Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 • Utgående ärende

  Informationsärende: Sektor Välfärd

   

  Tillkommande ärende

  25. Beslut gällande umgängesbegränsning enligt LVU

 • Ordförandeberedning har ägt rum 12 december 2018 kl 13.15-16.00 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice Ordförande Stephanie Forsmark (C), Therése Hammarberg (M), Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 •   4

  Rapport från Avdelningarna

 •   5

  Informationsärende: Det bostadssociala arbetet

 • Förvaltningen har i enlighet med kommunledningskontorets, och förvaltningsinterna, direktiv upprättat förslag till internbudget 2019 med handlingsplan. Internbudget med handlingsplan är upprättad med utgångspunkt från, av Socialnämnden, fastställd verksamhetsplan för 2019–2022 och fastställd ekonomisk ram.

  Socialnämnden har för 2019 års verksamhet tilldelats 432 365 tkr i kom-munbidrag, efter att 150 990 tkr omfördelats till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende övertagande av ansvar för försörjningsstöd.

  Internbudgeten är upprättad inom budgetram och fördelad på förvalt-ningens ansvar och verksamheter. Verksamhetens kostnader (inkl. kapitaltjänst) uppgår till 520 898 tkr och verksamhetens intäkter uppgår till 88 533 tkr. Generellt kostnadsminskningskrav har lagts på resp. avdelning med totalt 4 000 tkr. Ett budgeterat utrymme för oförutsedda kostnader har lagts på förvaltningsövergripande ansvar uppgående till 6 500 tkr.

  Bilagor

 • Socialnämnden har att besluta om förvaltningsövergripande bemyndiganden för år 2019. Förvaltningsorganisationen förändras fr.o.m. 2019 och nuvarande förvaltning kommer att ingå i sektor Välfärd. Aktuella tjänster och roller i den nya organisationen är dock inte klara på individnivå i nuläget, förutom tjänsten som sektorchef. Aktuella bemyndiganden föreslås därför ges i nuläget utifrån befintlig organisation, med tillägg av sektorchef Magnus Höijer. Kompletterande beslut om bemyndiganden tas, efter behov, under år 2019.  Beslutsattesträtt för nämndernas fonder/donationsstiftelser beslutas av Kommunstyrelsen. För Socialnämndens fonder/ donationsstiftelser har Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg föreslagits som beslutsattestant för 2019, med Förvaltningschef Mats Collin som ersättare.

  Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg föreslås som tidigare år få bemyndigande i form av förvalt-ningsövergripande beslutsattesträtt och firmateckningsrätt.

  Lars Lodin är biträdande förvaltningschef och föreslås få motsvarande bemyndigande då han tjänstgör som förvaltningschef.

  Bilagor

 • Kommunrevisionen har begärt yttrande från Socialnämnden avseende granskning av brandskydd i HVB hem, lämnat rekommendationer och ställt frågan: Hur kommer nämnden framledes att säkerställa att såväl externa HVB hem som HVB hem i egen regi har ett tillfredsställande brandskydd?

  Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande, enligt följande:

  Förnyad upphandling av HVB vuxna, enligt LOV, pågår, med nya ramavtal löpande fr.o.m. 2018-11-01. I anbudsunderlagen har skall-krav för att få ramavtal lagts in för området, lydande:

  ”Leverantören ska göra en brandskyddsgenomgång av certifierad brandskyddsinspektör* regelbundet med 3 års intervall.

  *Certifierad brandskyddsinspektör med Brandingenjörs examen alt. SAK 3 godkända”

  Motsvarande förnyad upphandling rörande HVB, barn och ungdom läggs ut i jan./feb 2019, då nuvarande ramavtal löper ut 2019-02-28. Krav gällande brandskydd kommer att läggas in där, med likalydande innehåll som i motsvarande upphandling för vuxna.

  Aktuella upphandlingar avseende HVB är till största del uppbyggda på ett större antal skall-krav, som ska accepteras av anbudsgivaren för att ramavtal ska godkännas. Detta innebär att uppföljningen av avtalen är väsentlig för att säkerställa över tiden att ställda krav uppfylls i praktiken. I ramavtalen är inskrivet att uppföljning av ramavtalen kommer att ske.

  Krav på uppföljning av externa utförare finns även i form av ”Program med mål och riktlinjer för privata utförare” som är antaget av Kommunfullmäktige i Gävle. Varje nämnd ansvarar för uppföljning av mål och riktlinjer för privata utförare inom sitt verksamhetsområde. Återrapportering för området sker i delårs- och årsrapporter och är gjord för Socialnämnden i delårsrapport 2 år 2018. En uppföljningsplan för privata utförare ska upprättas under början av år 2019 och antas av Socialnämnden.

  En plan för systematisk uppföljning av externa HVB-hem kommer att upprättas, både utifrån aktuella ramavtal och utifrån angivet program för privata utförare, antaget av Kf, I den planen kommer uppföljning av brandskyddet att ingå. När det gäller interna HVB-hem kommer brandskyddet följas upp enligt samma principer som för externa HVB-hem. I nuläget har nämnden ansvar för endast ett internt HVB-hem, Familjeboendet.

  Bilagor

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för peri-oden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari-november är - 27,6 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Statsbidrag från Tillväxtverket/Delmos (delegationen mot segregation) för att minska och motverka segregation (+ 10,5), Externa placeringar, vuxna (- 6,8), Externa placeringar, barn o ungdom (- 7,5), Försörjningsstöd (- 13,9), Ensamkommande barn (- 4,9), samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 5,5).

  Socialnämnden/Socialtjänst Gävle har fått merparten (10,5 av 11 mnkr) av statsbidraget för år 2018, avseende arbete för att minska och motverka segregation. Statsbidraget avser tre år och Gävle kommun är en av de kommuner som getts möjlighet att söka bidraget. Förvaltningen deltar i arbetsgrupp för fortsatt planering av insatser och fördelning av medlen för 2019-2020. Statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

  Man vill också med statsbidraget ge kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser som kan handla om exempelvis tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.  Förutom pluseffekten på årsresultatet av nämnda statsbidrag är årsprognosen för externa placeringar försämrad med ca 2,5 mnkr, med utgångspunkt från resultat för perioden och pågående insatser.

  Angivna större budgetavvikelser för perioden, och årsprognos, är för övrigt i stort liknande som föregående månad.

  Nämnda verksamheter och kostnader analyseras närmare i samband med den fortsatta ekonomiska uppföljningen och förestående årsbokslut.

  Bilagor

 •   12

  Faderskapsärende

 •   13

  Faderskapsärende

 •   14

  Faderskapsärende

 •   15

  Faderskapsärende

 •   16

  Faderskapsärende

 •   17

  Faderskapsärende

 •   18

  Faderskapsärende

 •   19

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   20

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   21

  Övervägande av umgängesbegränsning enligt LVU

 •   22

  Övervägande av umgängesbegränsning enligt LVU

 •   23

  Beslut gällande umgängesbegränsning enligt LVU

 •   24

  Beslut gällande umgängesbegränsning enligt LVU

 •   25

  Informationsärende: "Efter barnförhörsmodellen"

 •   26

  Rapport från Förvaltningschef

 •   27

  Rapport från förtroendeuppdrag

 •   28

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   29

  Anmälningsärenden

 •   30

  Redovisning av domar

 •   31

  Kurser och konferenser

 •   32

  Övriga frågor

 • § 238

  Upprop och val av justerare

 • § 239

  Fastställande av föredragningslista

 • Ordförandeberedning har ägt rum 12 december 2018 kl 13.15-16.00 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice Ordförande Stephanie Forsmark (C), Therése Hammarberg (M), Victoria Almqvist (KD), Lars Öberg (S) och Maritha Johansson (V).

 • Rapport från Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Tillståndsenheten: Ny tobakslag kommer att införas från och med 1 juli 2019 och kommer att innebära en ökad belastning för personalen vad gäller tillsyn. Troligen kommer tillfällig personalförstärkning att göras.

  Bilbränderna i bostadsområdena Sätra och Andersberg: De skapar minskad trygghetskänsla hos de boende. Alla aktörer (polis, räddningstjänst, socialtjänsten m fl) har samlats för att skapa sig en samlad bild av händelserna. Möte kommer att hållas med de boende i Andersberg 19 december. Fältgruppen besöker bostadsområdena frekvent.

  Rapport från Utredningsavdelningen

  Försörjningsstödsenheten kommer från och med 1 mars ta emot nyansökningar digitalt och har organiserat sig därefter. För kund så kommer detta innebära förbättringar. För att underlätta övergången så kommer Mottagningsenheten att avsätta personal vid uppstarten. I samband med att driften övertas av CGI så finns en backup-plan ifall det skulle bli driftstörningar.

  Avseende lokalerna på Klockstapeln så är det problem med det plan som Försörjningsstödsenheten delvis har sina kontorsrum. Problemet ses över och det finns evakueringsrum att tillgå.

  Utredningsenheterna Barn samt Ungdom har gjort klart projekt tillsammans med Högskolan i Gävle. Utvärderingen visar på att de aktiviteter som varit under projekttiden har skapat förbättringar i arbetsmiljön.

  Familjehemsenheten har tagit emot 35 familjehemsplacerade barn/ungdomar från Utredningsenhet Ensamkommande, och personella resurser för i samband med detta över till Familjehemsenheten.

  Vuxenenhetens projekt med arbetsnamn ”Ambulerande Motivationsteam” redovisas separat i egen skrivelse.

  Rapport från Resursavdelningen

  Många ärenden kommer in i december så det är högt tryck på avdelningen. Öppenvårdsenhet Vuxen har fått många som kontaktat dem på egna initiativ.

  Det är kö till Hemsta. På Nova och Familjeboendet är det fullt. Dagcentralen vid Hemsta, som sköts av volontärer, har många besökare - planerar nu för jul- och nyårshelg.

  Inom kort har vi 8 jourhem.

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  I nuläget finns två enheter kvar vid avdelningen - Utsluss och Utredningsenhet Ensamkommande barn, vilka avvecklas 31 december 2018. Planeringen löper på som tänkt.

 • Förvaltningen har upprättat förslag till Besluts- och delegationsförteckning för Socialtjänst inklusive Socialjour.

 • § 243

  Faderskapsärende

 • § 244

  Faderskapsärende

 • § 245

  Faderskapsärende

 • § 246

  Faderskapsärende

 • § 247

  Faderskapsärende

 • § 248

  Faderskapsärende

 • § 249

  Faderskapsärende

 • § 250

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 251

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 252

  Övervägande av umgängesbegränsning enligt LVU

 • § 253

  Övervägande av umgängesbegränsning enligt LVU

 • § 254

  Beslut gällande umgängesbegränsning enligt LVU

 • § 255

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Anmälningsärenden som inkommit till förvaltningen redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2018-12-18.

 • § 257

  Redovisning av domar

 • Föreläsning med Hans Abrahamsson, "Vår tids samhällsutmaningar", 31 januari kl 09.00-12.00, Söders källa.

 • Redovisning från möte med Nätverk välfärd. Bland annat diskuterades fortsatt eventuell utbyggnad av Familjecentralerna i Gävle. Fortsatta diskussioner kommer att ske i början av 2019. Medskick till ny nämnd: Projekt tillsammans med utbildning Gävle - slutredovisning dras vid nästa sammanträde - samt "Samteamet" kommer att informeras vid Socialnämndens sammanträde i januari 2019.

  Redovisning från styrgruppsmöte med DUA (delegationen för unga till arbete).

  Förvaltningen har förnyat avtalen med länets kommuner - Länsjouren, Barnahus Gävleborg och Familjerådgivningen.

  Länsledningen har haft möte. Man vill skapa ett gemensamt vård- och beroendeprogram avseende missbruk. Förslag till beslut kommer till Socialnämndens sammanträde i januari 2019.

   

   

   

 • Therése Hammarberg (M), Lars Öberg (S), Lena Ödeen (L), EwaMarja Andersson (M) m fl har deltagit vid föreningsfrukost på Söders källa.

  EwaMarja Andersson (M) har besökt Kultur- och Kompetensnämnden. De har startat upp projekt för arbetslösa ungdomar upp till 24 år, med projektmedel från europeiska socialfonden. Kommunen kommer att vara delaktig i detta.

   

 • Enhetschef Kia Fernlund, Boendeenheten, ger en information om det bostadssociala arbetet, inklusive inslag avseende Akutboendet.

 • Förvaltningen har i enlighet med kommunledningskontorets, och förvaltningsinterna, direktiv upprättat förslag till internbudget 2019 med handlingsplan. Internbudget med handlingsplan är upprättad med utgångspunkt från, av Socialnämnden, fastställd verksamhetsplan för 2019–2022 och fastställd ekonomisk ram.

  Socialnämnden har för 2019 års verksamhet tilldelats 432 365 tkr i kom-munbidrag, efter att 150 990 tkr omfördelats till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende övertagande av ansvar för försörjningsstöd.

  Internbudgeten är upprättad inom budgetram och fördelad på förvalt-ningens ansvar och verksamheter. Verksamhetens kostnader (inkl. kapitaltjänst) uppgår till 520 898 tkr och verksamhetens intäkter uppgår till 88 533 tkr. Generellt kostnadsminskningskrav har lagts på resp. avdelning med totalt 4 000 tkr. Ett budgeterat utrymme för oförutsedda kostnader har lagts på förvaltningsövergripande ansvar uppgående till 6 500 tkr.

 • Socialnämnden har att besluta om förvaltningsövergripande bemyndiganden för år 2019. Förvaltningsorganisationen förändras fr.o.m. 2019 och nuvarande förvaltning kommer att ingå i sektor Välfärd. Aktuella tjänster och roller i den nya organisationen är dock inte klara på individnivå i nuläget, förutom tjänsten som sektorchef. Aktuella bemyndiganden föreslås därför ges i nuläget utifrån befintlig organisation, med tillägg av sektorchef Magnus Höijer. Kompletterande beslut om bemyndiganden tas, efter behov, under år 2019.  Beslutsattesträtt för nämndernas fonder/donationsstiftelser beslutas av Kommunstyrelsen. För Socialnämndens fonder/ donationsstiftelser har Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg föreslagits som beslutsattestant för 2019, med Förvaltningschef Mats Collin som ersättare.

  Förvaltningschef Mats Collin och Ekonomi- och planeringschef Ulf Häggberg föreslås som tidigare år få bemyndigande i form av förvaltningsövergripande beslutsattesträtt och firmateckningsrätt.

  Lars Lodin är biträdande förvaltningschef och föreslås få motsvarande bemyndigande då han tjänstgör som förvaltningschef.

 • Kommunrevisionen har begärt yttrande från Socialnämnden avseende granskning av brandskydd i HVB hem, lämnat rekommendationer och ställt frågan: Hur kommer nämnden framledes att säkerställa att såväl externa HVB hem som HVB hem i egen regi har ett tillfredsställande brandskydd?

  Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande, enligt följande:

  Förnyad upphandling av HVB vuxna, enligt LOV, pågår, med nya ramavtal löpande fr.o.m. 2018-11-01. I anbudsunderlagen har skall-krav för att få ramavtal lagts in för området, lydande:

  ”Leverantören ska göra en brandskyddsgenomgång av certifierad brandskyddsinspektör* regelbundet med 3 års intervall.

  *Certifierad brandskyddsinspektör med Brandingenjörs examen alt. SAK 3 godkända”

  Motsvarande förnyad upphandling rörande HVB, barn och ungdom läggs ut i jan./feb 2019, då nuvarande ramavtal löper ut 2019-02-28. Krav gällande brandskydd kommer att läggas in där, med likalydande innehåll som i motsvarande upphandling för vuxna.

  Aktuella upphandlingar avseende HVB är till största del uppbyggda på ett större antal skall-krav, som ska accepteras av anbudsgivaren för att ramavtal ska godkännas. Detta innebär att uppföljningen av avtalen är väsentlig för att säkerställa över tiden att ställda krav uppfylls i praktiken. I ramavtalen är inskrivet att uppföljning av ramavtalen kommer att ske.

  Krav på uppföljning av externa utförare finns även i form av ”Program med mål och riktlinjer för privata utförare” som är antaget av Kommunfullmäktige i Gävle. Varje nämnd ansvarar för uppföljning av mål och riktlinjer för privata utförare inom sitt verksamhetsområde. Återrapportering för området sker i delårs- och årsrapporter och är gjord för Socialnämnden i delårsrapport 2 år 2018. En uppföljningsplan för privata utförare ska upprättas under början av år 2019 och antas av Socialnämnden.

  En plan för systematisk uppföljning av externa HVB-hem kommer att upprättas, både utifrån aktuella ramavtal och utifrån angivet program för privata utförare, antaget av Kf, I den planen kommer uppföljning av brandskyddet att ingå. När det gäller interna HVB-hem kommer brandskyddet följas upp enligt samma principer som för externa HVB-hem. I nuläget har nämnden ansvar för endast ett internt HVB-hem, Familjeboendet.

 • Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för peri-oden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari-november är - 27,6 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Statsbidrag från Tillväxtverket/Delmos (delegationen mot segregation) för att minska och motverka segregation (+ 10,5), Externa placeringar, vuxna (- 6,8), Externa placeringar, barn o ungdom (- 7,5), Försörjningsstöd (- 13,9), Ensamkommande barn (- 4,9), samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 5,5).

  Socialnämnden/Socialtjänst Gävle har fått merparten (10,5 av 11 mnkr) av statsbidraget för år 2018, avseende arbete för att minska och motverka segregation. Statsbidraget avser tre år och Gävle kommun är en av de kommuner som getts möjlighet att söka bidraget. Förvaltningen deltar i arbetsgrupp för fortsatt planering av insatser och fördelning av medlen för 2019-2020. Statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

  Man vill också med statsbidraget ge kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser som kan handla om exempelvis tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.  Förutom pluseffekten på årsresultatet av nämnda statsbidrag är årsprognosen för externa placeringar försämrad med ca 2,5 mnkr, med utgångspunkt från resultat för perioden och pågående insatser.

  Angivna större budgetavvikelser för perioden, och årsprognos, är för övrigt i stort liknande som föregående månad.

  Nämnda verksamheter och kostnader analyseras närmare i samband med den fortsatta ekonomiska uppföljningen och förestående årsbokslut.

 • Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte personuppgiftslagen (PUL). En av förordningens paragrafer innebär att alla myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är en intern tillsynsfunktion för att tillgodose myndigheternas efterföljande av dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är kommunala förvaltningsmyndigheter och är som regel personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamheter.

  Socialnämnden beslutade den 22 maj 2018 att kommunlednings-kontorets dataskyddsenhet vid administrativa avdelningen ska utgöra dataskyddsombud för Socialnämndens verksamheter.

  Socialnämnden skall nu även utse en huvuddataskyddssamordnare.

  Huvuddataskyddssamordnarens roll inom förvaltningen är, förutom att vara dataskyddsombudets kontaktpunkt, att samordna och driva personuppgiftsfrågorna inom verksamheten, utarbeta gemensamma rutiner, uppdatera registerförteckning, samordna verksamhetens utbildningsbehov samt medverka i arbetet vid begäran om registerutdrag och vid incidentrapportering.

  Inom Socialtjänst Gävle föreslås registrator att inneha rollen som huvuddataskyddssamordnare och att varje enhet utser minst en dataskyddskoordinator.

   

 • Anna Tikkanen Lindell, Familjebehandlare Familjestödet, Maria Stenlund, Socialsekreterare Mottagningsenheten, Anna Sääf Vikström, Enhetschef Länsövergripande enheten, Britt-Marie Holm, Familjebehandlare Familjestödet och Elin Ullström, Socialsekreterare Mottagningsenheten ger en presentation av vad som händer efter ett barnförhör på Barnahus Gävleborg.

 • Lars Öberg (S) väcker frågan gällande att barn som varit utsatt för övergrepp i många fall behöver berätta om händelsen många gånger för olika personer.

  Förvaltningschef Mats Collin svarar att förvaltningen kommer att se över processen vid barnutredningar för att minimera antal personal.

 • § 269

  Beslut gällande umgängesbegränsning enligt LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.