Hoppa över navigering
 • Förslag på justerare: Håkan Alenius (S)
  Justeringsdatum: 24 oktober

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet och Tomas Hartikainen, förvaltningschef
  Gruppdiskussioner

 • a) Förvaltningen informerar

  Övergripande
  - Samverkan på förvaltningsnivå

  b) Ekonomisk månadsrapport
  Muntlig ekonomisk uppföljning per september 2018
  Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg

  c) Delårsrapport 2 år 2018 för utbildningsnämnden (Dnr 18UN113)
  Handlingar: Verksamhetsrapport delår 2 2018 och internkontrollrapport delår 2 2018
  Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet

  d) Rapport från förtroendeuppdrag
  - Återkoppling kontaktpolitikerbesök hösten 2018

  e) Kurser/konferenser

   

 •   7

  Kommande beslutsärende - Verksamhetsplan 2019-2022 för utbildningsnämnden till Kommunplan 2019 med utblick 2020-2022

 •   8

  Kommande beslutsärende - Internkontrollplan år 2019 för utbildningsnämnden

 •   9

  Kommande beslutsärende - Sammanträdesplan för utbildningsnämnden år 2019

 • I enlighet med §163 Ks 2018-08-28 ska E-petition #1408 remitteras till Utbildningsnämnden. Kommunledningskontoret har i missivet uttryckt att Utbildningsnämnden ska besluta i ärendet.
  I enlighet med riktlinjerna för E-petitioner ska nämndens beslut, svaret och protokollsutdrag lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska anmäla besluten till Kommunfullmäktige.

  Förslaget – E-petitionen
  Förslagsställaren menar att Utbildningsnämnden ska tillgodose att Gävle kommuns skolor (även förskolor samt förskoleklass) uppfyller kraven om skolbibliotek/bibliotekarier.
  Förslagsställaren är positiv till att själv muntligen presentera sitt förslag för Utbildningsnämnden.

  Yttrande
  Gävle kommuns verksamheter möter de lagkrav som finns avseende skolbibliotek.
  I §36 kapitel 2 skollagen (2010:800) fastslås att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. I skollagen finns inte heller en närmare precisering av vad som kännetecknar ett skolbibliotek. Det följer således av skollagen att förskolor och förskoleklass inte omfattas av kravet på skolbibliotek. I förskolan arbetas det dock aktivt med att stimulera till läsning, vilket finns tydligt beskrivet i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Det finns inte heller, vare sig i skollagen eller i bibliotekslagen, några krav på bemanning.
  Det är även värt att notera att i enlighet med skollagen är varje huvudman ansvarig för sin verksamhet. Således är Gävle kommun endast ansvarig för skolbibliotek för Gävle kommuns skolor, inte för skolbibliotek för fristående skolor som befinner sig i Gävle kommun.

  I Gävle kommun har samtliga grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor tillgång till ett skolbibliotek. Samtliga skolbibliotek möter Skolinspektionens kriterier av vad tillgång till skolbibliotek är. Förskoleklass är i Gävle kommun samlokaliserat med grundskolan, på så sätt har även förskoleklass tillgång till ett skolbibliotek.
  I alla skolor finns ett eller flera rum med böcker, ett datoriserat katalogsystem och datorer med tillgång till såväl katalogsystemet som digitala läromedel. Alla digitala läromedel som används i undervisningen nås av varje elev genom deras konto hos Gävle kommun, via såväl dator, telefon som Ipad, och är tillgängligt överallt och dygnet runt. När det gäller gymnasieskolorna så har de omfattande bibliotek.
  I Gävle kommun finns närbibliotek samlokaliserade med grundskolor och som fungerar som både skolbibliotek och folkbibliotek. De finns i; Bergby skola, Hedesunda skola, Forsbacka skola, Sofiedalsskolan och Milboskolan.

  Varje år så deltar flera av Gävles skolor i läsprojektet ”Gävles skolor läser”. Det innebär att de skolor som deltar får ett bokpaket med nyutgiven litteratur som eleverna sedan läser under året. Läsprojektet avslutas med att eleverna röstar fram de bästa böckerna, bokpriser lottas ut och skolorna får affischer med de böcker som vann. Läsåret 2017/18 deltog 21 skolor från förskoleklass till åk 3 och läsåret 2018/19 kommer läsprojektet rikta sig mot åk 2 – 4. Många skolor får även författarbesök via Skapande skola. Det är även värt att minnas att alla folkbiblioteken är öppna för allmänheten, vilket innebär att alla elever kan besöka vilket folkbibliotek som helst.

  Utbildning Gävles rekommendation
  Utbildning Gävle rekommenderar att med yttrandet anse E-petitionen besvarad.

  Bilagor

 •   11

  Beslutsärende - Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva enskild pedagogisk omsorg

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.