Hoppa över navigering
 • Kommunala Pensionärsrådet väljer Bo Bergstad att justera protokollet.

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling. § 21 utgår på grund av förhinder.

 • Föregående protokoll hittar du här: Möte 2024-02-15 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Pågående detaljplaner hittar du här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Eva Älander (S) informerar bland annat om Omvårdnadsnämndens bokslut och verksamhetsplan.

  För varje år fattar Omvårdnadsnämnden beslut om en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen finns de mål nämnden avser fokusera på inom planeringsperioden. I verksamhetsplanen finns också beskrivningar av uppdrag och utvecklingsområden. Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under januari. Kompletteringar gällande till exempel målbeskrivningar, indikatordefinitioner samt målvärden för perioden 2024 - 2027 kan tillkomma till delår 1.

  Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen med kommunövergripande mål, målbeskrivningar och tillhörande indikatorer. Dessa är:

  - kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

  - trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

  - påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

  - en modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

  - en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.

  Omvårdnadsnämnden arbetar även för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun och att kunna ge en god kvalitet inom hälsa och sjukvård.

  Bokslutet för Omvårdnadsnämnden 2023 redovisar ett resultat på minus 33,7 mnkr för 2023. De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt hälso och sjukvård.

  Förklaringar till avvikelserna är bland annat höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. I perioder behov av vak dygnet runt hos kunder. Ökade kostnader i form av extraresurser för utvecklingsarbetet på Fleminggatan och stor omfattning av bemannings-sjuksköterskor inom hemsjukvården under 2023.

  Besparingarna – fattade beslut 1

  - minska antalet platser på avlösningsvistelse till 10 platser

  - enheten för anhöriganställda med 3 årsarbetare avvecklas. Alla anhöriganställda medarbetare inom enheten sägs upp.

  - utreda att minska serviceinsatser och att införa rambeslut

  - skruva upp takten i arbetet med bemanningshandboken samt minska behovet av bemanningssjuksköterskor

  - månadsvis följa effektiviseringar utifrån bemanningshandboken, behovet av bemanningssjuksköterskor samt införandet av helgtjänster.

  Besparingarna – fattade beslut 2

  - att minska anhörigstöd med 2,5 årsarbetare, ? Förändrat uppdrag, alla medarbetare blir kvar men          inte alla kommer fortsatt arbeta heltid med anhörigstöd

  - att minska uppsökande verksamhet med 0,25 årsarbetare,

  - att minska volontärsamordning med 0,25 årsarbetare,

  - att minska omvårdnadsnämndens kommunbidrag gällande träffpunkter för seniorer motsvarande              1,0 årsarbetare, båda träffpunkterna blir kvar!

  - att minska personligt ombud motsvarande 0,25 årsarbetare,

  - att minska enhetschef med 1,0 årsarbetare,

  - att minska verksamhetschef med 0,2 årsarbetare

  - att Välfärd Gävle fortsätter utreda möjligheten att flytta från Nygatan 9-11 till andra befintliga lokaler samt utreda möjligheten att i samarbete med andra aktörer starta träffpunkt på Agnes kulturhus.

   

   

   

  Bilagor

 • Boendeplanerare Anna Åkerbris informerar om välfärds boendeplan för särskilt boende - för äldre vilken behandlas och antas av omvårdnadsnämnden, utifrån nämndens ansvarsområden enligt nedan;

  Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

  Särskilt boende för äldre beviljas i form av vård- och omsorgsboende enligt 4 kap 1 § SoL och är det som tas upp i denna boendeplan.

  Planen tas upp för information i nämnden i december varje år och sedan går boendeplanen upp för beslut i februari. Boendeplanen ligger till grund för utblicksarbetet och budget som tas av fullmäktige i juni varje år.

  Dom som arbetar med boendeplanen är kontorschef, verksamhetschefer, enhetschefer, utredare, boendesamordnare, biståndshandläggare, boendeplanerare, upphandlingscontroller, ekonom, ekonomichef och strategiskt fastighetsansvarig funktion.

  Inom vård- och omsorgsboende finns det 1177 lägenheter (30 sep 2023).

  - Under 2020 färdigställde privata vårdgivare totalt 174 nya lägenheter i Gävle > överskott på lägenheter.

  - Välfärd Gävle öppnade under hösten 2023 ett nytt vård- och omsorgsboende i Hemlingborg.

  - (Vardaga, som är en extern aktör kommer att öppna ett nytt vård- och omsorgsboende i Hagaström, ”Villa Hagaström” under Q3 2026, med 80 lägenheter. Välfärd Gävle har dock inget avtal om köp av plats, för just det boendet, då nuvarande avtal omm  köp av plats löper på till 2027.

  Faktorer som påverkar behovet fram till 2035 är till exempel flera nya typer av boendelösningar, samt hur Gävle kommun tillämpar kvarboendeprincipen kan komma att påverka denna plan även om antalet äldre blir fler.

  Utifrån den information som finns idag, gör Välfärd Gävle bedömningen att behovet av faktiskt antal boende (2023-10-31) ökar med planerad befolkningstillväxt inom Gävle kommun som är 65+, enligt statistik från Styrning och stöd, Gävle kommun. Det innebär en överkapacitet på vård- och omsorgsboendelägenheter under nästan hela planeringsperioden fram till år 2035.

  Bilagor

 • Lena Isokivelä och Lars Bergmark informerar om omställningen av Tallåsvägen 22, Stigslunds äldreboende. Välfärd har sagt upp hyreskontraktet med slutdatum 2024-10-01 och har varit hyresgäst där för plan 2-6 sedan huset byggdes i slutet at 90-talet. Gavlegårdarna behöver hitta en annan hyresgäst alternativt hitta en annan inriktning för de delar av huset som berörs. Detaljplanen medger endast äldrebostäder med handel i bottenvåningen.

  I dom berörda delarna finns:

  - Plan 2 innehåller fläktrum, lägenhetsförråd, omklädningsrum och vissa gemensamhetsytor

  - Plan 3-6 innehåller totalt 40 stycken 1-rumslägenheter i storlekarna 28,7-33,1 m2

  - Plan 7-8 innehåller totalt 12 stycken ”vanliga” lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök

  Avstamp för ny användning för byggnaden

  - Ägardirektiv

  - Affärsplan

  - Färdplan Nya sätt att bo

  - Riktlinjer för bostadsförsörjning

  - Handlingsplan för en Äldrevänlig kommun

   

  Ägardirektiv - Syftet med bolagets verksamhet är att syfta till att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. Bolaget ska säkerställa attraktiva bostäder med hög tillgänglighet för alla boendegrupper. Särskild vikt ska läggas för att möjliggöra boende för grupper med särskilda behov på bostadsmarknaden. Bolaget ska medvetet och aktivt arbeta för att motverka segregation i boende.

  År 2027 har Gavlegårdarna skapat fler lägenheter i befintligt bestånd för större familjer och till rimlig hyra. Man har testat nya och innovativa boendelösningar på olika sätt och på flera håll i beståndet. Gavlegårdarna ska ha flera exempel på gemensamma ytor som blivit trygga mötesplatser. Här finns olika funktioner som återbruk, delning och arbetsplatser som även kan nyttjas av Gavlegårdarnas medarbetare. Gavlegårdarna har även utrett möjligheten att hyra ut bostäder där färre saker ingår och som därmed får en billigare hyra.

  Handlingsplanen för äldrevänlig kommun innebär att bibehålla befintlig modell för trygghetsboende samt utveckla attraktiva boendelösningar för äldre. Säkerställa kvarboende i stadsdelen genom möjlighet till tillgänglighetsanpassade bostäder i alla stadsdelar. Samarbete sker med sektor Styrning och stöd samt sektor Välfärd.

  Planen framåt:

  - ansöker om planbesked

  - teknisk utredning för att se vilka möjligheter det finns för ombyggnation samt möjliga lösningar för att tillskapa en tillgänglig utemiljö

  - kunskapsinhämtning, studiebesök, omvärldsspaning

  - utreder och tar fram ett förslag på ett koncept

  Gavlegårdarna presenterar ett exempel på en boendeform från Helsingborg, så kallat SällBo, som är ett slags intergrationsboende som från början hade inriktning på tre olika grupper; yngre från 25 år, 70-plus och vuxna ensamkommande flyktingar. I dagsläget är inriktningen unga vuxna och seniorer eftersom antalet vuxna ensamkommande har minskat.

  Boendet har gemensamma utrymmen i anslutning till mindre egna lägenheter. I de gemensamma utrymmena kan man umgås och bedriva aktiviteter. De yngre kan hjälpa dom äldre med tekniken bland annat. Förhoppningen är att socialiseringen ska leda till att man känner sig som hemma.

  Boendeformen har fått mycket uppmärksammats av media och utomlands och flera har varit på studiebesök. Akademin har visat intresse för boendet.

  Boendet är ombyggd från ett före detta äldreboende. Därav är de ekonomiska förutsättningarna lättare än om man skulle bygga nytt. Därav skulle Stigslunds boende kunna vara ett alternativ. Stigslunds rum är små och man ska se om det går att bygga större rum för att få en variation av lägenheter.

  Gavlegårdarnas representanter informerar vidare att i Markheden i Valbo har nästan alla flyttat ut och man arbetar med en ny detaljplan. 123 lägenheter ska rivas vilket ska påbörjas efter årsskiftet.

  Det kommer även att bli ett gruppboende för funktionsvariation eller boende för äldre. År 2026 är förhoppningen att kunna börja bygga.

  Panncentralen har pausat sitt projekt på grund av höga byggkostnader. Dom kommer inte äga och förvalta det själva.

   

  Bilagor

 • Informationen om arbetet med nationella minoriteter utgår på grund av förhinder.

 • Boendechef Kia Fernlund ger en uppdaterad information om förbättringsarbetet på Fleminggatans vård- och omsorgsboende.

  Bakgrunden till förbättringsarbetet:

  - uppdrag från kontorschef – samordna förbättringsarbete för flera områden parallellt, 230124–240228

  - kundkvalitet

  - arbetsmiljö och medarbetare

  - ledarskap

  - ekonomi

  Man utför uppföljningar på:

  - genomförandeplaner

  - BPSD-registreringar

  - dialogmöten anhöriga + medarbetare

  - fast omsorgskontakt

  - skapandet av årshjul

  Kompetenshöjande åtgärder:

  - förflyttningsutbildning

  - TES-planering

  - säkerställa kunskap om kriterier för tillsyn nattetid

  - BPSD

  - utbildning lågaffektivt bemötande

  - utbildning av språkombud pågår

  Kvalitetsarbete:

  · förflyttningsutbildning

  - TES-planering

  - säkerställa kunskap om kriterier för tillsyn nattetid

  - BPSD

  - utbildning lågaffektivt bemötande

  - utbildning av språkombud pågår

  Effekter av förbättringsarbetet:

  - uppföljning av EC dokumentation social utförarjournal

  - anhöriga har gett feedback på att förbättringar skett

  - minskat allvarliga avvikelser

  - ökad uppmärksamhet och dialog om avvikelser

  - tätare samarbete med legitimerad personal (SSK och AT/FT), bättre dialog har uppmärksammats

  - mer öppen dialog vid olika möten, gör avvikelser utan att detta ses som något negativt

  - upplever en mindre stress hos medarbetarna

  Bilagor

 • Anders Ekmans (C) presentation flyttas till § 23 från § 18.

  Anders har en genomgång av aktuella samråd enligt bifogad presentation.

  Det planeras bland annat att byggas lägenheter i gamla kommunhuset i Valbo centrum.

  I Gävle strand pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan som är i ett tidigt skede och det går bra att komma med synpunkter.

  Det framförs från KPR att man önskar en visning av pågående detaljplaner som på karta vid varje sammanträde vilket Anders Ekman tycker är en god idé.

  Bilagor

 • Nästa möte är den 13 juni på Förvaltningshuset rum Amsterdam 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.