Hoppa över navigering
 • På grund av den pågående Covid -19 pandemin hålls kultur- och fritidsnämndens sammanträde på distans via teams. Ordförande godkänner att samtliga ledamöter förutom presidiet är med digitalt.

 • Föredragningslista för Kultur- och fritidsnämnden den 24 augusti 2021

  §1 Beslutsärende: Upprop och val av justerare

  §2 Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

  §3 Anmälan av ordförandeberedning

  §4 Informationsärende: Sektorchefen informerar

  §5 Informationsärende: Ekonomisk månadsrapport 2021

  §6 Informationsärende: Utredning driftsformer

  §7 Informationsärende: Digital justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll

  §8 Beslutsärende: Yttrande över motion " Avbryt samarbetet med Ibn Rushd och stoppa stödet från Gävle kommun"

  §9 Beslutsärende: Remiss Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023-2025

  §10 Beslutsärende: Förändring disponering av fondmedel

  §11 Beslutsärende: Fyllnadsval av kontaktpolitikeruppdrag

  §12 Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

  §13 Beslutsärende: Redovisning av delegationsbeslut 2021

  §14 Anmälningsärenden 2021

   

 •   3

  Anmälan av ordförandeberedning

 •   4

  Informationsärende: Sektorchefen informerar

 • Resultat per 2021-07-31 är +4,76 mnkr. Prognos för helår är -0,6 mnkr. Prognosen är osäker då den består av uppskattningar av hur mycket och hur länge pågående Pandemi kommer att påverka verksamheterna. Den 15 juli lättades en del restriktioner. Prognosen innefattar den nya hyresreduktionen som staten har återinfört år 2021.

  Covid -19

  Inför månadsrapportering har nämnderna uppmanats att redovisa: Vilka åtgärder genomförs för att hantera Covid-19 vilka är de ekonomiska effekterna?

  Ett flertal åtgärder har genomförts för att hantera Covid -19 inom nämndens verksamheter. Bland annat stödpaket under föregående år åt lokalt näringsliv, framflyttat förfallodag, och anstånd vilket kan leda till kundförluster på sikt om föreningar eller företagens betalningsförmåga minskar pga Covid-19.

  Inställd vattengympa för att säkra bemanning vid simskola, inställd öppen förskola, Biblioteken ställer om till digitala kanaler, hemkörning av böcker till riskgrupper. Jämkning av hyra för hyresgäst konserthuset. Kulturaktörer i kommunen har möjlighet till ansöka om ett särskilt stöd. Den 1 juni öppnade Fjärran höjder och Valbobadet för allmänheten med begränsningar. Den 15 juli hävdes fler restriktioner som berör badhus, gym och andra verksamheter.

  Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter pga av regeringsbeslut av begränsning av sammankonster)

   Covid-19 påverkar nämndens intäkter negativ för arrangemang och mötesverksamhet hos Konserthuset och Gavlehov. Ett flertal bokade arrangemang hos Gasklockorna har avbokats. Biljettintäkter hos badhusen minskar som en följd gällande restriktioner. Hemlingbystugan har minskade försäljningsintäkter. På grund av inställd verksamhet så är en del planerade kostnader under perioden lägre.

  Total ekonomisk påverkan av Covid-19 prognos -8,6 mnkr (exkl statliga stöd och hyresreduktion)

  Coronaeffekt för Konserthuset i form av minskade intäkter och lägre kostnader som en följd av inställda konserter, arrangemang och uthyrda lokaler. +0,8 mnkr

  Inställda arrangemang vid Gasklockorna prognos -2,0 mnkr. Färre besökare vid badanläggningar, minskade intäkter hyra för fritid prognos -7,4 mnkr

  Hur kan nämnd säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

  En del effektiviseringsarbeten gällande lokaler är redan genomförda medan det för pågående åtgärder finns risk för förseningar. Genomförda effektiviseringar under föregående år är avyttring av Folkets hus i Norrsundet samt uppsägning av Lurbergsgården i Hedesunda. Kamp och kraftsporthuset är avyttrat.  Överlämnande av Sjömanskyrkan till förening i början på år 2021.

  Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter.

  Planerade effektiviseringsåtgärder gällande lokaler riskeras att försenas då det i dagsläget är svårt att driva processen framåt med föreningar som i sin tur drabbas av Covid-19. Förseningen kommer ju längre tiden går att påverka resultatet mer och mer negativt. Arbetet kring eventuell försäljning av Älgsjön förskjuts och kommer inte att avslutas under år 2021

   

  Bilagor

 • Utredning pågår i ärendet.

 • Motionen Avbryt samarbetet med Ibn Rushd och stoppa stöd från Gävle kommun (21KS185) har kommit in till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget på remiss till Kultur- och fritidsnämnden som får tillfälle att yttra sig. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att Gävle kommun avslutar allt samarbete med Ibn Rushd och att Gävle kommun stoppar framtida utbetalningar till Ibn Rushd.

  Livsmiljö Gävles motivering och bedömning

  I det kulturpolitiska programmet slås fast att studieförbunden utgör en viktig del av kulturens infrastruktur som möjliggör invånarnas tillgänglighet till och delaktighet i kulturlivet. Gävle kommun har utvecklat dialogen med studie-förbunden de senaste åren.

  Ibn Rushd är ett av de yngsta och minsta studieförbunden i Sverige. Folk-bildningsrådet, som fördelar det statliga stödet till folkbildning, granskade Ibn Rushd under 2019. Rapporten lyfter fram att Ibn Rushd lyckas nå många målgrupper som få andra når. Deltagarna består till stor del av personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden, har utomeuropeisk härkomst, är kort-tidsutbildade eller nyanlända.

  I rapporten framkommer kritik mot studieförbundet som Folkbildningsrådet sett allvarligt på. Ibn Rushd gavs i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med de identifierade problemen. Åtgärdsplanen behandla-des av Folkbildningsrådets styrelse som gjorde bedömningen att Ibn Rushd tar kritiken på stort allvar och anstränger sig för att gå till botten med den. Folkbildningsrådet har därmed ansett att Ibn Rushd fortsatt är berättigade till det statliga stödet till studieförbunden.

  2021 kom ytterligare en rapport från Folkbildningsrådet med förslag på åt-gärder för att motverka fel och fusk inom samtliga studieförbund, och som föregicks av en begäran av utökad internkontroll hos studieförbunden.

  I Gävle kommun uppfyller tio studieförbund med statligt stöd villkoren för bidrag, varav Ibn Rushd är ett av de mindre förbunden. Studieförbund med stöd från Gävle kommun ska vara godkänt av Folkbildningsrådet, ha verk-samhet i Gävle kommun och inkomma med bland annat verksamhetshand-lingar och ekonomisk redovisning varje år. 2020 fick Ibn Rushd 80 916 kr i verksamhetsstöd av den totala summan på 2 650 001 kr som fördelades mel-lan studieförbunden i Gävle kommun.

  Det kommunala bidragets fördelning baseras på en modell som nyligen revi-derats i dialog med studieförbunden. Nuvarande beräkningsgrund utgörs av statistik för de tre närmast föregående åren. Statistiken bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV – som ägs av Folkbild-ningsrådet. Registret administreras av Statistiska Centralbyrån, SCB.

  Bidraget från Gävle kommun kommer från och med 2022 fördelas mellan studieförbunden enligt följande modell som beslutades av Kultur- och fri-tidsnämnden 25 maj 2021 (beräkningen kommer att göras med 2020 och 2021 undantagna från underlaget pga. pandemin):

  • Studiecirklar: 70 % (50 % deltagare och 50 % studietimmar)

  • Annan folkbildningsverksamhet: 10 % (50 % deltagare och 50 % stu-dietimmar)

  • Kulturarrangemang: 20 % (antal kulturprogram)  Gävle kommun samarbetar med Region Gävleborg för samsyn kring studie-förbundsfrågor. En extern granskare ska på uppdrag av Region Gävleborg genomföra en fördjupad genomlysning och kontroll under tre år av alla stu-dieförbund som uppbär bidrag inom regionen och där Ibn Rushd ingår, med start 2021. Livsmiljö Gävle kommer att ta del av denna granskning.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att det saknas saklig grund för att avsluta allt samarbete med och stoppa framtida utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd då de uppfyller villkoren för kommunalt bidrag till studie-förbund.

  Bilagor

 • I beslutad kommunplan för innevarande år finns en utblick för de närmast kommande åren både såvitt gäller mål och ekonomiska ramar.

  Trots att de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna i princip redan är lagda ges nämnderna en möjlighet att ytterligare utveckla och beskriva möjliga handlingsvägar för att nå en ekonomi i balans.

  Nämnden har möjlighet att lämna kommentarer till ekonomiska ramar beslutad i kommunplan år 2021.

  Finns ändrade förutsättningar för nämnden jämfört med kommunplan 2021 som påverkar verksamheten på kort eller lång sikt till exempel avseende lagstiftning, nya trender, volymer mm kan även detta belysas.

  I underlaget inför yttrandet ingår innevarande års kommunplan, nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljningar, omvärldsbevakning samt förväntad utveckling på kort och lång sikt.

  Bilagor

 • Stiftelsen samfonden C D Forsmans minne och A Nygrens donation har gett fondmedel till renovering av Migrationsmonumentet som idag är magasinerat. Renoveringen kommer ej att genomföras under 2021 på grund av prioritering av offentliga verk som idag är placerade i utomhusmiljö samt begränsad tillgång på konservatorer med specialistkompetens. Renoveringen och utplacering av verket planeras istället till 2022. Kulturavdelningen önskar använda beviljade medel till pågående renovering av Priapos trädgård samt kommunikationsinsatser i samband med nylanseringen av konstverket. Konstnären Ingo Vetter är involverad i planeringen av dessa insatser.

  Om Priapos:

  På väg in mot Gävle centrum, i rondellen vid Trafikplats Gustavsbro, står sedan 2009 Ingo Vetters verk ”Priapos trädgård”. I grekisk mytologi var Priapos trädgårdens beskyddare och att placera en herm eller staty i form av Priapos var vanligt i trädgårdar i hela Europa ända fram till 1800-talet. Över statyn kastade man sedan röd färg. Den rosa bilen är en samtida symbol med anknytning till den omgivande trafiken, och genom den rosa färgen till andra offentliga verk i Gävle som ”Det femte elementet” i Norra rondellen och ”Pyloner” på Stortorget. Med ”Priapos trädgård” har Gävle en väktare som vakar över Gävles trädgårdsrikedom. ”Priapos trädgård” är inte finansierad av skattemedel utan genom privata donationsfonder för konstnärlig gestaltning. Idag, 12 år efter installationen, är konstverket en samtida skulpturikon med absolut behörighet till framtidens kulturarv.

 • Följande politiker har valts in i nämnden under våren 2021 och saknar kontaktpolitikeruppdrag.

  Irene ferm (V)

  Samuel Nilsson (KD)

  Mårten Björn Andersson (L)

  Naome Ruzidana (L)

   

  De uppdrag som är lediga idag är följande:

  fritidsgårdsverksamhet 1 plats

  biblioteksverksamhet 1 plats

  friluftsliv och hållbar idrott 1 plats

  konserthus och symfoniorkester 1 plats

 •   12

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 •   14

  Anmälningsärenden 2021

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.