Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

 • Kommunala Pensionärsrådet väljer Margareta Bergström att justera protokollet.

 • Kommunala Pensionärsrådet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling, förutom att § 42 utgår på grund av förhinder.

 • Föregående protokoll hittar du här: Möte 2023-06-08 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Detaljplaner under arbete hittar du här: Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • Annelie Lindblom, kontorschef på sektor Välfärd ger information om det nya kontoret som startade den 3 april 2023.

  Stora medicinska framsteg har gjort att människor lever längre än för några decennier sedan, men tillbringar i och med detta fler år med kroniska sjukdomstillstånd som kräver insatser från den kommunala och regionala sjukvården och omsorgen. Sverige har en befolkningsutveckling som visar att vi kommer att ha färre personer i arbetsför ålder framöver. Det är alltså färre som ska ta hand om fler.

  Den svenska hälsovården, sjukvården och omsorgen i både kommuner och regioner behöver därför göra en omställning till något som kallas Nära vård. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt där man går:

  -          från fokus på organisation till fokus på person och relation

  -          från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån individens behov

  -          från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

  -          från att se invånare och patienter som passiva mottagare till att bli aktiva medskapare.

  För att möta denna omställning fattade sektorchef Magnus Höijer i juni 2022 beslut om att bilda ett nytt kontor på Välfärd Gävle; Kontor Hälso-och sjukvård. Det nya kontoret ska innehålla all legitimerad personal, cirka 160 medarbetare och ska delas in i fyra geografiska områden där samverkan sker mellan teamområdena. Dessa områden är Nord, Väst, Öst och Syd. Alla chefer har en egen hälso- och sjukvårdsutbildning och legitimation.

  Prioriterade områden för 2023 kommer att vara avvikelsehantering, läkemedelshantering och riskbedömning.

  Aktuellt just nu är arbetet med kompetensförsörjning, ny schemaläggning i och med förändrad kvällsorganisation samt verksamhetsbesök.

  Bilagor

 • Karin Sjöström, verksamhetschef inom hemtjänsten, samt Helén Polmé kontorschef för stöd i hemmet informerar om vad som är på gång inom hemtjänsten.

  Det är många utvecklingsuppdrag på gång just nu och för att klara av välfärdsuppdraget behöver man ha nöjda kunder och nöjda medarbetare.

  Den 1 oktober 2023 träder den nya regeln om 11-timmars dygnsvila i kraft. Man har gjort en bemanningsbok och har just nu utbildningar för alla chefer och medarbetare. Med den nya regeln om 11-timmars dygnsvila blir det nu ännu viktigare med bättre framförhållning för att få scheman att gå ihop. Man tror dock inte att det kommer behövas nya medarbetare och som det ser ut nu kommer det att fungera med den bemanning som man har i dagsläget.

  Karin Sjöström informerar att under hösten kan man äntligen fokusera på annat än covid. Man arbetar just nu med att kompetensutveckla undersköterskor, vilket ska leda till ökad nöjdhet och medarbetare som trivs och mår bra på arbetet. Det krävs att man är en attraktiv arbetsgivare som gör att medarbetare stannar kvar. Målet är att ha 100% undersköterskor i hemtjänsten vilket är en mycket viktig faktor för att få framtidens välfärd att fungera.

  Som undersköterska i hemtjänsten har man en stor bredd på arbetsuppgifterna. Man lagar mat, bäddar, städar, handlar, hjälper till med påklädning och vid toalettbesök, ger medicin och mycket annat. Undersköterskor får ibland även utföra rena hälso- och sjukvårdsuppgifter, men då sker det på delegation från sjuksköterska. För att kunden inte ska behöva vänta på besök av en sjuksköterska skulle undersköterskan i större utsträckning kunna utföra dessa vid sitt vanliga kundbesök. Det kan handla om att ta vissa blodprover, ta hand om sår, linda ben, spola katetrar med mera. Undersköterskan har detta i sin utbildning, men precis som alla andra yrkesgrupper kan det ibland behövas repetition om man inte utfört vissa moment på länge. Att regelbundet få utföra fler hälso- och sjukvårdsuppgifter är även något som efterfrågats bland undersköterskor, då man vill hålla sina kunskaper levande.

  Kompetensutvecklingspaket pågår för undersköterskor och kommer att bestå av både utbildningar, övningstillfällen och ett arbetssätt som gör att undersköterskorna får det stöd de behöver av sjuksköterskorna vid utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det nya paketet kommer att testas i liten skala (runt 50 undersköterskor) först.

  Tillsammans med Komvux har även en skräddarsydd språkutbildning för utlandsfödda som ska jobba inom hemtjänsten skapats. Det här är en möjlighet att på arbetstid träna upp och utveckla det svenska språket i tal och skrift. Språkutbildningen har fått mycket goda vitsord av de medarbetare som genomgått den. Det görs just nu reklam för utbildningen. Utbildningen är frivillig.

  Just nu utbildas alla som jobbar i hemtjänsten i hjärt-och lungräddning. Vid 2023 års slut är målet att alla medarbetare ska ha gått utbildningen. Det pågår även utbildning i demenssjukdom och vård i livets slut. Medarbetarna i hemtjänsten kommer via Svenskt Demenscentrum att få fördjupade kunskaper i hur man bäst bemöter och tar hand om kunder med demenssjukdomar av olika typer och i olika stadier. Med hjälp av medarbetare från Region Gävleborg kommer det utbildas i hur man kan underlätta tillvaron för en kund som närmar sig livets slut.

  Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt. Den som 1 juli 2023 är tillsvidareanställd med titeln undersköterska kan dock vara fast omsorgskontakt och använda titeln undersköterska utan bevis om skyddad yrkestitel under en övergångsperiod på tio år. En tillsvidareanställning betyder att man är fast anställd på hel- eller deltid. Övriga behöver alltså numera ansöka hos Socialstyrelsen om ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska.

  Under hösten 2023 kommer alla hemtjänstområden att börja signera läkemedel digitalt. Den digitala signeringen har i andra kommuner visat sig öka patientsäkerheten och minska antalet läkemedelsavvikelser.

  Alla enheter inom verksamhetsområdet är nu utrustade med en krislåda för att klara ett kortare el bortfall. Under året kommer alla enheter även att öva en extraordinär händelse.

  Bilagor

 • Eva Älander (S) ordförande från Omvårdnadsnämnden informerar om verksamhetsplanen från Omvårdnadsnämnden 2023 och utblick 2024-2026 som antogs den 30 mars i år.

  Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat stöd och omsorg till äldre, förebyggande verksamhet, hemtjänst och hemsjukvård.

  I verksamhetsplanen finns de mål som nämnden avser fokusera på inom planeringsperioden och även beskrivningar av uppdrag och utvecklingsområden. Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt, beslutar Omvårdnadsnämnden om mål där nämnden ska stödja den samlade måluppfyllelsen.

  Nämndens mål under 2023 baseras huvudsakligen på ett antal styrdokument som finns inom Gävle kommun:

  -          nämndens reglemente (inklusive lagstyrning),

  -          kommunplanen med de fem kommunövergripande målen samt inriktningar och politiska uppdrag,

  -          de tre strategiska programmen (Sociala hållbarhetsprogrammet, Miljöstrategiska programmet samt Näringslivsprogrammet).

  Målen i verksamhetsplanen syftar från 2023 främst till att åstadkomma förflyttning inom av nämnden prioriterade områden. För att kunna göra en utvärdering och analys av Omvårdnadsnämndens mål stöds de av indikatorer och nytt för i år är att indikatorer i hög utsträckning avser genomförda verksamheter/aktiviteter inom nämndens ansvarsområde.

  Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora utmaningar vad gäller Omvårdnadsnämndens målgrupper. Utvecklingen är likartad i hela landet.

  Den beslutade digitala strategin för Omvårdnadsnämnden ska genomsyra inriktning för utvecklingsinsatser.

  Omvårdnadsnämnden & AFN (arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden) ska i samarbete med varandra, arbeta för att undanröja kompetensglappet inom äldreomsorgen på lång sikt. För att utöka antalet platser inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning måste fler APL-platser (arbetsplats förlagt lärande) tillskapas på arbetsplatserna.

  Beslutsärenden på nämnden 28 september:

  -          Ekonomisk månadsrapport för Omvårdnadsnämnden, augusti 2023

  -          Delårsrapport för Omvårdnadsnämnden för delår 2 med årsprognos

  -          Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

  -          Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift

  -          Remiss – Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023

  Informationsärenden: nattfasterapport 2023, avtalsuppföljning av extern hemtjänst inom LOV, avtalsuppföljning för externa vård- och omsorgsboenden samt extra uppföljning av handlingsplanen för vård- och omsorgsboendet på Södra Centralgatan 19 (Humana).

  Lars-Erik Oxbacke (S) från Kultur-och fritidsnämnden har fått förhinder gällande information om ekonomi inom kultur för äldre. Jörgen Edsvik (S) ger denna information istället. 

  Satsningen kultur för äldre kom 2021 med särskilda pengar och med syftet att ge bredare och större kulturutbud för seniorer med olika aktiviteter. På grund av besparingar inom Gävle kommun har och kommer även Kultur för äldre att drabbas av besparingar. Neddragningen kommer att märkas av lite redan till hösten för att sedan övergå till allmän neddragning.

  Arrangemang som drabbas av detta är:

  -          Ingen sommarturné på alla vård och omsorgsboenden samt dagverksamheter

  -          Ingen höstturné på alla vård och omsorgsboenden med nedslag på träffpunkter, dagverksamheter och allmänna samlingslokaler

  -          Inget kostnadsfritt framträdande av Gävle Lucia på vård och omsorgsboenden och träffpunkter

  -          Färre arrangemang i samverkan med stadsbiblioteket och närbiblioteken

  -          Inget stöd till fyren och arbetarmuseet för ytterligare arrangemang i samverkan i höst

  -          Inget stöd till bio eller konserter för demensföreningen

  -          Inget stöd till Tickselbos jubileum

  -          Ingen extra utomhusbio för seniorer

  -          Mindre stöd till kultur på träffpunkterna

  -          Inget extrastöd till kulturskolan för dans för Parkinson

  Bilagor

 • Marie Bengtssons information om projektet "digitalisering i träffpunkter” utgår på grund av förhinder.

 • Ann-Gerd Bergdahl distriktsidrottschef från RF-SISU Gävleborg informerar om förbundet och möjlighet till samverkan.

  RF-SISU Gävleborg är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen i Gävleborg och är ett av 19 RF-SISU distrikt i landet.

  Dom erbjuder även folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft och kunskap åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Verksamhetsidén är att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

  Idrottsrörelsen har fyra värdegrunder; glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet samt rent spel.

  Målet är att hitta hållbara arbetssätt och metoder för att stödja idrottsföreningars utveckling av idrottsverksamheten för 65+ samt att öka samverkan inom idrottsrörelsen för att stödja idrottsföreningar i denna utveckling.

  Seniorvarvet kommer att äga rum den 1 oktober 13.00-15.00 i Boulongerskogen. Där kommer fyra föreningar att närvara för att visa vad de har att erbjuda och det kommer finnas möjlighet att på plats få prova olika aktiviteter. 

  Bilagor

 • Lars Eriksson, planeringsstrateg, deltar digitalt och informerar om riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 

  Riktlinjerna anger ett antal mål för bostadsförsörjningen. Utöver de nationella och regionala målen tar riktlinjerna upp fyra mål för Gävle kommun:

  -          Bostadsbeståndet ska öka med minst 800 nya bostäder per år.

  -          Alla invånare ska kunna erbjudas en god bostad till rimlig kostnad i en god boendemiljö med bra boendeservice.

  -          Utbudet av bostäder ska vara attraktivt och bidra till inflyttning i kommunen.

  -          Bostäder och bostadsområden i kommunen ska utvecklas mot att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara, både vid nybyggnad och vid insatser i befintliga bostadsområden.

  Genom riktlinjerna främjas en god bostadsförsörjning och arbetet påbörjades år 2022. På grund av inflationen och ökade priser har invånare flyttat ut på landsbygden i större utsträckning och befolkningstillväxten har därmed gått ner. Riktlinjerna är anpassade till ökad inflyttning men revideras vid förändringar så att planen ska fungera.

  Lars har för avsikt att skicka ut riktlinjerna för bostadsförsörjning till Pensionärsrådets medlemmar så att han kan samla in värdefulla synpunkter kopplat till trygghetsbostäder, särskilt boende etc.

 • Sammanträdet den 6 december är framflyttad till den 7 december. OBS! Plats Rådhuset

 • Ordförande tackar för detta möte.

  Nästa möte är den 2 november i Förvaltningshuset, rum Amsterdam.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.