Hoppa över navigering
 • § 78

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum torsdag den 10 september kl. 15.00-15.30 med ordförande Helene Börjesson (MP), 1:e vice ordförande Christoffer Bastholm (S), 2:e vice ordförande Alexander Lindqvist (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 • Jonas Elverlid, Henrik Persson, Kerstin Brannerydh och Sten Gabert från Gävle Teaterförening är på besök för att informera samt ha en dialog om den utredning som har gjorts om Gävle Teater. I utredningen har det gjorts en undersökning av möjligheter som kan säkerställa framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv samt utredning av beläggningen. 

  Bilagor

 •  

  Fritidssamordnare Charlotte Holmsten och Evelina Widerberg informerar om informationskampanjen ”Upptäck, upplev och njut av Gävles natur och friluftsliv” som har genomförts med syftet att främja förutsättningarna för en aktiv fritid och inspirera gävlebor till utevistelse. Under perioden har ett flertal aktiviteter genomförts för att stärka främst den digitala informationen. Naturområden och friluftsaktiviteter har synts på Facebook, infartstavlor, stadstavlor och annons i tidning. Separata utskick om sommartips har skickats ut i kanaler som når seniorer, nyanlända familjer och skolan. I samband med detta lyftes sommartips för seniorer i Gävles seniorradio. På biblioteket sattes en informationsmonter upp om friluftsliv med broschyrer och tips på låneböcker om natur och friluftsliv. Motionsspårsskyltar och en ny träningsrunda i Hemlingby har också tagits fram. Under perioden genomfördes en inspirationsvecka på Instagram där medarbetare från Fritid, Charlotte Holmsten och Evelina Widerberg, hade Gavlestadkontot. Dagarna hade olika teman och visade allmänheten olika platser och aktiviteter runt om i Gävle kommun och för att nå ut till olika målgrupper både vana och ovana friluftsutövare. Webb har uppdaterats och kompletterats med information och kartor om friluftslivet. En film har tagits fram för att lyfta Gävles friluftsliv ytterligare. Projektet har fått positiv respons från allmänheten. Material som har tagits fram under projektet kommer även komma väl till användning under kommande år. År 2021 är det Friluftslivets år, ”Luften är fri”, som är en nationell satsning.

 • 1.       Sektorchefen informerar om hur den nya organisationen för Livsmiljö är strukturerad. Ny enhetschef till Gasklockorna är Nina Tano och rekrytering för ny konstintendent är i slutfas. Kulturminister Amanda Lind har varit på besök i Gävle den 2 september och träffat ordförande, sektorchef, avdelningschef kultur, konserthuschef samt representanter från symfoniorkestern. 

  2.       Avdelningschef kultur informerar om Sjömanskyrkan/Musikhusets övergång till föreningsdrift och att en uppsägning har gjorts av Hilleviks lägergård. Det har skett ett stort förbättringsarbete vid Gasklockorna där Kulturskolans cirkusverksamhet nu huserar i lokalerna, då ordinarie lokal används som matsal på Vasaskolan som en följd av covidanpassningar. 

  3.       Avdelningschef fritid informerar om ny etablering i Hemlingby – Högt & Lågt.

  4.       Avdelningschef bibliotek informerar om nuläget för Konst- och bildningscentrum (KBC). Arkeologisk utgrävning pågår och ska vara klar vecka 40. Stadsbibliotekets publika verksamhet flyttar till Gevaliapalatset. Granskningsmöte för detaljplan kommer att hållas den 22 oktober.

   

 • En E-petition har inkommit till kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska anlägga en motionstrappa på Skidstavallen eller Hemlingby friluftsområde. Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om e-petitionen.

  Förslagsställaren har önskemål om en längre träningstrappa för den som vill träna och motionera på ett roligt och utmanande sätt. Spring och/eller gå uppför och nedför för att stärka hälsan.

  Livsmiljö Gävle ser positivt på förslaget och kommer att ta hänsyn till och utreda förslaget i samband med framtida satsningar i Hemlingby friluftsområde. I dagsläget finns det ingen investeringsbudget för en sådan anläggning i området.

  Livsmiljö Gävle föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå e-petitionen och att i samband med framtida satsningar i Hemlingby friluftsområde ta hänsyn till och utreda förslaget. 

   

   

  Bilagor

 • Sofia Nohrstedt avdelningschef på Kultur presenterar den utredning som har gjorts om Kulturhuset. I utredningen har det gjorts en sammanställning av:

  ·         Lokalernas nyttjande och typ av aktiviteter.

  ·         Föreningarna och deras verksamhet.

  ·         Föreningarnas, studieförbundens och kommuns behov i samband med avveckling av kommunalt stöd till lokalen.

  Bilagor

 • Sture Carlsson och David Karlsson informerar om utredningen "En udda fågel?" om Gävle Symfoniorkesters och Gävle Konserthus driftsform. 

  Bilagor

 • Delårsrapport 2 2020 omfattar verksamhetsrapport per sista augusti 2020 med måluppfyllelse, ett ekonomiskt resultat samt en helårsprognos.

  Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen i verksamhetsplan 2020 har uppfyllts för perioden.

  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till augusti 2020.

  Bilagor

 • Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2020. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos sektorns verksamhetsstöd.

  Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

   

  Bilagor

 • Gasverkstomten är en spännande plats som vanligtvis besöks av många personer i samband med de varierande och färgrika arrangemangen som anordnas i lokalerna. På området gör historien sig ständigt påmind genom de stora, vackra gasklockorna och omgivande, mindre bearbetade byggnader. Några få gräsytor förekommer, det finns till exempel en gräsyta kopplad till bersån/buskaget framför portvaktshuset, vilket utgör ett avbrott från en annars industriell utemiljö.

  Förslaget är att skapa ett semi-permanent konstverk som skall placeras på gräsytan framför portvaktshuset. Konstverkets placering verkar så att konstverket möter de besökare som anländer till området och hälsar dem välkomna. Tanken är att konstverket skall berika och ytterligare lyfta en fin och unik utemiljö och en plats som med tiden blivit en av Gävle kommuns viktigaste kulturella nav, med besökare från många andra städer och länder. Avsikten är att verket skall smälta in i och samspela med den särskilda rustika miljön som redan finns på gasklockeområdet och att konstverket därtill ytterligare skall belysa Gasklockornas funktion som en kulturell mittpunkt i Gävle stad. Verket bidrar således med ännu en nivå av upplevelse under besöket till Gasklockorna.

  Projektet är tänkt att genomföras av Gävle kommuns fristadskonstnär.

  Yrkanden

  Ordföranden yrkar bifall till förslaget till beslut.

  Marcus Lagerros (SD) yrkar på ett tillägg: Att Gävle kommun genomför en medborgardialog i samband med avsättningen från Stiftelsen Samfonden C D Forsmans minne & A Nygrens för att allmänheten skall inkluderas i denna process och att ha möjlighet att kunna påverka. Resultatet av medborgardialogen tar konstnären i sitt beaktande i skapandet av skisser som man får rösta på genom kommunens hemsida eller sociala medier.

  Ordföranden yrkar avslag på tilläggsförslaget.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att det bifalls.

  Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att det avslås.

  Reservationer

  Johan Hedlund (SD) och Marcus Lagerroos (SD) reserverar sig mot beslutet.

   

   

  Bilagor

 • Ordföranden informerar om digitalt nationaldagsfirande där stipendier delades ut, Kulturfrukost Cirkus utan gränser och kommande Kulturfrukost, cirkuspremiär Face First, visning av gasklockeområdet i samband med Å-draget, samt vernissage för utställningen ’Circus meets visual arts’ på Konstcentrum den 19 september. 

  Ordföranden informerar om inbjudan till en digital konferens - "En aktiv fritid - hur ger vi alla det valet?"

  Marcus Lagerros (SD) rapporterar om Å-draget.

  Johan Hedlund (SD) informerar om streetart i gångtunneln till Öster. 

  Petra C Jonsson, avdelningschef bibliotek, informerar om Bokmässan Play - en digital gratis mässa. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.