Hoppa över navigering
 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att välja Jarmo Laiho som justerare.

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling bortsett från att  punkt 10 utgår. 

 • Föregående möte hittas här: Möte 2022-09-15 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Samtliga detaljplaner under arbete går att hitta här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

  Det framkommer av rådets medlemmar att det är svårt att leta sig till fastighetsbeteckningarna på Gavle.se. Önskemål finns om en föredragning om hur man söker detaljplaner samt att ha en fortlöpande kontakt med samhällsbyggnadsnämnden i ett tidigare skede.  

 • Anneli Samuelsson strateg/samordnare från utveckling och stöd informerar om projektet "Nära vård" från regeringen och omfattar flera områden. Man har fått statliga medel och flera rapporter användes som grund för detta arbete.

  Tidigare har man pratat om effektiv vård men idag tittar man mycket mer på hälsofrämjande och tidigare insatser i ett förebyggande syfte. Det är nödvändigt att ställa om, för att vi ska kunna leverera en god hälso- och sjukvård i framtiden då våra behov, beteenden och förväntningar förändras. Många lever med flera kroniska sjukdomar vilket påverkar vardagen i stor utsträckning. Antalet äldre ökar mer än antalet personer i arbetsför ålder. I Gävleborg ligger vi minus på personer som är i arbetsför ålder. Jämlik hälsa styrs individuellt och för individen är det oväsentligt om vem som ansvarar för vad och det är många instanser och man faller mellan stolarna.

  För att nära vård ska uppnås måste man samarbeta med flera professioner, även med närstående. Man behöver skjuta upp sjukligheten så att behoven av sjukvård och omsorg inte ökar ytterligare. Hur kan vi hitta lösningar i vardagen? Hälsa uppnås inte enbart av mediciner utan man behöver veta varje persons enskilda behov. Flytta fokus från organisation till person och relation och ha en helhetssyn och samordna bättre. Ett bra sätt är att göra en skriftlig plan med anhöriga så vet alla vilka man ska vända sig till och vad som är bestämt. 

  Förra hösten arbetade socialchefer fram en plan, nästa steg är en handlingsplan med konkreta aktiviteter och uppföljning. Regionen har också en målbild och tanken är att dessa nivåer ska hänga ihop. 

  Målen som socialchefsnätverket har tagit fram är att samordna insatser med en gemensam plan och individanpassa dessa. Det framgår inte av lagen var gränsen går mellan regionens och kommunen ansvar. Det finns avtal som används idag men det är svårt att veta var gränsen går. Man dokumenterar och följer upp tillsammans. Rehabilitering, omsorg och förebyggande ska ingå.

  Eva Söderhäll strateg/samordnare från utveckling och stöd informerar om sammanhållen omsorg, hälso-  och sjukvård och hur vi möter behoven i Gävle kommun. Det är ett omställningsarbete mellan Gävle kommun och hälso- och sjukvården. Målet är att individen inte ska behöva ha flera kontakter och man ska se och möta hela människan. 

  I juni tog man beslut i sektor Välfärd om en ny organisation. Det nya kontoret heter "Hälso- och sjukvård" och är inte beroende av vilka biståndsbeslut man fått. Det bygger på fyra teamområden: Nord, Syd, Öst och Väst och innehåller flera professioner som arbetar nära individen som behöver stöd och hjälp. Utskrivningsprocessen från slutenvården är viktig och samverkan kring det ska förbättras. Samverkansarbete med primärvården ska påbörjas nästa år. Regionen är positiva till detta för att lättare få kontakt.

  Bilagor

 • Carin Thuman medicinskt ansvarig sjuksköterska och Johanna Storing medicinskt ansvarig för rehabilitering informerar om patientsäkerhetsberättelsen.

  Enligt lagen ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse varje år med strategier, mål och resultat för att förbättra patientsäkerheten och i december 2021 gav Socialstyrelsen uppdrag från regeringen till Gävle gällande ”Nationell handlingsplan för patientsäkerhet”.

  År 2021 har Välfärd inte haft några tydliga mål och strategier däremot finns det rutiner för utredning, analys, åtgärder och uppföljning av allvarliga vårdavvikelser. Man samarbetar med andra myndigheter och organisationer, regionalt och nationellt i frågor som rör patientsäkerhet.

  Många avvikelser både från HSL, Sol och LSS är inte bedömda vilket man arbetar vidare med. Man har haft utbildningar och synpunkter har samlats in. Arbete sker även med patientnämnden vilket är värdefullt för att verksamheterna ska kunna erbjuda fortsatta dialoger med anhöriga.

  Carin och Johanna ansvarar för att skriva Lex Maria som skickas till IVO; inspektionen för vård och omsorg. Förbättringsområden har analyserats som därefter har lett till förbättringar.

  Under år 2021 tillsattes en beredskapsgrupp där man arbetade hårt med Covid för att få ner smittan i form av samverkansmöten med smittskydd, chefsläkare och MAS/MAR.  Läkare utökades och man arbetade med smittspårning, vårdhygien och vaccinationer. Man arbetar fortfarande med smittförebyggande åtgärder.

  Inom vård- och omsorgboenden har man bland annat arbetat med individuella riskbedömningar där man vill få till ett multiprofessionellt team kring BPSD-registret. (BPSD: Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).

  Arbetet kring god vård i livets slut visade att man behöver arbeta mer kring mänsklig närvaro, förebygga trycksår, smärtskattning och munhälsobedömning. Man behöver bli bättre på att dokumentera för att veta att man har gjort en smärt skattning. Siffrorna ser lika ut på nationell nivå.

  Mätningar av nattfastan har skett vilket inte ska överstiga 11 timmar. Det ska uppnås genom att erbjuda ett kvälls-, natt-, eller tidigt morgonmål som bryter nattfastan. Av de 553 inkluderade brukarna i mars månads mätning 2021 visar resultatet att 86 % har erbjudits en nattfasta som är 11 timmar eller kortare. Medelvärdet för den erbjudna nattfastan på enheterna var 7,5 timmar och medianen 8 timmar. Med ett uppsatt effektmål om att alla brukare ska erbjudas en nattfasta på 11 timmar eller kortare, är Välfärd Gävles vård- och omsorgsboenden på god väg att nå målet. Positivt för 2021 är att resultatet är det bästa sedan april 2016 och åtta boenden nådde 90 % eller högre.

  Utifrån den nationella handlingsplanen ska Välfärd Gävle under första halvåret 2022 upprätta en handlingsplan innehållande övergripande strategier för patientsäkerhetsarbetet i syfte att säkra verksamhetens kvalitet så att målet uppfylls.

  Bilagor

 • Marie Bengtsson från enheten Förebyggande informerar om projektet ”Digitala träffpunkter för äldre” som ska pågår under 2022-2025. Det är ett politiskt beslut och arbetets syfte är att motverka isolering och digitalt utanförskap. Huvuduppdraget ligger på en aktivitetssamordnare och det ska kunna administreras av redan befintlig verksamhet, volontärer, seniorer och samverkanspartners.

  Många seniorer funderar vad en digital träffpunkt är och  tror att det är en fysisk plats dit man kan komma och använda tekniken för att till exempel lära sig om grunder i digitala verktyg vilket det inte är.

  Målet är att fram till 2022–12–31 utöka de träffpunkter som finns idag och även bli digitala där man som senior ska kunna välja en fysisk träffpunkt eller att vara med digitalt via Teams, Facebook och Youtube.

  Marie har sammanställt olika önskemål och man ska ha aktiviteter, sända live, spela in och anordna en digital grundkurs.

  (Man kan söka på Youtube; träffpunkt för seniorer).

  Bilagor

 • Karin Skoog, Lise-Lotte Sandberg och Lotta Hultman från enheten Anhöriganställda informerar om kriterier för anhörigvårdare.

  De kunder som kommer till deras verksamhet har ett beslut om hjälp i hemmet enligt Socialtjänstlagen och kund som har ett dagligt behov för sin person kan välja att få sin hemtjänst utförd av anhörig. Då man omfattas av LSS-lagen så utförs insatserna enligt Socialtjänstlagen om man väljer anhöriganställning.

  Organisatoriskt ligger enheten under egen regi då ”LOV” (lagen om valfrihetssystem) konkurrerar med kundkvalitet och inte med pris per timme. Man har endast kunder som har ett omfattande omvårdnadsbehov och kunderna är unga.

  År 2009 tog Omvårdnadsnämnden ett beslut om att tydliggöra riktlinjer gällande att kvalitetssäkra utförandet, vidareutveckla stödet samt anställningsformen.

  Man gör ett hembesök hos kund och den tilltänkta anhöriga och går igenom insatserna. Det är viktigt att se relationen så att man säkerställer att den hjälpbehövande och den anhöriga är överens om anställningen. Sedan genomförs en anställningsintervju och man inhämtar referenser. Pensionsåldern för en anhörigvårdsanställd är vid 68 år. Efter tre månader följer man upp anställningen första gången, sedan var sjätte månad.

  I dagsläget finns det 120 anhöriganställningar i Gävle kommun.

  Man kan kombinera insatserna så att hemtjänsten utför delar av dessa. Man anställs på tre månader, sen görs en uppföljning. Man tittar även på arbetsmiljön och säkerställer att man vill fortsätta sin anställning samt att kunden känner likadant.

  Bilagor

 • Lena Isokivelä informerar om utvecklingsfrågor i Gavlegårdarna.

  På grund av omvärldens oro kommer fastighetsbranschen påverkas med ökade vakanser på kommersiella lokaler och man får räkna med minst två tuffa år. Det leder även till högre taxor, bostadspriserna faller, högre ränte- och energikostnader.

  Pågående bostadsprojekt är:

  -          Södra Hemlingby, varav 132 av dem byggs av Gavlegårdarna

  -          På den nya stadsdelen Godisfabriken bygger Gavlegårdarna fem olika kvarter

  Kommande projekt:

  -          Bergy (pausat)

  -          Hemsta (pausat)

  -          Valbo; mycket tidigt skede i dagsläget

  Enkät har gått ut till alla som står i bostadskö som inte bor i Gavlegårdarna för att kunna göra en målgruppsanalys. 700 svar inkom från hela landet och många var intresserade av att flytta till Gävle.

  Det finns 97 lägenheter i form av trygghetsboende (55-plus) och det är svårt att få ”snurr” på dessa lägenheter. Okunskapen är stor om hur en trygghetsbostad ser ut.

  Man behöver tänka hur boendeformerna ska se ut i framtiden där kollektiva former kan passa vissa och man kanske kan dela badrum och kök för att få ner hyrorna.  

  I södra Hemlingby planerar man att möta behoven av förskola, skola och vård- och omsorgsboende samt idrottshall. Man ska bygga 80 lägenheter i multifunktionshuset Helsingborg, ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas.

  Enligt handlingsplanen för 2023–2027 har Gavlegårdarna ansvar att bibehålla befintlig modell för trygghetsboende samt utveckla attraktiva boendelösningar för äldre och säkerställa kvarboende genom möjlighet till tillgänglighetsanpassade bostäder i alla stadsdelar.  

  Bilagor

 • Ann-Charlotte Jansson från Äldrevänlig kommun informerar om volontärarbetet i Gävle.

  I Gävle kommun (Välfärd Gävle; Förebyggande verksamhet) finns en volontärsamordnare på 75%, som samordnar arbetet med volontärer inom Välfärd Gävles verksamhetsområden samt till privatpersoner 65+. Man har tillsatt 100 procents förstärkning under 2022 på grund av kriget i Ukraina.

  Volontärarbetet är viktigt och man vill stärka och utveckla arbetet och därför kommer det att förstärkas då det har visat sig att det inte tar så mycket arbete i anspråk. Det finns inga ekonomiska ersättningar för uppdraget och mycket riktar sig mot vård- och omsorgsboenden. Arbetet förebygger psykisk ohälsa, bryter ofrivillig ensamhet och ideellt engagemang betyder mycket såväl för individen som för samhället i stort.

  Bakgrund till aktiviteten i handlingsplanen:

  -          seniorer uttrycker att de vill fortsätta känna sig behövda efter avslutat yrkesliv

  -          att finnas i ett sammanhang är viktigt för välbefinnandet

  -          seniorer uttrycker att genom sitt ideella engagemang håller dom sig pigga och   känner att de bidrar med värdefull tid för en medmänniska

  -          forskning visar att volontärarbete stärker hälsan

  -          ca 250 aktiva volontärer fanns registrerade i Volontär i Gävle före pandemin

  -          inventering efter sommaren 2022: 85 aktiva volontärer.

  Att vara volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt utan betalning, man bidrar med sin tid och engagemang och man ställer upp så mycket man själv vill och får chans att sätta guldkant på tillvaron både för sig själv och för någon annan.

  Den 5 december anordnas FN:s internationella Volontärdag där man uppmärksammar med någon form av uppmuntran till alla volontärer.

  Att få besök av en volontär innebär:

  -          när du får besök av en volontär ersätter det inte annat arbete som utförs av utbildad och avlönad personal

  -          volontären har tystnadslöfte men utför ingen vård utan endast medmänskliga samtal

  -          det kostar inget att få besök av en volontär. Det är ett ömsesidigt utbyte som skapar trivsel och möten mellan människor

  -          man kan lämna intresseanmälan via kommunens hemsida eller via telefonsamtal. Därefter sker det en intervju och volontärsamordnare matchar volontärer och uppdrag. Man skriver överenskommelse angående värdegrund, tystnadslöfte och försäkring kopplad till volontäruppdraget.

  Bilagor

 • Catharina Hedin ger information från seminarium hon deltog i anordnat av  Nordiska Centrum i Stockholm den 4-5 oktober.

  Nordens Välfärdscenter Stockholm och Helsingfors är en institution under Nordiska ministerrådet med 24 medarbetare. De samarbetar om välfärdspolitik, funktionshinder, folkhälsa och integration.

  Dom anordnar seminarier och man ger ut publikationer (välfärdsteknologi, demens och kost- och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden). Dom driver även projektet ”Åldersvänliga och hållbara samhällen i Norden” och har fått anslag på 300 miljoner per år.

  -          Se bifogade bilagehandlingar.

  Eva Löfqvist (S) från Samhällsbyggnad informerar om att man kommer att göra en utredning om enkelriktningar eftersom flera gator är enkelriktade. Gällande ramavtal om vägmakeringar som löper ut 2024 ska det ske en ny upphandling från hösten 2023 och man behöver ta fram en bättre underhållsplan.

  Elisabeth Carlsson Cederholm (V) från Välfärd informerar att det fortfarande finns många lediga lägenheter inom särskilt boende och man går fortfarande plus.

  Hon informerar vidare att man kan ta del av rapporterna:

  Utredning efter avveckling av korttidsenheter – nuläge och utvecklingsbehov

  Hanteringen av Covid-19 pandemin inom välfärd Gävle

  -          Se bifogade bilagehandlingar

  Bilagor

 • § 53

  Övrigt

 • Ordföranden tackar deltagarna för detta möte.

  Nästa möte är den 2022-12-08, plats informeras senare.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.