Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Förgående protokoll ligger som bilaga till kallelsen.

   

 • Följande detaljplaner är under behandling (länken går till översiktssida på gavle.se)

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Ersättare Från SKPF

  Karin Olsson samt Kajsa Engel från har avslutat sitt uppdrag. De efterträds av Ina Fagerlind samt Ewa Olsén. 

 • 13:15-13:35 Div. info från Välfärd (hyror på Våbo, tomma lägenheter, statsbidrag, läget sommaren) Katarina Stistrup

  13:35-13:50 Info om Furugården och Solgårdsgatan (dagsläget ej klart vem som föredrar)

  13:50-14:10  Karina Zettlin Lindholm , Avtalsuppföljning externa utförare Hemtjänst

  14:10-14:25

  14:25-14:40 Sirpa Stefanius Kangas, sjuksköterska, berättar om arbetet i Mobila teamet

  14:40-15:00 Mona Wikland berättar om Omvårdnadsnämndens uppdrag om framtida insatser

   

 • Hur går det med projektet digivän samt dragning om äldrevänlig kommun.

 • Elisabeth Carlsson Cederholm (C), ordförande i omvårdnadsnämnden  informerar kort kort om budgetläget och om arbete med god och nära vård.

 • Funktionsrättsrådets ordförande låter hälsa att en framtida workshop är fortfarande planerad men arbetet är just nu pausad med anledning av de rekommendationer som finns med anledning av covid-19.

  För kommunkoncernen gäller fortsatt hem- och distansarbete där så är möjligt, detta är planlagt minst intill 2021-09-30. Planer för återgång, och i vilken omfattning återgång ska ske, görs verksamhetsvis då förutsättningarna är unika.

 • Kommunstyrelsen beslutade vid senaste möte


  att upphandla en extern utvärdering av Coronahanteringen i alla kommunens
  nämnder och bolag,
  att en parlamentarisk grupp med representanter frän de politiska partierna ska
  tillsättas som mer specifikt tar fram frågeställningar för utvärdering inför
  upphandling av extern konsult. Utvärderingen ska kunna presenteras under hösten
  2021, samt
  att kostnaden belastar Covidreserven under finansförvaltningen.

   

  Erik Holmestig sammanfattar läget.

 • Hur kan pensionärsföreningar använda kommunens lokaler på ett enklare sätt. Vad finns det för lokaler som är tillgängliga.

   

  Gavlefastigheter har lämnat svar att det är upp till varje verksamhet att avgöra om möjligheterna om de har möjlighet att hyra ut sina lokaler.

   

  På gavle.se Sökresultat för ”hyra lokal” – Gävle kommun (gavle.se) kommer dessa möjligheter fram.

 • Anders Selander gör en kort sammanfattning kring möjligheten för medarbetare att anmäla oegentligheter utanför den ordinarie vägar.

 • Sisu har bjudits in till kommande KPR angående idrott för äldre. Är det någon förening som har fått pengar kring detta?

   

   

 • Träffpunkt för seniorer, Förebyggande enhet kommer till mötet för att berätta nuläge kring verksamheterna och tankar och idéer framåt kring utvecklad samverkan med föreningarna.

 • Problematiskt att åka buss - problem med betalning att blir man tvungen att betala med app?

  När kan man få gå in fram- när kan vi öppna in fram? Det är problem att gå in med rollator.

   

  Informationsansvarig på X-trafik.

   

  Hur många "pensionärskort" har man sålt i förhållande till när det var gratis. Ska finnas statistik på hur många som har hämtat ut.

   

  Therese Nilsson enhetchef på x-trafik svarar:

  Tack för förfrågan, vi återkommer om vi har möjlighet att delta den 16 september.

   

  Det är ca 4 900 st 65+ biljetter som är aktiva nu efter införandet av en årlig avgift. Tidigare var det ca 10 000 st aktiva 65+ biljetter. Vi vet att det var en del som båda hade X-trafiks seniorbiljett och 65+ biljetten vilket kan innebära att nu när det är en årlig avgift på 65+ biljetten använder man seniorbiljetten i större utsträckning. 

 • Vad är det för regler kring färdtjänst kan man som passagerare möjligheten att få samåka. Vad gäller där?

 •   17

  Övriga frågor

 • Nästa möte är den 2 november 2021.

 • § 40

  Upprop och val av justerare

 • § 41

  Fastställande av föredragningslistan

 • Förgående protokoll ligger som bilaga till kallelsen. Ett önskemål om att kommunen skulle ta fram Ipads till ledamöter och ersättare i rådet nämndes samt information om att nämndernas kallelse och protokoll och dess handlingar ligger på gavle.se som det går att ta del av därifrån.

   

 • Följande detaljplaner är under behandling (länken går till översiktssida på gavle.se)

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Ersättare Från SKPF

  Karin Olsson samt Kajsa Engel från har avslutat sitt uppdrag. De efterträds av Ina Fagerlind samt Ewa Olsén. 

 • 1.  Div. info från Välfärd Katarina Stistrup

  Katarina Stistrup berättar om smittoläget, där det är 2 kunder som är potentiell smittade men inga bekräftade samt 421 tillfriskande och totalt 106 avlidna. En kort genomgång görs även om hyressättningen och boendeplanering samt om statsbidrag. Föredragningsmaterial samt Pm om snabbtester bifogas till protokollet.

  2. Info om Furugården och Solgårdsgatan Sarah Bydén verksamhetschef Välfärd Gävle

  Solgårdsgatan

  Lex Sarah utredningen skickas till IVO i nästa vecka. Upprinnelsen är en händelse i slutet av maj där en medarbetare slog en kund. I samband med kartläggning av händelsen började medarbetare att anförtro sig till chef om vilka ytterligare brister som finns på Solgårdsgatan. Dessa lades till Lex Sarah och består av missförhållanden som är fysiska, psykiska och ekonomiska. Det brister dessutom i patientsäkerhet och bemötande

  Arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits vilket lett till att 4 personer inte längre arbetar kvar på Solgårdsgatan.

  Man har nu förstärkt boendet med ytterligare en enhetschef, så att man nu är två enhetschefer.

  Konsultfirman PBM har tagits in för att hjälpa till med det stora förbättringsarbete som precis skall påbörjas. 

  Anledningen till bristerna beror på att det funnits informella ledare och en tysthetskultur vilket gör att tidigare chefer inte fått veta hur det har varit. Chefsbyten under 2020 har förvärrat situationen.

  Furugården.

  Lex Sarah skickad till IVO i våras. IVO är nöjd med de åtgärder som planerats.

  Missförhållandena består i att man inte följt rutiner, brustit i empati, inte aktiverat kunden och osämja mellan medarbetare.

  Bristerna beror på kompetensbrist i omvårdnad. 1 av 6 är utbildad undersköterska. Kunskaper i finska språket är krav enligt lag och det har varit svårt att rekrytera medarbetare som både har omvårdnadskunskap och talar finska. Bristerna beror också på att enhetschef inte har följt upp enheten tillräckligt bra.

  Under våren har man utbildat medarbetarna i dokumentation, förstärkt upp med bra medarbetare från andra enheter. 

  Uppföljning efter sommaren visade dock att det fortfarande brister och därför flyttar man om medarbetare på Furugården. Man ersätter 3 finska medarbetare med 3 nya. 2 av dem pratar finska.

  3. Karina Zettlin Lindholm , Avtalsuppföljning externa utförare Hemtjänst

  2020-12-31 fanns tio (10) externa utförare av hemtjänst i Gävle kommun. Det totala kundantalet har i genomsnitt ökat med ~10% från föregående år
  (2019 - 1 573, 2020 - 1 693). Fördelningen av kunder mellan egenregi och externa utförare ligger lika mellan åren. Ickevalen skedde i något högre omfattning
  för 2020. I Socialstyrelsens brukarenkät för 2020 har de externa utförarna något lägre kundnöjdhet i förhållande till egenregin (86% externa och 91% egenregin) och
  det är liknande resultat som 2019. Personkontinuitetsmätningen visar att såväl egenregi som externa utförare har ett oförändrat resultat. Generellt sett har små utförare en bättre kontinuitet än medelstora till stora utförare.

  4.  Sirpa Stefanius Kangas, sjuksköterska, berättar om arbetet i Mobila teamet

  Mobila teamet är ett samarbete mellan Gävle kommun, primärvård och slutenvården, syftet är att våra multisjuka äldre inte skall behöva uppsöka slutenvården i den mån det är möjligt, och istället kan erbjudas få vård och stöd i sin hemmiljö.

  5.  Mona Wikland berättar om Omvårdnadsnämndens uppdrag om framtida insatser

  Projektet ”Insatser för äldre-långsiktig riktning för omvårdnadsnämndens verksamheter” startade 19 augusti och slutar 31 mars 2022. Syftet med projektet är att ge Omvårdnadsnämnden information kring nuläge och framtidsvision hos dagens äldre (fokusgrupp 65 – 75 år), allt för att kunna fatta ett långsiktigt beslut rörande den framtida verksamheten.

  Projektledare är Mona Wikland och nås på mejl: mona.wikland@gavle.se eller på telefon 026-179591.  

  Mona bjöd även in för ett studiebesök på Hemlingborg den 5 oktober. Inbjudan skickades ut till samtliga ledamöter och ersättare i KPR.

  Bilagor

 • Sammanfattning Äldrevänlig kommun september 2021

   

  Projektet arbetar just nu med:

  ·       uppföljande dialogträffar

  ·       träffar med personer som har haft viljan att vara med och påverka men avstått pga digitala möten

  ·       Dialoger med utrikesfödda

  ·       Möten i ytterområden

  Handlingsplanearbetet påbörjas i oktober. Stödlinjen har få samtal och linjens eventuella fortsatta funktion ska upp till politiskt beslut. Delprojekten löper på och Digivän.senior har 21 st anmälda seniorer och 19 st volontärer till förfogande.Flera aktiviteter för seniorer planeras i höst

  Telefonnummer för att anmäla sig till Rollatorvarvet:

  ABF 026-129075, Studieförbundet Vuxenskolan 020-1202808

  Kontaktuppgifter till Marcus Olsson, Livsmiljö Gävle, Konst och Kultur

  Telefon 026-17 97 85
  e-post:  marcus.olsson@gavle.se

  Kontakt Digital studio Stadsbiblioteket:

  e-post: digitalstudio@gavle.se

  Telefon (besvaras i mån av tid): 076 51 89 709, Kristin Johannesson

  Bilagor

 • Elisabeth Carlson Cederholm(C), ordförande i omvårdnadsnämnden informerade snabbt omläget, samt uppmanade de närvarande att ta del av omvårdnadsnämndens alla handlingar som ligger på gavle.se samt uppmanade även att komma och närvara på nämndens möte som är offentligt.

   

  Helene Börjesson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden meddelade skriftligen att skicka med frågor till Helene inför rådets nästa möte. 

 • Funktionsrättsrådets ordförande låter hälsa att en framtida workshop är fortfarande planerad men arbetet är just nu pausad med anledning av de rekommendationer som finns med anledning av covid-19.

  För kommunkoncernen gäller fortsatt hem- och distansarbete där så är möjligt, detta är planlagt minst intill 2021-09-30. Planer för återgång, och i vilken omfattning återgång ska ske, görs verksamhetsvis då förutsättningarna är unika.

 • Kommunstyrelsen beslutade vid senaste möte


  att upphandla en extern utvärdering av Coronahanteringen i alla kommunens
  nämnder och bolag,
  att en parlamentarisk grupp med representanter frän de politiska partierna ska
  tillsättas som mer specifikt tar fram frågeställningar för utvärdering inför
  upphandling av extern konsult. Utvärderingen ska kunna presenteras under hösten
  2021, samt
  att kostnaden belastar Covidreserven under finansförvaltningen.

   

  Erik Holmestig sammanfattar läget.

 • Hur kan pensionärsföreningar använda kommunens lokaler på ett enklare sätt. Vad finns det för lokaler som är tillgängliga.

  Gavlefastigheter har lämnat svar att det är upp till varje verksamhet att avgöra om möjligheterna om de har möjlighet att hyra ut sina lokaler.

  På gavle.se Sökresultat för ”hyra lokal” – Gävle kommun (gavle.se) kommer dessa möjligheter fram.

   

  Mötesdeltagarna önskade en enklare och en samordnad hantering för möjligheten att kunna boka lokaler. Även en möjlighet att kunna installera en hiss i sjömanskyrkan togs upp som ett önskemå.

 • Anders Selander gjorde en kort sammanfattning kring möjligheten för medarbetare att anmäla oegentligheter utanför den ordinarie vägar. Anders kommer att återkomma till rådet med information om hur det här har marknadsfört, om det finns statistik kring hur många anmälningar som skett samt om möjligheten ser ut för de anställda som jobbar på privata boenden.

  Bilagor

 • RF-SISU Gävleborg

  RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Gävleborgs län. Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i länet.  
  Vårt uppdrag regionalt består av två delar – ett idrottsuppdrag där vi stödjer, företräder, leder och utvecklar länets idrottsrörelse i gemensamma frågor och ett folkbildningsuppdrag där vi ska sätta idéer i rörelse och stimulera till utveckling av idrotten genom bildning och utbildning. Vi tar avstamp i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund Idrotten vill.

  Idrott hela livet 65+

  Är en nationell satsning på målgruppen äldre

  Stödet ska ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Bakgrunden till stödet är att RF inför valet 2018 tog initiativ till ett gemensamt upprop med seniorsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG för behovet av stärkt arbete med fysisk aktivitet och ökad hälsa bland äldre.

  Satsningen har gjort det möjligt för idrottsrörelsen att utveckla verksamheten för äldre, en målgrupp vi inte fått några statliga medel för.

   

  Riksidrottsförbundet (RF) är ansvariga och RF-SISU Gävleborg är ett av 6 pilotdistrikt som medverkar i satsningen.

  Satsningen pågår 2020-2021

  Trots pandemin med stora begränsningar för målgruppen 65+ så har den särskilda satsningen Idrott för äldre bidragit med ekonomiskt stöd till idrottsföreningar med aktiviteter för äldre, nya kunskaper och flera lyckade samarbeten. Under hösten 2021 kommer idrottsrörelsen fortsätta att samla erfarenheter för att fler äldre ska kunna vara aktiva i idrottsföreningar.

  RF-SISU Gävleborg genomför pilotprojektet i två kommuner, Hofors och Söderhamn. Ett tiotal föreningar medverkar i respektive kommun.

  Fokus är på folkbildning och fysisk aktivitet.

  Under perioden oktober 2020 – januari 2021 fanns ett sökbart stöd, nationellt, som kunde sökas av alla Idrottsföreningar i landet. Från Gävle är det 15 IF som ansökt om och beviljats stöd.

  Mer utförlig information finns i det bifogade bildspelet.

   

  Här finns information om Idrott för äldre 65+

  Här finns information om arbetet i Hofors

   

   

  Bilagor

 • Träffpunkt för seniorer, träffpunktssamordnare Maud Sjöblom kom till mötet för att berätta nuläge kring verksamheterna och tankar och idéer framåt kring utvecklad samverkan med föreningarna. Maud lämnar följande sammanfattning:

  Sammanfattningsvis om dragningen är: Träffpunkternas verksamhet baseras på samverkan. Under pandemin har formerna ändrat och vi har hittat nya arenor och utomhus. Satsningen ”kultur för äldre” har öppnat upp dörrar och nya samverkansvägar för oss.

  Vi önskar dock hålla våra lokaler mer tillgängliga under kvällar och helger i större utsträckning och söker vägar för att samverka kring det.

  Bilagor

 • Therese Nilsson enhetchef på x-trafik med flera informerar om x-trafiks hantering kring hur många pensionärskort som sålts, hur och var man betalar sin biljett samt kring möjligheterna att kunna gå in framme i bussen.

   

   

  Det är ca 4 900 st 65+ biljetter som är aktiva nu efter införandet av en årlig avgift. Tidigare var det ca 10 000 st aktiva 65+ biljetter. Vi vet att det var en del som båda hade X-trafiks seniorbiljett och 65+ biljetten vilket kan innebära att nu när det är en årlig avgift på 65+ biljetten använder man seniorbiljetten i större utsträckning. 

  Bilagor

 • Cecilia Sjöblom informerade om reglerna kring färdtjänst (se bilaga). Det informerades även om att beslut om ensamåkning var tidsbegränsat fram till den 30 september. Från den 1 oktober att återgår det till normal hantering vid bokning av ServiceResor. Detta innebär att alla kunder återigen kommer att samplaneras och resa tillsammans med andra, maximalt tre resenärer per fordon (om det inte finns tillstånd för ensamresa).

  Bilagor

 • § 56

  Övriga frågor

 • Nästa möte är den 2 november 2021. Då lokalen amsterdam är inte tillgänglig har spegelsalen i stadshuset bokats in.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.