Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Föregående protokoll går att hitta här:

  Möte 2021-11-02 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Samtliga detaljplaner under arbete går att hitta här:

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Förhandlingschef informerar kring Kommunens visselblåsartjänst. Frågor uppkommer kring användande antal och hur pass känd tjänsten är för medarbetare i Gävle kommun. Förhandlingschef informerar om att tjänsten idag finns på intranätet men på grund av utökning av kretsen i den nu kommande uppdaterade lagstiftning behöver den även synliggöras på annat sätt. Vidare informeras det om att trots lågtantal ärenden i tjänsten inkommer det ibland ärenden via tex. brev. Det finns även en utbildningsfilm för alla medarbetare i utbildningsplattformen Kompetensen.

  Förhandlingschef tydliggör även att tjänsten inte inskränker eller tar över annan lagstiftningar så som tex. arbetsmiljölagen utan annan lagstiftning gäller parallellt och hantering av ärenden som inte faller inom visselblåsartjänsten ska hanteras enligt andra regelverk.  

 •   6

  Information från nämnder och bolag

 •   7

  Coronautvärdering

 •   8

  Information om vad samhällsbyggnadsutskottet gör

 •   9

  Går det att få en IPAD för KPR

 •   10

  Reglemente KPR

 •   11

  Äldrevänlig kommun

 • 1. Palliativa teamet

  Katarina Hedström, chef på det palliativa teamet, informerar att de inte har möjlighet att komma till denna gång men har däremot möjlighet att komma till nästa gång den 10 februari 2021.

   

  2. Trafikförsörjningsprogrammet remisssvar

  Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om trafikförsörjningsprogrammet den 24 november 2021. I bilagorna som följer med kallelsen finns trafikförsörjningsprogrammet samt remisssvar som bland andra det kommunala pensionärsrådet har lämnat in synpunkter för.

  Bilagor

 • Nästa möte är den 10 februari 2022.

 • § 77

  Upprop och val av justerare

 • § 78

  Fastställande av föredragningslistan

 • Föregående protokoll går att hitta här:

  Möte 2021-11-02 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Samtliga detaljplaner under arbete går att hitta här:

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Förhandlingschef Vinita Thyberg informerar kring Kommunens visselblåsartjänst. Frågor uppkommer kring användande antal och hur pass känd tjänsten är för medarbetare i Gävle kommun. Förhandlingschef informerar om att tjänsten idag finns på intranätet men på grund av utökning av kretsen i den nu kommande uppdaterade lagstiftning behöver den även synliggöras på annat sätt. Vidare informeras det om att trots lågtantal ärenden i tjänsten inkommer det ibland ärenden via tex. brev. Det finns även en utbildningsfilm för alla medarbetare i utbildningsplattformen Kompetensen.

  Förhandlingschef tydliggör även att tjänsten inte inskränker eller tar över annan lagstiftningar så som tex. arbetsmiljölagen utan annan lagstiftning gäller parallellt och hantering av ärenden som inte faller inom visselblåsartjänsten ska hanteras enligt andra regelverk.  

 • 1. Omvårdnadsnämndens ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C) lämnar följande information:

  Omvårdnadsnämnden ska besluta om budget och verksamhetsplan vid nästa nämnd 14/12.

  +Gävle kommun har nominerats till European Social Services Awards för projektet VR-resor för äldre. VR-resor innebär att man använder digitala glasögon för att se och uppleva olika simulerade miljöer i 3D som ger en upplevelse av att man exempelvis befinner sig ute i naturen, dyker i havet eller åker karusell.

  +Omvårdnadsnämnden har beslutat att frångå reglementet för föreningsstöd detta år och ger därför föreningsstöd till alla som sökt föreningsstöd(förutsatt att om man är knuten till en riksorganisation)

  +Sektor Välfärd har beslutat om en strategi för digitalisering. Se bifogad handling.

   

  2. Eva Löfqvist, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (S) informerar om  att nämnden påbörjat en kollektivtrafiksanalys med region, något vi inte gjort på 23 år så det är på tiden. De kommer att titta på övergripande mål, som linjenät, prioriterade stråk, bussgator utveckling av biljettsystem m.m. Vi kommer också att uppdatera centrumplan för vidareutveckling. Vi kommer att få ett cykelparkeringshus 2022.

   

  3. Helene Börjesson (MP), ordförande för kultur- och fritidsnämnden informerade nämnden muntligen om de åtgärder som vidtagits med anledning av den tidigare skrivelsen från KPR:s ledamöter.

  Bilagor

 • Erik Holmestig (C) lämnade följande information till rådet.

  Extern konsult har gjort intervjuer med politiker och ledande tjänstepersoner. I grupp och enskilt. Man har ställt frågor om upplevelserna kring kommunens hantering av Covid-19 pandemin. Resultatet av utvärderingen ska redovisas tidigt 2022.

 • Erik Holmestig (C) lämnade följande information till rådet.

  Samhällsbyggnadsutskottet är ett utskott under kommunstyrelsen som har i uppdrag att bereda ärenden till kommunstyrelsen avseende fysisk planering, fast egendom och exploateringsverksamhet. Utskottet har möjlighet att få fördjupad kunskap inom dessa områden. Utskottet får också fatta beslut av verkställighetskaraktär. Det kan till exempel gälla att inleda planarbete och markanvisning.

 • Erik Holmestig (C) redogjorde följande:

  Vid jämförelse med kommunens nämnder har kostnaden för en Ipad beräknats till lite knappt 300 kr per månad. Ett sådant erbjudande till de kommunala råden skulle innebära en betydande kostnad för kommunen. Råden är dessutom inga formellt beslutande organ. Bedömningen blir därför att ledamöterna i KPR inte bör erbjudas kommunal Ipad.

 • Erik Holmestig (C) informerade följande:

  Kommunala Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och de kommunala nämnderna. Rådet ska ges möjlighet att yttra sig och inkomma med synpunkter i tidigt skede. Detta fungerar i varierande grad. De nämnder som regelbundet representeras vid KPR:s sammanträden har en bättre kännedom om KPR och dess uppgifter.

 • Ann Charlotte Jansson lämnar följande information:

  Jag har inget bildspel denna gång, då jag inte heller har så mycket att informera.

  Jag kommer berätta att utkast av handlingsplanen för Äldrevänlig kommun är klar och att Sociala hållbarhetsutskottet på sitt sammanträde nu på torsdag (9 december) föreslås besluta att den går ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser samt till Kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet.

  Underlaget (det som kommit fram i dialoger och undersökningar) till handlingsplanen presenterade jag sist och jag har inte för avsikt att upprepa detta.

 • 1. Palliativa teamet

  Katarina Hedström, chef på det palliativa teamet, informerar att de inte har möjlighet att komma till denna gång men har däremot möjlighet att komma till nästa gång den 10 februari 2021.

   

  2. Trafikförsörjningsprogrammet remisssvar

  Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om trafikförsörjningsprogrammet den 24 november 2021. I bilagorna som följer med kallelsen finns trafikförsörjningsprogrammet samt remisssvar som bland andra det kommunala pensionärsrådet har lämnat in synpunkter för.

  Bilagor

 • Nästa möte är den 10 februari 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.