Hoppa över navigering
 • § 1

  Upprop och val av justerare

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

 • Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

  Rådet framför till Anders Ekman (C) från samhällsbyggnadsnämnden att vid planering av bostäder, främst trygghetsbostäder, önskas en tidigare dialog mellan rådet och Livsmiljö. Anders tar med sig denna synpunkt till sin nämnd.

 • Möte 2022-12-08 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

  Enligt §59 i föregående protokoll informerades det om samverkansförslagen från omvårdnadsnämnden och rådet önskar få återkoppling. Ordförande från omvårdnadsnämnden Eva Älander (S) informerar att hon följer upp detta till nästa sammanträde.

 • Information ges om kollektivtrafikstrategi. (Föredragningen sker digitalt).

  Trafikplanerare Lisa Hjälsten informerar om hennes arbete med att ta fram en kollektivstrategi samt att utveckla kollektivtrafiken för Gävle kommun.

  Strategin ska ge en samlad bild av ambitionsnivån för utvecklingen av kollektivtrafiken inom ett geografiskt definierat område och vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att den utvecklingen ska uppnås.

  Den innefattar gator och vägar (kommunen/Trafikverket/enskilda), hållplatser och bytespunkter (X-trafik/kommun), stadsutveckling (kommun) hållbarhet (samtliga), trafikering och fordon (X-trafik). Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommuns geografiska område ska fördubblas till 2030, i förhållande till annat motoriserat resande. Under arbetet med handlingsplanen arbetar man med behov och synpunkter och när projektet är klart tar kommunfullmäktige beslut 2023-10-30.

  Rådet framför att man har diskuterat minibussar/anslutningsbussar vid områden som har långt till hållplatser. Enligt Lisa finns det liknande förbindelser i en annan kommun vilket hon har framfört till Regionen.

  E-petitionen gällande 65-plus kort för fria resor under helger och kvällar ska utredas på samhällsbyggnadsnämnden.

  Fråga ställs om hur personer gör med betalning eller uppvisning av busskortet för personer som har svårt att kliva på i fram på grund av instegen. Hon tar med sig denna fråga till Regionen och Lisa tillägger att det även går att lämna E-petitioner X-trafik.

 • Planingenjör Emma Olofsson informerar om det planerade bostadsbygget på Markhenen i Valbo vilket omfattar ca 45 nya lägenheter. Processen är under sammanställning samt inhämtning av synpunkter och revidering. Hon uppger också att kommunen inte kan styra typen av bostäder utan endast reglera om det ska vara skola eller annan verksamhet på platsen.

  Martina Forslund som är beställare av detaljplanen informerar att det finns möjlighet att bygga ut bottenvåningen i ett av husen för möjlighet till samlingslokal eller kontor. Man har också lagt in centrumändamål för att kunna hyra ut en samlingslokal. Man har ritat hus med inriktning på 65-plus och dessa är med förråd. Beställaren är öppen för andra förslag såsom trygghetsboenden om önskemål finns. Parkeringsplatsen delas med Gavlegårdarna och markägaren. Hiss kommer att planeras i varje hus.

   

 • Ann-Charlotte Jansson från äldrevänlig kommun ger en uppdaterad information om den digitala informationskampanjen och för att nå så många som möjligt ska man skicka vykort till alla över 65 år och informationsblad kan delas ut på träffpunkter. Man ska även lägga ut information på stadstavlor under veckorna 17–18 och media ska kontaktas. Information om det digitala stödet står att läsa om på gavle.se.

  Vidare uppger Ann-Charlotte att man har anordnat aktiviteter kring idrott och rörelse för äldre och det kommer att finnas en ”prova på dag” i maj för att få fler att röra på sig men också som ett tillfälle att träffa andra.

  Tidigare fråga från rådet besvaras gällande digitala E-petitioner. Dessa kan även lämnas in skriflitgen i Stadshusets kundtjänst där personalen kan vara behjälpliga att fylla i en blankett.   

  Gällande frågan om föreningsbidrag från omvårdnad så är det en fråga som Ann-Charlotte återkommer om.

  På utbildningen inom Välfärd om första hjälpen vid psykisk ohälsa har ca 70 procent av personalen deltagit.  

  Cecilia Hillgren informerar om den nya funktionen äldrelotsen. Alla över 65 år ska få skriftlig information om funktionen och hennes uppgift är att ge information om träffpunkter, sociala aktiviteter, anhörigstöd och hur man gör för att bli volontär. Arbetet handlar om att losta vidare till rätt instans.

  Det finns ingen färdig arbetsbeskrivning för tjänsten utan den kommer att utformas efter arbetets gång och beroende på vilka behov som finns. Syftet är att göra vardagen lite tryggare och enklare för seniorer.

  Cecilia har påbörjat sitt arbete med studiebesök på bland annat trygghetsboenden och träffpunkter. Ambitionen är även att försöka få kontakt med de som saknar nätverk genom att ta kontakt via kyrkan och diakonin och hon erbjuder en kontakt i stället för att lägga ansvaret på den enskilde. Seniorer som bor på ytterområdena kan Cecilia åka och besöka för att man ska slippa åka in till Gävle.

  Den uppsökande verksamheten kommer att bemannas med en ny kollega och då kan ett samarbete påbörjas med äldrelotsen.

 • Malin Björklund från ekonomiavdelningen informerar om donationsstiftelser för äldre.

  Kommunen förvaltar närmare 90 donationsstiftelser

  ·         Skolan

  ·         Kommunstyrelsen

  ·         Livsmiljö

  ·         Välfärd

  ·         Kommunen är förvaltare

  ·         Dela ut pengar enligt statuten

  ·         Följa donatorns vilja, får inte ändra något

  Det finns fyra sökbara stiftelser för äldre med tillhörande åtta särfonder och fem stiftelser till för äldreboendena Hilleborg, Solberga i Hamrånge, Ängslyckan i Hedesunda och Sätrahemmet.

  Ansökningsperioden för äldre är under mars månad och man måste bo inom den geografiska gränsen som fanns år 1924 inom Gävle, Valbo och Hedesunda. Karta finns på gavle.se/fonder och genom att skriva in sin adress visar kartan vilket område man tillhör.

  ·         Tar endast emot digitala ansökningar

  ·         E-tjänster finns på www.gavle.se/fonder

  ·         Ansök med eller utan bank-id

  ·         Godman/förvaltare, anhörig kan skicka in en ansökan

  ·         Hjälp finns i Stadshuset, biblioteket, träffpunkterna

  Förra året inkom det 550 ansökningar varav 353 personer och organisationer blev beviljade medel. 897 000 kronor delades ut. Privatpersoner beviljas max 2000-3000 kronor per person.

  För mer information kan man kontakta Malin via fonder@gavle.se.

   

 • Robert Krantz bo social utredare från Gavlegårdarna informerar att han har drivit ett projekt om parkeringar i Gävle kommun med undantag från Hamrånge, Forsbacka och Hedesunda. Arbetet föranleddes på grund av kommunens miljöstrategiska program och för att Gavlegårdarnas hyresgäster har haft stora problem att hitta parkeringsplatser.

  Efter att man infört avgifter så har det frigjort många platser och det är lättare att parkera. Man använder sig av en App från Parkster och betalar digitalt. Det fungerar även med sms eller talsvar via mobilen.

  I ändringen tillämpar man den normala 24-timmars regeln pga. att många bilar har stått parkerade flera dygn. Många synpunkter har inkommit gällande ändringen och dessa kommer att sammanställas. Eventuellt kommer man att ändra 24-timmars regeln på platser längre bort till längre än 72 timmar. Egna platser, dvs dom som hyrs av hyresgästen själv har ingen tidsbegränsning på parkeringen.

  Vissa områden har handikapplatser och det har att göra med att den ska i normalfallet ligga max 25 meter från entrén. I anslutning till butiker har man 1–2 timmars avgiftsfri parkering för att man ska kunna handla, gå på bibliotek eller besöka hälsocentralen.

 • Eva Älander (S) från omvårdnadsnämnden uppger att vid nästa sammanträde i pensionärsrådet kommer det mycket information från Välfärd, bland annat redogörelse om patientsäkerhetsberättelsen, biståndsbedömning och om åtgärder på Fleminggatan.

  Hon informerar vidare att i dagsläget finns det inga köer på vård- och omsorgsboenden. Men om man önskar ett visst specifikt ställe så kan man behöva vänta.  

  Ett utvecklingsprojekt har dragit i gång från försörjningsstöd där man kommer att ge utbildning för en ny kategori för att avlasta undersköterskor. Det är ett projekt med god förhoppning och man har sedan möjlighet att vidareutbildas till undersköterska. Mer information om det kommer.

  Eva informerar även att omvårdnadsnämndens sammanträden är öppna och som invånare är man välkommen dit om man är intresserad av att lyssna.

  Omvårdnadsnämnden önskar en aktiv referensgrupp från rådet, vilket är en ny idé så att pensionärsrådet kommer in i ett tidigare skede i olika processer.

  Fråga till Eva från rådet att ta med; hur får man fler att ansöka till vårdgymnasiet?

  Lars-Erik Oxbacke från kultur och fritidsnämnden informerar att han återkommer vid nästa sammanträde om vilka frågor man diskuterar i den nämnden och man kan lämna önskemål.

 • Ny 1:e vice ordförande från PRO är Susanne Falk.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar därefter dagens sammanträde.

  Nästa möte är den 19 april på Förvaltningshuset rum Amsterdam.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.