Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop och val av justerare

 • § 2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Föregående protokoll hittas här:

  https://meetingsplus.gavle.se/committees/kommunala-pensionarsradet/mote-2021-12-07

   

   

 • Covid 19 uppdatering personalläge - Katarina Stistrup, biträdande sektorschef

  Hur ser det med tillgängligt boende hur resonerar välfärd framåt? – Boendeplaner Katarina Stistrup biträdande sektorschef

  (se bilaga)

  Utredning om Hälso och sjuvårdsorganisation- Eva Söderhäll utredare på sektor välfärd hur ser det ut med likvärdig vård ( se bilaga)

  Bilagor

 • Projekt insatser för äldre genomförande av projekt och hur det ser ut framåt. (se bilaga).

  Bilagor

 • Helene Börjesson (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden lämnar följande information till protokollet:

  Pensionärer får numer alltså samma taxa som ungdomar. Jag bifogar en länk där dessa listas och där även priser framgår:

  https://www.gavle.se/kommunens-service/kultur-och-fritid/idrott-och-motion/kostnad-for-att-hyra-en-idrottshall-idrottsanlaggning/

  De kan bokas via en speciell webbokning:

  http://fri.gavle.se/bokning/

  Om någon behöver stöd med bokningen kan kontakt tas via mail eller kommunens växel (där får man berätta att det gäller en bokning av idrottslokal så blir man kopplad till lämplig person):

  bokningen.kof@gavle.se eller ring 026–17 80 00

   

 • Linnea Hurtig samt Susanne Röhstö, Region Gävleborg informerar om det palliativa teamet.

  Bilagor

 • Omvårdnadsnämndens ordförande verksamhetsplan till Elisabeth Carlson Cederholm (C) för åren framåt. (Se bilaga)

   

  Ewa Löfqvist (S) informerade om att samhällsbyggnadsnämnden just nu jobbar med frågor om hantering av kajer där det finns ett akut behov av restauration. Hon nämner också om arbetet kring cirkulationsplats i Höijersdal, just det området har varit ett olycksdrabbat område.

   

  Rosmari Holmgren (KD) nämner även att ett projekt om cykel och gångvägar ska utredas inom samhällsbyggnadsnämnden.

  Bilagor

 • Samtliga detaljplaner under arbete hittas här:

  Hitta gällande detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Remisstiden för Handlingsplanen Äldrevänlig kommun är förlängd till den 31 mars. KPR har fått anstånd att komma med ett utlåtande till mötet den 7 april

  ”WHO:s kriterier för äldrevänliga städer och samhällen genomsyrar hela arbetet” står att läsa i handlingsplanen.

  WHO:s kriterier är: Genomförd baslinjemätning, följa WHO:s åtta utvecklingsområden, involvera seniorer i utvecklingsarbetet, samt slutligen ta fram en 3-årig handlingsplan

  Bilagor

  • Boendeformer för äldre och möte med Gavlegårdarna

  Erik Holmestig (C) rapporterar kortfattat kring mötet med Gavlegårdarna den 16 december där pensionärsrådets beredning, ordförandena i omvårdnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Gavlegårdarna och vd Gavlegårdarna deltog som handlade om bostadslösningar för äldre. Gavlegårdarna ser balans i utbud och efterfrågan på trygghetsboenden. Köerna är korta. Äldre vill gärna bo kvar i de områden/stadsdelar där de har sina sociala nätverk. Det kunde konstateras att nya hyresboende är ofta påtagligt dyrare än den bostad man har. Det finns fortsatt behovsbedömning att jobba vidare med olika boendelösningar för äldre. Många olika behov och preferenser.

  • Förtydligande om  KPRs reglemente och möjligheten att vara remissinstans

  KPR reglemente är daterat februari 2019. Ordförande konstaterar att reglementet är ett bra dokument som ger äldre och deras organisationer stora möjligheter att få information och ge synpunkter till den kommunala organisationen. Däremot konstaterar ordförande att reglementet måste medvetandegöras ute i organisationerna. Kommunens olika delar måste aktivt involvera pensionärsorganisationerna. Tid måste också ges för att remisser ska kunna behandlas på ett bra sätt. Idag är det ibland alldeles för kort om tid.

   

  • KPR Budget

  Ordförande informerar om budgetstrukturen för det kommunala pensionärsrådet. Det finns ingen särskild budget får KPR under kommunstyrelsen. Under 2021 uppgick kostnaderna till ca 169 000 kr. Dessa kostnader består av arvoden och reseersättningar till ledamöter. Tjänstemannastöd och andra kringkostnader ingår inte i den summan.

   

 • Var hittar man vad på gavle.se

  En kort presentation gjordes av kommunens hemsida om

  • Styrande dokument
  • Kommunala anslagstavlan - överklaganden
  • kallelser och protokoll
  • E-petitioner
 • Nästa möte är den 7 april 2022. En fråga som togs upp på mötet var om möjligheten att få återkoppling kring en eventuell kollektivtrafikanalys som har gått till samhällsbyggnadsnämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.