Hoppa över navigering
 • Kommunala Pensionärsrådet väljer Bo Bergstad att justera protokollet. 

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling förutom att punkt 31 utgår.

 • Föregående protokoll hittar du här: Möte 2023-04-19 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Detaljplaner under arbete hittar du här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Boendeplanerare Anna Åkerbris informerar om boendeplanen för särskilt boende 2023–2027 för äldre med utblick mot 2035.

  Kommunerna är enligt 5 kap. i Socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Särskilt boende för äldre beviljas i form av vård- och omsorgsboende enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Det är en behovsprövad boendeform.

  Boendeplanen behandlas och antas av Omvårdnadsnämnden och beslut tas varje år i februari månad och ligger till grund för utblicksarbetet. Budget tas av kommunfullmäktige i juni varje år.

  Dom som arbetar med ärendet är kontorschef, verksamhetschefer, enhetschefer, utredare, boendesamordnare, biståndshandläggare, boendeplanerare, upphandlingscontroller, ekonom, ekonomichef och strategiskt fastighetsansvarig funktion.

  Under 2020 färdigställde privata vårdgivare totalt 174 nya lägenheter i Gävle. Välfärd Gävle färdigställer under 2023 nytt vård- och omsorgsboende i Hemlingborg med 60 lägenheter plus 20 lägenheter för avlösningsvistelse. Renovering av vård- och omsorgsboendet Hilleborg samt ombyggnation kan komma att tillföra ytterligare 4 lägenheter på samma boende och arbete med arkitekt och fastighetsägare pågår under 2022/2023.

  Det är flera faktorer som påverkar behovet av lägenheter fram till 2035 beroende på om det blir fler typer av boendelösningar samt hur Gävle kommun tillämpar kvarboendeprincipen, även om antalet äldre blir fler.

  Utifrån den information vi har idag, så gör Välfärd Gävle bedömningen att det mest troliga är att det kommer att finnas ett överskott av lägenheter. Detta innebär en överkapacitet på vård- och omsorgsboendelägenheter under hela planeringsperioden fram till år 2035.

   

 • Jonas Ekeroth verksamhetsutvecklare på IT- och utvecklingsavdelningen informerar om nya IT-lösningar på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. Syftet är att personal ska kunna utföra rätt insatser och bidra till självständighet för de boende.

  SKR (Sveriges Kommuner och Regioner; en medlems- och arbetsgivarorganisation) har gått ut med att Välfärden måste digitaliseras fort och sektor Välfärds digitala arbete i Gävle bygger på en omvärldsbevakning för att tekniken ska vara så bra som möjligt. Avtal tecknas med bolag som arbetar med snabba åtgärder vid eventuella IT attacker.

  Man har börjat utvärdera vilken form av teknik som ska finnas i husen och det är viktigt att byggnaderna är anpassade från början för att telefoni och teknik ska fungera bra. I äldre byggnader är det mer kostsamt att bygga in ny teknik och det blir mer synligt då man måste dra kablar utanpå väggar.

  I Hemlingborg finns allt på plats och man kommer att göra en utvärdering innan tekniken börjar användas.

  Exempel på ny teknik är digital övervakning med en slags sensorkamera som exempelvis kan användas för att känna av kundens rörelsemönster. Trygghetssensorn levererar ingen bild och endast data behandlas i systemet. Det gör att den upplevs som mindre integritetskränkande än tillsyn via en kamera. Det går dock att få fram bilder vid behov. Det kan till exempel handla om att utreda vad som skett precis innan någon har fallit eller få en signal om att kunden har vänt sig för få gånger och behöver hjälp med vändning för att förebygga liggsår.

  Denna typ av teknik kan med fördel också användas i syfte att säkerställa att kunden sover tryggt i sitt ordinära boende och nattpatrullen behöver inte gå in i bostaden och störa sömnen.

  Det är viktigt att gå ut med tydlig information om syftet med digital övervakning och det är frivilligt för kunden.

    

   

 • Kontorschef Helén Polmé informerar om införandet av fast omsorgskontakt i Gävles egen regi samt om sommarplaneringen för vikarier.

  Fast omsorgskontakt är en ny del av Socialtjänstlagen och träder i kraft från och med 1 juli 2023. I Gävle kommun har vi 13 områden i egen regi som omfattas av detta. Undersköterska ska vara en skyddad yrkestitel genom kompetensutveckling och det är endast dom som kan vara fast omsorgskontakt åt kunderna.

  Fast omsorgskontakt innebär att en i personalen ska ha bättre kontakt med kund och tillsammans upprätta en genomförandeplan och hitta arbetssätt som utförs med god kvalitet. Man ska vara hos kunden i första hand när personen är i tjänst.  Arbetsgrupperna kommer att bli mindre för att öka personkontinuiteten och man strävar efter att lägga ihop flera insatser för att få längre tid hos kunden i stället för flera korta besök. Det kan exempelvis vara inköp, städ och utevistelse.

  Arbetsuppgifter kommer att fördelas olika, tex på Sellggrensgårdens vård- och omsorgsboende finns det personal som utför endast praktiska sysslor och gör inga omvårdnadsinsatser. Det har fungerat väldigt bra och hemtjänsten vill titta närmare på det.

  Under 2023 pågår det arbete i hemtjänsten med:

  HLR-utbildning

  Utbildning i social dokumentation

  Frivillig språkutbildning för utlandsfödda

  Demenscentrums utbildning och praktisk övning

  Forskningsprojekt mellan Välfärd Gävle och Högskolan Gävle – ”Tillfälliga anställningar i äldreomsorgen” som ska pågå i 2 år. Det syftar till att ta reda på hur man upplever sin arbetsmiljö och hur det påverkar hälsan. I projektet ingår även en implementerings -och åtgärdsfas där man kommer att samarbeta kring vad som behöver förbättras.

  Arbetsmiljö - visstidsanställda.

  Helén informerar också att inför sommaren 2023 har man tillsatt vikarier på nästan alla 110 tjänster i hemtjänsten och 65 procent av ordinarie personal är i tjänst istället för 50 procent som tidigare. Det har man kunnat åstadkomma genom att förlänga sommarperioden. Cheferna i verksamheterna känner sig lugna och trygga med den här nya förändringen.

  Introduktionen för vikarier är omarbetad och pågår under hela sommarperioden och man intervjuar alla sökande med att träffas fysiskt. Man har även gjort om språktestet och det har skapats en gemensam checklista.

 • Anders Ekman (S) från Samhällsbyggnadsnämnden skulle ha informerat om busshållplatser och tillgänglighet men fick förhinder. 

  Eva Älander (S) från Omvårdnadsnämnden skulle ha informerat om Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan men fick förhinder. 

 • Utredare Lisa Allemo informerar om personalkontinuitet i hemtjänsten och målet är att kund ska få omsorg av samma personer så långt som möjligt med regelbundna tider. Man ska veta tiderna i förväg och insatserna ska utföras på samma sätt varje gång. Undersökningar visar att det är viktigare att veta vem som kommer och inte när.

  Numera är det möjligt att mäta kontinuiteten över tid genom ett nytt beräkningssätt. Kommunen har tillgång att se sina uppgifter och det ingår i delårsrapporteringen.

  Kontuniteten mäts och redovisas. Själva mätningen görs genom att man drar ut listor på alla utförda beslut på alla kunder över 65 med många besök.

  Kontinuitetsmätningen skedde under perioden 5-18 september.

  Bakgrund och definitioner av kontinuitet:

  Personkontinuitet - samma personer som utför vård och omsorg

  Tidskontinuitet - omsorgen utförs vid samma tidpunkt

  Vård/omsorgskontinuitet - omsorgen utförs på samma sätt

  Ett av måtten i kommunernas kvalitet i korthet, KKIK, vilken redovisas i Kommun och landstingsdatabasen, Kolada. Gävle är med för sjätte gången.

  Sammanställning av registreringar i planeringssystemet TES:

  Besök mellan klockan 7-22

  Kunder som är 65 år och över

  Bombesök (0-1 minut) togs bort

  Endast personer med minst två besök per dag under hela mätperioden

  655 kunder med totalt 46 608 besök

  Resultat av mätningen:

  Kontinuiteten (medelvärde) för samtliga utförare: 14 personal

  Egen regi: 14 personal Externa utförare: 14 personal

  Spridning: 2-32 personal

  Ingen skillnad mellan män och kvinnor eller beroende på ålder

  Mindre utförare har lägre kontinuitet än större utförare, gäller dock bara de externa utförarna. Omorganisation i den kommunala hemtjänsten kan påverka.

 • § 33

  Övrigt

 • Ordföranden tackar för detta möte.

  Nästa möte är den 20 september i Förvaltningshuset, rum Amsterdam.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.