Hoppa över navigering
 • Rapport: Betygsstatistik grundskolan och gymnasiet
  Rapport: Nationella prov

  Föredragande: Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare

  Mål och budget

  Föredragande: Tomas Hartikainen, sektorchef

 • Förslag på justerare: Wanja Delén (SD)

  Tidpunkt för justering: 18 september 2019

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 • a) Sektorn informerar

  - Information från Samverkan
  - Chefsrekryteringar
  - Gymnasieantagning ht-19
  - Val till grundskolan ht-19
  - Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun
  - Riktade insatser för nyanlända barn och elevers utbildning (Skolverket)
  - Förskoleplatser i Gävle

   

  b) Ekonomisk månadsrapport 

  Skriftlig ekonomisk uppföljning för maj, juni och juli 2019
  Muntlig ekonomisk uppföljning för augusti 2019

  Föredragning:
  Sara Marklund, ekonomistrateg

   

  c) Rapport från förtroendeuppdrag
  Kontaktpolitikermöte/arbetsgrupper

   

  Tidigare träffar:  
  Kontaktpolitikerbesök förskolan 23 april Lokalutvecklingsgrupp 23 maj
  Kontakpolitikerbesök grundskolan 13 maj Resursfördelningsgrupp 13 juni
  Kontakpolitikerbesök gymnasieskolan 20 maj Samverkan med socialnämnden 29 maj

   

  Kommande träffar:  
  Kontaktpolitikerbesök förskolan
  10 oktober kl 8-12, Korpvägens fsk Sörby
  12 december kl 8.30-12,

  Lokalutvecklingsgrupp
  8 oktober kl 13-16, Fagotten (skolkontoret)

  Kontaktpolitikerbesök grundskolan
  10 oktober kl 13-17,
  5 december kl 13-17,

  Resursfördelningsgrupp
  26 september kl 9-12, Fagotten (skolkontoret)
  7 november kl 13-15.30

  Kontakpolitikerbesök gymnasieskolan
  7 oktober kl 8-12,
  28 november kl 13-17,

  Samverkan med socialnämnden
  27 november kl 8.30-12, Symfonin (skolkontoret)

   

  d) Kurser/konferenser

 • I enlighet med beslut av kommunstyrelsens ordförande ska e-petition #38764 remitteras till utbildningsnämnden samt att utbildningsnämnden ska fatta beslut i ärendet.

  I enlighet med riktlinjerna för e-petitioner ska nämndens beslut, svaret och protokollsutdrag lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska anmäla besluten till Kommunfullmäktige.

  Förslaget – e-petitionen
  Förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska bevara Linvägens förskola.

  Förslagsställaren önskar få presentera sitt förslag för utbildningsnämnden.

  Yttrande

  Utbildningsnämnden fattade den 5 juni 2019 beslut om att flytta verksamheten från Linvägens förskola till övriga förskolor inom Valbo förskoleområde. Beslutet fattades mot bakgrund av att det finns en överkapacitet av förskoleplatser i Valbo, en överkapacitet som beräknas komma att bestå fram till 2027.

  Det har sedan nämndens beslut den 5 juni 2019 inte framkommit något nytt som föranleder att ompröva beslutet.

  Under sommaren har det lämnats in en ansökan om att starta en fristående verksamhet i Linvägens lokaler. Den ansökan handläggs av Utbildning Gävle.

  Bilagor

 • Bakgrund

  Gymnasieskolornas utbud av inriktningar behöver förändras utifrån tidigare års och innevarande års sökbild och antagning. En förutsättning att starta utbildningarna är att eleverna söker de utbildningarna vi erbjuder.

  Inför 2019/2020 gjordes förändringar för vissa inriktningar utifrån ett arbete i antagningsutskottet. De förändringar och nedläggningar som föreslås utgår från tidigare års sökbild, förändringar genom samverkansavtal med Sandvikens kommun, förändringar beroende på möjliga externa lärlingsplatser, justeringar i programplaner för att utveckla och göra inriktningar mer attraktiva samt antagningsutskottets tidigare arbete och analyser.

   

  Inriktningar som föreslås förändras

  Dans- och teaterinriktningarna på Vasaskolans estetiska program har låga söksiffror. Beslut om faktiskt start av estetiska programmets inriktningar dans och teater tas av utbildningsnämndens ordförande efter överläggningar i antagningsutskottet.

   

  Två olika alternativ till förändringar finns för att locka fler elever:

  •  Mindre förändringar i poängplanerna - att lägga till fördjupningskurser som ger meritpoäng och specifika individuella kurser för att eleverna ska kunna bredda sin behörighet.

  •  Estetiska programmets inriktning teater går tillsammans med humanistiska programmets elever. Förändringen medför att antalet platser begränsas på respektive program till 16 elever.

   

  Inriktningar som föreslås inte erbjudas 2020/2021

  •  På humanistiska programmet vill vi endast erbjuda inriktningen kultur utifrån söksiffror de tre senaste åren. Vi föreslår att inriktningen språk inte erbjuds 2020/2021.

   

  Inriktningar som föreslås förändras utifrån samverkansavtal med Sandviken

  •  Inriktningen estetik och media på estetiska programmet erbjuds i Sandviken

   

  Inriktningar som föreslås läggas ned inför 2020/2021

  •  Fordonsprogrammets inriktning godshantering som inte har bedrivits innevarande läsår.  

  •  Teknikprogrammets produktionsinriktning som inte har bedrivits innevarande läsår eller de senaste fem åren.

  •  Teknikprogrammets fjärde år, T4, som inför läsåret 2019/2020 återigen hade för få sökande.

   

  Inriktningar som fortsatt utreds

  •  Inriktningen karosseri och lackering på fordons- och transportprogrammet fortsätter vi undersöka möjligheten att starta lärlingsutbildning. Under förutsättning att företag kan erbjuda lärlingsplatser i den omfattningen som krävs erbjuds inriktningen med lärlingsupplägg. Beslut om faktiskt start av inriktning tas av utbildningsnämndens ordförande efter överläggningar i antagningsutskottet.

  •  El och energiprogrammets inriktning dator och kommunikationsteknik hade inför läsåret 2019/2020 få sökande elever.

   

  Arbetet i antagningsutskottet fortsätter och sektor Utbildning återkommer med mer information kring de inriktningar där utredningar pågår.

   

  Bilagor

 • Karl Andersson (M) och Alexandra Tawaifi (KD) har avsagt sig sina uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också sina uppdrag som kontaktpolitiker gentemot grundskolan respektive gymnasiet.

  I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval göras i deras ställe.

 • Karl Andersson (M) och Alexandra Tawaifi (KD) har avsagt sig sina uppdrag i utbildningsnämnden och därmed också sina uppdrag i nämndens arbetsgrupper.

  I enlighet med riktlinjerna ska fyllnadsval göras i deras ställe.

  Bilagor

 • Utbildningsnämndens delegationsordning punkt 10.16 rör ersättning till annan huvudman för förlängda studier enligt gymnasieförordningen (GyF)
  9 kap 7 § - Beslut att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år. Delegat är chef för verksamhetsstödet (CFV).
  Utbildning Gävle föreslår att delegaten ändras till verksamhetschef för gymnasiet (VGY) i enlighet med hur den praktiska hanteringen av ärendet ser ut.

  Bilagor

 •   12

  Beslutsärende: Upphörande av fritidsverksamhet

 •   13

  Beslutsärende: Avslut av riktad tillsyn, gällande tillsynsområdet utveckling och lärande, barn i behov av särskilt stöd

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.