Hoppa över navigering
 •   1

  Beslutsärende: Upprop och val av justerare

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits den 10 mars 2022.

  Följande var närvarande:

  Helene Börjesson (MP)

  Christoffer Bastholm (S)

  Alexander Lindqvist (M)

  Berörda tjänstepersoner

 •   4

  Sektorchefen informerar

 •   6

  Informationsärende: Rapport jämlikhetskartläggning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet

 • Den större delen av Kulturskolan i Gävles verksamheter är avgiftsbelagd enligt fastlagda tariffer (se nedan). De olika taxorna appliceras utifrån undervisningsform och innehåll. Se även bilagan Taxor/avgifter till kulturskola i jämförbara kommuner som jämförelse.

  Befintliga tariffer på Kulturskolan i Gävle:

  • Instrumenthyra, 300 kronor.

  • Bild och form, cirkus, dans, film, foto, graffiti, teater, körsång, gitarr i grupp, piano i grupp, trummor och bas i grupp, ukulele i grupp, spela i band, 650 kronor.

  • Sång, instrument, musikupplevelse, Singer Songwriter. Kör ingår när du tar sånglektioner. Orkester eller ensemble ingår när du spelar ett instrument, 850 kronor.

  • Vuxenkör ”Sjung som du gör”, 900 kronor.

  • Fördjupningskurs musik, 1500 kronor. I verksamheten ingår huvudinstrument om 40 minuter, bi-instrument 20 minuter samt musikteori om 20 minuter (alternativt i grupp med längre lektionslängd).

  • Rabatter: syskonrabatt, 100 % från och med tredje barnet. Avdrag görs för barn med lägst kursavgift.  Bakgrund till föreslagna ändringar:

  Fastställa taxor för kulturskolans ensemble- och orkesterverksamhet.

  Ett antal elever önskar enbart delta i ensemble- eller orkesterverksamhet på Kulturskolan, dvs. ej också gå på enskild undervisning med vanligtvis tillhörande ensemble/orkester. Kulturskolan i Gävle saknar i dagsläget en fastställd taxa för dylikt önskemål om undervisning.

  Fastställa taxa där elev deltar i flera liknande kurser.

  Kulturskolan i Gävle saknar specifik taxa för deltagare som önskar att gå på flera liknande kurser. Det rör i huvudsak deltagare som går i dans och/eller cirkus. I dagsläget kan en danselev på Kulturskolan i Gävle till exempel gå på flera olika danskurser och endast betala för en kursavgift (650 kronor).

  Fastställa taxa för kursverksamheter där garanterat antal lektioner inte har möjliggjorts.

  Kulturskolan tar löpande in elever i verksamheten, kursavgifter betalas på terminsbasis. Möjlighet till att prova på ges vid två tillfällen.

  Kulturskolan garanterar totalt 25 lektioner för höst- och vårterminen under förutsättning att eleven själv är närvarande vid lektionerna, samt att kurs påbörjas vid Kulturskolans läsårsstart.

  Förklaring av beräkningsmodell ”60 kr/lektion”:

  Kostnad kurs för höst- och vårterminen:
  650 kr * 2 = 1 300 kr, alternativt 850 kr * 2 = 1 700
  Snittpris för kurs, 1 300 + 1 700/2 = 1 500 kr
  1 500 kr/25 = 60 kr.

  Fastställa möjlighet för elever från andra kommuner att delta i Kulturskolans kursverksamheter.

  När Kulturskolan låg under UG gavs möjligheten för elever som gick på skolor i Gävle, men som var skrivna i annan kommun, att obegränsat delta i Kulturskolans verksamheter.

  Tidvis önskar fortsatt elever som är skrivna i annan kommun att gå på Kulturskolan i Gävle. Det kan handla om barn och unga som är skrivna i andra kommuner i länet och har börjat på antingen en kommunal skola eller en friskola i Gävle.

  Kulturskolan i Gävle har sedan man bytt förvaltning (nu Livsmiljö Gävle), i huvudsak endast givit dessa elever plats i någon av gruppverksamheterna, förutsatt att grupperna inte har varit fulla. Man har inte tagit plats från elev skriven i Gävle som önskar gå på verksamheten. Det har handlat om ca tio elever under ett läsår. Eleverna har då betalat samma avgift som deltagare skrivna i Gävle.

 • Enligt stadgarna för Riksteaterföreningen Gävle Teaterförening har Gävle kommun rätt att utse en ledamot till föreningens styrelse. Kultur- och fritidsnämnden har av tradition använt sig av denna rätt och haft en ledamotsplats i Riksteaterföreningen Gävle teaterförenings styrelse en längre tid. Denna ledamot har utsetts av nämnden i samband med varje ny valperiod.

  Gävle teaterförening har ett avtal med Kultur och fritid som reglerar verksamheten. Verksamheten följs upp på årsbasis i ett möte mellan intendent för Gävle teater, teaterföreningens ordförande, ansvariga tjänstepersoner från Kulturavdelningen samt Kultur- och fritidsnämndens ordförande.

  Bedömningen är att det inte finns något som motiverar att Kultur- och fritidsnämnden utser en politiker som ledamot i Gävle teaterförenings styrelse. Det faktum att en jävssituation kan uppstå i samband med att beslut fattas om tilldelning av medel till förening där beslutsfattare innehar en styrelsepost utgör dessutom ett skäl till det här föreslagna beslutet. Kultur- och fritidsnämnden är däremot positiv till att adjungera en nämndsledamot om Gävle teaterförenings styrelse så önskar.

 • Föreningen Kulturum planerar för en utökning av sin verksamhet vid Brynäs torg och söker därför samverkansparter. Tanken är att utveckla en mötesplats med kafé och samarbete med biblioteksverksamheten samt Träffpunkt för seniorer. Verksamheten riktas i första hand mot invånare med annat modersmål än svenska. Biblioteksavdelningen ser en möjlighet att erbjuda någon form av tillfällig biblioteksverksamhet här under en period av två år. Därefter hoppas vi kunna ta med oss den aktuella målgruppen in i Agnes Kulturhus. Inhyrningen kommer därför endast att bli aktuell under en begränsad tid, för en tillfällig form av biblioteksverksamhet, under förutsättning att extern finansiering tillkommer. Det finns idag inte utrymme att göra detta inom befintlig budget.

 •   10

  Rapport från förtroendevalda

 • Nya ledamot i Kultur- och fritidsnämnden som ej har fått ett kontaktpolitikeruppdrag är följande:

  Anna Sundberg (SD)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.