Hoppa över navigering
 •   1

  Beslutsärende: Upprop och val av justerare

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits den 14 april 2022.
  Följande var närvarande:
  Helene Börjesson (MP)
  Christoffer Bastholm (S)
  Alexander Lindqvist (M)
  Berörda tjänstepersoner

 • Uppdrag – lokalförsörjning

  Inget nytt att delge

  Lägesrapport Agnes Kulturhus

  Logotype och layout för Agnes kulturhus är klar, liksom vilken image kulturhuset skall få.

  Fristad
  Fungerande organisation kring fristadsmottagandet i Gävle finns nu på plats och
  vi avvaktar besked om lägenhet för att sedan kunna sätta igång processen.

  Säkerhetsläget 2022

  •Gävle kommun följer läget genom att delta i det arbete och lägesuppdateringar som leds av staten genom Länsstyrelsen Gävleborg i vårt fall och vid eventuella lägesförändringar går vi alltid igenom och uppdaterar våra beredskap.

  •Vilken beredskapsgrad som finns kopplat till invasionen är en fråga för statliga myndigheter, idag är ingen beredskapshöjning påkallad.”

  •Deltar i avstämningar med Migrationsverket.

  Kulturskolan ordnar aktiviteter hela våren på torsdagar för flyktingbarn.

  Verksamhetsdialog 2022 1 juni

  Sommarlovsmedel
  För 2022 är det ännu oklart huruvida stadsbidrag kommer tilldelas kommunerna för lovaktiviteter.

  I syfte att möjliggöra trygga och inkluderande sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-19 år i Gävle kommun erbjuds fritidsgårdar, Rapatacs aktivitetscenter och socialt engagerade organisationer att söka stöd för aktiviteter som ska vara kostnadsfria, tillgängliga och inkluderande. Arrangerande organisation ska så långt det är möjligt underlätta för att alla barn ska kunna delta, oberoende av ekonomisk situation, och säkerställa att ingen diskrimineras.

  23 ansökningar har kommit in hittills.
   

 • Studiebesök med temat gestaltad livsmiljö till Uppsala den 20 maj med båda nämnderna på Livsmiljö. Programmet presenteras.

  Presentation kring hur Gävle kommun arbetar med gestaltad livsmiljö och vilka samarbetspartners man arbetar med.

   

   

 • Den regionala biblioteksverksamheten finns till för att främja verksamhetsutveckling, kvalitet och samarbete med målet att ge invånarna en  jämlik tillgång till litteratur, såväl information och biblioteksservice samt stöd och uppmuntran till informellt som formellt lärande.

  Den regionala kulturplanen 2023-2026 tydliggör Kultur Gävleborgs uppdrag. Kulturplanen identifierar prioriteringar som ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  Focusområden
  •bibliotek som arena och aktör för en stärkt demokrati

  •bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället

  •bibliotek som arena och aktör i ett kontinuerligt lärande

  •bibliotek som arena och aktör för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning

  •bibliotek som arena och aktör för miljömässig hållbarhet

 • Nytt för denna planperiod – giltighetstid på fyra år (tidigare tre år) samt tecknande av tvååriga uppdragsöverenskommelser (tidigare ettåriga) mellan varje kulturinstitution och Region Gävleborg.

  Regionala kärnprinciper i planen

  •Barns och ungas rätt till kultur (kultur för, med och av barn o unga är prioriterad)

  •Demokratiskt förhållningssätt

  •Jämlikhet

  •Kultursektorns integritet (åsiktsfrihet, yttrandefrihet o konstnärlig frihet)

  •Professionella kulturskapares och övriga kulturarbetares villkor

   

  Deadline för remissvar är den 31 maj. Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden beslutas på KoF-nämnden den 25 maj

 • Resultat per 2022-03-31 är + 8,8 mnkr jämfört med budget som är + 0,5 mnkr, vilket innebär
  en avvikelse på + 8,3 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen fram till mars består till dels av
  att personalkostnader understiger budget på grund av vakanser och pågående rekryteringar,
  men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den
  utsträckning som varit planerad samt att viss verksamhet enbart bedrivs under vår och sommar.
  Ett annat skäl till den positiva avvikelsen är medlems- och föreningsstöd som ännu inte har
  betalats ut, kommer att ske löpande under året. Övriga kostnader som bidrar till positiv
  avvikelse är begränsad verksamhet för Konserthuset och livsmedelsinköp för Gasklockorna samt
  Hemlingbystugans verksamheter och detta är en följd av pandemin. Även
  förbrukningsinventarier och kostnader för övrig verksamhet som inte har påbörjats ännu
  påverkar nämndens positiva överskott.


  Prognos på helår är en budget i balans, detta under försättning att utvecklingen med Covid-19
  fortsätter att trappas av och återgången till ett normalläge kommer som förväntat under våren
  och sommaren. Det innebära då att all vår verksamhet kommer att kunna vara tillgänglig och att
  prognosen blir som den planerade budgeten.
  En tillkommande osäkerhetsfaktor är det rådande säkerhetsläget i Europa. Det har hittills inte
  uppkommit några kända faktorer gällande säkerhetsläget kring situationen i Ukraina som kan
  att påverka oss rent kostnadsmässigt. Investeringsverksamheten följer planering för 2022, prognos därför som budget.

  Bilagor

 • En motion från Vänsterpartiet har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där
  förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska anlägga en inomhushall för boule i
  anslutning till det nybyggda allaktivitetshuset i Hedesunda.

  Bilagor

 • I Gävle kommun finns ett politiskt antaget program för social hållbarhet där målområdet om jämställda och jämlika villkor med programmålet Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla. Kultur och fritidsnämnden arbetar aktivt för att nå programmålet, men kvarstående utmaningar finns i att överbrygga social och ekonomisk utsatthet. En kartläggning och analys har därför genomförts på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med syfte att belysa om ojämlika villkor uppstår eller riskerar att uppstå inom verksamheter som sorterar under Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.

  Kartläggningen har genomförts av Startpoint Advisory och de presenterade sin rapport för Kultur- och fritidsnämnden den 22 mars 2022. Rapporten belyser huruvida villkoren för deltagande påverkas utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

  Kartläggningen är baserad på intervjuer med fokusgrupper och nyckelpersoner inom kultur- och fritidsverksamheterna i Gävle kommun. Inom ramen för kartläggningen har även tillgänglig statistik för de olika verksamheterna granskats. Resultaten från den kommunala verksamheten redovisas i ett tydligt system baserat på färgmarkeringar med tillhörande bedömning i text. Därutöver har nedslag gjorts i nationella undersökningar och forskning kring deltagande i olika former av kultur- och fritidsverksamheter för att lyfta fram beprövade arbetssätt och insatser som varit verkningsfulla för att minska ojämlikhet. Kartläggningen lyfter även fram lärdomar från tre andra kommuner som arbetar framgångsrikt för att minska ojämlikhet på vissa specifika områden. Dessutom presenterar kartläggningen ett antal utvecklingsförslag som förväntas ge en mer jämlik tillgång till kultur- och fritidsverksamhet i Gävle kommun.

  Uppföljningen av ’Kartläggning av ojämlika villkor inom kultur och fritid’ inleds omgående med målet att föreslå Kultur- och fritidsnämnden såväl kortsiktiga som mer långsiktiga insatser för en mer jämlik tillgång till de verksamheter som nämnden ansvarar för. Förslaget ska presenteras vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj 2022.

  Bilagor

 • I delegeringsordningen för kultur- och fritidsnämnden visas vilka beslutanderätter som kultur- och fritidsnämnden gett till tjänstepersoner och politiker. Löpande revideringar behöver ske för överensstämmelse med gällande lagstiftning och för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor Ändringar i dokumentet är angivet med understrykningar och gul färg.

  Ändringar i delegationsordningen har framför allt skett i kapitel 2.2 Ekonomi. Vid årsskiftet 2021/2022 har en granskning av avtalshantering gjorts i kommunen. Denna granskning har kommit fram till att kultur- och fritidsnämnden behöver förbättra sin delegeringsordning gällande avtalshantering. Önskemålen har varit följande:

  ” Begränsa antalet beställare/inköpare och sätt beloppsgränser.

  Därutöver rekommenderas kultur- och fritidsnämnden att skyndsamt säkerställa att beslut rörande inköp eller upphandling fattas av nämnden alternativt att beslutanderätten delegeras till berörd(a) beslutsfattare. ”

  Av denna anledning har vi uppdaterat upphandling av varor och tjänster vid direktupphandling. För att kommunen ska arbeta så likartat och juridiskt korrekt som möjligt har de nya delegationerna om upphandling arbetats fram med stöd av inköpsavdelningen

  Bilagor

 • Under hösten 2021 har ett fåtal förtroendevalda besökt både Gävle teater och Gävle konserthus. Coronapandemin har påverkat besöksantalet på samtliga kulturevenemang kraftigt likaså nämndens möjligheter att gå på evenemang.

  Rutinerna kring evenemangsbiljetter har reviderats inför våren 2022. Framledes kommer förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden att kunna besöka fyra scener och ta del av deras verksamhet en gång per scen på ett år.

  Efter besöken skall respektive förtroendevald lämna in en besvarad uppföljningsblankett till nämndsamordnaren. Förtroendevalda förväntas även berätta om sitt besök på nämnden under punkten Rapport från förtroendevalda.

  Uppföljningsblanketterna visar att

  Lokalens tillgänglighet var bra på Gävle teater.

  Service och bemötande var bra på Gävle teater.

  Säkerhet och trygghet var bra på Gävle teater.

  Din upplevelse av arrangemanget var bra och mycket bra på Gävle teater.  Lokalens tillgänglighet var bra på Gävle konserthus

  Service och bemötande var bra på Gävle konserthus

  Säkerhet och trygghet var bra på Gävle konserthus

  Din upplevelse av arrangemanget var bra på Gävle konserthus  Under hösten 2021 har följande biljetter utnyttjats.

  Gävle konserthus

  17 dec Gävle symfoniorkester med Janine Jensen 1 st biljett

  Gävle teater

  2 dec Fröken Elvis julshow 2st biljetter

  Bilagor

 • Bibliotekssamarbetet HelGe har gemensamma låneregler och avgifter. 2020-03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt förseningsavgifterna som ett led i arbetet med att minska smittspridning. Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak under denna tid och erfarenheten är positiv. Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla. HelGe-samarbetet har gemensamma låneregler och avgifter, men beslut om avskaffande av avgifter fattas i respektive kommun. Förslaget om att avskaffa förseningsavgifter implementeras endast om alla kommuner fattar ett sådant beslut.  Bakgrund
  Folkbiblioteken i Gävle ingår i HelGe-samarbetet som är ett regionalt folkbibliotekssamarbete där alla regionens tio kommuner samarbetar med gemensam bibliotekskatalog, gemensam webb och gemensamma låneregler och avgifter. Samarbetet tillgängliggör alla kommunernas samlade mediebestånd till invånarna.

  HelGe-samarbetet avskaffade tillfälligt förseningsavgifterna (2020-03-18) som ett led i arbetet med att minska smittspridning. Erfarenheterna från den här tiden har aktualiserat frågan om behovet av förseningsavgifter och huruvida de fyller sin funktion.

  Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla.

  Tendensen i Sverige är att allt fler kommuner ser över möjligheten att ta bort förseningsavgifter och i vissa fall till och med räkningar för förkomna medier. Några exempel är Karlskoga, Söderköping, Boxholm och Mjölby. Även Göteborg och Malmö överväger att fortsätta med borttagna avgifter.  Förseningsavgifter

  Förseningsavgifter i HelGe-samarbetet är idag 1 kr/dag/media med undantag av tevespel där avgiften är 10kr/dag. Avgifterna gäller från 18 år. Barnmedia är redan avgiftsfritt.  Erfarenheten av tillfälligt avskaffade avgifter under pandemin visar att avgiften inte längre tjänar sitt syfte som incitament att återlämna böcker i tid. Förseningsavgifterna fungerar i stället som en kontrollavgift. Detta gör att avgifternas syfte inte uppnås utan det skapar en konfliktyta mellan personal och låntagare. Därför vill vi arbeta tillitsbaserat och lita på att medborgarna lämnar tillbaka det som lånas uppnår vilket också skapar en bättre arbetsmiljö för våra biblioteksmedarbetare.

  När lånetiden har gått ut kommer låntagarna precis som nu få upp till tre påminnelser om att lämna tillbaka. Skillnaden är att vi inte kommer att lägga på en förseningsavgift utan ha förtroende att det man lånat lämnas tillbaka.

  Lämnas torts påminnelser inte det man lånat tillbaks kommer lånekortet spärras och en faktura att skickas ut för ersättning av medier, precis idag.  Konsekvenser

  Risk finns att färre böcker återlämnas i tid och köerna blir längre. Men erfarenheten från de bibliotek som prövat avgiftsfritt är att det inte märks någon betydande skillnad.

  Förseningsavgifterna budgeteras ofta till folkbibliotekens verksamhet och tas avgifterna bort så minskar bibliotekens intäkter, men avskaffandet av förseningsavgifter minskar också den administrativa tiden för bibliotekspersonalen och därigenom kostnaden. Hur mycket detta påverkar skiljer sig åt mellan kommunerna. En positiv effekt kan vara att biblioteken inte budgeterar sin verksamhet på en straffavgift utan på verksamhetens faktiska kostnader.

  År 2020 var total intäkt 95 tkr från 2020-03-18 endast intäkt för ej återlämnat.

  År 2021 totalt intäkt 103 tkr som är ersättning för ej återlämnade medier.

  Vi har också kostnader för kontanthantering både för hämtning av kontanter och för administrativa kostnader i form av arbetstid.

  Bilagor

 • Kontaktpolitikerträffar planeras inför hösten 2022. Tidsplan för träffarna föreslås hållas enligt följande:

  Biblioteksverksamhet 24 augusti 2022 kl 16-18.00

  Konserthus & Symfoniorkester 31 augusti 2022 kl 18-19.00

  Konst & kultur 28 september 2022 kl 16-18.00

  Friluftsliv & Hållbar idrott 2 november 2022 kl 15-17.00

  Fritidsgårdsverksamhet 30 november 2022 kl 16-18.00

 • Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden som saknar kontaktpolitikeruppdrag är
  följande:


  Patrik Carlsten (M) ersättare

 • Bilagor

 • Åsa Norling (SD) har slutat i kultur- och fritidsnämnden och därmed även i stipendiekommittén. Därmed behöver en ny ledamot väljas in i stipendiekommittén.

  Stipendiekommittén utser stipendiater till bl.a. allmänna kulturstipendier varje år och föreslår nämnden besluta bl.a. vem som skall få Gävle kommuns kulturpris. Stipendiekommittén träffas två gånger per år. En gång per termin.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.