Möte 2018-10-24

Socialnämnden
13:15 - 17:00 Lokal Fartyget, N Skeppargatan 15, Gävle
 • § 181
 • § 182
 • § 183

  Ordförandeberedning har ägt rum 15 oktober 2018 kl 13.15-15.30 i närvaro av Ordförande EwaMarja Andersson (M), vice Ordförande Stephanie Forsmark (C), Therése Hammarberg (M), Maria Stigenberg (L), Fanny Eriksson (S) och Maritha Johansson (V).

 • § 184

  Rapport från Utredningsavdelningen

  Ny chef till Utredningsenhet Ungdom har rekryterats. Michael Mölck, nuvarande enhetschef vid Utredningsenhet Ensamkommande barn, har fått tjänsten.

  Försörjningsstödsenheten: Processen gällande digitalisering fortgår.

  IVO-tillsyn (verksamhetstillsyn) har genomförts för att se hur vi efterföljer våra föreskrifter gällande misstanke om våld.

   

  Rapport från Stöd- och förebyggandeavdelningen

  Förebyggandeenheten har fått pris som kommunens arbetsplats. Ny chef från 1 oktober är Magdalena Jovanovic'. Dessutom är Marcus Strömbergsson chef för Fältarna och BIG.

  Dagslägesrapport på Tillståndsenheten: Prognos på "Nöjd kund-index" visar att den har förbättrats. Detta beror bland annat på att personalstyrkan är fulltaligt vilket innebär att de kan utföra sitt uppdrag fullt ut. Verksamheten flyter på väldigt bra och får positiv respons från krögarna.

  "Kvalitetsdagen" genomfördes 23 oktober, i samarbete med Högskolan i Gävle, och fick positiv respons från deltagare och föreläsare.

   

  Rapport från Avdelningen för Ensamkommande barn

  Avveckling av stödboendet Via och HVB Sesam pågår och ska vara klart till 30 november 2018.

  Enhetschef Michael Mölck slutar sin tjänst på Utredningsenhet Ensamkommande barn (UEE) och går till enhetschefstjänst på Utredningsenhet Ungdom. Ett arbete pågår nu med att finna en lösning på hur UEE skall hanteras framöver.

  Verksamhet Utsluss arbetar på som vanligt. Deras chef kommer att sluta sin tjänst, Marie Halilovic' går in som chef.

 • § 185

  Socialnämnden har att utse tf Ordförande 9 november 2018 kl 09.00-20.00, 11 november 2018 kl 13.00-18.00, 15 november 2018 kl 08.00-20.00 och 30 november 2018 kl 08.00-18.00, då Ordförande och vice Ordförande är på utbildning.

   

 • § 186
 • § 187
 • § 188
 • § 189
 • § 190
 • § 191
 • § 192
 • § 193

  Anna Krentze, Enhetschef, Öppenvårdsenhet Barn och familj, ger en information om enhetens uppdrag.

 • § 194

  Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

  Resultatet för perioden januari-september är - 28,2 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 5,5), Externa placeringar, barn o ungdom (- 3,7), Försörjningsstöd (- 9,8), Ensam-kommande barn (- 5,6), samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 4,5).

  Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som vid delår 1, per 180831. Årsprognosen är oförändrad jämfört med delår 2. Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

 • § 195

  Förvaltningen har, i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar, upprättat förslag till verksamhetsplan 2019-2022 för Socialnämnden.

 • § 196

  Förvaltningschef Mats Collin ger en återrapport om uppdrag i Verksamhetsplan 2018.

 • § 197
 • § 198

  Utvärdering håller på att sammanställas avseende SG2016. Förvaltningschef Mats Collin ger en muntlig redovisning. En skriftlig redovisning kommer att underställas Socialnämnden.

  Ekonomichef Ulf Häggberg och Mats Collin har deltagit vid Skypemöte med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) angående en skrift kring hur man upphandlar HVB enligt LOV, där SKL vill använda Socialtjänst Gävle som exempel.

  Kommunstyrelsen har beslutat att Akutboendet får flytta till Björkegrenska gården då HVB Sesam stänger 30 november 2018.

  En frågeställning till Psykiatrin och Omvårdnad Gävle har initierats kring om det finns möjligheter att skapa en gemensam budget för gruppen samsjuklighet. Båda är intresserade av att föra samtal kring detta.

  Asylkommittén är intresserade av att förnya avtalen gällande boende för ensamkommande ungdomar över 18 år.

  Avdelningen för Ensamkommande barn är förmodligen avvecklad vid årsskiftet.

   

   

 • § 199

  Therése Hammarberg (M), Maria Stigenberg (L) och Victoria Almqvist (KD) har deltagit vid WEB-utbildning "Trygghetsdag 2018".

  Therése Hammarberg (M) och Lars Öberg (S) har deltagit vid "ASF-konferensen".

  EwaMarja Andersson (M) och Lars Öberg (S) har deltagit vid "Socialchefsdagarna 2018".

  EwaMarja Andersson (M) har deltagit vid ECAD-konferens, San Patrignano, tillsammans med kommunens drogsamordnare Johnny Gustafsson.

   

 • § 200
 • § 201
 • § 202
 • § 203

  Inga aktuella kurser eller konferenser finns att redovisa.

 • § 204

  Anna Rosén (SD) känner en oro för de ensamkommande ungdomar som bor på gamla kollot i Rörberg. Det är osäkert för dem när de ska gå till bussen på morgnarna då det är tung trafik som kör där. Förvaltningschef Mats Collin tar med sig detta till berörda.

  Lars Öberg (S) vill ge ett utredningsuppdrag från Socialnämnden till förvaltningen angående SG2016. Han inkommer med skrivelse till Ordförandeberedning i november för att tas upp vid Socialnämndens sammanträde 21 november.