Hoppa över navigering
 • Hyreskontraktet där fritidsgårdsverksamhet har bedrivits i Hedesunda har sagts upp. Avdelningschef Kultur informerar om att avdelningen har haft möte med fritidsgården där alternativ till lokal har presenterats, men fritidsgården har valt att tillfälligt pausa verksamheten för att sedan bygga upp den på nytt i det kommande allaktivitetshuset.

  Yrkanden

  Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att Kultur- och fritidsnämnden ger Livsmiljö Gävle i uppdrag att teckna ett korttidskontrakt gällande lokal för fritidsgården i Hedesunda tills allaktivitetshuset är färdigställt.

  Ordförande yrkar att avslå förslaget.

  Propositionsordning

  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avslå förslaget.

  Reservationer

  Mattias Eriksson Falk (SD) och Johan Hedlund (SD) reserverar sig mot beslutet samt meddelar de att de avser lämna en skriftlig reservation.

  Reservationen biläggs protokollet

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.