Hoppa över navigering
 •   1

  Beslutsärende: Upprop och val av justerare

 •   2

  Beslutsärende: Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har hållits den 11 maj 2023.

  Följande närvarade:

  Helene Börjesson (MP)
  Lars-Erik Oxbacke (S)
  Niclas Bornegrim (M)

  Berörda tjänstepersoner

 •   4

  Sektorchefen informerar

 •   5

  Informationsärende: Revisionsrapport

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun bör göra mer plats för motionssim vid Fjärran Höjderbadet. Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om e-petitionen.

  Förslagsställaren har önskemål om att skapa mer utrymme för motionssim och föreslår tak över utomhusbassängen.

   

  Livsmiljö Gävle delar förslagsställarens åsikt och är medvetna om att det finns en efterfrågan om mer plats för motionssim på Fjärran Höjderbadet. Livsmiljö Gävle fortsätter att arbeta för fler simytor och titta på möjligheten till utökning av en ny inomhusbassäng vid Fjärran Höjderbadet.

   

 • En E-petition har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska skapa en ny isyta. Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om e-petitionen.

  Förslagsställaren har önskemål om att ytterligare isytor skapas och föreslår Hagaström eller Monitor ERP Arena som lämpliga platser.


  Livsmiljö Gävle är medvetna om efterfrågan på fler istider.

  En nybyggnation av den här karaktären är i dagsläget inte prioriterad i investeringsbudgeten.

   

  Bilagor

 • Delårsrapport 1 år 2023 omfattar sammanställning av de väsentligaste händelserna per den sista april år 2023 och det ekonomiska resultatet. Rapporten är upprättad utifrån sektor Styrning och stöds anvisningar och har inför delår 1 förenklats och ingen uppföljning kommer att ske av mål och uppdrag.

 • Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

  Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

  För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024–2026. Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent i stället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

  Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj.

  Efter att ovan har beaktats, så lämnar kultur- och fritid en prognos med -3,2 mnkr. Det pågår ett arbete med en handlingsplan där åtgärder motsvarande minst 3,2 mnkr ska tas fram för att få en budget i balans.

  Kultur och fritidsnämnden beslutade internbudgeten i februari 2023 och verkställde i och med det beslutet samtidigt effektiviseringskravet på en procent.

   

   

   

  Bilagor

 • Informationshanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingarna. Planen bygger på en inventering av handlingar samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska gallras, samt gallringsfrister.

  Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

  3. forskningens behov. (3 § arkivlagen)

  Gällande dokumenthanteringsplan från 2019 uppdateras nu och namnges informationshanteringsplan. Den största förändringen är att mycket av dokumenthanteringen har digitaliserats.

  Dokumentet skall vara lättläst och tydliggöra var man hittar respektive arkiv. Det har därför bl.a. lagts till en inledning som förklarar hur man läser dokumentet.

  Arkiv för kommunikation och HR regleras i kommunstyrelsens informationshanteringsplan. Vi har dock valt att ta med dem för att hanteringen av arkiveringsarbetet skall gå så smidigt som möjligt. Europa Direkt och Kommunarkivet har dock tagits bort helt eftersom Europa Direkt ej finns längre och kommunarkivet ligger nu under kommunstyrelsen. Vidare har Gasklockornas arkiv lagts till.

  Framledes uppdateras detta styrdokument regelbundet varje år.

 • Synpunkter på utkast risk- och sårbarhetsanalys:

  Förslag på tillägg punkt 1.2.5 Verkstäder:

  Fritid på Livsmiljö har en mindre fordonsverkstad för reparation och underhåll av arbetsfordon, maskiner och redskap belägen vid Sörby Urfjäll.

   

  Förslag på tillägg punkt 3.8 Det demokratiska uppdraget:

  Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig bakom att biblioteken är att betrakta som samhällsviktig verksamhet.

  I den nationella biblioteksstrategin, Strategi för ett stärkt biblioteksväsende 2022–2025, lyfts bibliotekens centrala roll i samhället fram. Man understryker här vikten av att värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information i såväl normallägen som vid krissituation och krig.

 •   12

  Informationsärende: Bo Lindes stipendium 2023

 •   13

  Informationsärende: Allmänna kulturstipendier 2023

 •   14

  Informationsärende: Honnörsstipendier 2023

 • Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendie-kommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekom-mitténs uppgift består i att utifrån inkomna ansökningar och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av stipendiater till Ejva Damms stipendium och fritidsnämnden fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet. Stipendierna uppgår till 60 000 kr vardera.

  Emil Andersson
  Emil Andersson rör sig bokstavligen över de europeiska landområdena med en fysisk och nyfiken varsamhet. Med sin individuella referensram eller i gruppens dynamik inhämtas förståelse för de hållbara sammanhangen och processerna. De konstnärliga uttrycken blir till i text, fotografi och film. Hans kropp fungerar som minnesbank och lagringsstation vid förflyttningen mellan det agrara och urbana. Emil Anderssons inkännande tillvägagångssätt, i Lin-nés anda, söker svar på skiftningarna i vårt gemensamma politiska och ideo-logiska ekosystem.

  Emil Andersson tilldelas Ejva Damms stipendium 2023 för sin konstnärliga integritet och tvärvetenskaplig vision i en äldre tiders analog upptäckaranda.


  Åsa Fällgren
  Åsa Fällgrens hantverksskicklighet är vidimerat med en mästarstämpel men det är inte med diplomet hennes styrkor visas rättvisa. Hennes absoluta för-tjänster ligger i den genuina passionen för materialets och objektens histo-riska kontext. Med en målmedveten envishet driver Åsa keramiken inte bara framåt i en publik kommersiell tradition, utan tillför också ett pedagogiskt ramverk där vi som betraktare inte bara blir brukare, vi blir också bildade.

  Åsa Fällgren tilldelas Ejva Damms stipendium 2023 för sin genuina hängi-velse till hantverkstraditionen och breda spridning till brukaren och dess ofta underskattade betydelse.

   

 • Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendie-kommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekom-mitténs uppgift består i att utifrån inkomna förslag och utifrån gällande stad-gar för kommittén lägga förslag på val av pristagare till Gävle kommuns Kul-turpris. Kultur- och fritidsnämnden fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet. Priset uppgår till 25 000 kr.

   

  Salad Hilowle

  Salad Hilowle är en framgångsrik konstnär och regissör som verkligen sätter Gävle på den nationella konstkartan. Han föddes 1986 i Mogadishu, är upp-vuxen i Gävle och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Salad Hilowle, som även har studerat film i Los Angeles, är numera verksam i Stockholm. 2022 var han aktuell med parallella utställningar i Gävle under namnet Homecoming både på Gävle Konstcentrum och Länsmuseet Gävle-borg. Utställningen på museet uppfördes som stipendieutställning i sam-band med att han mottog Rettigs Konstnärsstipendium 2021. Vid utställ-ningen på Gävle Konstcentrum skildrade Salad Hilowle bland annat tillba-kablickar till skolåren i Gävle genom ett ljudkonstverk. Tidigare har han ställt ut på till exempel Kulturhuset i Stockholm och Göteborgs Konsthall. Salad Hilowles konst tar sig många olika, starka uttryck där han begrundar samti-den och reflekterar historien i en avvägning mellan dokumentärt berättande och artistisk frihet som har hyllats i konstsverige. Konsten kretsar ofta kring frågan om vad svenskhet är och ett odogmatiskt undersökande av såväl hans somaliska som svenska ursprung och identitet. 2022 nominerades han till DN:s kulturpris och 2023 nominerades han till Stora fotobokspriset för sin bok Halima om de sina.

   

  Salad Hilowle tilldelas 2023 års Kulturpris för att han i sitt mångfacetterade konstnärskap, inte sällan med utgångspunkt i hemstaden Gävle, på intresse-väckande sätt belyser såväl angelägna allmänmänskliga som djupt person-liga frågor.

   

   

 • Stiftelsen samfonden C D Forsmans minne och A Nygrens donation ska ge fondmedel till stadens förskönande eller prydande. Kulturavdelningen önskar använda fondmedel till åtgärder för att förbättra utomhusmiljön kring Gasklockorna.

  Området på Gasklockorna rymmer vackra tegelbyggnader och detaljer som framhäver den gamla industrin i stadens offentliga rum.

  För att ytterligare förhöja den estetiska nivån och det samlade intrycket av området planeras för ett antal åtgärder:

  Den del av området som löper jäms med Altlasgatan, det vill säga det som möter besökaren allra först, är sönderkörd och medfaren och där planeras för förskönande åtgärder.

  Det planeras också för en tydligare och vackrare avgränsning mot vattnet, för att på så sätt tydliggöra och försköna området.

  Även infarten till det nya lagret behöver tydliggöras, och där planeras det för en portal.

  För att ytterligare förhöja upplevelsen av utomhusmiljön på området avser vi också att skapa flera sittmöjligheter, som behöver vara flexibla och flyttbara för att inte begränsa områdets användning.

  Med dessa åtgärder förskönar vi Gasklockeområdet, tydliggör dess utformning och stärker kulturmiljön.

   

 •   18

  Informationsärende: El Sistema på besök

 •   19

  Informationsärende: Rapport från förtroendevalda

 • Det kommer in inbjudningar till nämnden i form av evenemang, konferenser och informationstillfällen av olika slag.

  Nämnden tar ställning om den skall skicka någon representant till dessa evenemang. Övriga kan naturligtvis besöka evenemangen men på egen bekostnad.

 •   21

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Kultur- och fritidsnämnden delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Kultur- och fritidsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan anges i protokollet.

 • Många fasader i Gävle är grå och tråkiga. De skulle kunna prydas av härliga muralmålningar. För att detta skulle kunna bli möjligt utan att utgöra en stor kostnad, skulle det kunna göras i samarbete med konstskolan eller med gymnasieskolans estetiska linje.

  Vi vill därför att nämnden undersöker möjligheterna till detta.

   

   

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden utsåg i början av mandatperioden en stipendie-kommitté bestående av fem representanter från nämnden. Stipendiekommitténs uppgift består i att utifrån inkomna förslag och utifrån gällande stadgar för kommittén lägga förslag på val av pristagare till Gävle kommuns Kulturpris. Kultur- och fritidsnämnden fattar sedan beslut om vem/vilka som skall motta stipendiet. Priset uppgår till 25 000 kr.

   

  Salad Hilowle

  Salad Hilowle är en framgångsrik konstnär och regissör som verkligen sätter Gävle på den nationella konstkartan. Han föddes 1986 i Mogadishu, är uppvuxen i Gävle och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Salad Hilowle, som även har studerat film i Los Angeles, är numera verksam i Stockholm. 2022 var han aktuell med parallella utställningar i Gävle under namnet Homecoming både på Gävle Konstcentrum och Länsmuseet Gävleborg. Utställningen på museet uppfördes som stipendieutställning i samband med att han mottog Rettigs Konstnärsstipendium 2021. Vid utställningen på Gävle Konstcentrum skildrade Salad Hilowle bland annat tillbakablickar till skolåren i Gävle genom ett ljudkonstverk. Tidigare har han ställt ut på till exempel Kulturhuset i Stockholm och Göteborgs Konsthall. Salad Hilowles konst tar sig många olika, starka uttryck där han begrundar samtiden och reflekterar historien i en avvägning mellan dokumentärt berättande och artistisk frihet som har hyllats i konstsverige. Konsten kretsar ofta kring frågan om vad svenskhet är och ett odogmatiskt undersökande av såväl hans somaliska som svenska ursprung och identitet. 2022 nominerades han till DN:s kulturpris och 2023 nominerades han till Stora fotobokspriset för sin bok Halima om de sina.

  Salad Hilowle tilldelas 2023 års Kulturpris för att han i sitt mångfacetterade konstnärskap, inte sällan med utgångspunkt i hemstaden Gävle, på intresse-väckande sätt belyser såväl angelägna allmänmänskliga som djupt personliga frågor.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.