskola samt byte av ägare hos huvudmannen i fristående förskola.

  Även Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Jönköping och Örebro har infört avgift. Avgift tas ut både för ny ansökan och för ansökan om utökning av befintlig verksamhet och tas ut vid handläggning, oavsett om ansökan blir godkänd eller ej.

  Utbildning Gävles rekommendation

  Utbildning Gävle menar att genomföra en ägar- och ledningsprövning, vilket är ett krav, i tillägg till redan befintlig handläggning av ansökningarna kommer att kräva ökade resurser.

  Utbildning Gävle menar att lagstiftaren insett att sådana konsekvenser kan uppstå hos kommuner och att det är lagstiftarens intention att en avgift införs som en kompensation för ökade kostnader. Andra kommuner har infört avgifter och fler kommuner förväntas göra så vilket stödjer Utbildning Gävles tolkning av lagstiftarens intention.

  Utbildning Gävle rekommenderar att en avgift vid ansökande om godkännande av fristående förskola ska införas i enlighet med lagstiftarens intention.

  När det gäller vilket belopp som är lämpligt så är självkostnadsprincipen i kommunallagen vägledande. Avgiften ska helt enkelt stå i proportion till de kostnader som Utbildning Gävle har för hanteringen av ansökan. Utbildning Gävle menar att 25 000 kr för den som ansöker om att starta en ny fristående förskola och en avgift om 15 000 kr för en utökning av ett befintligt tillstånd samt 15 000 kr för byte av ägare hos huvudmannen svarar mot de kostnader som finns för handläggningen.

  Bilagor

 • Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med kommunerna anslutna till förbundet tagit fram förslag till nya kretsloppsplaner för kommunerna. I Gävle kommun har kommunstyrelsen skickat ut förslaget till kretsloppsplan på remiss till nämnder, bolag och råd inom kommunkoncernen. Ett gemensamt yttrande kommer att sammanställas och beslutas av samhällsbyggnadsutskottet.

  Kretsloppsplanen innehåller fem målområden. Varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa sätt kan bidra till målen i kretsloppsplanen utifrån sina förutsättningar och i avvägning med andra styrdokument, behov och krav.

  Utbildning Gävle arbetar redan i den riktning som beskrivs i kretsloppsplanen, utifrån det miljöstrategiska programmet och andra styrdokument. Utbildning Gävle ser positivt på den tipsbank som ingår i förslaget och kommer att se närmare på denna för inspiration.

  Utbildning Gävle vill framhålla att uppföljningen i respektive nämnd ska utgå från det som nämnden valt att fokusera på och inte på allt som föreslås i kretsloppsplanen. Det bör vara tydligt att, som det står i kretsloppsplanen, denna visar på mål och riktning och ger förslag på åtgärder men att varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa sätt kan bidra till att nå målen.

  Bilagor

 • Huvudmannen för fritidsklubben Rapatac Aktivitetscenter Nordost har 8 januari 2021 meddelat Utbildning Gävle att den avser att upphöra med sin verksamhet då inga elever längre är inskrivna i fritidsklubben Rapatac.

  Barn- och ungdomsnämnden beviljade 8 november 2012 Rapatac Aktivitetscenter Nordost rätt till bidrag. Verksamheten erhöll rätt till bidrag enligt det resursfördelningssystem som var fastställd av Barn- och ungdomsnämnden.

  Då verksamheten nu inte har några inskrivna barn/elever har huvudmannen för Rapatac Aktivitetscenter Nordost meddelat Utbildning Gävle att de avser att upphöra med sin verksamhet.

  Beslut om rätt till bidrag fattas av utbildningsnämnden. Utbildning Gävle föreslår nämnden att rätten till bidrag ska upphöra då huvudmannen upphört med sin verksamhet.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta internkontrollplan. Uppföljning av internkontrollplanen sker integrerat med verksamhetsuppföljningen i delårsrapporter samt med en slutrapport, en internkontrollrapport. Internkontrollrapporten vid årets slut sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder.

 • Kommunstyrelsen övertog rollen som anställande myndighet för hela kommunens anställda 1 januari 2019. Ansvaret för all hantering och gallring av handlingar kopplade till rekryteringsärenden hamnade då under kommunstyrelsens ansvar. För att kunna gallra handlingar inkomna före 31 december 2018 måste dock nämnderna fatta beslut då dessa juridiskt fortfarande utgör del av arkiven tillhörande nämnderna.

  Gallring i systemet Visma recruit tillåter inte särskiljande mellan de olika nämndernas handlingar, ej heller tillåter det selektivt gallrande av handlingar av samma typ i fall där vissa av dem skall gallras och andra sparas – i detta fall antagna sökandes ansökningshandlingar i rekryteringsärenden. Det faktum att Kommunstyrelsen inte haft ett gallringsbeslut som omfattat handlingarna i Visma recruit har gjort det i praktiken omöjligt att gallra övriga nämnders handlingar även när dessa haft egna gallringsbeslut.

  Skilda rutiner vid förvaring och registrering har därtill resulterat i att handlingar som enligt nämndernas dokumenthanteringsplaner skulle sparats i vissa förvaltningar inte fått arkivexemplar utanför systemet. Då Visma recruit måste gallra samtliga handlingar av samma typ kunde gallring av denna anledning ej heller verkställas. Det är idag i många fall omöjligt att därtill urskilja vilka handlingarna som skall bevaras i äldre ärenden i systemet.

  Systemleverantören menar att systemet belastas av de stora mängderna handlingar som inte längre fyller något syfte att bevara. Det finns därför tekniska skäl till att vilja utföra en gallring. Fortsatt bevarande av handlingar innehållandes personuppgifter som enligt tidigare beslut skall gallras kan strida mot europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Förutsättningen för gallring av dessa skulle dock som ovan diskuterat kräva gallringen av handlingar som annars skulle ha bevarats.

  De tänkbara lösningarna som skulle möjliggöra att handlingar som annars skulle bevarats tas ur systemet för bevaring bedöms vara allt för kostsam i förhållande till värdet av den information som skulle gå förlorad vid gallring. Av denna handling föreslås gallring av samtliga handlingar av samma typer (se bilaga). Detta kräver dock att varje nämnd fattar samma beslut för att den föreslagna gallringen i systemet Visma recruit ska bli laglig.

  Bilagor

 • Anna Sundberg har efterträtt Johan Hedlund som ersättare i utbildningsnämnden för Sverigedemokraterna. I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval som kontaktpolitiker göras i hans ställe.

 • Anna Sundberg har efterträtt Johan Hedlund som ersättare i utbildningsnämnden för Sverigedemokraterna. I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval i resursfördelningsgruppen göras i hans ställe.

 •   16

  Kommande beslutsärende: Årsredovisning år 2020 för utbildningsnämnden

 •   17

  Kommande beslutsärende: Internkontrollrapport utbildningsnämnden 2020

 • Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förbyggande för att förhindra vårdskador.

  Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och av den ska det framgå

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående läsår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som uppnåtts

  Patientsäkerhetsberättelsen ska vara tillgänglig för den som önskar ta del av den. Lagen om patientsäkerhet innebär ett krav på vårdgivaren, utbildningsnämnden, att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i syfte att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.