Hoppa över navigering
 •   1

  Beslutsärende: Upprop och val av justerare

 • Föredragningslista för kultur- och fritidsnämnden den 28 september 2021

  §1 Beslutsärende: Upprop och val av justerare

  §2 Beslutsärende: Fastställande av föredragningslistan

  §3  Informationsärende: Besök av Gävle Ryttarsällskap

  §4 Anmälan av ordförandeberedningen

  §5 Informationsärende: Sektorchefen informerar

  §6 Informationsärende: Rapport El Sistema

  §7 Informationsärende: Gävlit- Gävle litteraturfestival

  §8 Beslutsärende: Delårsrapport 2 år 2021 med årsprognos för Kultur- och fritidsnämnden

  §9 Beslutsärende: Internkontrollrapport delår 2, 2021 för Kultur- och fritidsnämnden

  §10 Beslutsärende: Hyresreduktion till kultur- och fritidsnämndens hyresgäster i samband med Corona

  §11 Beslutsärende: Konserthuset- Investering Kök och lastkaj  

  §12 Beslutsärende: Fyllnadsval

  §13 Beslutsärende: Uppdatering av av förtroendevaldas kontaktpolitikeruppdrag

  §14 Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

  §15 Beslutsärende: Redovisning av delegationsbeslut 2021

  §16 Anmälningsärenden

 •   3

  Informationsärende: Besök från Gävle ryttarsällskap

 •   4

  Anmälan av ordförandeberedning

 •   5

  Informationsärende: Sektorchefen informerar

 •   6

  Informationsärende: El Sistema

 •   7

  Informationsärende: Gävlit- Gävle litteraturfestival

 • Delårsrapport 2 år 2021 omfattar verksamhetsrapport per den sista augusti år 2021 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan år 2021 har uppfyllts.
  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet UBW (Agresso) och visar Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat per 31 augusti år 2021.

  Bilagor

 • Internkontrollplanen för Kultur- och fritidsnämnden är framtagen utifrån riktlinjer från Styrning och stöd och den så kallade COSO-modellen med en risk och konsekvensanalys. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

  Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2021. Vid delår 2 har 7 av totalt 13 kontrollmoment genomförts. Resterande kontrollmoment genomförs vid helårsbokslutet. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

  Bilagor

 • För att stödja lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av Covid-19 beslutade regeringen år 2020 att avsätta medel till stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Under år 2020 beviljades Gavlefastigheter AB statligt hyresstöd till utsatta branscher på grund av Covid-19 vilket genererade hyreskompensationen till Kultur- och fritidsnämnden med 50% av hyran under april-juni. I samband med detta medgavs hyresreduktion liknande den nämnden erhållit till nämndens hyresgäster, dvs 50% av hyran under samma period.  För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen beslutat om att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs under år 2021. Gavlefastigheter ansökte och beviljades under våren statligt stöd vilket i sin tur generade hyreskompensation för Kultur- och fritidsnämnden med totalt 7,9 mnkr.  För att underlätta för Kultur- och fritidsnämndens hyresgäster under tid med begränsade möjligheter som en följd av Corona föreslås en liknande hyresreduktion motsvarande 50% av hyran under juli år 2020 till och med juli år 2021 dvs 13 månader. För några få hyresgäster där verksamheten under perioder varit helt obefintlig på grund av restriktioner i samband med Corona beviljas 100% hyreskompensation för de perioderna. Total kostnad för nämnden ca 1,7 mnkr.

  Bilagor

 • Köket vid Gävle Konserthus har inte åtgärdats sedan 1998 och när behovet av renovering blev akut fattades beslut om att projektera för en verksamhetsanpassning. Under projekteringen uppdagades även ett behov av en ytterligare lastkaj då konserthus och restaurang idag delar samma lastintag. Något som inte är förenligt med god livsmedelshantering.

  Ur ett bygglovsperspektiv var det nödvändigt placera den nya lastkajen på bekostnad av befintliga ytor bakom scenen vilket leder till ytterligare anpassningsbehov inom ramen för projektet.

  Gävle Konserthus är förutom regionens främsta musikscen en av Gävles viktigaste kongress/mötes och konferenslokaler. Betydelsen av mötesindustrin är oomtvistad. Förutom att vara en viktig del av en växande stad så genererar mötesindustrin idag intäkter som vida överstiger den reella intäkt som själva bokningen av lokal innebär.

  För att initialt bibehålla och i nästa steg expandera och utveckla Konserthusets mötesverksamhet är det av yttersta vikt att möjliggöra en verksamhetsanpassning enligt ovan. Mötesverksamheten är en viktig grundparameter för den så kallade självfinansieringsgraden och incitament för att möta kommande effektiviseringar.

  Förändrade förutsättningar i projektet kopplat till lagstiftning inom livsmedel och bygglov samt stigande materialpriser i samband med Corona innebär en kostnadsökning för investeringen kök och lastkaj från 15 mnkr till ca 35 mnkr. Tillkommande hyra på grund av ökad investeringsnivå för kök och lastkaj med 20 mnkr ger ca 1,8 mnkr i högre hyra.

  Investeringen genererar förutom en möjlighet till ökade intäkter från möten och konferenser även en viss ökning av hyresintäkt från restauratör vid Gävle konserthus.

  Bilagor

 • Gästriklands kulturhistoriska förening har en ledig styrelseledamotsplats.

 • Under senaste nämndsammanträde saknades två nya ledamöter som nämnden vill ge chansen att gå med i någon av 5 kontaktpolitikergrupper.

 •   14

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 •   16

  Anmälningsärenden 2021

 • 2021 års Kulturting Gävleborg

  I år samarrangeras kulturtinget med Ockelbo kommun och hålls på Perslundaskolan i Ockelbo lördag 23 oktober.

  Temat är Omställning - om kultur och hållbarhet. Hur behöver kulturområdet arbeta tillsammans för att få konst och kultur att åter blomstra i Gävleborg efter nästan två år av en global pandemi? Kulturen står också mitt i en hållbarhetsomställning som kräver nya typer av samarbeten och satsningar för kulturell, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vilken roll tar kulturen och vilken roll kan kulturen spela i den omställningen?

  Dagen bjuder på föreläsningar, samtal, workshops och en mässa där din verksamhet kan visa upp vad ni arbetar med.

   

  Kulturfrukost i Gävle

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.