Hoppa över navigering
 •   1

  Beslutsärende: Upprop och val av justerare

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits den 8 februari 2024.

  Följande närvarade:

  Helene Börjesson (MP)

  Niclas Bornegrim (M)

  Berörda tjänstepersoner

 •   4

  Sektorchefen informerar

 •   5

  Informationsärende: RF Sisu

 •   6

  Informationsärende: Civilt försvar

 •   7

  Informationsärende: Kulturskolan

 •   8

  Informationsärende: Återbetalning av studieförbundsbidrag

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden den 21 november 2023. Förslaget som innebär att bygga en fullstor idrottshall i Bomhus ska behandlas i Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har att besluta om förslaget.

   

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun bygger en fullstor idrottshall i Bomhus.

   

  Livsmiljö Gävle förstår förslagsställarens önskemål och att en hemarena kan ge positiva känslor av tillhörighet för ett område. Bedömningen är att förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet inomhus i Bomhus finns och att närliggande fullstora anläggningar kan komplettera vid tävlingstillfällen på högre nivåer. Att anlägga en ny arena är kostsamt både på kort och lång sikt. Byggnationen är i relation till andra identifierade investeringsbehov inte prioriterad.

  Livsmiljö Gävle föreslår Kultur- och fritidsnämnden att avslå e-petitionen, men att Livsmiljö Gävle fortsätter bevaka ett framtida behov.

   

  Bilagor

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden den 26 oktober 2023. Förslaget som innebär att bygga en anpassad ishall för konståkning ska behandlas i Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har att besluta om förslaget.

   

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun bygger en ishall som är utrustad med No Fall-sele.

   

  Livsmiljö Gävle är medvetna om den höga efterfrågan på istider från olika målgrupper. Att bygga en ny ishall är i dagsläget inte prioriterat. Behovet av en No Fall-sele är sedan tidigare identifierat. En sådan investering är planerad under 2024 och installeras i befintlig anläggning.

  Livsmiljö Gävle föreslår Kultur- och fritidsnämnden att avslå e-petitionen, men att Livsmiljö Gävle fortsätter pågående arbete för att möjliggöra aktiviteter på is för fler målgrupper.

   

  Bilagor

 • En e-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Hemlingbystugans dam- och herrbastu bör öppnas upp några dagar i veckan.

   

  Förslagsställaren har önskemål om att herrarnas bastu ska vara öppen måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-18 och damernas bastu ska vara öppen tisdagar och torsdagar kl. 10-18.

   

  Livsmiljö Gävle har under hösten undersökt olika alternativa lösningar för bastun i Hemlingbystugan. Med bakgrund till att kommunen även under 2024 ska minska el- och energiförbrukningen men samtidigt bidra med fritidsaktiviteter har Livsmiljö Gävle från och med december tagit beslut om att öppna upp dam- och herrbastun i Hemlingbystugan två dagar i veckan.

   

  Damernas och herrarnas bastu kommer att vara öppna på måndagar samt torsdagar kl. 08.00-15.30.

   

  Livsmiljö Gävle föreslår Kultur- och fritidsnämnden att bevilja förslaget men att anpassa bastuns öppettider och dagar utifrån synpunkter från övriga besökande samt Hemlingbystugans bemanning och öppettider.

   

 • Årsredovisning 2023 omfattar verksamhetsrapport per den sista december 2023 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan 2023 har uppfyllts samt kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat för 2023.

   

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Under 2022 tog Styrning och stöd, Ekonomiavdelningen fram förslag till ny riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag och den ersätter det tidigare dokumentet ”Intern kontroll av ekonomi och verksamhet – Reglemente” antaget av kommunfullmäktige 1999-05-31. I den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kommer kontrollområdena att öka till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler och denna kommer att presenteras vid årsbokslutet.

  Under 2023 har 15 kontrollpunkter genomförts under året och dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

 • Verksamhetsplan för år 2024 med utblick år 2025–2027 för Kultur- och fritidsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2023.

   

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Internkontrollen följer den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kontrollområdena ökar till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar

   

 • Gävle kommun och Gävle Symfoniorkester har från Kulturdepartementet, Regeringskansliet, som två av många remissinstanser mottagit inbjudan att svara på Remiss av Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

  Regeringen har genomfört en översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet. Utredningens uppdrag var bland annat att föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas, föreslå hur den kan bidra till ökad tillgång till kultur och till ett breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet och föreslå vilka områden som bör ingå i modellen samt att ge förslag som minskar administrationen.

  Kulturavdelningen ser övergripande positivt på hela betänkandet och de förslag som presenteras för utveckling av Kultursamverkansmodellen. Gävle kommuns viktiga roll som ”regional dragare” uppmärksammas. Kommunernas roll förstärks och utvecklingen av modellen öppnar upp för samverkan kring kultursatsningar, men minskar styrningen. En övergång från flernivåstyrning till flernivåsamverkan, där kommunen ses som jämställd part, är vi mycket positiva till.

  Vidare är det bra om administrationen kan minskas i alla led. Kommunerna kan dessutom på sikt själva fördela de riktade kulturbidragen, vilket underlättar genom att kommunen slipper söka flera olika statsbidrag och får möjlighet till lokala prioriteringar.

  Generellt är det bra med en lag på området, dock är den i vissa delar otydlig.

  Minskad statlig och regional detaljstyrning ställer krav på kommunernas kompetens. Kommunen får också ett särskilt ansvar att dokumentera hur den konstnärliga friheten fredats från politisk styrning. De områden som är aktuella för statliga kulturanslag utvidgas. Detta är i grunden är positivt dock finns frågetecken kring om statliga medel tillkommer, i annat fall blir det fler områden som ska dela på samma pengar. Kulturavdelningen anser vidare att fungerande struktur för samverkan med regionen ska behållas, då en helt behovsstyrd dialog riskerar att bli personberoende och ostrukturerad.

  Förslagen som utredningen utmynnat i innebär sammanfattat:

  • Ny lag om samverkan som ska öppna upp för regioner och kommuner att fördela statsbidrag, med syfte att minska den statliga detaljstyrningen, ge flexibilitet och möjlighet att arbeta med utveckling och nya områden.
  • Beskrivning i mer generella termer än idag till vilka konst- och kulturområden statsbidrag kan fördelas, för att möjliggöra fördelning till helt nya områden.
  • Förenkling av de kulturplaner som efterfrågas, och införande av ett system för samverkan om konkreta utvecklingsinsatser. Staten föreslås utvärdera effekterna av arbetet mer selektivt i stället för genom löpande uppföljning.
  • Decentralisering av bidragsgivningen, bland annat genom att initiera en process för att samla de riktade statsbidragen på kulturområdet till kommunerna i särskilda ”kulturpåsar”.
  • Vissa villkor anges för fördelningen av statsbidrag till kulturverksamheter, bland annat att den konstnärliga friheten ska respekteras.
  • Dialogformerna i samverkansmodellen behovsanpassas, och att ett urval kommuner framöver bör bjudas in till dialog på nationell nivå.

  I betänkandet behandlas även ett antal reformbehov på längre sikt för att främja en utveckling mot breddat deltagande i kulturlivet. Bland annat att se över de så kallade skönhetsparagraferna i plan- och bygglagen, uppmärksamma enprocentsregeln och belysa hur kommunala arkitekturpolicies kan främjas. Detta ser Kulturavdelningen positivt på och inom detta område ligger kommunen redan i framkant.

  Sofia Nohrstedt, kulturchef
  Örjan Hans-Ers, chef Gävle konserthus och Symfoniorkester

 • Bakgrund

  Under år 2023 har Kommunstyrelsens förvaltning, Sektor styrning och stöd, sett över Gävle kommuns samtliga reglementen. Syftet med årets översyn är att ge samtliga reglementen en enhetlig utformning och tydligare beskriva nämndernas formella uppdrag.

  Tydligare beskrivning av nämndens uppdrag

  Förslag till nytt reglemente för Kultur- och fritidsnämnden innebär inga större förändringar jämfört med idag. Förändringarna är av språklig karaktär. Nämndens verksamhetsområde är detsamma som tidigare.

  Hur förvaltningen beskrivs i förslag till gemensamt reglemente för Gävle kommuns nämnder

  I förslag till gemensamt reglementet för Gävle kommuns nämnder föreslås av 1 § att ”nämndernas förvaltning tillhör en sektor. Vilken sektor en förvaltning tillhör framgår av bilaga 1. En sektor är en gemensam förvaltningsorganisation för en eller flera nämnders respektive förvaltningar.”

  Vad ”en nämnd en förvaltning” kommer att innebära har inte redovisats för nämnden. Det medför en viss ovisshet om kommande organisationsförändringar i närtid och utifrån ett långsiktigt perspektiv, exempelvis hur arbetsgivaransvaret kommer att se ut inom kommunen. Någon risk- och konsekvensanalys har inte skett.

  Kultur- och fritidsnämndens förslag på revidering

  Kultur- och fritidsnämnden bedömer att följande ska revideras i nytt reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.

  I 3 § bör följande text läggas till: ”budget och skuldrådgivning till skuldsatta enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453).

  I 4 § punkt 3 ska följande läggas till: ”och den nationella bibliotekstrategin ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025” gemensamt med sektor Utbildning ansvarar för integrerade folk- och skolbiblioteken.

  I 4 § punkt 14 ska justering ske för ett förtydligande. Barn- och ungdomsverksamhet borde syfta till verksamhetsområden som anges i punkterna 1–12. Punkt 13 är inget verksamhetsområde utan hänvisar ju också till verksamhetsområdena i punkterna 1–12. För ytterligare ett förtydligande bör punkt 13 och 14 byta plats.

  I 4 § ska punkt 15 ska skrivas om till ”att samordna kommunens mottagande av fristadskonstnär. Motivering till ändring är att texten bättre speglar uppgiften då uppdraget är kommunövergripande.

  Mellan 5 och 6 §§ bör följande text skrivas till, som finns med i gällande reglemente: ”Nämnden får besluta om avgifter vid uthyrning av nämndens lokaler och anläggningar, för tjänster från nämnden och i samband med symfoniorkesterns verksamhet”. Delegering från Kommunfullmäktige finns med i nämndens reglemente beslutat den12 december 2022 § 15.

  Bedömning

  Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det behöver göras en risk- och konsekvensanalys av ”en nämnd en förvaltning” innan reglementena ändras. Det kan inte bedömas som att det är en sådan brådskande fråga att en risk- och konsekvensanalys inte kan genomföras.

   

 • Under 2022 fattade representanter för Strömvallen Fotboll ekonomisk förening och företrädare för kommunledningskontoret och Gavlefastigheter AB gemensamt och i samförstånd beslut att inte förlänga Strömvallen Fotbolls dåvarande nyttjandeavtal för Strömvallen. Beslut fattades också om att Gavlefastigheter ska förvärva anläggningen av Gävle kommun och att Livsmiljö Gävle Fritid ska sköta om driften och uthyrning av anläggningen.

  Under 2023 övertog Kultur- och fritidsnämnden driftansvaret för Strömvallen och beviljades en utökad ram om 900 tkr för driftkostnaderna under 2023. Fritids driftorganisation har under året ansvarat för skötseln av anläggningens idrottsytor utifrån målen i det idrottspolitiska programmet att kommunala idrott- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt. Som ett komplement till Fritids driftorganisation och för att minska kostnaderna tecknades ett värdskapsavtal med GGIK fotboll. Föreningen har under året haft tillsyn av anläggningen, ansvarat för öppning och stängning av anläggningen samt städning av omklädningsrum, korridorer, läktare och övriga anläggningsytor. Detta har varit ett samarbete som fungerat väl under 2023 och som kommer att fortsätta under 2024. Kultur- och fritidsnämnden har dock fortsatt behov av de driftsmedel som beslutades 2023. Utan samverkan med föreningslivet hade behovet av resurser varit större.

 •   19

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 •   20

  Redovisning av anmälningsärenden 2024

 • Länsbildningsförbundet Gävleborg arrangerar dialogmöten där nämnden är inbjuden. Länsbildningsförbundet representeras av alla studieförbund i länet. Under februari-april kommer de att bjuda in politiker och tjänstepersoner från samtliga kommuner i länet. Det blir totalt fem träffar i olika kommuner, och i Gävle, som är det sista stoppet, bjuds även regionen in. Under mötet hålls diskussioner om folkbildningen i stort och dess specifika roll i Gävle kommun. Det kommer att pratas om de utmaningar som finns, men även möjligheterna mot bakgrund av bland annat de aviserade nedskärningarna mot studieförbunden. Dessutom kommer det att presenteras några inslag från studieförbundens verksamhet.

   

  Mötet är planerat onsdagen den 17 april, kl. 13-16, och kommer att äga rum i Stora Retorten, Gasklockorna.

   

 •   22

  Anmälan av delegationsbeslut 2024

 • I och med att Kommunfullmäktige har beviljat Maria Colak att avträda sitt uppdrag

  i Kultur- och fritidsnämnden finns det en plats ledig i Stipendiekommittén. Kultur- och

  fritidsnämnden har upprättat en stipendiekommitté som bereder stipendier

  och kulturpris.

   

  Vissa stipendier beslutar kommittén själva kring, medan andra bereder

  kommittén inför nämndsammanträdet med Kultur- och fritidsnämnden allt enligt

  respektive stipendiums stadgar.

   

  Kommunstyrelsen har delegerat till Kultur- och fritidsnämnden uppgiften att

  besluta kring kulturpris, kulturstipendier och idrottsstipendier inom riktlinjerna

  för donation Utdelningar görs två gånger per år och fyra möten hålls per år.

   

  Ersättning i form av arvode och inkomstbortfall utgår.

  Stipendiekommittén består av fem ledamöter varav en är ordförande.

 • Studieförbundet Ibn Rushd erhåller verksamhetsbidrag från Gävle kommun. Nu har Folkbildningsrådet, i en granskning, visat att studieförbundet använt studiematerial, riktat till barn, som slagit fast att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd samt innehållit antisemitiska konspirationsteorier.

  Detta studiematerial har enligt Folkbildningsrådet använts i Gävle av Ibn Rushd.

  Studiematerial av denna karaktär bryter tydligt mot de demokratiska värderingar som nämnden förväntas att jobba utifrån och ska inte finansieras av Gävle kommun.

 • Efter gårdagens beslut i kommunfullmäktige, där det beslutades om de fortsatt växande kostnaderna för Agnes Kulturhus, fortsätter orosmolnen för Gävles föreningsliv att hopa sig. Detta bygge, med dess kostnad på hundratals miljoner, kommer att resultera i en hyreskostnad som är bland Gävles absolut dyraste. Ett redan astronomiskt dyrt kulturhus blir allt dyrare. Ökade investeringskostnader kommer självklart att innebära ökade hyreskostnader för de som ska nyttja Agnes Kulturhus. Ett redan ekonomiskt ansträngt föreningsliv kommer se sina marginaler minska ytterligare om de ska kunna ta del av faciliteterna i Agnes kulturhus. Naturliga frågor som uppstår är: Hur ska Gävles föreningsliv ha råd att vara i Agnes Kulturhus? Ska Sektor Livsmiljö betala ut extra föreningsstöd för att lindra konsekvenserna för hyreschocken som väntar? 

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden den 21 november 2023. Förslaget som innebär att bygga en fullstor idrottshall i Bomhus ska behandlas i Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har att besluta om förslaget.

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun bygger en fullstor idrottshall i Bomhus.

  Livsmiljö Gävle förstår förslagsställarens önskemål och att en hemarena kan ge positiva känslor av tillhörighet för ett område. Bedömningen är att förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet inomhus i Bomhus finns och att närliggande fullstora anläggningar kan komplettera vid tävlingstillfällen på högre nivåer. Att anlägga en ny arena är kostsamt både på kort och lång sikt. Byggnationen är i relation till andra identifierade investeringsbehov inte prioriterad.

  Livsmiljö Gävle föreslår Kultur- och fritidsnämnden att avslå e-petitionen, men att Livsmiljö Gävle fortsätter bevaka ett framtida behov.

  Yrkanden

  Thomas Norrman yrkar följande:

  "Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

  Att besvara e-petitionen.

  Att uppdra åt sektor Livsmiljö att återkomma till nämnden med en investeringsplan för en fullstor idrottshall i Bomhus senast den 1 maj 2024.

  Sverigedemokraterna instämmer i att Bomhus, en av Gävles största stadsdelar, är i behov av en fullstor idrottshall. Då vi först måste se en tydlig investeringsplan och ett förslag till placering som är lämplig så är vårt förslag att sektor Livsmiljö ska återkomma till nämnden med förslag i enlighet med detta. Därav föreslår vi att e-petitionen nu besvaras men att sektorn samtidigt ges i uppdrag att återkomma med en tydlig plan.

  Vår förhoppning är att en tydlig plan som återkommer i maj kan hanteras i samband med kommande investeringsbeslut för kommande år, om majoriteten (S, C, KD, L och MP) också ställer sig bakom detta förslag. Vilket vi givetvis hoppas."

  Niclas Bornegrim (M) yrkar bifall till Thomas Norrmans (SD) yrkande.

  Lars-Erik Oxbacke (S) yrkar bifall till beredningens förslag

  Yttranden

  Helene Börjesson (MP) yttrar sig i ärendet.

  Beslutsordning
  Ordförande ställer beredningens förslag mot Thomas Norrmans (SD) yrkande vilket godkänns av nämnden. Ordförande konstaterar att beredningens förslag bifallits. Votering begärs.

  Votering
  Den som önskar stödja beredningens förslag röstar ja och de som önskar stödja Thomas Norrmans (SD) yrkande röstar nej.

  Resultat: 8 ja och 5 nej
   

  Ordförande konstaterar att beredningens förslag beslutas.

  Reservationer

  Thomas Norrman (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
  Niclas Bornegrim (M) reserverar sig till förmån för Thomas Norrmans (SD) yrkande.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.