Hoppa över navigering
 • Kommunala pensionärsrådet beslutar att välja Vivi-Anne Ödén som justerare av protokollet. 

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling bortsett från att  punkt 8 utgår.

 • Föregående möte hittas här: Möte 2022-11-03 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Aktuella detaljplaner hittar du här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Lotta Andreasson från Vallongårdens vård- och omsorgsboende, Anna Bengtsson verksamhetschef på utveckling och stöd samt Vincent Nordström supporttekniker från IT och utvecklingsavdelningen presenterar den så kallade ”VR-resan” med VR- glasögon som visar en virtuell verklighet. Glasögonen känner av åt vilket håll man riktar blicken, och visar då bilden av modellen i motsvarande riktning. Man kan ”åka” till städer man har besökt tidigare, åka berg- och dalbana eller vara i naturen.

  (VR från engelskan virtual reality).

  Lotta och Vincent besöker vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och LSS-boenden och tar med sin utrustning för att personer ska få en bra upplevelse. Dock har man prioriterat målgruppen med demenssjukdomar eftersom upplevelserna förutom positiva minnen skapar ett lugn.

  Detta startade år 2018 inom Välfärd Gävle och bokningen sköts av personalen. Eftersom det är en extern utförare som kommer kan det också kännas extra spännande. Lotta och Vincent arbetar 50 procent med detta och eftersom det inte tar tid från kärnverksamheten är det positivt och väcker nyfikenhet och bokningen är full.

  Innan man provar VR glasögonen för man en dialog med den enskilde för att veta vilka intressen man har haft eller upplevelser som har betytt mycket. Det är en person åt gången som provar och då koncentrerar man sig bara på den personen.

  Arbetet blev nominerat på den årliga European Social Awards i Bryssel där man delar ut pris för innovativa projekt inom IT utveckling och kom på andra plats. Arbetet har även uppmärksammats i TV 4.

 • Kontorschef/biträdande sektorchef Caroline Engberg och utredare Lisa Allemo från utveckling och stöd på Välfärd informerar om utredningen gällande nedläggningen av korttidsplatserna samt utvärderingen av Covid-19.  

  Caroline börjar med att presentera korttidsutredningen som sektorchef Magnus Höjer har initierat till gällande nuläge och utvecklingsbehov.

  Korttidsvistelsen låg längre tillbaka på Södertull och kallades för ”mellanvård”. Senaste enheten var geografiskt placerad på Bergmästargården med 39 platser och på Gävle strand med 8 platser för vård i livets slutskede. År 2020 tog man beslut om att stänga korttidsplatserna och övergå till hemvårdteam med mer intensiv rehabilitering samt att tillhandahålla fyra resursplatser. Ett av skälen till nedstängningen var Covidpandemin.

  Hemsjukvården fick en resursförstärkning med sjuksköterskor, rehab-tjänster, undersköterskor och förstärkning av hemtjänst och modellen bygger på en nationell lägesbild om effekter på hemvårdsinsatser, vård- och omsorgsboenden, biståndsbeslut och samverkan med Region Gävleborg. Det baseras även på statistik och intervjuer med verksamhetsföreträdare i Gävle kommun och Region Gävleborg inklusive Hälsovalskontoret. Man vill identifiera utvecklingsområden och förbättringsförslag kopplat till det.

  Andelen vårdtillfällen planerad och oplanerad öppen, - sluten och specialistvård har minskat för gruppen 70 år och äldre på grund av pandemin. Ingen minskning för personer med behov av hemsjukvård eller för dom som bor på vård- och omsorgsboende föreligger.

  Demografisk utveckling visar att 22 tusen är över 65 år inom Gävle kommun och den gruppen tenderar att ha färre insatser från Socialtjänsten vilket är tack vare medicinsk utveckling och att vi är bättre på att ta hand om oss. Det finns inga väntetider till vård- och omsorgsboenden och dom som flyttar in bor där ca 2 år. Effekter på vård- och omsorgsboenden är att fler sjukvårdskrävande kunder flyttar in, även fler yngre och i palliativt skede.

  Effekter på Gävle kommun gällande hemvårdsinsatser har visat att fler personer blir kvar på slutenvården för exempelvis fortsatt utredning. Det är även en fördel för personer med demenssjukdom som kan komma direkt till ett vård- och omsorgsboende för att minska förvirring. Hemvårdsteamen arbetar mer tillsammans och samverkan har utvecklats mellan chefer inom hemsjukvård och handläggarenheten. Rehabiliteringen är dock svårare att tillgodose i en liten lägenhet, blir trångt med hjälpmedel och fler hjälpmedel krävs vid utskrivning. Det saknas rutiner för hanteringen av resursplats och det saknas hemtagningsteam.

  De flesta som skrivs ut från slutenvården går hem och det kan räcka med primärvårdens insatser de 14 första dagarna. Man kan se sedan stängning att det är fler som kommer hem med insatser och fler beviljas dubbelbemanning och vak. Fler flyttar hem igen från vård- och omsorgsboenden då man har piggnat på sig. Kan vara ett make par som blivit beviljad en omsorgsplats från sjukhuset.

  Effekter på Region Gävleborg - Utskrivningsprocessen tar längre tid och kan förbättras. Det finns ett omfattande behov av rehabilitering och av hjälpmedel och man önskar ett förtydligande av resursplatserna och hemvårdsteam. Regionen tycker det finns risker med att skriva ut från ansvarig läkare på Hälsocentralen till ansvarig läkare på Vård- och omsorgsboendet.

  Sammantagna samverkansförslag:

  •        Hemtagningsteam - behov av multiprofessionellt team som ger insatser till kunder som inte tidigare varit inskrivna i hemsjukvården.

  •        Enhet palliativ vård- samla spetskompetens för god omvårdnad och sjukvård i livets slutskede. Borde ligga inom slutenvården alternativt på korttids med beslut inom Socialtjänstlagen.

  •        Enhet för eftervård/rehabilitering för att ge fortsatt rehabilitering och återhämtning inför utskrivning. Regionen borde vara huvudman alternativt beslut inom Socialtjänstlagen.

  •        Utveckla mobila teamet till utökad samverkan med hemtagningsteam med utökade tider för insatser.

  •        ASIH – dvs, kvalificerad vård inom hemmet behövs inom slutenvården.

   

  Man vill utveckla utskrivningsprocessen och se över kriterier för viss ålder för att beviljas vård- och omsorgsboende. Fler trygghetsbostäder, fler förebyggande och främjande insatser, utveckla samverkan runt personer med psykiatriska diagnoser inom LSS, utforma rutiner och information runt resursplatserna.

  Man tittar på hur man ska utforma insatserna i hemtagningsteamen. Enligt dialog med kommunen är det väldigt svårt att öppna korttidsplatser igen och Regionen har svårt att bemanna fler hos dom. Däremot diskuteras hur man kan utveckla det mobila teamet och sjukvård i hemmet.

  Gemensamma slutsatser är att beredskapsgruppens roll är viktig (hemtagningsteamet) och inom den interna kommunikationen behöver det planeras och ha bättre tydlighet kring roller och ansvar. Lokala riskanalyser behöver genomföras konsekvent och grundläggande kunskap i basal vårdhygien och kunskap om hur smitta sprids måste i högre grad säkerställas samt större tydlighet i ansvaret för uppföljning och säkerställande av efterlevnad av riktlinjer och rutiner.

  Lisa Allemo presenterar Socialstyrelsens årliga undersökning för år 2022 som går ut till samtliga kunder inom hemtjänst och vård-och omsorgsboenden. Undersökningen mäter nöjdhet, trygghet, delaktighet, bemötande och övergripande nöjdhet.

  En enkät skickades till ca 920 våbokunder, 404 svarade (44 %) och ca 1300 hemtjänstkunder, 776 svarade (59 %).

  Resultat för vård- och omsorgsboende:

  76% var mycket eller ganska nöjda, 83% ganska nöjda. Man ser samma resultat i hela Sverige. Gävle ligger i mitten av landets jämförelse med samma frågeställningar. Man tror att pandemin kan ha påverkat resultatet.

  Vid frågan om personalens bemötande på ett bra sätt svarar 89% alltid eller oftast ett bra bemötande (94% år 2020). 85% tycker att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende (90% 2020). 79% känner förtroende för alla eller för flertalet av personalen på sitt äldreboende (84% 2020). 76% tycker att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med personal på boendet vid behov (84% 2020).

  Resultat för hemtjänsten:

  86% var mycket eller ganska nöjda (88% år 2020). Vid bemötandefrågan svarar 97% alltid eller oftast ett gott bemötande (98% år 2020). 86% anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till hur man vill att hjälpen ska utföras. 82-83% svarar att personalen vet hur dom ska utföra sina arbetsuppgifter. 64% svarar att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete. 43% svarar att personalen brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar. 58% svarar att man brukar kunna påverka vid vilka tider man får hjälp. 85% svarar att arbetet är bra utfört. 82% svarar att personalen brukar komma på utsatt tid.  81% svarar att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. 63% svarar att personalen meddela i förväg om tillfälliga förändringar. 85% tycker att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten (88% 2020). 88% känner förtroende för alla eller för flertalet av personalen
  som kommer hem till dem (92% 2020). 68% tycker att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov (74% 2020).

  Lisa avslutar med att kommunikationen bör utvecklas, eller hur man ska nå personal av olika anledningar. Det finns en rapport som sammanställer alla frågor och man vill ta del av den kan man kontakta Lisa.

 • Projektledare Ann-Charlotte Johannson i Äldrevänlig kommun informerar att tidplanen för kommande aktiviteter blev förskjuten på grund av att remisstiden drog ut på tiden vilket gör att man måste göra en revidering.

  Rekryteringen är avslutad för tjänsten ”Äldre lots” och den tilltänkta börjar sin anställning från 1 januari 2023. Arbetet innebär lotsning i hela Gävle kommun och det ligger under förebyggande på sektor Välfärd.

  Pågående arbeten är:

  ·       Parkbänkar som ska placeras i Bomhus och Hille. Det kom ingen till Hille för att titta på bänkarna placering i kartor. Ny inbjudan har skickats till alla föreningar och på anslagstavlor.

  ·       Utbildningsinsatser gällande digitalt stöd till seniorer och en informationskampanj går ut i vår via brevutskicka, information på stadstavlorna (kommer att stå v 17-18), fysiskt informationsblad och via pressmeddelande och media.

  ·       Stärka volontär i Gävle och utöka samverkan för fler mötesplatser och träffpunkter för seniorer.

  ·       Samtalscirklar om livet på Brunnsgatan.

  ·       Kaplansgatan kommer att starta en cirkel i samarbete med ”hjärnkoll”.

  ·       Aktivitet ”Höja kompetens hos medarbetare inom äldreomsorgen genom utbildningsinsatser” Välfärd Gävle.

  ·       Ta fram och uppdatera kompetensstegar/kompetenstrappor och vilka utbildningar som behövs för att komma vidare i stegen/trappan.

  ·       Utveckla webbutbildningar.

  Aktiviteter för 2022 som inte påbörjats:

  ·       Lokal där seniorföreningar kan bedriva verksamhet.

  ·       Utarbeta metod för seniorperspektiv i beslut.

  ·       Förbättra sökfunktion på gavle.se.

  ·       Marknadsföring kundtjänst.

  ·       Innovativa metoder för att nå fler och minska ofrivillig ensamhet.

   

  En e-petition har inkommit till Gävle kommun om att få åka kostnadsfritt på sitt seniorkort på helger. Förslaget har fått 110 röster vilket gör att det går vidare till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  På kultursidan bjuder Duon Lisas på folkmusik i juletid, en pågående turné. Det är 137 offentliga arrangemang på gång och 122 anordnas på vård- och omsorgsboenden. 60 kurstillfällen/webbsändningar.

  Som avslutning sker en diskussion om att utveckla ett samarbete med studiecirklar och föreningar för att få in gemensamma aktiviteter.

 • Projektledare Ann-Charlotte Johannson i Äldrevänlig kommun informerar att tidplanen för kommande aktiviteter blev förskjuten på grund av att remisstiden drog ut på tiden vilket gör att man måste göra en revidering.

  Rekryteringen är avslutad för tjänsten ”Äldre lots” och den tilltänkta börjar sin anställning från 1 januari 2023. Arbetet innebär lotsning i hela Gävle kommun och det ligger under förebyggande på sektor Välfärd.

  Pågående arbeten är:

  ·       Parkbänkar som ska placeras i Bomhus och Hille. Det kom ingen till Hille för att titta på bänkarna placering i kartor. Ny inbjudan har skickats till alla föreningar och på anslagstavlor.

  ·       Utbildningsinsatser gällande digitalt stöd till seniorer och en informationskampanj går ut i vår via brevutskicka, information på stadstavlorna (kommer att stå v 17-18), fysiskt informationsblad och via pressmeddelande och media.

  ·       Stärka volontär i Gävle och utöka samverkan för fler mötesplatser och träffpunkter för seniorer.

  ·       Samtalscirklar om livet på Brunnsgatan.

  ·       Kaplansgatan kommer att starta en cirkel i samarbete med ”hjärnkoll”.

  ·       Aktivitet ”Höja kompetens hos medarbetare inom äldreomsorgen genom utbildningsinsatser” Välfärd Gävle.

  ·       Ta fram och uppdatera kompetensstegar/kompetenstrappor och vilka utbildningar som behövs för att komma vidare i stegen/trappan.

  ·       Utveckla webbutbildningar.

  Aktiviteter för 2022 som inte påbörjats:

  ·       Lokal där seniorföreningar kan bedriva verksamhet.

  ·       Utarbeta metod för seniorperspektiv i beslut.

  ·       Förbättra sökfunktion på gavle.se.

  ·       Marknadsföring kundtjänst.

  ·       Innovativa metoder för att nå fler och minska ofrivillig ensamhet.

   

  En e-petition har inkommit till Gävle kommun om att få åka kostnadsfritt på sitt seniorkort på helger. Förslaget har fått 110 röster vilket gör att det går vidare till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  På kultursidan bjuder Duon Lisas på folkmusik i juletid, en pågående turné. Det är 137 offentliga arrangemang på gång och 122 anordnas på vård- och omsorgsboenden. 60 kurstillfällen/webbsändningar.

  Som avslutning sker en diskussion om att utveckla ett samarbete med studiecirklar och föreningar för att få in gemensamma aktiviteter.

 • Bo Bergstad informerar om hemtjänstindex som har drivits i 1,5 år med bidrag från allmänna arvsfonden och är ett initiativ från SPF seniorerna. Indexet ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner och det är tänkt att det ska fortsätta som en kvalitetsförbättring.

  Man använder sig av olika register som sammanställs och den mäter information, biståndshandläggning, utförande och stöd och utveckling.

  Resultaten hittas här: www.hemtjanstindex.se

  Bo informerar vidare att det är korta svarstider på remissyttranden och man vill ha svar inom 12 dagar ibland vilket är svårt då man inte hinner ha möten med representanter i föreningarna.

 • Ordföranden avslutar detta möte och tackar deltagarna.

  Kommande mötesdatum kommer att revideras eftersom Kommunstyrelsen tar beslut om ny ordförande den 7 februari. Datum och plats kommande för möte kommer inom kort till rådets medlemmar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.