Hoppa över navigering
 • Grundskoleutbildningen i Gävle kommun
  Föredragande:
  Eva Levin, verksamhetschef grundskolan
  Rektorer från grundskolan
  Bo-Erik Simonsson, kvalitetsutvecklare

 • Förslag på justerare: Peter Hallgren Stjerndorff (M)
  Justeringsdatum 21 mars 2019

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 • a) Sektorn informerar

  Övergripande

  Information ifrån Samverkan

  Preliminärt efter val av grundskola och gymnasium (stängt 15 feb)

  b) Internkontrollrapport år 2018
  Föredragning av Sinikka Pisilä, verksamhetschef

  c) Ekonomisk månadsrapport per februari 2019
  Muntlig föredragning av Sara Marklund, ekonomistrateg

  d) Rapport från förtroendeuppdrag

  e) Kurser/konferenser

 •   5

  Anmälningsärenden

 •   6

  Anmälan av delegationsbeslut i utbildningsnämnden 2019

 • I verksamhetsrapporten redovisar Utbildning Gävle måluppfyllelsen gentemot Utbildningsnämnden verksamhetsplan 2018. I verksamhetsrapporten finns även en personalberättelse, ekonomisk redovisning och uppföljning av de uppdrag som Kommunfullmäktige givit Utbildningsnämnden.

  Av nio uppsatta mål inom perspektiven har åtta uppfyllts delvis och ett har ej nåtts. Resultaten i grundskolan har ökat något, men är fortfarande lägre än i riket. Det är främst pojkarnas resultat som har förbättrats. Andelen elever med examen på gymnasieskolan har ökat något, men ligger något lägre än i riket. Arbetet med Gävlemodellen inom grundskolan är framgångsrikt och andelen utsatta elever är lägre än i riket, framför allt i högstadiet. Beslut är fattat att Gävlemodellen även ska implementeras på gymnasieskolan.

  Det är allt svårare att rekrytera legitimerade lärare till förskola och skola, dock är andelen inom förskolan betydligt högre än i riket. I grund- och gymnasieskolan är andelen legitimerade i paritet med riket. Ett särskilt rekryteringsprojekt är påbörjat för att på olika sätt lösa behoven av personal i förskola och skola.

  Ett omtag har gjort vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i förskolans och skolans behov. Nämnden har fattat beslut om att fördela karriärtjänsterna inom skolan utifrån behov samt att permanenta lärarlönelyftet.

  Gävle växer, enligt befolkningsprognoserna ökar antalet barn och ungdomar i åldern 1-19 år med drygt 20 procent fram till 2030. Behovet av lokaler för Utbildningsnämndens verksamhet är därmed stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle, där den största befolkningsökningen sker enligt översiktsplanen.

  Utbildningsnämndens resultat för 2018 blev +30,5 mnkr. Avvikelsen beror på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat samt svårigheter att rekrytera legitimerade förskollärare och lärare. Även statsbidrag och asyl- och etableringsersättningar har varit högre än budgeterat.

 • Ledamöterna i utbildningsnämnden fungerar som kontaktpolitiker.
  Syftet med kontaktpolitikers möten med verksamheten är att bidra till fördjupad kunskap och närmare kontakter mellan utbildningsnämnden och verksamheterna.

  Kontaktpolitiker besöker/möter verksamheterna i Utbildning Gävle. Fyra halvdagar disponeras för detta ändamål. Tre av besöken/mötena genomförs utifrån en i förväg utarbetad struktur. Kontaktpolitikerna disponerar individuellt en halvdag för besök/möten utifrån egna önskemål.
  Bestämmelser om arvode och avsägning av uppdrag finns beskrivna i riktlinjerna.

 • Utbildningsnämnden har sedan den bildades 2014 haft ett antal arbetsgrupper. Målet med arbetsgrupperna är att ge nämndens ledamöter möjlighet att fördjupa sig i olika frågor, att ge hela nämnden fördjupad kunskap och därmed bättre förutsättningar att fatta beslut i frågor som rör nämndens verksamheter.

  För mandatperioden 2019-2022 föreslås Utbildningsnämnden inrätta följande arbetsgrupper:

  Resursfördelningsgrupp, 9 ledamöter/ersättare + ordförande

  Lokalutvecklingsgrupp, 8 ledamöter/ersättare + ordförande

  Samverkan med socialnämnden, 4 ledamöter/ersättare + ordförande

  Information om representanter och arvode finns i beslutsunderlaget.

 • Diskussion vid sammanträdet.

 •   11

  Kommande beslut: Motion(SD) - Utred möjligheterna hur befintlig förskolepersonal kompetens kan komma barnen och förskoleverksamheten till godo så effektivt som möjligt

 •   12

  Kommande beslut: Motion(SD) - Utred möjligheterna av ett utökande av pedagogisk omsorg i Gävle kommun (mindre barngrupper)

 •   13

  Kommande beslut: Friskoleärende – Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola, Drottning Blankas Gymnasieskola Gävle

 •   14

  Kommande beslut: Friskoleärende – Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för utökning av verksamhet vid en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Gävle

 • Gävle kommun ska bedöma om huvudmannen har förutsättningarna att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen med hänsyn till anmälan om förändring i form av utökande av antal platser vid XXXX  Huvudmannen avser att från 2019-09-01 utöka antalet platser med 10 vid XXXX. För att möta de föreskrifter som gäller för utbildningen planerar huvudmannen att;  ytterligare anställa 2 personal, företrädesvis förskollärare

  utöka arean som är tillgänglig för barnen så att den sammanlagt blir 266 kvm

  utöka aren utomhus med ytterligare 500 kvm  Sammantaget innebär det att XXX kommer att ha 28 platser, 5 heltidsanställda pedagoger på en area tillgänglig för barnen om 266 kvm.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.