Hoppa över navigering
 • § 42

  Upprop och val av justerare

 • § 43

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 13 mars 2018 kl 13.15-16.00 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice ordförande Karin Hedberg (C),
  Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Rapport från Utredningsavdelningen

  Implementeringen av Socialtjänstens verksamhetssystem har försenats utifrån att CGI inte kunnat leverera tillräcklig kvalité i driften av verksamhetssystemet så att vi kan växla över. Digitaliseringen av försörjningsstöd blir därför fördröjd.  Information kring skyddat boende: Det har avsiktligt inte upphandlats något ramavtal med skyddade boenden utifrån att varje ärende måste individanpassas och heller inte vara kända. Socialtjänstens ”våldscoacher” har besökt fyra skyddade boende utifrån kravet på kvalité på våra boenden.

  Vuxenenheten vill utöka samarbetet med polisen kring narkotikamissbruket och har öppnat upp för utökad samverkan utanför kontorstid. Vuxenenheten har också en samverkan med Stickan kring män som inte längre har ett missbruk men som behöver stöd i att göra livsstilsförändringar. Försörjningsstödshandläggarna har varit i Åbo för att se hur de arbetar med att följa upp gruppen unga som inte är i studier eller arbete. Ännu ett studiebesök är inplanerat som går till Huddinge för att se hur de arbetar med ungdomsarbetslöshet. Familjehemsenheten kommer att delta i Skolfamkonferensen där 26 kommuner träffas för att utveckla arbetet med barns skolgång för de barn som bor i familjehem.

   

  Rapport från Resursavdelningen

  I stort sett fullt på samtliga boenden.

  Rekrytering av jourfamiljer fortsätter.

  Öppenvårdsenhet Barn och Öppenvårdsenhet Vuxen har hög arbetsbelastning. Ärenden på ärendeforum gällande vuxenärenden har minskat, vilket är en positiv trend.

  Gällande Akutboendet har förvaltningen en önskan om att verksamheterna på Björkegrenska flyttar till andra lokaler och att Akutboendet flyttar in istället. Målsättningen är att detta ska vara klart till 1 oktober 2018.

   

  Rapport från Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Arbetet med handlingsplanerna är färdigt. Det många enheter på avdelningen har gemensamt är bland annat arbete med digitalisering och arbete med att förkorta väntetider.

  Fältgruppen kommer att få ett utvidgat uppdrag eftersom de kommer att bli fler i gruppen. Bland annat kommer de att kunna vara även i de icke prioriterade områdena utanför centrum för att jobba uppsökande och förebyggande. De kommer också kunna arbeta med fler åldersgrupper än tonåringar.

   

   

 • Med anledning av att några ledamöter och ersättare i Socialnämnden avslutat sitt uppdrag och nya tillkommit behöver kontaktgrupper till Socialtjänst Gävles
  verksamheter uppdateras.

 • Victoria Almqvist (KD) föreslås att utses till ersättare i Socialnämndens myndighetsutskott.

 • Maritha Johansson (V) föreslås att tillsammans med Ordförande EwaMarja Andersson (M) delta vid ECAD Göteborg 14-15 maj 2018.

 • Cecilia Vågberg, Social hållbarhet, ger en information gällande våld i nära relationer.

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga.. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

 • § 59

  Återrapport om uppdrag i VP

 • Socialnämnden har tidigare beslutat om en översyn av riktlinjerna för alkoholservering i Gävle kommun. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer. Ett remissförfarande har genomförts. Ordförande i Socialnämnden har inkommit med ett eget förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun.

  Enligt Alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande författningar. Vidare ska kommunen genom riktlinjer redogöra för vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövning. Föreliggande förslag till riktlinjer redogör för både de gällande rättsreglerna och de kommunala riktlinjer som kompletterar rättsreglerna på området alkoholservering.

   

  Yrkande

  Maritha Johansson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
  Victoria Almqvist (KD) stöder ordförandens förslag med undantag om öppettiderna. Hon yrkar på ett tillägg att serveringstider inte skall tillåtas längre än till klockan 02.00.
  Lars Öberg (S) ställer sig bakom Victoria Almqvists tilläggsyrkande samt yrkar på ett tillägg enligt följande:

  "Att det sist i den övre rutan på sidan 10 gällande lokala riktlinjer läggs till följande meningar: Bedrivs verksamheten på ett sådant sätt att tillståndshavare blir föremål för beslut om erinran eller varning under en period då denne är beviljad utökad serveringstid till 03, återkallas tillståndet för förlängd serveringstid till 03 då ett sådant beslut fattas. Tillståndshavare kan söka nytt tillstånd i enlighet med ovan stående regler.”

  Att det sista stycket i den nedre rutan på samma sida läggs till följande inledande mening: Måttfullhet innebär bland annat att inte uppmana gäster att dricka alkohol.

  Att följande mening läggs till som sista mening i det första stycket i den översta rutan på sidan 9: Detta baseras på att senare serveringstider ökar de alkoholrelaterade riskerna.”

  Anna Rosén (SD) stöttar alliansens alternativ i ärende 8 med tilläggsyrkande på 6 månader istället för 4 månader vid en erinran.

   

  Proposition

  Vid proposition på förvaltningens förslag och Ordförandes förslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Ordförandes förslag.

  Votering

  Votering begärs och genomförs genom röstprotokoll med utfallet 6 röster för förvaltningens förslag och 6 röster för Ordförandes förslag. Genom Ordförandes utslagsröst beslutar Socialnämnden enligt Ordförandes förslag.

  Reservation

  (S), (V) och (MP) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag.

   

  Propositionsordning

  Vid proposition på Anna Roséns tilläggsyrkande och Ordförandes förslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Ordförandes förslag.

  Votering

  Votering begärs och genomförs genom handuppräckning med utfallet 5 röster för Ordförandes förslag och 7 röster för Anna Roséns tilläggsyrkande.

  Propositionsordning

  Vid proposition på Victoria Almqvists tilläggsyrkande och Ordförandes förslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Ordförandes förslag.

  Votering

  Votering begärs och genomförs genom röstprotokoll med utfallet 6 röster för Ordförandes förslag och 7 röster för Victoria Almqvists tilläggsyrkande.

   

  Socialnämndens beslut innebär att Anna Roséns tilläggsyrkande faller eftersom öppettid efter kl 02.00 inte kommer att godkännas som en följd av att Victoria Almqvists tilläggsyrkande bifölls av nämnden. Lars Öberg anmäler att med detta beslut av Socialnämnden drar han tillbaka sitt tilläggsyrkande som var kopplat till öppethållande fram till 03.00.

   

  Propositionsordning

  Vid proposition på Lars Öberg tilläggsyrkande, gällande texten ”måttfullhet innebär bland annat att inte uppmana gäster att dricka alkohol”, mot Ordförandes förslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Ordförande förslag.

  Votering

  Votering begärs och genomförs genom handuppräckning med utfallet 7 röster för Ordförandes förslag och 6 röster för Lars Öbergs tilläggsyrkande.

  Reservation

  (S), (V) och (MP) reserverar sig till förmån för Lars Öbergs tilläggsyrkande.

  Propositionsordning

  Vid proposition på Lars Öbergs tilläggsyrkande, gällande texten ”detta baseras på att senare serveringstider ökar de alkoholrelaterade riskerna”, och Ordförandes förslag finner Ordförande att Socialnämnden beslutar enligt Ordförandes förslag.

  Votering

  Votering begärs och genomförs genom handuppräckning med utfallet 6 röster för Ordförandes förslag och 7 röster för Lars Öbergs tilläggsyrkande.

   

   

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderade avgifter för tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobaksförsäljning, försäljning av folköl samt försäljning av receptfria läkemedel. Utifrån förändra lagstiftning föreslås nya avgifter för E-cigaretter.

 • Socialnämnden har fått förslag till Politisk organisationsöversyn Gävle (POG) på remiss med möjlighet att yttra sig.

 • Socialnämnden är en av de instanser som fått förslag till Medarbetarpolicy på remiss från Kommunledningskontoret med möjlighet att yttra sig över förslaget.

 • Ingen rapport finns att ge.

 • Emmely: har varit med på tillsyn 23 februari

  EwaMarja Andersson (M), Lena Ödeen (L) och Therése Hammarberg (M) deltog vid Social frukost "Ett förenat Gävle" på Söders källa.

  EwaMarja Andersson (M), Anna Rosén (SD), Maria Stigenberg (L), Karin Hedberg (C), Lena Palm (V) och Johanna Kullenberg (S) deltog vid websändning "Politiker i socialtjänsten - hur klarar vi uppdraget?".

 • § 67

  Anmälningsärenden

 • "Förebygg i Gävleborg 2018" 17 maj kl 09.15-16.30.

 • Ingen övrig fråga är anmäld.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.