Hoppa över navigering
 • På grund av den pågående Covid-19 pandemin hålls kultur- och fritidsnämndens sammanträde på distans via teams. Ordförande godkänner att föredragare och ersättare är med digitalt.

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Informationsärende: Anmälan av ordförandeberedning

 •   4

  Informationsärende:Harnäs Simsällskapet på besök

 •   5

  Sektorchefen informerar

 •   6

  Informationsärende:Konserthuset

 •   7

  Informationsärende: Taxor utanför Gävle kommun

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska tillåta hundar på hälften, om inte alla av kommens offentliga friluftsbad.

  Förslagsställaren lyfter att det finns många hundar registrerade i kommunen och under sommarperioden 1 maj till 30 september är inte hundar välkomna till de offentliga friluftsbaden. Förslagsställaren föreslår att hälften, om inte alla av badplatserna, bör ha en avskild del där hundar är välkomna.

  Tack vare allemansrätten finns det många olika platser i Gävle kommun att bada med sin hund. Med bakgrund till allemansrätten och alla de naturliga bildade badstränder som finns i Gävle kommun anser inte Livsmiljö Gävle att det är aktuellt att tillåta hundar på hälften eller samtliga av Gävle kommuns offentliga friluftsbad.

  Däremot ser Livsmiljö Gävle positivt på förslaget om att tillåta hundar på fler kommunala friluftsbad och föreslås att öppna upp de två kommunala friluftsbaden Storsand och Hilleviksbadet för hundar.

  Livsmiljö Gävle föreslås att inför sommarsäsongen 2022 utreda vilka förhållningsregler som ska gälla för respektive badplats. Livsmiljö Gävle föreslås dessutom att uppdatera med korrekt information gällande hundar och friluftsbad i samband med att nästa revidering av Gävle kommuns ordningsföreskrifter sker. Efter att Gävle kommuns ordningsföreskrifter gällande hundar och friluftsbad är uppdaterad och beslutad av Kommunfullmäktige, kan också de två planerade friluftsbaden välkomna hundar.

   

  Bilagor

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska tillåta hundar på fler av kommunens offentliga friluftsbad. 

  Förslagsställaren lyfter att det idag endast finns två badplatser i kommunen där hunden är välkommen. Fler hundbadplatser behövs för att öka tillgängligheten för att bada tillsammans med sin hund oavsett var man bor i kommunen.

  Livsmiljö Gävle ser positivt på förslaget att tillåta hundar på fler kommunala friluftsbad. Storsand och Hilleviksbadet är två av Gävle kommuns offentliga friluftsbad som Livsmiljö Gävle föreslår att ska tillåta hundar.

  Livsmiljö Gävle föreslås att inför sommarsäsongen 2022 utreda vilka förhållningsregler som ska gälla för respektive badplats. Livsmiljö Gävle föreslås dessutom att uppdatera med korrekt information gällande hundar och friluftsbad i samband med att nästa revidering av Gävle kommuns ordningsföreskrifter sker. Efter att Gävle kommuns ordningsföreskrifter gällande hundar och friluftsbad är uppdaterad och beslutad av Kommunfullmäktige, kan också de två planerade friluftsbaden välkomna hundar.

  Bilagor

 • Enligt SFS 2013:801, (t.o.m. SFS 2019:961) 17 § är kommuner och regioner skyldiga att anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Planen ska enligt lagstiftaren ge en aktuell samlad överblick över biblioteksverksamheterna i kommunen – helst med alla bibliotekstyper i kommunen samlade i en och samma plan. Detta för att kommunen ska kunna ha överblick och för att gynna samverkan. En biblioteksplan kan likställas med ett kommunalt program. Syftet med biblioteksplanen är att genom politiska beslut slå fast ansvarsfördelningen för de olika biblioteken samt formulera på vilket sätt folkbibliotekens verksamhet ska utvecklas, samt skapa gemensamma utgångspunkter för folkbiblioteksverksamheten i kommunen.

  Kultur- och fritidsnämnden antog 2018-02-06 nuvarande biblioteksplan som gäller 2018-2021. I planen anges att den ska revideras var fjärde år. Det nya förslaget till biblioteksplan kallas för biblioteksprogram och är en reviderad form av den tidigare biblioteksplanen 2018-2021 och är tänkt att gälla från år 2022-2025.

  Bilagor

 • En årlig översikt av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har gjorts och några revideringar föreslås.

  På sid 6 gällande utlandsresor har verksamhetschefen på verksamheten Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester ett behov av att kunna på delegation fatta beslut om för verksamheten relevanta och nödvändiga utlandsresor. Verksamheten har omfattande internationella kontakter vilket innebär behov av att med kort framförhållning kunna genomföra utlandsresor för möten med agenturer och internationella nätverk.

  Gävle Symfoniorkester är idag en orkester i det europeiska toppskiktet med regelbunden turnéverksamhet.

  På sid 8 är en del av texten borttagen och ett litet tillägg har lagts fram på punkt 3.5. Det har behövts för att tydliggöra omarbetade regler för kulturavdelningen stöd.

  I punkten 3.5 står det att enhetschef får ge 4 prisbasbelopp och år, det beror på att det kan förekomma projekt som pågår i flera år.

  Bilagor

 • I Gävle kommun finns ett politiskt antaget program för social hållbarhet där målområdet om jämställda och jämlika villkor med programmålet Gävle kommun skapar förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för alla. Kultur och fritidsnämnden arbetar aktivt för att nå programmålet, men kvarstående utmaningar finns i att överbrygga social och ekonomisk utsatthet.

  En kartläggning och analys ska därför genomföras på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med syfte att belysa om ojämlika villkor uppstår eller riskerar att uppstå inom verksamheter som sorterar under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Kartläggningen ska slutredovisas till Kultur- och fritidsnämnden senast den 2022-01-15

  Bilagor

 •   14

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 •   15

  Uppdatering av förtroendevaldas kontaktpolitikeruppdrag

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.