Hoppa över navigering
 • På grund av den pågående Covid-19 pandemin hålls kultur- och fritidsnämndens
  sammanträde delvis på distans. Ordförande godkänner att föredragare och ersättare kan vara med digitalt.

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits digitalt den 2 december 2021.
  Följande var närvarande:
  Helene Börjesson (MP) (ordförande), Alexander Lindqvist (M) och berörda tjänstemän.

 •   4

  Informationsärende: Utredning av driftsformer

 •   5

  Informationsärende: Sektorchefen informerar

 •   6

  Informationsärende: Slutrapport offentlig konst

 •   7

  Informationsärende: Kultur för äldre

 •   8

  Informationsärende: Kris till kraft

 •   9

  Informationsärende:Agnes kulturhus

 •   10

  Informationsärende: Utredning - tillgängliggöra utlåning av sport- och friluftsutrustning i Gävle kommun

 • Efter att Kultur- och fritidsnämndens ordförande mottagit en skrivelse genom Kommunala Pensionärsrådet gällande önskemål om pensionärsrabatt vid hyra av idrottslokal, har Fritidsavdelningen tagit fram ett förslag till nya taxor i Gävle kommuns idrottsanläggningar.

  Fritidsavdelningen föreslår att införa taxor för pensionärsverksamhet till samma kostnad som ungdomstaxa. Förslaget ligger i linje med att Gävle är en äldrevänlig kommun samt det kommunövergripande målet ’Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen’.

  Taxetabell 2021

  Anläggningskategori

  Pensionärstaxa

  Genomsnittlig subvention

  Kategori 1, liten

  idrottshall  59kr/h  Pensionär 83%  Kategori 2, mellanstor idrottshall  110kr/h  Kategori 3 & 5, stor idrottshall, friidrottsarena, gräsplan & konstgräs

  130kr/h  Kategori 4, ishall  153kr/h  Övrigt, fotbollshall  173kr/h

  Bilagor

 • Representanter från föreningslivet i Gävle och i Sandviken har efterfrågat en möjlighet att hyra idrottsanläggningar till ett subventionerat pris över kommungränsen. På uppdrag av Kultur- och fritidsnämndens ordförande har avdelningen Fritid undersökt möjligheten till samverkan över kommungränsen och genomfört en kartläggning av faktiska kostnader vid kommunens idrottsanläggningar. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet för en kommun att subventionera en annan kommuns föreningar, den externa taxan måste grunda sig i faktiska kostnader.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden upprättar sin internbudget för 2022 med utgångspunkt från Kommunplan 2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna är baserad på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i kommunstyrelsen i november 2022. 

  Budgetprocessen har förändrats varpå verksamhetsplanen kommer att beslutas i nämnden först i början på 2022.

   

  Bilagor

 • Enligt beslut i Kommunfullmäktige tilldelas Kultur- och fritidsnämnden 6 150 tkr att fördela internt mellan avdelningarna utifrån behov. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av tilldelade medel för så kallade reinvesteringar under år 2022.

  Avsatta investeringsmedel ska användas för inköp av möbler, ljus- och ljudteknik, konst, musikinstrument och andra fordon till fritidsanläggningarna samt andra behov som uppstår under året i verksamheterna.

  Bilagor

 • Bifogad attestförteckning är upprättade i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2018. Attestreglementet har också uppdaterats pga nya förvaltningsorganisationen och nytt beslut fattades i kommunfullmäktige 2019.
  Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

  Attestförteckningen uppdateras löpande under verksamhetsåret då förändringar sker.


  I Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning framgår det vem som har rätt att besluta om nya/ändrade besluts- och mottagningsattestanter under löpande år.

   

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden har behov av att ta del av och besöka nämndens anläggningar, verksamheter och arrangemang som genomförs inom nämndens område eftersom detta är nämndens ansvarsområde och politiken behöver ha insyn i verksamheten.

  Det finns ett behov efter coronapandemin att se över rutinerna kring evenemangsbiljetter som nyttjas av förtroendevalda. Rutinen har uppdaterats så att den följer god redovisningssed, konkurrenslagstiftning och beskattningslagstiftning. Kontakt har även tagits med Skatteverket för att få rekommendationer i frågan. Gävle kommuns riktlinje för att förhindra jäv samt mutor och Gävle kommuns arvodesregler har studerats vid framtagande av biljettrutinen.

  Det är Gävle teaters, Skottes musikteaters, Gasklockornas och Konserthusets evenemang som nämnden köper biljetter till. Tanken är att samtliga av nämndens förtroendevalda ska få en möjlighet att besöka samtliga fyra scener varje år vilket betyder max fyra biljetter per politiker per år. Nämndens ledamöter erbjuds en biljett till vardera scen och får därmed en möjlighet till ett besök en gång per år.

  Biljetter som kvitteras ut på dessa scener är ej fribiljetter utan nämnden faktureras för de biljetter som utnyttjas. Vi följer därmed konkurrenslagstiftningen och riskerar ej att bryta mot mutlagstiftning. Biljetterna är ingen förmån utan endast representation och får inte heller ses som utbildning. Enligt Skatteverket kan man ej få två biljetter till samma föreställning utan att mottagaren förmånsbeskattas. Därför kan endast en biljett kvitteras ut av politiker i nämnden. Biljetten är personlig. Vi har även sett på riktlinjerna för mutor där det står följande ”Om din make/maka/registrerad partner/sambo omfattas av förmånen är risken stor att förmånen ska anses otillbörlig och därmed komma att bedömas som muta. Därför ska ett sådant erbjudande avvisas.” Ledamöterna får gärna ta med ett sällskap, men dessa ska betala sin egen biljett.

  Skatteverket kräver en motprestation när man representerar kommunen och att man har ett högre syfte med besöket, att besöket genererar något tillbaka till Gävle kommun. Vi uppfyller det genom att alla förtroendevalda fyller i en blankett och lämnar in den till nämndsamordnaren, samt att förtroendevalda delger nämnden sina erfarenheter från evenemanget på nämndsammanträden under punkten Rapport från förtroendevalda.

  Antalet tillfällen per termin föreslås begränsas till två evenemang per termin med tanke på god redovisningssed och syftet med biljetterna. Det tas även upp i riktlinjerna gällande mutor att evenemang ”blir otillbörliga ifall de förekommer regelbundet”.

  Nämndsamordnaren gör en sammanställd redovisning max två gånger per år, beroende på hur biljetterna utnyttjats.

  Vilka kostnader har nämnden för dessa evenemang?

  Om en förtroendevald utnyttjar samtliga 4 biljetter uppskattas kostnaden bli för respektive förtroendevald 1550kr per år. Om samtliga förtroendevalda utnyttjar sina biljetter uppskattas kostnaden gå på 34100 kr per år. Samtliga ledamöter har dock aldrig utnyttjat samtliga biljetter.

  Utöver biljetterna ordnar institutionerna utbildningar i form av rundvandringar och möten där förtroendevalda får information kring verksamheten. Själva föreställningarna kan ej klassas som utbildning utan endast representation.

  Yrkanden
  Ewa Jansson (S) yrkar bifall till förslaget.

  Yttranden
  Helene Börjesson (MP), Birgitta Bienitzer (M), Irene Ferm (V) yttrar sig i ärendet.

  Bilagor

 • Livsmiljö Gävle lämnar följande förslag på sammanträdesdagar för år 2022.

  22 februari, 22 mars, 26 april, 25 maj, 27 september, 25 oktober och 13 december.

  Förslaget grundar sig i en dialog med övriga sektorer inom kommunen. Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnden en möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi, Styrning och stöd, för vidare hantering.

  Ordförandeberedning hålls på torsdagar två veckor innan nämnden sammanträder. Justering av protokoll görs på onsdagar veckan efter sammanträdet.

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträden startar kl. 13.30 och pågår som längst till kl. 17.00, med ett undantag den 25 maj då sammanträdet föreslås hållas på onsdag kl 9.00 – 12.00 p.g.a. kristihimmelsfärdshelgen.

  Kultur och fritidsnämnden har p.g.a. pandemin inte kunnat göra så många studiebesök i verksamheterna. Om nämnden önskar kan nämnden förlänga sammanträdena med 4 timmar per termin, för att kunna ordna studiebesök.

   

  Bilagor

 •   19

  Beslutsärende: Kyrkans Ungdomsgårdars stipendiefond 2021

 •   20

  Beslutsärende: Ungdomsmusikstipendier 2021

 •   21

  Beslutsärende: Ungdomskulturstipendier 2021

 •   22

  Beslutsärende: Karin och Erik Engmans stipendium 2021

 • Urban Sjölander (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen.

  I och med att Jenny Engberg (C) valts in som ersättare i kultur- och fritidsnämnden har hon då möjlighet att delta som kontaktpolitiker i de fyra grupper som finns. Se bilaga.

 •   24

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 •   25

  Anmälningsärenden 2021

 • Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till kommitté, ordförande och tjänstemän i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kultur- och fritidsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbeslutet. Däremot får Kultur- och fritidsnämnden återta lämnade delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Beslut fattade i enlighet med delegation, avrapporteras till KFN 2021-12-14.

  Stöd och lotterier 21.2172 – 21.2189

  Ekonomi - Besluts- och mottagningsattestanter/konterare 21.4031 – 21.4032

  Övrigt 21.6002

                        

  Handlingar i ärendet

  Redovisning av delegationsbeslut nämnd Datum Månad

  Bilagor

 • På grund av den pågående Covid-19 pandemin hålls kultur- och fritidsnämndens
  sammanträde delvis på distans. Ordförande godkänner att föredragare och ersättare kan vara med digitalt.

 • § 112

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits digitalt den 2 december 2021.
  Följande var närvarande:
  Helene Börjesson (MP) (ordförande), Alexander Lindqvist (M) och berörda tjänstemän.

 • Public Partner har av sektor livsmiljö/avdelningen fritid haft i uppdrag att med utgångspunkt
  i tidigare utredningar och underlag om Gävle kommuns idrottsanläggningar och i
  samarbete med förvaltningen, göra en nuläges och situationsanalys utifrån följande:
  • Identifiera dagens driftformer och analysera deras styrkor och svagheter ur ett antal
  perspektiv :

  Såsom hållbarhet jämställdhets och jämlikhetsperspektiv.

  Påverkan för de som idag sköter driften och nyttjar kommunala anläggningar.

  Behov, intresse och önskemål avseende att driva kommunala idrottsanläggningar,
  och vilka krav de ställer.


  • Ta fram rekommendationer för principer för hur driften av Gävles fritid och
  idrottsanläggningar kan skötas utifrån kommunens mål för jämställd och jämlik idrott,
  samt i linje med Kultur & fritidsnämndens politiskt antagna mål och uppdrag.

  Iakttagelser nuläget

  • Gävle kommun har utvecklat en unik relation med sitt föreningsliv (PP:S
  iakttagelse)

  • Idrottspolitiska programmet talar om att resurser ska fördelas jämlikt och
  jämställt så att alla invånare kan ta del av det samhällsstöd som finns.

  • Olika samverkansformer och avtal har tecknats under olika tidsperioder, vilket
  skapat behov av att se över.

  Det finns juridiska utmaningar (KL, RF, SL, LOU), ex. kommunens skyldighet likhetsprincipen

  • Förtroendevalda i Gävle har fortsatt ambition (vill höja) att utveckla samarbetet
  med föreningslivet

  Enskilda föreningsaktörer har många och goda idéer, det föreligger ansträngd
  kommunal ekonomi och stora behov av intäkter hos föreningarna.

  Omvittnade utmaningar: Stort engagemang i enskilda men det demokratiska och
  ideella föreningsarbetet har svårare att engagera.

  Behov av kompletterande principer/hyresregler

  • Servicenivå och kostnad drift och skötsel för idrott och motionsanläggningar är
  underlag när nivå på hyra och taxor sätts.

  För att möjliggöra värdering av vad som är att räkna som ekonomiskt gynnsamt för kommunen
  behöver ett pris för underhåll och skötsel tas fram.

  Samma taxa för samma idrott oavsett var i kommunen anläggningen ligger.

  Värdskapet och därmed föreningarnas åtagande ska reflekteras i nivån på taxor/hyror.

  • Förening kan i kommunal idrott och motionsanläggning få tillstånd att bedriva
  mindre försäljningsverksamhet.

  Verksamheten får dock inte snedvrida konkurrensen eller strida mot § 8 kommunallagen , eller
  vara ett individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare

  Likställighetsprincipen gäller d v s alla föreningar behöver ges samma förutsättning

  • Principer vad gäller föreningens rätt att nyttja idrott och motionsanläggning för
  intäkter beskrivs i policydokumenten:

  Reklampolicy på kommunala anläggningar.

  Policy för kaféverksamhet i kommunala verksamheter.

  Relationen mellan det centrala ansvaret avseende sponsring av elitverksamhet
  och nämndens ansvar utifrån det idrottspolitiska programmet.

  Relationer mellan kommunen och föreningslivet
  En relation som bygger på olika logiker
  • Relationen med föreningslivet handlar inte bara om föreningsbidrag och anläggningsstöd, utan är bredare (gemensamma arbetsgrupper, utbildning, IOP, etc)

  • Kommun och aktör i föreningslivet har olika ansvar och roller. Ytan för samverkan definieras i stor utsträckning i Regeringsformen, kommunallagen och agenda 2030.

  • Kommunallagen sätter vissa begränsningar utifrån:

  Kommunala kompetensen
  Det ska vara proportionerligt
  Likställighetsprincipen
  Ej snedvrida konkurrensen


  • Även skattelagstiftning och konkurrenslagen sätter ramverk för kommunens relation med
  föreningslivet.

 • Uppdrag Kommunplan 2022
  Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen. 

  Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel. 

  Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.

  Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta prioritera arbetet med ökad föreningssamverkan och mer flexibla idrotts- och kulturlokaler. Målet är att stärka föreningslivets möjligheter att bidra och att tillgängliggöra lokalerna mer för aktörerna.


  Uppdrag – lokalförsörjning
  •Cirkus idag i Lilla Retorten, Gasklockorna fram till årsskiftet

  •Klart med lokal i Sätra, Smultronställets förskola fr o m nästa termin


  Lägesrapport Agnes Kulturhus
  Projektet är i bygghandlingsfas

  Tidplan och budget är utmanande – tidplanen för framtagande av bygghandling är framflyttad en månad

  Planeringsarbetet och framtagandet av produktionsritningar av Agnes kulturhus fortskrider enligt plan.

  Måndag 6 december påbörjades det invändiga rivningsarbetet i det gamla biblioteket. Arbetet kommer att pågå under december månad.

   

  GÄVLIT
  Invigningen fredag: ca 380

  Totalt 160 elever fick träffa författaren Sara Lövenstam på dagtid fredag

  Mycket positiva tillrop från både besökare, deltagande författare och samarbetspartners

                             Lördag  Söndag

  Besökare mässdel:   220    130

  Antal sålda biljetter: 391    347

  Gävlit-podden! https://soundcloud.com/gavlit

   

  Fristad
  Fristad erbjudande och önskemål inlämnat till Icorn.
  Gävle Kommun värnar om jämställdhet, diversitet och mångfald. Då de två senaste fristadskonstnärerna har varit av manligt genus bedömer vi det som värdefullt om vi denna gång kan ta emot en kvinnlig (eller icke-binär) bildkonstnär. Om möjligt ska även ålder vägas in i bedömningen. Gävle kommun ser gärna en yngre konstnär.

   

  Översvämningen augusti 2021
  Bomhus bibliotek fortsatt stängt till efter årsskiftet

   

  Covid -19
  Gällande smittspridningen har Livsmiljö grönt läge.

  Information kring Covid-19 (gavlekonserthus.se)

  Krav på vaccinationsbevis från 1 december – Gävle kommun (gavle.se)

  •Lägesrapportering 1 gång per vecka i ledningsgruppen - återupptagen

  •Information på gavle.se och Ankaret - återupptagen

  •Nämndsmöten hålls som hybrid: ledamöter på plats

   

  Media
  I media har det varit artiklar om snusmumriken som ersatts av mårran.

   

  Sektorchef Eva Jackson önskar alla en riktigt god jul.

 • Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten. 

  Ansvarig verksamhet
  Gävle Konstcentrum – enheten Konst och kultur

  Prioritering
  Gävle kommuns Vård- och underhållsplan för den offentliga konsten från 2019

  Upphandling
  Konservatorer inom sten, betong och metall samt befintliga avtal (tex NCC)

  Budget
  Särskilda medel totalt 2,5 miljoner under 2020-2021
  Fondmedel 217 000 kr (Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond)

  Urval av verk som renoverats

  •Landmärke av Åsa Herrgård (Spängersleden)

  •Tredelad vilande figur av Henry Moore (Slottstorget)

  •Gudinnan vid hyberboreiskt hav av Eric Grate (Rådhustorget)

  •Nostalgi av Bo Pettersson (Boulognerskogen)

  •Femte elementet av Karin Ellberg (Norra rondellen)

  •Auroras seger av Staffan Nihlén (Kvarnparken)

  •Sommar av Nils Sjögren (Stadsträdgården)

  •Vallpojken av Pere Pujol (Drottninggatan)

  •Getgubben av Allan Runefelt (Drottninggatan)

  •Översyn och komplettering av skyltar

  •Tvätt av flera verk bl a Pylonerna, Islandskällan, Klumpen, Arbetaren, Då och nu samt Gudinnan

   

  Kommande renoveringsbehov

  •Bassängerna vid Rådhustorget och Södermalmstorg måste åtgärdas. Läckagen är omfattande och kan i värsta fall påverka omkringliggande torg.

  Offert Rådhustorget 1 300 000 kr (NCC)

  Offert Södermalmstorg 600 000 kr (NCC)

   

   

 • Vad har ordnats, arrangerats för äldre?

  Allsång på nätet
  Samarbete med ABF och Fyren i Norrsundet.
  Under april sänds Allsången live till boenden vid 12st tillfällen och 3 gånger offentligt.

  Balkongkonserter och turnéer på vård och omsorgsboenden 113 st

  Stadsvandringar

  Utställningar, konserter, bio m.m. 74 st

  Graffiti för äldre vid länsmuseet en medial succe.

  Dans för Parkinson där danslärare på kulturskolan har fått lära sig att hålla dans för parkinsonpatienter. Danstillfällen har ordnats för dessa grupper som är välbesökta.

   

  Zinah Al Daloo (S) lämnar sammanträdet kl 15.00.

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträde ajourneras kl 15.05 och återupptas kl 15.25.

 • Syftet med utredningen är att bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.

  Sammanfattar konsekvenserna av pandemin

  Identifierar vilka insatser som behövs för sektorns återstart och utveckling

  Synliggör nya sätt att tillgängliggöra kultur

  Identifierar strukturella problem och kvardröjande effekter och föreslår åtgärder för att stärka sektorns hållbarhet

  Pandemin har inneburit en kris för kultursektorn

  Slutsatser

  •Långsiktig förstärkning av kulturens ekonomiska förutsättningar

  •Främja kulturens återstart

  •Förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar

  •Stärk kulturskolan och kultur i skolan

  •Bredda deltagandet i kulturlivet

  •Utveckla kulturpolitikens riktning

  •Ta tillvara digitaliseringens möjligheter

  •Stärk trygghetssystemen

  •Stärk internationellt utbyte och samverkan

  Förslag på stöd

  Kulturcheckar

  Kultursamverkansmodellen

  Nationellt återstarts- och utvecklingsstöd

  Digitalisera kulturarvet

  Ta fram en utredning kring hur biblioteken skall hantera utlåning av e-böcker

  Ge film och tv industrin bättre långsiktiga förutsättningar.

   

 • Agnes kulturhus skall ha följande utbud.

  •Stadsbibliotek

  •Konsument Gästrikland (konsumentvägledning och Budget- och skuldrådgivning)

  •Kafé och enklare restaurang

  •Bio 7:an

  •Digitalt centrum – en del av bibliotekets verksamhet

  •Konstcentrum

  •bokningsbara grupprum för studier, möten och skapande

  •Hörsal för 220 personer

  •Gävle Turistcentrum

  •Klimatavdelning/utställning

  •Kontorsplan, arbetsplats för ca 55 personer

  Det är många aktörer som skall jobba under samma tak, hur kommunicerar vi tillsammans? Planering har gjorts sedan 2019. Nu arbetar vi med att göra detta tillsammans. Medborgardialoger har ordnats för att få önskemål ideer från allmänheten.
  Studiebesök skall göras till motsvarande hus på andra orter. Utbildning av personalen i värdskap skall ges.

 • Livsmiljö Gävle, avdelningen Fritid, har i uppdrag att i samverkan med andra aktörer utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider ska åstadkommas.

  Sportoteket främjar rörelse och bidrar till en aktiv fritid på lika villkor oavsett socioekonomiska förutsättningar. Målet med utredningen är att identifiera och utveckla strategiska miljöer och samverkansformer utifrån planeringsmodellens grundstenar närhet, tillgänglighet och användbarhet för att nå barn och unga på deras egna arenor.

  Utvecklingsförslag

  För att kunna tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning i högre grad än tidigare föreslås en utveckling av verksamheten i tre olika steg.

  Steg 1

  •Strategisk, hållbar och verksamhetsanpassad lokal. Etablering på Nynäs IP och övergång till konceptet Fritidsbank.

  Steg 2

  •Utveckling av en mobil verksamhet.

  Steg 3

  •Utreda var behovet av eventuella mindre filialer kan behövas och efterfrågas.

   

  Charlotta Lagnander (V) lämnar sammanträdet och i hennes ställe kommer Irene Ferm (V) 

 • Resultat per 2021-11-30 är +7,8 mnkr. På grund av översvämningar i augusti har en reservation för återställningskostnader gjorts med totalt 2,3 mnkr. Resultat exklusive reservation är +10,1 mnkr. Resultatet påverkas även av den nya hyresreduktionen på 7,9 mnkr som staten har återinfört år 2021.
  Helårsprognos för nämnden visar ett överskott på 1,3 mnkr inklusive avsättning för översvämningskostnader. En avsättning med 2,3 mnkr har gjorts för kostnader innevarande och nästkommande år för återställande av anläggningar drabbade av översvämningen i augusti. Prognosen är osäker då den be-står av uppskattningar av hur mycket och hur länge pågående pandemi kom-mer att påverka verksamheterna. Den 15 juli lättades en del restriktioner och i slutet av september lättade restriktionerna ytterligare. I takt med att restriktionerna i samhället lättat kommer verksamheterna i gång, vilket ger både ökade intäkter och kostnader.

  Bilagor

 • Efter att Kultur- och fritidsnämndens ordförande mottagit en skrivelse genom Kommunala Pensionärsrådet gällande önskemål om pensionärsrabatt vid hyra av idrottslokal, har Fritidsavdelningen tagit fram ett förslag till nya taxor i Gävle kommuns idrottsanläggningar.

  Fritidsavdelningen föreslår att införa taxor för pensionärsverksamhet till samma kostnad som ungdomstaxa. Förslaget ligger i linje med att Gävle är en äldrevänlig kommun samt det kommunövergripande målet ’Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen’.

  Taxetabell 2021

  Anläggningskategori

  Pensionärstaxa

  Genomsnittlig subvention

  Kategori 1, liten idrottshall 59kr/h

  Pensionär 83%

  Kategori 2, mellanstor idrottshall 110kr/h

  Kategori 3 & 5, stor idrottshall, friidrottsarena, gräsplan & konstgräs 130kr/h

  Kategori 4, ishall 153kr/h

  Övrigt, fotbollshall 173kr/h

  Bilagor

 • Representanter från föreningslivet i Gävle och i Sandviken har efterfrågat en möjlighet att hyra idrottsanläggningar till ett subventionerat pris över kommungränsen. På uppdrag av Kultur- och fritidsnämndens ordförande har avdelningen Fritid undersökt möjligheten till samverkan över kommungränsen och genomfört en kartläggning av faktiska kostnader vid kommunens idrottsanläggningar. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet för en kommun att subventionera en annan kommuns föreningar, den externa taxan måste grunda sig i faktiska kostnader.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden upprättar sin internbudget för 2022 med utgångspunkt från Kommunplan 2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna är baserad på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i kommunstyrelsen i november 2022. 

  Budgetprocessen har förändrats varpå verksamhetsplanen kommer att beslutas i nämnden först i början på 2022.

   

  Bilagor

 • Enligt beslut i Kommunfullmäktige tilldelas Kultur- och fritidsnämnden 6 150 tkr att fördela internt mellan avdelningarna utifrån behov. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av tilldelade medel för så kallade reinvesteringar under år 2022.

  Avsatta investeringsmedel ska användas för inköp av möbler, ljus- och ljudteknik, konst, musikinstrument och andra fordon till fritidsanläggningarna samt andra behov som uppstår under året i verksamheterna.

  Bilagor

 • Bifogad attestförteckning är upprättade i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2018. Attestreglementet har också uppdaterats pga nya förvaltningsorganisationen och nytt beslut fattades i kommunfullmäktige 2019.
  Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

  Attestförteckningen uppdateras löpande under verksamhetsåret då förändringar sker.


  I Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning framgår det vem som har rätt att besluta om nya/ändrade besluts- och mottagningsattestanter under löpande år.

   

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden har behov av att ta del av och besöka nämndens anläggningar, verksamheter och arrangemang som genomförs inom nämndens område eftersom detta är nämndens ansvarsområde och politiken behöver ha insyn i verksamheten.

  Det finns ett behov efter coronapandemin att se över rutinerna kring evenemangsbiljetter som nyttjas av förtroendevalda. Rutinen har uppdaterats så att den följer god redovisningssed, konkurrenslagstiftning och beskattningslagstiftning. Kontakt har även tagits med Skatteverket för att få rekommendationer i frågan. Gävle kommuns riktlinje för att förhindra jäv samt mutor och Gävle kommuns arvodesregler har studerats vid framtagande av biljettrutinen.

  Det är Gävle teaters, Skottes musikteaters (familjeföreställningarna), Gasklockornas och Konserthusets evenemang som nämnden köper biljetter till. Tanken är att samtliga av nämndens förtroendevalda ska få en möjlighet att besöka samtliga fyra scener varje år vilket betyder max fyra biljetter per politiker per år. Nämndens ledamöter erbjuds en biljett till respektive scen och får därmed möjlighet att  besöka fyra scener och evenemang per år.

  Biljetter som kvitteras ut på dessa scener är ej fribiljetter utan nämnden faktureras för de biljetter som utnyttjas. Vi följer därmed konkurrenslagstiftningen och riskerar ej att bryta mot mutlagstiftning. Biljetterna är ingen förmån utan endast representation och får inte heller ses som utbildning. Enligt Skatteverket kan man ej få två biljetter till samma föreställning utan att mottagaren förmånsbeskattas. Därför kan endast en biljett kvitteras ut av politiker i nämnden. Biljetten är personlig. Vi har även sett på riktlinjerna för mutor där det står följande ”Om din make/maka/registrerad partner/sambo omfattas av förmånen är risken stor att förmånen ska anses otillbörlig och därmed komma att bedömas som muta. Därför ska ett sådant erbjudande avvisas.”  Ledamöterna får gärna ta med ett sällskap, men dessa ska betala sin egen biljett.

  Skatteverket kräver en motprestation när man representerar kommunen och att man har ett högre syfte med besöket, att besöket genererar något tillbaka till Gävle kommun. Vi uppfyller det genom att alla förtroendevalda fyller i en blankett och lämnar in den till nämndsamordnaren, samt att förtroendevalda delger nämnden sina erfarenheter från evenemanget på nämndsammanträden under punkten Rapport från förtroendevalda.

  Antalet tillfällen per termin föreslås begränsas till två evenemang per termin med tanke på god redovisningssed och syftet med biljetterna. Det tas även upp i riktlinjerna gällande mutor att evenemang ”blir otillbörliga ifall de förekommer regelbundet”.

  Nämndsamordnaren gör en sammanställd redovisning max två gånger per år, beroende på hur biljetterna utnyttjats.

   

  Yrkanden
  Ewa Jansson (S) yrkar bifall till förslaget.

   

  Yttranden
  Helene Börjesson (MP), Irene Ferm (V) Birgitta Bienitzer (M) yttrar sig i ärendet.

  Bilagor

 • Livsmiljö Gävle lämnar följande förslag på sammanträdesdagar för år 2022.

  22 februari, 22 mars, 26 april, 25 maj, 27 september, 25 oktober och 13 december.

  Förslaget grundar sig i en dialog med övriga sektorer inom kommunen. Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnden en möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi, Styrning och stöd, för vidare hantering.

  Ordförandeberedning hålls på torsdagar två veckor innan nämnden sammanträder. Justering av protokoll görs på onsdagar veckan efter sammanträdet.

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträden startar kl. 13.30 och pågår som längst till kl. 17.00, med ett undantag den 25 maj då sammanträdet föreslås hållas på onsdag kl 9.00 – 12.00 p.g.a. kristihimmelsfärdshelgen.

  Kultur och fritidsnämnden har p.g.a. pandemin inte kunnat göra så många studiebesök i verksamheterna. Om nämnden önskar kan nämnden förlänga sammanträdena med 4 timmar per termin, för att kunna ordna studiebesök.

   

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kyrkans ungdomsgårdars stipendium till välmeriterade ungdomsledare, som på fritiden gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiet ska användas till en studieresa. Beloppet uppgår i år till 17 000 kronor.

  Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendiekommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att utifrån inkomna förslag och ansökningar och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av stipendiater till Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium. Kultur- och fritidsnämnden fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet.


  Natalie Safari Knief
  Natalie Safari Knief började dansa på Ackes dansskola redan som 12-åring. Dans har alltid varit en stor del av Natalies liv. Hon behärskar flera olika dansstilar som bland annat latino, hiphop, jazzbalett och modern dans. Natalie har tävlat i disco både som solo, duo och ända upp på elitnivå i grupp. Hon tävlar även i pardans. Som engagerad dansledare i Gävle stöttar hon barn och ungdomar fantastiskt bra inte bara i dansen, utan dessutom med stöd och uppmuntran utanför dansgolvet. När Natalie undervisar barn planerar och anpassar hon dansen för att alla barn ska kunna utvecklas efter sin förmåga.

  Natalie Safari Knief föreslås att tilldelas Kyrkans Ungdomsgårdars stipendium för att hon på ett fint och inspirerande sätt sprider sin passion för dans vidare till barn och ungdomar i Gävle.  Helene Börjesson
  Ordförande
  Kultur- och fritidsnämnden

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté delar årligen ut ett ungdomsmusikstipendium. Stipendiet är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 7 500 kr.

  Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendiekommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att utifrån inkomna förslag och ansökningar och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av stipendiater till ungdomsmusikstipendiet. Stipendiekommittén fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet.

  Saga Elmström
  Saga Elmström har från mycket unga år varit aktiv inom sång, musik och dans. När Saga gick i årskurs 5 började hon ta sånglektioner på Kulturskolan, hon har sjungit i kör och tar nu sånglektioner på Helges. Saga har även redan hunnit vara engagerad i projektet ’Kultur på gatan’

  Saga har som mål att få en plats i projektet Systrarna Gävleborg där hon hoppas kunna få stöd med att komponera egen musik i framtiden.

  Saga Elmström tilldelas Gävle kommuns ungdomsmusikstipendium 2021 för att kunna finansiera sånglektioner hos Johan Jämtberg på Helges. Detta för att ytterligare utveckla sin begåvning och ta nya steg inom sång och musik.  Helene Börjesson
  Ordförande
  Kultur- och fritidsnämnden

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté delar årligen ut ungdomskulturstipendier. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser på kulturområdet och uppgår i år till 22 500 kr som fördelas på stipendiaterna.

  Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendiekommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att utifrån inkomna förslag och ansökningar och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av stipendiater till ungdomskulturstipendiet. Stipendiekommittén fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet.

  Milla Ahlström och Alex Edman
  Milla Ahlström och Alex Edman tävlingsdansar i hiphop för danceteam Uddans i Gävle. Duons hårda slit och träning har resulterat i otroligt fina framgångar. Milla och Alex har till exempel under hösten representerat Sveriges landslag vid EM, där de unga och engagerade dansarna vid sitt första tävlingsår i vuxenklass blev europeiska mästare. Sedan tidigare har de levererat fantastiska resultat i juniorklassen som bland annat svenska mästare, nordiska mästare, tvåa i Europa och tvåa i världen.

  Milla och Alex spenderar mycket tid på träning för att kunna satsa på dansen, och träffas för att träna tillsammans mellan två och fyra gånger i veckan trots att de bor en bra bit ifrån varandra.

  Gävle kommuns Ungdomskulturstipendium tilldelas Milla Ahlström och Alex Edman för att uppmärksamma deras fenomenala framgångar och uppmuntra dem till framtida utmaningar inom dansen, och därmed också fortsätta att stärka hiphopkulturen i Gävle med omnejd.

  Eric Norberg
  Vi lever idag i den evolutionära begynnelsen av vår digitala tidsålder. Många invanda föreställningar är utmanade och flera frågeställningar är ovissa men det vi dock tydligt redan kan se är en demokratisering av kulturens kanske viktigaste parametrar; produktion, distribution och marknadsföring. Den tidiga auteurens beroende av ett större system är nu ersatt med en laptop och hyfsat Wi-Fi. Det är i detta frodiga och kreativt närande Cyber Space Eric Norberg verkar. För över hundra år sedan hade vi Bröderna Lumiére, på 90-talet fick filmvärlden ett uppvaknande av syskonen Wachowskis. Vem vet var vi har The Brothers in Arms, Eric & Halvar, några fler megapixlar längre fram i tiden. YouTube, Pixar Studios eller Rocks Star Games, vem vet? Närvarande kommer de båda absolut att vara - tillsammans eller i nya samarbeten.

  Eric Norberg tilldelas Gävle kommuns Ungdomskulturstipendium med motiveringen: Med Eric Norberg blir Gävle en del av framtiden.

  Halvar Wallman
  Vi lever idag i den evolutionära begynnelsen av vår digitala tidsålder. Många invanda föreställningar är utmanade och flera frågeställningar är ovissa men det vi dock tydligt redan kan se är en demokratisering av kulturens kanske viktigaste parametrar; produktion, distribution och marknadsföring. Den tidiga auteurens beroende av ett större system är nu ersatt med en laptop och hyfsat Wi-Fi. Det är i detta frodiga och kreativt närande Cyber Space Halvar Wallman verkar. För över hundra år sedan hade vi Bröderna Lumiére, på 90-talet fick filmvärlden ett uppvaknande av syskonen Wachowskis. Vem vet var vi har The Brothers in Arms, Halvar & Eric, några fler megapixlar längre fram i tiden. YouTube, Pixar Studios eller Rocks Star Games, vem vet? Närvarande kommer de båda absolut att vara - tillsammans eller i nya samarbeten.

  Halvar Wallman tilldelas Gävle kommuns Ungdomskulturstipendium med motiveringen: Med Halvar Wallman blir Gävle en del av framtiden.  Helene Börjesson
  Ordförande
  Kultur- och fritidsnämnden

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Karin och Erik Engmans stipendium. Stipendiet grundar sig på en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Enligt testamentet ska varje år två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning; stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning. Beloppet uppgår till 150 000 kronor var.

  Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendiekommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att utifrån inkomna ansökningar och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av stipendiater till Karin och Erik Engmans stipendium. Kultur- och fritidsnämnden fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet.

  Erik Olof Wiklund
  Erik Olof Wiklunds konstnärskap generar omedelbart konnotationer till vårt gemensamma kulturarv. Vi landar mjukt i barndomens minnen från Skansen eller friluftsmuseet med tunnbrödsmackan och varm choklad i handen på trappan framför Gästrikehuset. Men det är inte i nostalgins gränsland Erik Olof Wiklund arbetar. Med en följsam klarsynthet förflyttar hans konstnärliga uttryck det gamla och kära till en ny framtid. I konstnärskapet skymtar vi en samtida medvetenhet och välkommen förnyare av både kurbitsen och pepparkakshuset.

  Erik Olof Wiklund tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2021 för att han på ett tryggt sätt och i lagom takt utvecklar och förnyar vår identitet och det som står oss allra närmast.

  Christian Trosell
  Christian Trosell är en digitalt baserad konstnär med existentiella ambitioner. Under hela konsthistorien har människan sökt svar på de stora frågorna i den bibliska symboliken och olja på duk har varit redskapen för den kommunikationen. Datorkraft och algoritmer ersätter idag pensel och färg. Christian Trosell har dock i sina slumpmässigt kodgenererande färgglada mönster mer gemensamt än vad vi tror med den klassiska konsten. Bara för att vi i en digital tidsålder ersätter analog teknik med ettor och nollor ersätts inte det mänskliga intellektet. Christian Trosell tillhör absolut konstens digitala framtid men utan att göra avkall på humanismens ständiga under.

  Christian Trosell tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2021 för ett konstnärskap i digital förpackning med humanistiska förtecken.  Helene Börjesson
  Ordförande
  Kultur- och fritidsnämnden

  Bilagor

 • § 133

  Uppdatering av förtroendevaldas kontaktpolitikeruppdrag

 • Helene Börjesson (MP), Ewa Jansson (S), David Rabenius (S) och Ulf-Håkan Björn (M) har varit på möte med kontaktpolitikergruppen ’Hållbar idrott och friluftsliv’. Besök gjordes på Sportoteket och information gavs om bland annat friluftsliv och brist på bassängytor i våra simhallar.

  Helene Börjesson (MP) har varit på en mycket välbesökt vernissage med John E Franzéns konst på Konstcentrum samt ett föredrag med Jan Stene kopplat till den pågående utställningen.

   

 • Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till kommitté, ordförande och tjänstemän i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kultur- och fritidsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbeslutet. Däremot får Kultur- och fritidsnämnden återta lämnade delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Beslut fattade i enlighet med delegation, avrapporteras till KFN 2021-12-14.

  Stöd och lotterier 21.2172 – 21.2189

  Ekonomi - Besluts- och mottagningsattestanter/konterare 21.4031 – 21.4032

  Övrigt 21.6002

                        

  Handlingar i ärendet

  Redovisning av delegationsbeslut nämnd Datum Månad

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.