Hoppa över navigering
 • § 149

  Upprop och val av justerare

 • Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:

  Tillkommande
  § 168 Återkallelse av stämningsansökan gällande överflyttning av vårdnaden, omedelbar justering.

 • Ordförandeberedning har ägt rum 28 maj 2019 klockan 10.00-10.30 i närvaro av Ordförande Lars Öberg (S), 1:e vice Ordförande Stéphanie Forsmark (C) och 2:e vice Ordförande EwaMarja Andersson (M).

 • Socialnämnden föreslås besluta:  
  - Att anta ersättningsprincip efter tolkning av cirkulär från SKL att använda till nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt socialtjänstlagen fr.o.m. 1 september 2019.

  Bilagor

 • Socialnämnden föreslås besluta:

  - Att uppdra till sektor Välfärd att upphandla ramavtal avseende stödboende för barn och unga 16-20 år, samt

  - Att delegera rätten till biträdande sektorschef att fatta tilldelningsbeslut för upphandling samt teckna avtal.

  Bilagor

 • Anders Paulsen presenterar sig som sektorns nye ekonomichef och informerar om att prognosen för sektorn är ett underskott på 87 miljoner kronor. De avvikande resultaten för verksamheter inom socialnämndens verksamheter är främst placeringar (Utredningsenhet ungdom och Familjehemsenheten). Den stora ökningen gällande placeringar började i december-januari, samt att Socialnämnden redan låg på en hög kostnadsnivå vid årets början. Det jobbas med att identifiera kostnadsbesparingar i form av åtgärder och vilken effekt i kronor dessa åtgärder ger. Exempel är lokaler där man kan minska den reella ytan på administrativa lokaler genom ökad samordning och samlokalisering.

 • Magnus Höijer betonar att sektor Välfärd har ett långsiktigt arbete framför sig gällande de ekonomiska läget och att detta bör göras på övergripande nivå, som involverar alla nämnder inom Gävle kommun. Det har beställts ett granskningsuppdrag av KPMG för att se vad vi ska och kan göra. Det kommer att bli tuffa diskussioner om prioriteringar framöver.

  Lena Hörnell kompletterar med att lyfta att vi har för lite resurser för att arbeta med unga som är placerade. I nuläget så behöver vi fokusera på att utreda de anmälningar som kommer in. Det finns idag inte tillräckligt med resurser för att kunna följa upp placerade barn och ungdomar i den utsträckning som vi bedömer att det skulle behövas. Det är också resurskrävande att arbeta med barn och Unga och deras familjer på hemmaplan, men ändå något som vi försöker göra i så stor utsträckning som möjligt, för att förhindra placeringar.  Att arbeta förebyggande är också att arbeta med de som är mest utsatta, så att de får bättre förutsättningar i sitt vuxenliv än de annars skulle haft.

  Lena informerar även om möte med Region Gävleborg där man pratade om hur samverkan ska ske gällande de barn som också är aktuella inom Barnpsykiatrin. På kontoret så diskuteras även nya samverkansformer, så som möjligheten att eventuellt kunna överföra arbetsformen i ” skolfam” genom att arbeta enligt samma modell, men med de barn som bor kvar hemma. Likaså möjligheten att på sikt införa ambulerande motivationsteam för ungdomar liknande det som nyligen startats upp på vuxensidan. Ett annat arbetssätt som vi vill utveckla ytterligare är "Signs of Safety", som innebär att försöka finna det som säkrar upp barnet i hemmet, ta till vara det som fungerar och hitta trygghetspersoner för barnet, för att på så sätt undvika placering.

  På frågan om vi gör någon omvärldsbevakning så har vi utifrån Socialnämndens tidigare uppdrag försörjningsstöd varit i Trelleborg där vi ändrade fokus från att kontrollera till en mer tillitsbaserad syn gällande inhämtande av uppgifter och på så vis frigöra tid till att jobba mer förebyggande. Vi har även varit i andra kommuner bland annat Karlstad för att se hur man där arbetar med ”Bostad Först” som är en arbetsform där man jobbar med att ge medborgaren bostad först innan man börjar arbeta med missbruk, försörjning m.m.  

 • Johan Westin, nämndsamordnare, informerar om arbetet kring roterande ordförandejour. Det är ett förslag till beslut som även Lina Nilsson Levin, jurist, är delaktig i. Det kommer att bli förordnande av ledamöter, de som sitter i Socialnämndens myndighetsutskott kommer att kunna besluta med komplettande beslutanderätt.

 • Magnus Höijer informerar om sektor Välfärds chefsdag den 28 maj, fokus var att lära känna varandra och återkopplingen har varit positiv. 4 oktober kommer Gävle kommun att ha en gemensam chefsdag.

  Lokalisering med fokus på samordning- nuläge. Innan sista juni kommer en del hyreskontrakt att sägas upp, Hamiltongatan 38, Kyrkogatan 4 och Gefle Vapen (Böndernas hus). Workshop i höst, vilka verksamheter kan vi flytta ihop?

  Kulturarbete-tillitsbaserad styrning-arbete från och med i höst. Utgångspunkt bl.a. i vår medarbetarpolicy.

  Verksamhetsdialog 1
  23 maj var det dialog med kommunledningen där man var överens om utmaningar, det finns en förväntan på tydlighet i effektiviseringar.
  Utifrån den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, vad mer kan vi göra?
  Vår utgångpunkt: det allra mesta vi gör inom sektor Välfärd är inte valbart och det är genom långsiktigt arbete vi kan nå effekt.
  Verksamhetsdialog 2 går av stapeln i september.

  Magnus informerar slutligen att han kommer att återkomma till frågan som ställts av Therese Hammarberg (M) på tidigare sammanträden och som gäller ersättning till familjehem som tar emot flera barn.

 • § 158

  Faderskapsärende

 • § 159

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 160

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 161

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 162

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 • § 163

  Upphävande av hemlighållande av vistelseort

 • § 164

  Ordförandebeslut gällande umgängesbegränsning

 • § 165

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • § 166

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • § 167

  Övervägande av umgängesbegränsning

 • § 168

  Återkallelse av stämningsansökan gällande överflyttning av vårdnaden

 • Lars Öberg berättar om att sektorernas tre nämndordförande, under chefdagen 28 maj, betonade vikten av aktivt jobba tillsammans framåt, det som har varit har varit och det skall vi lära oss av. Nu jobbar vi för att forma den organisation och verksamhet vi vill ha i framtiden, och det gör vi tillsammans.

  Under samverkansmötet "Nätverk Välfärd" där Region Gävleborg, ordförandena från Utbildning Gävle, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden ingår, nämndes det att Sveriges kommuner och landsting har tagit fram information om att samtidigt som socialtjänstens kostnader har ökat med 10 miljarder/ år har det bara tillskjutits 5 miljarder kr/år.

  Samverkansmöte med utbildningsnämnden har skett där man gick igenom alla samverkansprojekt som finns.

   

 • § 170

  Anmälningsärende

 • Förvaltningens delegationsbeslut för tiden 2019-05-01 - 2019-05-31 redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2019-05-21.

 • Inkomna domar redovisas vid Socialnämndens sammanträde 2019-06-11.

 • Inga kurser och konferenser finns att redovisa vid sammanträdet.

 • Inga övriga frågor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.