Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   3

  Informationsärende - Elevhälsan

 • a) Sektorn informerar

  - samverkan på sektornivå
  - chefsrekryteringar
  - utbildning för utbildningsnämnden

  b) Ekonomisk månadsrapport
  Föredragande: Sara Marklund, ekonomistrateg

  Muntlig rapport september.

  c) Delårsrapport 2 (dnr 19UN153)
  Föredragande: Sinikka Pisilä, chef för verksamhetsstödet

  d) Rapport från förtroendeuppdrag

  Kort anförande från varje arbetsgrupp och kontaktpolitikergrupp om vårens möten.

  e) Kurser och konferenser

  Bilagor

 • För att som fristående huvudman få tillstånd att bedriva förskola i Gävle kommun krävs tillstånd av Gävle kommun.

  Om den sökanden bedöms ha de förutsättningar som krävs för att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollag (2010:800) erhåller sökande beslut om godkännande för att driva den fristående förskolan. Det är sökanden som i ansökan ska visa att förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen finns. Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Förändringarna började gälla den 1 januari 2019.

  De förändrade förutsättningar som lagen medför innebär i korthet att Gävle kommun vid godkännande av ny verksamhet ansvarar för att kontrollera den fristående verksamheters ägar- och ledningskrets. Den sökande ska:

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten

  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

  Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

  De nya bestämmelserna i skollagen ger Gävle kommun rätt att ta ut avgift vid godkännande av ny verksamhet. En utökning av ett tillstånd och ett byte av huvudman innebär i praktiken att en ny prövning av godkännande kommer att behöva ske.

  Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen och således utgå ifrån de resurser som handläggningen av ärendet kräver.

  Det skiljer sig åt mellan kommuner om en avgift införts och på vilket belopp. Göteborg stad, Malmö stad och Alingsås kommun har redan beslutat om att en avgift ska införas. I dessa kommuner tas ansökan inte upp till prövning i ansvarig nämnd om inte avgiften betalats. Strängnäs kommun har infört avgifter för ansökande av godkännande av fristående förskola och utökning av befintlig fristående förskola samt byte av ägare hos huvudmannen i fristående förskola. Utbildning Gävle har fått uppgifter att tjänstemän i Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Västerås kommun och Norrköpings kommun arbetar med att förbereda ärenden för beslut om att införa avgift vid ansökande om godkännande av fristående förskola.

  Utbildning Gävles rekommendation

  Utbildning Gävle menar att genomföra en ägar- och ledningsprövning, vilket är ett krav, i tillägg till redan befintlig handläggning av ansökningarna kommer att kräva ökade resurser.

  Utbildning Gävle menar att lagstiftaren insett att sådana konsekvenser kan uppstå hos kommuner och att det är lagstiftarens intention att en avgift införs som en kompensation för ökade kostnader. Andra kommuner har infört avgifter och fler kommuner förväntas göra så vilket stödjer Utbildning Gävles tolkning av lagstiftarens intention.

  Utbildning Gävle rekommenderar att en avgift vid ansökande om godkännande av fristående förskola ska införas i enlighet med lagstiftarens intention.

  När det gäller vilket belopp som är lämpligt så är självkostnadsprincipen i kommunallagen vägledande. Avgiften ska helt enkelt stå i proportion till de kostnader som Utbildning Gävle har för hanteringen av ansökan. Utbildning Gävle menar att 25 000 kr för den som ansöker om att starta en ny fristående förskola och en avgift om 15 000 kr för en utökning av ett befintligt tillstånd samt 15 000 kr för byte av ägare hos huvudmannen svarar mot de kostnader som finns för handläggningen.

  Bilagor

 • Förslag till datum för utbildningsnämndens sammanträden 2020:


  12 februari
  11 mars
  15 april
  3 juni
  9 september
  14 oktober
  18 november
  16 december

  I förslaget till sammanträdesplan har kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesdatum för 2020 beaktats.

  Bilagor

 • Utbildning Gävle föreslår att Tallbackens skola ska bli en egen skolenhet från årsskiftet 2019/2020. Hittills har Tallbacken varit en del av Strömsbro/Tallbacken skolenhet. I takt med att Tallbackens skola har byggts ut och blivit större är det naturligt att det blir en egen skolenhet.

  Ett beslut om bildande av ny skolenhet måste fattas av utbildningsnämnden.

 • Utbildningsnämnden har tillsänts en remiss från kultur- och fritidsnämnden, förslag till kulturpolitiskt program. Remissen ska besvaras senast 22 november 2019.

  Bilagor

 •   11

  Kommande beslut: Lokalresursplan 2020-2030

 •   12

  Kommande beslut: Resursfördelningsmodell för utbildningsnämnden 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.