Hoppa över navigering
 • § 31

  Upprop och val av justerare

 • § 32

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 13 februari 2019 kl 08.15-11.00 i närvaro av Ordförande Lars Öberg (S), 1:e vice Ordförande Stéphanie Forsmark (C) och 2:e vice Ordförande EwaMarja Andersson (M).

 • Lars Lodin, kontor Förebyggande och service

  Situationen i bostadsområdena: Det är ganska lugnt i större delen av Gävle. Insatser i Andersberg har lett till bra resultat. Över lag är det en normal situation, däremot i sätra är det oroligt med bland annat stenkastning och rån. Beskrivningen från Fältarna är att det är några kriminella element som står för dessa oroligheter.

  Anneli Lindblom, kontor Stöd i hemmet

  Kontoret har genomfört en risk- och konsekvensanalys. Samverkan sker den 8 mars.

  Återsök av pengar från Migrationsverket: Migrationsverket har skapat en e-tjänst, men det har varit krångel med den. Inte förrän nu fungerar den och Gävle kommun kommer att börja använda tjänsten i mars 2019.

  Projektet "Hans och Gerd": Rekrytering av 2 nya tjänster pågår. De kommer att arbeta andra tider, t ex kvällstid.

  Katarina Stistrup, bitr Sektorschef och Kontor utveckling och stöd

  Kontoret har haft risk- och konsekvensanalys. Samverkan sker 8 mars.

  Kia Fernlund, Kontor Boende

  Kontoret arbetar med verksamhetsorganisationen, har under förmiddagen gjort risk- och konsekvensanalys för samverkan 8 mars.

  Rusten på Stallgatan är inte helt slutförd men boendet fungerar bra. Första mötet med ny verksamhetschef 190228.

  Lena Hörnell, Kontor Myndighet

  Lena ser skillnad i samverkan, utifrån att vi tillhör samma sektor, vilket var en av anledningarna att vi samorganiserade oss.

  Kontoret arbetar med organisationen av verksamhetsområden. En av de frågor som diskuteras är hur vi ska arbeta mot olika nämnder på ett så smidigt sätt som möjligt.

  En jurist som kommer att vara placerad inom Kontor Myndighet, har anställts. Denne kommer att delta vid Socialnämndens myndighetsutskottsammanträden.

   

   

   

   

 • Inbjudan till samråd gällande eventuell uppstart av lågtröskelmottagning, bl a innehållande sprututbytesverksamhet, i Gävleborg.

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård har av Hälso- och sjukvårdsnämnden den12 december fått i uppdrag att förbereda en ansökan till IVO, Inspektion för vård och omsorg, om att starta en lågtröskelmottagning i Gävleborg. Återrapportering av uppdraget ska ske på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 april 2019.

 • Förvaltningen har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Socialnämndens resultat för driftredovisningen uppgår till - 33,0 mnkr.

  Årets nettoinvesteringar uppgick till 1 375 tkr. Detta innebar ett överskott mot tilldelad investeringsram med totalt 933 tkr. Överskottet avser kvarvarande medel för investeringsprojektet "verksamhetssystem Treserva", där systeminförandet inte kunnat göras som planerat under år 2018.

  I bifogade årsredovisningshandlingar ingår en verksamhetsrapport, innehållande målanalys, övrig uppföljning och analys, samt bilaga med personalstatistik. Verksamhetsrapporten är upprättad enligt kommunledningskontorets direktiv.

  I årsredovisningshandlingarna ingår även en sammanfattande verksamhetsrapport, som kommer utgöra del av den officiella årsredovisningen för Gävle kommun.

 • Ekonomichef Rolf Hammar ger en rapport kring den organisatoriska uppdelningen på respektive nämnd samt det preliminära ekonomiska nuläget.

 • Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavarna skall uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt under tillståndets löptid efterleva alkohollagen och fortsätta uppfylla de initialt ställda kraven. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna följs.

  I beslutsunderlag beskrivs hur verksamheten bedrivits under 2018 avseende förebyggande, inre och yttre tillsyn.

 • Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgången till alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt under tillståndets löptid efterleva alkohollagen och fortsätta uppfylla de initialt ställda kraven. Kommunens uppgift är att ge information och stöd till tillståndshavarna samt kontrollera att reglerna följs. Handläggning och tillsyn är avgiftsfinansierad.

  Tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd består av förebyggande samt inre och yttre tillsyn.

 • Tillståndsenheten i Gävle kommun ansvarar för att handlägga ärenden om tobakstillstånd samt att utöva tillsyn över beviljade tillstånd. Men också att ta emot anmälning och utöva tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter.

  Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 2019 (Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088). Lagen innebär förändringar där varje ett särskilt skriftligt tillstånd krävs för att få sälja tobaksvaror. Större krav ställs på Tillståndsenheten att göra en ingående prövning för att kunna ge en handlare tillstånd för tobaksförsäljning. Utifrån lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan samt för all tillsyn som genomförs av beviljade tobakstillstånd.

  Tillståndsenheten vid Gävle kommun har arbetat fram ett förslag på nya avgifter för ansökan och tillsyn rörande tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter. De ansöknings och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera all handläggning och de kostnader som uppkommer genom arbetet med tillstånds- och tillsynsärenden.

 • Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att delegera till Socialnämnden att göra årlig uppräkning av ansöknings- och tillsynsavgifter m.m. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2018 att den årliga uppräkningen ska baseras på Prisindex Kommunal Verksamhet, PKV.

  Sveriges kommuner och landsting, SKL har den 17 december 2018 angett att PKV för 2019 är 3,0%. Det innebär att det är denna procentuella höjning som ansöknings och tillsynsavgifter m.m. ska räknas upp med 2019 jämfört med de som fastslogs att gälla 2018. De avgifter som kommunen tar ut ska finansiera all handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden. Avgifternas storlek för dessa ärenden baseras på en beräkning av antalet arbetstimmar som ett normalt ärende av den typen bedöms kräva från Tillståndsenheten.

 • Kommunstyrelsen i Gävle har, 1999-11-30 § 296, fastställt organisation för, och uppföljning av, internkontrollen av ekonomi och verksamhet.

  Fastställd modell för den interna kontrollen innebär att respektive nämnd skall upprätta en kontrollplan för varje verksamhetsår. Nämnderna skall lämna uppföljningsrapport senast i samband med avlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår.

  Internkontrollrapporten utgår från fastställd internkontrollplan 2018 och kommungemensam rapporteringsmall. Kontroller har genomförts för alla kontrollområden, förutom i tre fall där kontrollområdet haft mer uppföljande karaktär mot tidigare granskningar. I dessa fall hänvisas till den nya kommun- och sektorsorganisationen och kommande arbete med riskanalyser och internkontrollplaner.

 • Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till riktlinje Representation för Gävle Kommunkoncern. Förslaget är en revidering och omarbetning av nu gällande riktlinje. Innebörden i förslaget är tydligt, men till viss del finns det behov av redaktionella förändringar gällande vissa delar, som exempel stycket om kurser och konferenser samt redovisning av kostnader etc. Dessa synpunkter lämnas direkt till avsändaren.

 • Kommunens Tillgänglighetsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan funktionsrättsorganisationer och styrelser och nämnder i Gävle kommunkoncernen. Rådet är en remissinstans för frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta funktionsrättsorganisationers synpunkter i ett tidigt skede. Rådet ska ge funktionsrättsorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.

  Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning. Av funktionsrättsorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter. Kommunens Tillgänglighetsråd organiseras av kommunstyrelsen.

  Kommunens Tillgänglighetsråd sammanträder minst fyra gånger per år. Mandatperioden för rådet överensstämmer med den för kommunens nämnder.

  I enlighet med reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet ska Socialnämnden utse en ersättare. Representanterna väljs för innevarande mandatperiod, dvs 2019 – 2022.

   

  Förslag

  Lars Öberg (S) föreslås som ersättare i Kommunens Tillgänglighetsråd.

   

 • Socialnämnden har att utse ledamöter till samverkan mellan Sektor Välfärd och Utbildning Gävle .

   

  Förslag

  Ledamöter:

  EwaMarja Andersson (M)

  Viktoria Bernäng (V)

  Lena Ålander (S)

  Lena Ödeen (L)

   

  Ersättare:

  Therése Hammarberg (M)

  Sara Skoog Waller (L)

   

 • S. E. hemmahörande i Gävle har till JO inkommit med en anmälan över socialnämndens handläggning rörande ett barn- och ungdomsärende.

 • Till JO har det inkommit en anmälan gällande socialnämndens handläggning i ett vuxenärende. JO har begärt en redogörelse och en bedömning av denna.

 • Lena Hörnell informerar om att rubricerad e-petition har inkommit till Sektor Välfärd.

 • § 49

  Faderskapsärende

 • § 50

  Kontraktering av jourhem

 • § 51

  Kontraktering av jourhem

 • § 52

  Kontraktering av tillfälligt jourhem

 • § 53

  Övervägande § 14 LVU Umgängesbegränsning

 • § 54

  Övervägande § 14 LVU Umgängesbegränsning

 • § 55

  Övervägande § 14 LVU Umgängesbegränsning

 • Magnus Höijer, Sektorschef, informerar om att det arbetas med risk- och konsekvensanalyser på Kontoren. Samverkan kommer att ske 8 mars, därefter påbörjas rekryteringar av verksamhetschefer. Vår typ av organisation finns just nu inte i någon annan kommun i landet, däremot är det kommuner som funderar på att organisera sig på detta vis.

  Vidare kommer de tre nämnderna tillsammans med Sektor Välfärd att ha arbetsdagar 20-21 mars på Konserthuset för att tillsammans planera arbetet framåt. Mer detaljerad beskrivning kommer inom kort.

  Katarina Stistrup, bitr. Sektorschef informerar om processen kring upphandling.

   

   

 • Lars Öberg (S) har deltagit vid Nätverk Välfärd och Styrgrupp Välfärd.

  Lars Öberg (S) och EwaMarja Andersson (M) har deltagit vid Narkotikakommissionens möte.

  Lena Ålander (S), Roland Ericsson (C) och  Viktoria Bernäng (V) har deltagit vid föreläsning med Hans Abrahamsson. Här kan ni läsa mer om den http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Nyheter/Filmad-forelasning-med-Hans-Abrahamsson---Var-tids-samhallsutmaningar/

  Stéphanie Forsmark (C), Fanny Eriksson (S), Ann-Katrine Myles (MP), Sara Skoog Waller (L), EwaMarja Andersson (M), Ullrica Hedin (KD) och Therése Hammarberg (M) har deltagit vid webkonferens "Socialtjänstens framtidsfrågor" 14 februari.

  Lars Öberg (S), EwaMarja Andersson (M) och Stéphanie Forsmark (C) har deltagit vid IVO's återföringskonferens.

   

   

 • § 58

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2019-02-27.

 • § 60

  Redovisning av domar

 • Ingen ny konferens finns att informera om.

 • Ingen övrig fråga är anmäld.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.