Hoppa över navigering
 • § 92

  Upprop och val av justerare

 • Ärende nummer 4 i föredragningslistan, Workshop "Mål och ramar 2020" har genomförts under förmiddagen.

  Tillkommande ärende
  Akut omplacering enligt 11 § LVU

   

 • Ordförandeberedning har ägt rum 9 april 2019 kl 08.15-09.30 i närvaro av Ordförande Lars Öberg (S), 1:e vice Ordförande Stéphanie Forsmark (C) och 2:e vice Ordförande EwaMarja Andersson (M).

 • Workshop "Mål och ramar 2020" har genomförts under förmiddagen.

 • Socialnämnden föreslås besluta:

  - Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för Socialnämnden avseende mars 2019.

  - Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om socialnämndens resultat avseende mars 2019.

 • Socialnämnden föreslås besluta:

  - Att anta förslag till reviderad internbudget 2019 innebärande att det tidigare beslutet om belopp till enskilda verksamheter ersätts med skrivningarna i det nya förslaget till internbudget.

  - Att godkänna att förslagen om att vissa särskilda avsnitt i det tidigare beslutet om internbudget för 2019 ska fortsätta gälla.

  - Att till Socialnämndens egen nämndsverksamhet 2019 anvisa 1 500 tkr.

  - Att Socialnämnden ger Välfärd Gävle i uppdrag att under 2019 utveckla budgetmodeller för flera av verksamheterna i riktning mot volymbaserade

  modeller.

   

  Yrkande
  Therese Hammarberg, EwaMarja Andersson, Doris Chatzoudis och Birgitta Juhlin (M) yrkar avslag på attsats 1 och 2 samt yrkar på tillkommande attsats,
  -Att anta förslag till reviderad internbudget 2019 där skrivningarna i bilaga 1 kvarstår från tidigare taget beslut om internbudget.

  Ordförande föreslår att bifalla yrkandet.

   

  Propositionsordning
  Vid proposition på Therese Hammarberg, EwaMarja Andersson, Doris Chatzoudis och Birgitta Juhlins (M) yrkande och förvaltningens förslag finner ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Therese Hammarberg, EwaMarja Andersson, Doris Chatzoudis och Birgitta Juhlins (M) yrkande.

   

  Ajournering
  Socialnämnden ajournerar sig kl. 14.40-14.45.
   

   

 • Lars Lodin, Kontorschef Förebyggande och kompetens, sektor Välfärd, ger en beskrivning kring våldsbejakande extremism och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan SÄPO, Polisen och sociala myndigheter. Lars avslutar med att berätta om Gävle kommuns arbete så här långt där bland annat en samordnare tillsattes under perioden maj 2017- april 2019 med fokus på införskaffande av kunskap och utbildning av personal.

 • Socialnämnden föreslås besluta:

  - Att anta förslag till internkontrollplan för år 2019.

 • Socialnämnden föreslås besluta:

  - Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att § 17 i gällande arvodesbestämmelser ändras i enlighet med en ersättning per dag på 0,5% av arvodet för riksdagsledamöter, undantaget är ledamot med månadsarvode enligt arvodesnivå A och B som ges ersättning med motsvarande per dag på 0,2% av arvodet för riksdagsledamöter.

  - Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

   

 • Magnus Höijer, sektorschef, sektor Välfärd, informerar om att en mindre grupp är kallad till ett möte den 7 maj. Detta möte ska resultera i ett underlag som nämnden ska få ta del av och ta beslut om i kommande majnämnd.

  Martin Wagner, strateg, sektor Välfärd, ger en kort sammanfattning från dagens workshop där ledamöterna delades in i tre grupper. Förebyggande insatser, civilsamhället och ökad samverkan kom upp hos alla grupper som viktiga delar i en gemensam vision.

 • Katarina Stistrup, Kontorschef Utveckling och stöd, sektor Välfärd, ger en beskrivning kring avsiktsförklaringen.

 • Lena Hörnell, Kontorschef Myndighetskontor, sektor Välfärd, ger en kort beskrivning kring rapporteringen av ej verkställda beslut.

 • § 104

  Faderskapsärende

 • § 105

  Faderskapsärende

 • § 106

  Faderskapsärende

 • § 107

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • § 108

  Kontraktering av tillfälligt jourhem

 • Förvaltningens delegationsbeslut för tiden 2019-03-01 - 2019-03-31 redovisas.

 • Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas.

 • Domar som inkommit till förvaltningen redovisas.

 • Socialnämnden föreslås besluta att utse presidiet att deltaga vid Socialchefsdagarna 25-27 september 2019, Umeå.

 • Victoria Bernäng (V)- ställer en övrig fråga gällande Majblommor och försörjningsstöd. Frågan besvaras direkt av Lars Lodin till Victoria Bernäng (V).

 • § 114

  Beslut om umgängesbegränsning

 • § 115

  Omplacering enligt LVU

 • Magnus Höijer, Sektorschef, Sektor Välfärd, ger en rapport.

  Lägesbild kring organisationen
  Rekrytering av verksamhetschefer är klar.
  Strategiarbete kommer att sättas igång samt arbete kring samlokalisering av medarbetare ska påbörjas.
  Rapportering, om hur det går med organisationen, har skett till Kommunstyrelsen.

   

   

 • Det finns inget att rapportera gällande förtroendeuppdrag.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.