Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av beredning 9 maj

 •   5

  Informationsärende - Förvaltningschef informerar

 • Delårsrapport 1 2018 omfattar verksamhetsrapport per sista april 2018 med måluppfyllelse enligt den balanserade styrningen med ett ekonomiskt resultat samt en helårsprognos.

  Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Kommunledningskontorets anvisningar och redovisar hur målen i verksamhetsplan 2018 har uppfyllts för perioden.

  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till april 2018.

  Bilagor

 • Förslag till regional kulturplan för Gävleborg 2019–2021 har inkommit till Gävle kommun och Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att yttra sig över förslaget för kommunens räkning. Region Gävleborgs ambition med den regionala kulturplanen är att beskriva hur kulturaktörer med regionalt uppdrag, i samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare, kan berika och utveckla länets konst- och kulturliv samt möta samhällsutvecklingen.  Kultur & fritid Gävle ger i yttrandet synpunkter på: Region Gävleborgs ansvar i arbetet med internationellt samarbete, att det bör finnas en högre ambitionsnivå kring exempelvis specifika satsningar då de tvingande beskrivningar för kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag inte ska upplevas som begränsande, vikten av att den regionala kulturgarantin lever kvar då kommunerna har olika förutsättningar och inriktningar, samt att ett förtydligande av roller och ansvar inom Helge-samarbetet då det idag råder olika uppfattningar om vad regionens roll är.  Processen i sig har präglats av goda möjligheter att påverka (dvs delaktighet) från kommunala aktörer (både förtroendevalda och tjänstemän), vilket har varit värdefullt och viktigt. För Gävle kommun är det regionala perspektivet viktigt oavsett verksamhetsområde, och det gäller i högsta grad kulturen.

  Bilagor

 • Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, har tagit fram ett förslag till medarbetarpolicy. Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över förslaget.

  Avsikten har varit att uppdatera den nuvarande personalpolicyn så den möter dagens och framtidens behov samt bidrar till tydlighet i förutsättningar och förväntningar för Gävle kommun som arbetsgivare. Medarbetarpolicyn utgör grunden för Gävle kommun-koncerns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.  Synpunkter från Kultur & fritid Gävle

  Medarbetarpolicyn fångar upp de behov som finns i kommunkoncernen och är en bra utveckling av personalpolicyn.

  Fokus ligger på uppdrag och verksamhet och beskriver Gävle kommunkoncerns erbjudande till medarbetare på ett bra sätt, samtidigt som även krav och förväntningar är tydligt uttalat. Att policyn är förkortad jämfört med den tidigare är positivt.

  Den är lätt att ta till sig och bedöms kunna fungera som en god grund i det praktiska arbetet.

  Sammantaget ställer sig Kultur & fritid Gävle positiva till den uppdaterade medarbetarpolicyn.

  Bilagor

 • Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter då den nu

  gällande personuppgiftslagen (PuL). En av förordningens paragrafer innebär att

  alla myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är en

  intern tillsynsfunktion för att tillgodose myndigheternas efterföljande av

  dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är

  kommunala förvaltningsmyndigheter och är som regel personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamheter.  Av dataskyddsförordningens artikel 39 framgår att dataskyddsombudet skall ha

  minst följande uppgifter:

  a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller

  personuppgiftsbiträdet och de anställda som handlar om deras skyldigheter enligt

  denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds

  bestämmelser

  b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller

  medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges

  eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet

  ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i

  behandling och tillhörande granskning

  c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd

  och övervaka genomförandet av den

  d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten

  e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör

  behandling, inbegripet förhandssamråd, och vid behov samråda i alla andra frågor.

  Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra

  uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. Ett dataskyddsombud får vara ombud

  för flera myndigheter. Dataskyddsombudet uppgifter kan utföras av en fysisk

  person, en organisation eller en grupp.


  Dataskyddsenheten kommer bestå av ett antal medarbetare med relevant kompetens som ska fungera som dataskyddsombud för kommunens myndigheter samt kommunkoncernens bolag och förbund. Dataskyddsenheten kommer att vara organiserad på administrativa avdelningen. Kontaktuppgifter till Gävle kommuns dataskyddsombud skall anmälas till Datainspektionen.

  Bilagor

 •   10

  Beslutsärende - Val av kontaktpolitiker för framtidens stadsbibliotek

 •   11

  Beslutsärende - Ejva Damms stipendium 2018

 •   12

  Beslutsärende - Gävle kommuns kulturpris 2018

 •   13

  Informationsärende - Honnörsstipendier 2018

 •   14

  Informationsärende - Allmänna kulturstipendier 2018

 •   15

  Informationsärende - Bo Lindes stipendium 2018

 •   16

  Informationsärende - Policy för caféverksamhet i kommunala idrottsanläggningar

 •   17

  Informationsärende - Reklampolicy för kommunala idrottsanläggningar

 •   18

  Informationsärende - Street Art-projekt

 •   19

  Informationsärende - Översyn av fritidsgårdsverksamheten

 •   20

  Informationsärende - Lokalstrategi Kultur & fritid

 •   21

  Informationsärende - Rapport från förtroendevalda

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.